Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 nastavnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „GOLUB KUREŠ“ Bileća
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Nastavnik psihologije (2 časa redovne nastave) - 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi –  na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
2. Nastavnik poslovne komunikacije (4 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva.

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem),
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor kandidata. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u četvrtak 23.11.2017. godine u 11 časova i 30 minuta, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš“ u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita, prednost imaju kandidati sa iskustvom.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik demokratije i ljudskih prava - OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac na 3 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, do 15.07.2018.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 102/14 i 46/15), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Dositej Obradović”, Pećani bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće se u prostorijama škole dana 29.11.2017.godine u 11,00 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kustos –istoričar - Spomen područje Donja Gradina
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoKustos –istoričar

Opis poslova:
-obavlja sve poslove iz muzeološke djelatnosti, a naročito istražuje,obrađuje i prezentuje građu vezanu za temu ustaškog koncentracionog logora Jasenovac-Donja Gradina
-prikuplja i obrađuje sjećanja preživljelih logoraša
-obavlja i druge poslove po potrebi i po nalogu organa Ustanove,
-za svoj rad je odgovoran direktoru Ustanove

Posebni uslovi: - VSS (VII stepen) filozofski fakultet- grupa istorija,
                  - položen stručni ispit za rad u muzejskoj djelatnosti , zvanje kustos
                   
2.Radno mjesto: pravnik  –pripravnik
Rad na određeno vrijeme –godinu dana
- BCC (VII stepen ) ,pravni fakultet,

Opšti uslovi  koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 ) koje kandidati treba da ispunjava su :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što  se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilažu samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan .Uvjerenje o neosuđivanosti dostavljaju izabrani kandidati ,  a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
3) Uvjerenje o položenom stručnm ispitu za rad u muzejskoj djelatnosti  za zvanje kustos za kandidata istoričar-kustos .
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam ) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Intervju sa  kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti  nakon isteka roka  o čemu će kandidati biti obavješteni .

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu :
JU „Spomen područje Donja Gradina“  79243 Demirovac  naznakom „Za konkurs za prijem radnika“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik razredne nastave pripravnik, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja............. 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10 i 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sledeće dokumente:
1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);
5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 28.11.2017.godine (utorak) u prostorijama ove škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Intervju sa kandidatima obaviće se u 9,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Vaso Pelagić“ Pelagićevo“ Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor direktora - SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoDirektor škole

1.Uslovi
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/16) ispunjava i sljedeće uslove:
- da ima završen prvi ciklus studijskog programa, stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,
- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac.

2.Dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerena kopija):
1.Izvod iz MK rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
4.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
5.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima  (ne starije od 6 mjeseci),
6.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora (ne starije od 6 mjesci),
7.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
8.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima  u radu.

Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Prijave slati na gore navedenu adresu škole ili predati lično u sekretarijat škole, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik praktične nastave - JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.Nastavnik praktične nastave za zanimanje automehaničar, instalater i varilac,  puna nastavna norma, do kraja školske 2017/18 godine
2.Nastavnik praktične nastave za zanimanje automehaničar, instalater i varilac,  6 časova, do kraja školske 2017/18 godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/2016), kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS” br: 29/2012, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS” broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4.Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
6.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
7.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,
8.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zvanju,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 27.11.2017. godine u 11,00 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik njemačkog jezika - OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik njemačkog jezika - sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do 31.08.2018. godine, 8 časova

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br. 44/17.
Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”, u Doboju u utorak 28.11.2017. godine u 09:00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac računovodstva - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoRukovodilac računovodstva za rad na neodređeno vrijeme……..1.izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završen ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit za rad u organima uprave, položen ispit za sertifikovanog računovođu sa licencom i završen najmanje II stepen kursa za računare,
- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu i licenca (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!