Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Bravar - “G&Z” d.o.o. Gradiška
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2017. Ističe 16.12.2017.

DetaljnoBravar

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1.KV - bravar, zavarivač i srodna zanimanja

“G&Z” doo Gradiška
Adresa/sjedište poslodavca:
Nova Topola, telefon: 065/564-805

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 15 radnika - Energetik d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2017. Ističe 16.12.2017.

Detaljno1.Diplomirani građevinski inžinjer ........................1 izvršilac                                 
2.Diplomirani elektro inžinjer ...............................1 izvršilac                                       
3.Građevinski tehničar .............................................1 izvršilac
4.KV električar ........................................................2 izvršioca
5.Zidari  ................................................................. 3 izvršioca                                                                     
6.Armirač    .............................................................2 izvršioca                                                               
7.KV vozač C i E  ................................................... 1 izvršilac                                                       
8.Mehaničar  .......................................................... 1 izvršilac                                                               
9. NK radnik  ..........................................................  3 izvršioca 

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnh zadataka.
Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave na veb portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

  Prijave sa biografijom i dokazom o ispunjenosti uslova ( ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem pošte ili doći lično na sijedeću adresu:
Energetik d.o.o.
Dubička br.90
78 000 Banja Luka
Kontakt telefon: 051/ 386- 214
E-mail adresa:  info@energetik.ba
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik - REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO RS
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

Detaljno1.Stručni saradnik ..............................................1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni saradnik pomaže republičkim  javnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom republičkih javnih tužilaca.

1.Opšti uslovi :
-da je državljanin  Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
            od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini
            nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu
        -    da se protiv njega  ne vodi krivični postupak


2.Posebni uslovi

      -  VSS završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit
     

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži :

-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje  da kandidat nije osuđivan
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični  postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
-diplomu o stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Priloženi dokumenti trebaju biti  u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).
Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banja Luka

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  intervju.
O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za prijem radnika - OŠ ,,Borisav Stanković“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, puna norma, 2 izvršioca;
2.Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka, Ivana Kosančića 2, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Konkurs”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u srijedu 29.11.2017. godine u 10,00 časova.
Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u četvrtak 30.11.2017. godine u 10,00 časova.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA STANKO RAKITA Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma - jedan izvršilac na određeno vrijeme, do do povratka radnice sa bolovanja

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16), uslove propisane članom 104. Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1.uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3.ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16), i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana 28.11.2017. godine, u prostorijama JU OŠ „Stanko Rakita“ Banja Luka, sa početkom u 09.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom „za konkurs“ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ „Stanko Rakita“ Banja Luka
Ul. Jove G. Popovića br. 9
78000 Banja Luka

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „GEMIT-APEIRON“ BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta na određeno do 30.06.2018. godine (puna norma)
2. Prof. fizike na određeno do 30.06.2018. godine

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08,106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji  ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).
Potrebna dokumentacija:
1.Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),
2.Diploma o završenom obrazovanju,
3.Izvod iz matične knjige rođenih,
4.Izvod iz matične knjige državljana.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Srednjoškolski centar ‘’Gemit-Apeiron’‘, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom ‘’PRIJAVA NA KONKURS’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto vaspitača u JU Dječiji vrtić „NEVEN“ ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno-Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2018.godine – 4 izvršioca

2. Opis poslova
Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

3.Opšti uslovi za kandidate
-da je državljanin RS, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

4.Posebni uslovi za kandidate
1.1.- visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača
-položen stručni ispit

5.Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu,
-Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
-Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,
-Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima
-Biografija,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju  28.11. 2017. godine u 13:00 časova.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji se budu nalazili među prva četiri mjesta sa liste primljenih kandidata dužni su da u roku od sedam dana od dana obavještenja dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene kopije.

Ako rangirani kandidati u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.
Sve informacije na telefon 051/551-345.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik praktične nastave - POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik praktične nastave – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna nastavna norma od 6 časova sedmično – radnik sa iskustvom. 

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. i članom 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 6. ( Prilog broj 2, redni broj 10, predmet: praktična nastava ) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15 ).
U radni odnos će se primiti lice sa iskustvom.
Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa ).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 6. ( Prilog broj 2, redni broj 10, predmet: praktična nastava) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15 ).

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se
dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:
1.Diplomu o zvršenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno:
-diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;
-diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto – kopijom indeksa,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
    6.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
* Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kriterijumi za bodovanje prilokom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
1)prosijek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2)vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
3)rezultati ostvareni na intervjuu i testu,
4)dužina radnog staža.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Sl. glasnik RS“, br. 102/14 i 42/16).
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 29. 11. 2017. godine u 12:45 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Poljoprivredna škola Banja Luka, Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!