Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pekar i Kuvar - CLUB APARTHOTEL VUČKO d.o.o. Poslovna jedinica “Hotel”
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Pekar  -  1 izvršilac;
2. Kuvar  -  3 izvršioca

Poželjno radno iskustvo od 1 (jedne) godine.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271 ili na mail adresu: j.golijanin@aparthotelvucko.com .

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

“CLUB APARTHOTEL VUČKO” d.o.o.
Poslovna jedinica “Hotel”
Olimpijska br. 1 71420 Jahorina,Pale,BiH
Tel:+387 57 206-335; +387 57 206-300
e-mail;info@aparthotelvucko.com
http://www.aparthotelvucko.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani socijalni radnik - DOM ZA STARIJA LICA „ZLATNI LUG“ DERVENTA
Banja Luka
Socijalne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno-Diplomirani socijalni radnik, diplomirani pedagog, diplomirani psiholog, diplomirani defektolog, odnosno diplomirani specijalni edukator i rehabilitator.

Kandidati moraju imati položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.
Poželjno je radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite ili sličnim djelatnostima ali nije obavezno

Obrazac prijave (u slobodnoj formi), diplomu o završenoj školi, dokaz o položenom stručnom ispitu i kopiju lične karte kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu doma:
Dom za starija lica „Zlatni lug“ Derventa
Lug bb, 74400 Derventa

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent video nadzora - JP “AUTOPUTEVI RS” D.O.O. BANjA LUKA
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoI - SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

ODJELjENjE ZA NAPLATU PUTARINE

1.Referent video nadzora, oznaka 2.3.9
Broj izvršilaca 1 - na neodređeno vrijeme, mjesto rada Doboj (Johovac)

II - NAZIV RADNOG MJESTA I USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Radno mjesto - Referent video nadzora - označeno pod red.br. Konkursa I-1.
/oznaka u sistematizaciji - 2.3.9./

1.OPŠTI USLOVI LICA /KANDIDATA
−Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
−Da je stariji od 18 godina,
−Da ima opštu zdravstvenu spsobnost,
−Da se protiv lica/kandidata ne vodi krivični postupak.

2.POSEBNI USLOVI

-Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS (ECTS) bodova ili najmanje VŠS/VI stepen stručne spreme - društveni ili tehnički smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.

III - DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs za radno mjesto određeno tačkom I-1 ovog Konkursa, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.Biografiju kandidata sa kontakt podacima (tačna adresa, telefon, e-mail),
2.Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci),
3.Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
4.Ovjerenu kopiju diplome,
5.Dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
6.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični psotupak (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Javno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banja Luka sa naznakom “Konkurs za prijem u radni odnos”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali Konkursom navedene uslove Komisija za Konkurs će obaviti razgovor/intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni putem podataka za kontakt.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci/ izabrani kandidat je dužan da dostavi prije zaključivanja ugovora o radu.

JP “AUTOPUTEVI RS” D.O.O. BANjA LUKA
VASE PELAGIĆA 10
78 000 BANjA LUKA
Tel. 051/233-670, 233-680

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem nastavnika i saradnika - UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoZA IZBOR NASTAVNIKA:
Za uže naučne oblasti:
1.Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac
2.Neurologija – 1 izvršilac
3.Anatomija – 2 izvršioca
4.Hirurgija – 1 izvršilac
5.Ginekologija i opstetricija – 1 izvršilac
6.Fiziologija – 1 izvršilac
7.Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane (nastavni predmeti: Osnove biljne biotehnologije, Biotehnologija u hortikulturi, Biljna biotehnologija, Biološke metode oplemenjivanja biljaka i Biotehnologija u voćarstvu) – 1 izvršilac
8.Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj – 1 izvršilac
9.Zoologija – 1 izvršilac
10.Kineziološka rekreacija i kineziterapija (nastavni predmeti: Planinarenje i logorovanje; Planiranje i programiranje u sportskoj rekreaciji; Modeli sportske rekreacije) – 1 izvršilac
11.Specifični jezici-srpski jezik – 1 izvršilac
12.Metodika razredne nastave – 2 izvršioca
13.Bezbjednosne nauke – 1 izvršilac

