Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Pravo i društvene nauke
Stručni saradnik - REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO RS
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

Detaljno1.Stručni saradnik ..............................................1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni saradnik pomaže republičkim  javnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom republičkih javnih tužilaca.

1.Opšti uslovi :
-da je državljanin  Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
            od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini
            nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu
        -    da se protiv njega  ne vodi krivični postupak


2.Posebni uslovi

      -  VSS završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit
     

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži :

-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje  da kandidat nije osuđivan
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični  postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
-diplomu o stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Priloženi dokumenti trebaju biti  u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).
Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banja Luka

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  intervju.
O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Legal Advisor (m/f) - GIZ Office Sarajevo
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 24.11.2017.

Detaljno

The EU/BMZ project „Countering Serious Crime in the Western Balkans“
is looking for a 

Legal Advisor (m/f)
in Sarajevo 

from 01/01/2018 – 31/12/2019

The EU co funded “Countering Serious Crime in the Western Balkans” project is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – GIZ. The project is composed of 4 areas of intervention with the overall objective to counter Serious Crime in the Western Balkans. The technical expertise will be provided by EU Prosecutors and Legal Advisors. 

Your tasks:
 • In close cooperation with the Administration and the Component Leader to undertake the necessary steps to close any legal and regulatory gap concerning international cooperation in criminal justice, in particular drafting of ToRs for national and international experts;
 • In close cooperation with the Administration and the Component Leader the planning and implementation of capacity building activities, e.g. small workshops, study trips, language courses, internships;
 • Monitoring and regular reporting on the activities and results;
 • If requested by the Team Leader to promote and represent the project within the national GIZ structures;
 • If requested by the Team Leader or in case of absence of the EU Prosecutor to substitute the EU Prosecutor;
 • Assist the EU Prosecutor in his daily work
 • Performing certain administrative tasks in support to the Administration of the project
Your qualifications/competences:
 • University degree in law. A postgraduate degree in criminal law or a relevant field or a bar admission would be an advantage
 • At least 5-7 years of work experience in a similar work context, ideally with experiences in project management
 • Very good English, spoken and written 
 • Specific technical and methodological knowledge in the field of international legal cooperation in criminal law 
 • Excellent computer skills and experience in presentation techniques
 • Initiative and constructive thinking
 • Excellent management and organisational skills
 • Team-oriented behaviour
N.B.:

As an international enterprise we appreciate explicitly applications of members of all ethnic groups represented in Bosnia and Herzegovina. 

Please send us your CV in europass or europeaid format in English and a half page motivation letter, also in English, which will outline the contributions that would make each applicant a suitable candidate until 12:00 noon on the 24 of November 2017 in digital form to the following email-address: 

keyword: Application LA EU-IPA

Only short-listed candidates will receive a written notification. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za prijem 2 radnika - Okružni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno1.Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac
 
- Opis poslova:
neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika i dostavlja ih predsjedniku suda, vodi knjigu - upisnik o oduzetim predmetima i novcu i izdaje potvrde na primljene predmete i novac, stara se o oduzetim predmetima i novcu, kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika u oblastima u kojima se evidencija o predmetima vodi manuelno, prati kretanja spisa, brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske  pisarnice na način da o tome pravovremeno obaviještava sekretara suda i računovodstvo, organizuje  blagovremeno  sastavljanje  statističkih  izvještaja  prema rokovima utvrđenim uputstvom o dostavljanju statističkih izvještaja, vodi evidenciju o radu pojedinačno za svakog sudiju, stara se o sređivanju i izlučivanju bezvrijedne arhivske građe i o urednom vođenju arhivske knjige u skladu sa arhivskim propisima, daje mišljenje sekretaru suda prilikom ocjenjivanja upisničara, namještenika na otpremi pošte i poslovima arhiviranja, po potrebi pomaže upisničarima u njihovom radu, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

2.Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar – 1 (jedan) izvršilac

-Opis poslova:
registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i  dokumente  koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično, tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu  pismena, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, sve registrirane podneske skenira i ulaže u spise, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno dostavljanje sudijama, otvara kroz CMS  izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i vrši identifikaciju predmeta na  policama, i sortiranje  po sudijama, te dodaje novozaprimljene predmete, koji su prethodno obrađeni u CMS-u, na kraju dana, prije konačne predaje predmeta  sudijama za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena uslijed dnevnih aktivnosti ostalih zaposlenih u sudu i nakon sravnjavanja konačno dostavlja predmete sudijama, prije dostavljanja predmeta sudijama provjerava da li se svi predmeti koji se iznose sudijama nalaze u novim omotima spisa i da li imaju naljepnicu sa novim CMS brojem, referent za unos podataka i upravljanje predmetima je odgovoran samo za uredno dostavljanje predmeta koji se nalaze na zbirnom CMS izvještaju za taj dan, čuva po hronološkom redu u posebnom registru sve zbirne izvještaje, koji u prijelaznom periodu služe kao dokaz iznošenja  predmeta. Referent nije dužan da provjeri da li se u spisu nalazi isprintana/štampana naredba sudije sa datim novim scontrom ili da li je scontro dat u CMS-u. Referent će, po vraćanju predmeta, vratiti predmet na njegovo mjesto na policu, u periodu između pripreme predmeta za iznošenje i vraćanje predmeta na police nakon otpreme, organizuje ulaganje podnesaka koji su primljeni u međuvremenu, po potrebi obavlja i poslove vezane za manuelni način upravljanja predmetima koji nisu u CMS-u ( uvodi predmete kroz upisnike i zavodi kroz upisnike kretanje spisa sudijama, dostavlja predmete sudijama, prosleđuje sudijama na postupak podneske stranaka, vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa, rukuje ročišnikom ili evidencijom i ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju, dostvlja predmete putem interne dostavne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice, povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom ), vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima, vodi evidenciju izdatih i povučenih potjernica po svim referatima, vodi evidenciju uslovnih osuda i evidenciju pritvorenih lica, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice i  povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom, vrši poslove vezano za periodične izvještaje o kretanju krivičnih, građanskih, upravnih, prekršajnih i dr. spisa, pomaže Šefu pisarnice u sačinjavanju i obradi statističkih izvještaja, prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im obavještenja u skladu i u vrijeme utvrđeno Pravilnikom u unutrašnjem sudskom poslovanju, vrši kucanje uvjerenja na osnovu provjerenih zahtjeva stranaka, obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2. Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
IV stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili  gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na  istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest  mjeseci
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od  najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za rad u državnim institucijama, ne starije od šest mjeseci
- dokaz o traženom radnom iskustvu
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Okružni privredni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
- IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),
- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!