Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Bankarstvo
Glavni savjetnik (m/ž) - Udruženje Banaka BiH
Sarajevo
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno

UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUŽENjE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 40. Statuta UBBiH, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UBBiH, brojI-94/17 od 19.9.2017.godine, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Glavni savjetnik – 1 izvršilac

Opis poslova:
 • osiguravanje pravodobnog i potpuno stručnog pravnog servisa u poslovanju.
 • osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih sredstava te ljudskog resursa.
 • praćenje regulative i koordinacija rješavanja otvorenih pitanja vezanih uz zahtjeve lokalnih  regulatora.
 • vođenje registra zapisnika i sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja
 • praćenje i ocjena usklađenosti poslovanja Udruženja sa zahtjevima eksternih i internih propisa.
 • pribavljanje proceduralno-pravnih savjeta i mišljenja u pravnim pitanjima za potrebe Direktora i Upravnog  odbora Udruženja
 • promicanje općih interesa bankarstva u cjelini
 • uspostavljanje i jačanje međunarodnih odnosa i jačanje ugleda BIH bankarstva u zemlji i inozemstvu.
 • suradnja sa znastvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju razvoja i unapređenja bankovne struke.
 • sudjelovanje u kreiranju, predlaganju i realizaciji strategija i politika Udruženja kao i pripremi materijala za sjednice Upravnog odbora i Skupštine Udruženja
 • planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola svih aspekata interne i eksterne komunikacije.
 • organiziranje i sprovođenje istraživanja zadovoljstva banaka radom Udruženja.
 • organiziranje i provedba aktivnosti komuniciranja prema eksternim segmentima javnosti s ciljem promicanja vrijednosti bankarskog sektora.
 • službena komunikacija sa vanjskim institucijama.
 • planiranje i organizacija promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom Udruženja.
 • sve aktivnosti vezane uz izradu strategije, edukacije i seminara 
Pored opštih uslova utvrđenih zakonskim propisima, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove: 
 • VII (Master) – stupanj stručne spreme
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u bankarstvu/finansijama
 • poznavanje engleskog jezina
 • poznavanje rada na računaru. 
Kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane ovleštenog organa:
 • pismenu prijavu na Konkurs uz kraću biografiju,
 • dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuje. 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa, biti će pozvani na pismeno testiranje i intervju pred Komisijom.O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, fra Anđela Zvizdovića 1/10.
Broj:I-100/17
Sarajevo, 03.10.2017.godine 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!