Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Računovodstvo i revizija
Rukovodilac odjela za računovodstvo i finansije (m/ž) - Sarajevostan dd Sarajevo
Sarajevo
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 30.11.2017.

Detaljno

OGLAS
za prijem u radni odnos za radno mjesto

Rukovodilac odjela za  računovodstvo i finansije 

Pored opštih uslova  propisanih  Zakonom o radu FBiH,  kandidati  moraju  ispunjavati i sljedeće uslove: 
 • VSS / ekonomskog smjera (finansije i računovodstvo),
 • Obavezno posjedovanje certifikata za stečeno zvanje – Certificirani  računovođa,
 • Potrebno radno iskustvo na računovodstvenim poslovima od minimalno 5 godina,   
 • Visok nivo znanja upotrebe MS Office paketa i drugih računarskih programa, 
 • Poznavanje MSFI/MRS i poreznih propisa.
Uz prijavu na oglas  kandidati su dužni dostaviti:
 • Kratku  biografiju,
 • Kopiju diplome  i certifikata, odnosno dokaza o stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom stažu u struci.
Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na protokol Sarajevostan  d.d., Kolodvorska br.12/II, Sarajevo .
Rok za dostavu prijava je 30.11.2017. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Specijalist za računovodstvo, kadrovske poslove, voditelj Ureda (m/ž) - Udruženje Banaka BiH
Sarajevo
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno

UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUŽENjE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 40. Statuta UBBiH, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UBBiH, brojI-94/17 od 19.9.2017.godine, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

2. Specijalist za računovodstvo, kadrovske poslove, voditelj Ureda – 1 izvršila,

Opis poslova: 
 • aktivnosti iz domene financija i računovodstva te kadrovskih poslova Udruženja u skladu sa zakonom i  
 • propisima i odlukama upravljačkog tijela Udruženja                                                            
 • kvalitetno i pravodobno obavljanje standardnih, općih aktivnosti iz domene financija i kontrolinga u 
 • skladu sa zakonima i propisima BIH, odlukama Udruženja;
 • likvidatura poslovnih isprava, obavljanje blagajničkog poslovanja za potrebe Udruženja u skladu sa internim aktima Udruženja;
 • izrada i verifikacija ispravnosti izlaznih faktura, podmirivanje ulaznih faktura;
 • editiranje, postavljanje publikacija, članaka i ostalih materijala na internet stranice (WEB administrator);
 • evidencija ulazne pošte, te interne dokumentacije, preuzimanje i otprema pošte;
 • administrativni dio vezan za poslove upravljanja ljudskim resursima;
 • korespondencija; 
 • priprema i organizacija događanja,skupova, sastanaka i sjednica;
 • planiranje i nabava uredskog materijala i opreme, prijava kvarova, ugovaranje popravaka;
 • vodi knjige protokola, evidencije, izvješća kao i arhiviranje;
 • prati zakone i druge propise vezane za poslovanje banaka i sa njima usaglašava akte Udruženja;
 • obavljanje svih potrebnih poslova/aktivnosti za potrebe Udruženja po nalogu Direktora.
Pored opštih uslova utvrđenih zakonskim propisima, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:
 • VII-VI (Master-Bechelor) -  stupanj stručne spreme
 • najmanje 3 godine iskustva bankarstvu/finansijama
 • poznavanje engleskog jezina
 • poznavanje rada na računaru. 
Kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane ovleštenog organa:
 • pismenu prijavu na Konkurs uz kraću biografiju,
 • dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.  
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa, biti će pozvani na pismeno testiranje i intervju pred Komisijom.O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, fra Anđela Zvizdovića 1/10.
Broj:I-100/17
Sarajevo, 03.10.2017.godine 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!