Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ostalo
Bravar - “G&Z” d.o.o. Gradiška
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2017. Ističe 16.12.2017.

DetaljnoBravar

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1.KV - bravar, zavarivač i srodna zanimanja

“G&Z” doo Gradiška
Adresa/sjedište poslodavca:
Nova Topola, telefon: 065/564-805

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Obućar - DOO “FORTOB” Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 06.12.2017.

DetaljnoObućar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- Ž
- U obzir dolaze i kandidati koji nisu po zanimanju obućar, i koji nemaju iskustva na istim ili sličnim poslovima, a zainteresovani su za posao.

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u prostorije “Fortob” doo, Kotorsko  ili putem telefona 061/414-302.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kustos –istoričar - Spomen područje Donja Gradina
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoKustos –istoričar

Opis poslova:
-obavlja sve poslove iz muzeološke djelatnosti, a naročito istražuje,obrađuje i prezentuje građu vezanu za temu ustaškog koncentracionog logora Jasenovac-Donja Gradina
-prikuplja i obrađuje sjećanja preživljelih logoraša
-obavlja i druge poslove po potrebi i po nalogu organa Ustanove,
-za svoj rad je odgovoran direktoru Ustanove

Posebni uslovi: - VSS (VII stepen) filozofski fakultet- grupa istorija,
                  - položen stručni ispit za rad u muzejskoj djelatnosti , zvanje kustos
                   
2.Radno mjesto: pravnik  –pripravnik
Rad na određeno vrijeme –godinu dana
- BCC (VII stepen ) ,pravni fakultet,

Opšti uslovi  koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 ) koje kandidati treba da ispunjava su :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što  se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilažu samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan .Uvjerenje o neosuđivanosti dostavljaju izabrani kandidati ,  a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
3) Uvjerenje o položenom stručnm ispitu za rad u muzejskoj djelatnosti  za zvanje kustos za kandidata istoričar-kustos .
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam ) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Intervju sa  kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti  nakon isteka roka  o čemu će kandidati biti obavješteni .

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu :
JU „Spomen područje Donja Gradina“  79243 Demirovac  naznakom „Za konkurs za prijem radnika“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac računovodstva - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoRukovodilac računovodstva za rad na neodređeno vrijeme……..1.izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završen ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit za rad u organima uprave, položen ispit za sertifikovanog računovođu sa licencom i završen najmanje II stepen kursa za računare,
- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu i licenca (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za montažu - DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o. Derventa
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoRadnik  za montažu (m/ž)

Radne obaveze:

-Rad na montaži mehaničkih sklopova
-Praćenje procesa rada
-Kontrola
-Rad u timu

Potrebni uslovi:

-Čitanje elektro, mašinskih i mehaničkih šema sklopova
-Korištenje mjernih uređajau elektronici  i mašinstvu
-Vozačka dozvola B kategorije
-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Nudimo vam:

-Mogućnost stalnog radnog odnosa
-Dinamičnu, kvalitetnui kreativnu radnu atmosferu
-Stimulativno okruženje (zarada u skladu sa vašim učinkom)

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite nam Vašu molbu sa biografijom putem pošte ili maila do  30.11.2017.

DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o.
Kninska bb
74400 Derventa
mail: Zeljka.Calakovic@de.at

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Asistent (daktilograf) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoAsistent (daktilograf) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvidjenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena birotehnička škola zv.birotehničar, upravna birotehnička škola zv. administrativni tehničar, upravna škola zv. upravni tehničar-IV stepen ili druga srednja škola-smjer birotehničar-IV stepen, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere
- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- obavezna provjera znanja i probni rad u skladu sa zakonom

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevodjenju krivičnog postupka i dokaz da nije osudjivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6.mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosudja, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent video nadzora - JP “AUTOPUTEVI RS” D.O.O. BANjA LUKA
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoI - SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

ODJELjENjE ZA NAPLATU PUTARINE

1.Referent video nadzora, oznaka 2.3.9
Broj izvršilaca 1 - na neodređeno vrijeme, mjesto rada Doboj (Johovac)

II - NAZIV RADNOG MJESTA I USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Radno mjesto - Referent video nadzora - označeno pod red.br. Konkursa I-1.
/oznaka u sistematizaciji - 2.3.9./

1.OPŠTI USLOVI LICA /KANDIDATA
−Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
−Da je stariji od 18 godina,
−Da ima opštu zdravstvenu spsobnost,
−Da se protiv lica/kandidata ne vodi krivični postupak.

2.POSEBNI USLOVI

-Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS (ECTS) bodova ili najmanje VŠS/VI stepen stručne spreme - društveni ili tehnički smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.

III - DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs za radno mjesto određeno tačkom I-1 ovog Konkursa, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.Biografiju kandidata sa kontakt podacima (tačna adresa, telefon, e-mail),
2.Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci),
3.Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
4.Ovjerenu kopiju diplome,
5.Dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
6.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični psotupak (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Javno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banja Luka sa naznakom “Konkurs za prijem u radni odnos”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali Konkursom navedene uslove Komisija za Konkurs će obaviti razgovor/intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni putem podataka za kontakt.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci/ izabrani kandidat je dužan da dostavi prije zaključivanja ugovora o radu.

JP “AUTOPUTEVI RS” D.O.O. BANjA LUKA
VASE PELAGIĆA 10
78 000 BANjA LUKA
Tel. 051/233-670, 233-680

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mašin bravar (m/ž) - Aluco & Co d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2017. Ističe 22.11.2017.

Detaljno

O G L A S
za prijem u radni odnos

Mašin bravar.................................2 izvršioca

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:
  • KV/SSS mašinske struke ili drugo zanimanje 
  • Radno iskustvo: minimalno 1 godina u proizvodnji Al. Bravarije (sistemi: Schüco ili Feal)
Opis poslova:
  • Izrada i montaža Al. bravarije_ 
  • Izrada i ugradnja saobraćajne signalizacije
  • Izrada i ugradnja elastične odbojne ograde za puteve
Prijave i CV dostaviti lično ili preporučenom poštom poslati na adresu:

AluCo & Co d.o.o. Sarajevo
Put Famosa b.b., Hrasnica
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Oglas ostaje otvoren 15 (deset) dana od dana objavljivanja. 

Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru po ovom Oglasu sa kandidatima će biti obavljen razgovor. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!