Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „GEMIT-APEIRON“ BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta na određeno do 30.06.2018. godine (puna norma)
2. Prof. fizike na određeno do 30.06.2018. godine

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08,106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji  ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).
Potrebna dokumentacija:
1.Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),
2.Diploma o završenom obrazovanju,
3.Izvod iz matične knjige rođenih,
4.Izvod iz matične knjige državljana.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Srednjoškolski centar ‘’Gemit-Apeiron’‘, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom ‘’PRIJAVA NA KONKURS’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto vaspitača u JU Dječiji vrtić „NEVEN“ ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno-Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2018.godine – 4 izvršioca

2. Opis poslova
Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

3.Opšti uslovi za kandidate
-da je državljanin RS, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

4.Posebni uslovi za kandidate
1.1.- visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača
-položen stručni ispit

5.Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu,
-Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
-Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,
-Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima
-Biografija,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju  28.11. 2017. godine u 13:00 časova.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji se budu nalazili među prva četiri mjesta sa liste primljenih kandidata dužni su da u roku od sedam dana od dana obavještenja dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene kopije.

Ako rangirani kandidati u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.
Sve informacije na telefon 051/551-345.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik praktične nastave - POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik praktične nastave – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna nastavna norma od 6 časova sedmično – radnik sa iskustvom. 

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. i članom 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 6. ( Prilog broj 2, redni broj 10, predmet: praktična nastava ) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15 ).
U radni odnos će se primiti lice sa iskustvom.
Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa ).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 6. ( Prilog broj 2, redni broj 10, predmet: praktična nastava) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15 ).

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se
dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:
1.Diplomu o zvršenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno:
-diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;
-diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto – kopijom indeksa,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
    6.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
* Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kriterijumi za bodovanje prilokom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
1)prosijek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2)vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
3)rezultati ostvareni na intervjuu i testu,
4)dužina radnog staža.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Sl. glasnik RS“, br. 102/14 i 42/16).
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 29. 11. 2017. godine u 12:45 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Poljoprivredna škola Banja Luka, Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE MLADEN STOJANOVIĆ“ BRONZANI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoDirektor škole

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’  Bronzani Majdan  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović“  Bronzani Majdan.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Mladen Stojanović“ – Bronzani Majdan se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’  Bronzani Majdan može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V– Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan, Bronzani Majdan bb, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan’‘.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski predstavnik (m/ž) - CH-OSKAR D.O.O
RS, Banjalučka regija, za regiju HNK, Mostar
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

Detaljno

CH OSKAR d.o.o. je mlada, moderna,  visoko efikasna i organizirana tvrtka koja se bavi distribucijom dodataka prehrani Njemačkog Proizvođača Dr. Wolz GMBH.

Pouzdani smo i dugogodišnji partner apotekama, veledrogerijama i ostalim zdravstvenim ustanovama, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da se prijave na natječaj za radno mjesto:

MEDICINSKI PREDSTAVNIK

za rad na poslovima promocije našeg asortimana na terenu i to za prostor: 
 • RS - Banjalučka regija- sa mjestom prebivališta u Banja Luci
 • Hercegovačko Neretvanski Kanton - mjesto prebivališta Mostar
Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen fakultet farmacije, medicine ili fakultet iz područja bio-medicinskih znanosti
 • poznavanje engleskog jezika i rada na računalu
 • važeća vozačka dozvola B kategorije
 • komunikativnost, sklonost timskom radu, kreativnom razmišljanju, planiranju i organizaciji
 • težnja stalnom usavršavanju i osobnom razvoju
 • orijentiranost prema klijentima
 • potrebno min radno iskustvo na istim poslovima od jedne godine 
Nudimo priliku rada u mladom  i poticajnom  timu, rad s visokovrijednim proizvodima koji bilježe snažan rast posljednjih nekoliko godina u kompaniji koja je dio regionalne grupacije i koja svojim zaposlenicima osigurava trajnu izobrazbu i profesionalno napredovanje.