ZA IZBOR SARADNIKA:
Za uže naučne oblasti:
1.Elektroenergetika – 2 izvršioca
2.Genetika i oplemenjivanje poljoprivredni biljaka (nastavni predmeti: Genetika, Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka) – 1 izvršilac
3.Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane (nastavni predmeti: Osnove biljne biotehnologije, Biotehnologija u hortikulturi, Biljna biotehnologija, Biološke metode oplemenjivanja biljaka i Biotehnologija u voćarstvu) – 1 izvršilac
4.Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava – 1 izvršilac
5.Upravno pravo i uprava – 1 izvršilac
6.Specifične književnosti – angloamerička književnost (nastavni predmeti: Srednjovjekovna engleska književnost; Engleska književnost renesanse; Šekspir; Engleska književnost modernizma) – 1 izvršilac
7.Specifične književnosti – ruska književnost – 1 izvršilac
8.Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Uvod u metodiku nastave likovne kulture; Metodika likovne kulture; Likovna umjetnost i dječije stvaralaštvo; Likovna forma) – 1 izvršilac
9.Istorija filozofije – 1 izvršilac
10.Uvod u filozofiju – 1 izvršilac
11.Didaktika – 1 izvršilac
12.Opšta psihologija – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti;
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne  oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17).
-Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: „ 2. Neurologija – 1 izvršilac“, 3. „Anatomija (za jednog izvršioca)“, „4. Hirurgija – 1 izvršilac“, „5. Ginekologija i opstetricija – 1 izvršilac“ i „6. Fiziologija – 1 izvršilac“ sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu. 

  Prijave se podose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 2., 3., 4., 5. i 6. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 7. i 8. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 10. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 11. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 12. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 13. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:
-Pod rednim brojem 1. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre br. 5, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 2. i 3. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 4. i 5. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77
-Pod rednim brojevima 6. i 7. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 8, 9., 10., 11. i 12. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćni kuhar/kuharica - Samostalna obrtnička radnja EN
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Tražimo osobu koja je snalažljiva, fleksibilna, vedra, željna učenja.

Osobu koja voli hranu, i uživa da je otkriva i eksperimentiše sa njom. 

Osobu koja dobro funcioniše u timu, ali ima entuzijazma i kreativnosti za samostalan rad kad je potrebno.

Osobu koja želi da bude dio jedne lijepe priče, koja tek počinje i u čijem je kreiranju voljna i željna učestvovati. 

Osobu koja nije sramežljiva u dijeljenju ideja, ali nije ni sujetna da primi negativnu kritiku. 

 

Ako ste Vi ta osoba, ne znamo šta čekate?

Ako znate takvu osobu, ne znamo šta čekate?


Mail na koji šaljete svoje prijave je: 


enstudio@enstudio.ba

 

A nakon toga se vidimo u EN studiju na kafi i kratkom razgovoru! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/konobarica - Samostalna obrtnička radnja EN
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Ako znate u svakom trenutku zadržati osmijeh na licu i biti profesionalni - onda Vas cijeli život (tačnije neka dva mjeseca) čekamo.

Ako ste uz to komunikativni, snalažljivi, vrijedni, spremni da učite i da budete dio jedne super priče – samo javite koji broj odjeće nosite, da Vam pripremimo uniformu. Ne gubimo više vrijeme, javite se ODMAH!

 

Mail na koji šaljete svoje prijave je: 


enstudio@enstudio.ba

 

A nakon toga se vidimo u EN studiju na kafi i kratkom razgovoru!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Frizer/frizerka - Samostalna obrtnička radnja EN
Sarajevo
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Tražimo osobu koja je snalažljiva, fleksibilna, vedra, željna učenja.

Osobu koja dobro funcioniše u timu, ali ima entuzijazma i kreativnosti za samostalan rad kad je potrebno.

Osobu koja želi da bude dio jedne lijepe priče, koja tek počinje i u čijem je kreiranju voljna i željna učestvovati. 

Osobu koja nije sramežljiva u dijeljenju ideja, ali nije ni sujetna da primi negativnu kritiku. 

 

Ako ste Vi ta osoba, ne znamo šta čekate?

Ako znate takvu osobu, ne znamo šta čekate?


Mail na koji šaljete svoje prijave je: 


enstudio@enstudio.ba

 

A nakon toga se vidimo u EN studiju na kafi i kratkom razgovoru!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar (m/ž) - Ekran d.o.o.
Zenica
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2017. Ističe 07.12.2017.

Detaljno

EKRAN d.o.o. ZENICA – MULTIPLEX EKRAN ZENICA
raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

Konobar – 1 (jedan) izvršilac
na određeno vrijeme uz mogućnost produženja ugovora i stalnog radnog odnosa.

Potrebna znanja i kvalifikacije:
  1. Završena srednja škola (SSS)
  2. Poželjno radno iskustvo na poslovima u ugostiteljstvu
Sve biografije ( CV ) i poželjno sliku dostaviti lično u pravnu i administrativnu službu multiplexa Ekran na adresi Trg Alije Izetbegovića 86 svaki dan od 09 do 16 sati. 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!