Napomena: kandidat pored navedenih uslova mora imati mjesto prebivališta na području Tuzle/Bihaća. 

Kandidati svoje aplikacije mogu poslati direktno na email:  natasa.vukovicm@wolz.ba

U prilog treba dodati: životopis, fotografiju, skenove dokumenata koji dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta, te ostale dokumente koji su prema mišljenju kandidata relevantni za aplikaciju. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Saradnik u prodaji motornih ulja i maziva (m/ž) - Euro Lab d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 21.11.2017.

Detaljno

Pridružite se našem timu! 

Euro Lab d.o.o. Banja Luka je preduzeće za proizvodnju tečnih deterdženata, sredstava za kućnu higijenu, autokozmetike i distributer motornih ulja i maziva FAM a.d. Kruševac za Bosnu i Hercegovinu.

Ukoliko želite da budete dio našeg tima, prijavite se na sljedeće radno mjesto:

SARADNIK U PRODAJI MOTORNIH ULJA I MAZIVA   
(1 izvršilac, m/ž)

Opis posla i zadaci: 
 • izrada analiza i izvještaja
 • pismena i usmena komunikacija sa kupcima i dobavljačima
 • pružanje tehničkih informacija u primjeni motornih ulja i maziva
 • vođenje evidencija, ažuriranje i arhiviranje uvozničke dokumentacije
 • praćenje oglašavanja javnih poziva, priprema tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki 
Kvalifikacije i poželjne osobine:
 • VSS ili SSS mašinskog ili ekonomskog smjera (prednost VSS)
 • poželjno znanje o primjeni motornih ulja i maziva
 • poznavanje rada na računaru – odlično poznavanje Excela
 • sposobnost rada u timu
 • izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • poželjno radno iskustvo u prodaji
Nudimo:
 • mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja
 • zanimljiv, dinamičan i raznolik posao
 • pozitivnu radnu atmosferu
 • priliku za sticanje mnogobrojnih poslovnih vještina 
Opšte informacije: 

Prijave za posao slati najkasnije do 08.10.2017.god. na Euro Lab d.o.o., 78000 Banja Luka, Jesenjinova 16.
Dodatne  informacije na kontakt telefon:  051 201 597 svaki radni dan od  08-16 sati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Građevinski/arhitektonski tehničar - INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO DOO BANjA LUKA
Banja Luka
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 22.11.2017.

DetaljnoGrađevinski/arhitektonski tehničar

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
- građevinski/ arhitektonski tehničar;
- građevinska škola;
- poznavanje rada na računaru (Autocad).

Mjesto rada: Banja Luka

Prijave na konkurs sa biografijama slati na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-96, 78 000 Banja Luka .

Konkurs ostaje otvoren  8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac odjela za računovodstvo i finansije (m/ž) - Sarajevostan dd Sarajevo
Sarajevo
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 30.11.2017.

Detaljno

OGLAS
za prijem u radni odnos za radno mjesto

Rukovodilac odjela za  računovodstvo i finansije 

Pored opštih uslova  propisanih  Zakonom o radu FBiH,  kandidati  moraju  ispunjavati i sljedeće uslove: 
 • VSS / ekonomskog smjera (finansije i računovodstvo),
 • Obavezno posjedovanje certifikata za stečeno zvanje – Certificirani  računovođa,
 • Potrebno radno iskustvo na računovodstvenim poslovima od minimalno 5 godina,   
 • Visok nivo znanja upotrebe MS Office paketa i drugih računarskih programa, 
 • Poznavanje MSFI/MRS i poreznih propisa.
Uz prijavu na oglas  kandidati su dužni dostaviti:
 • Kratku  biografiju,
 • Kopiju diplome  i certifikata, odnosno dokaza o stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom stažu u struci.
Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na protokol Sarajevostan  d.d., Kolodvorska br.12/II, Sarajevo .
Rok za dostavu prijava je 30.11.2017. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!