Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Obućar - DOO “FORTOB” Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 06.12.2017.

DetaljnoObućar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- Ž
- U obzir dolaze i kandidati koji nisu po zanimanju obućar, i koji nemaju iskustva na istim ili sličnim poslovima, a zainteresovani su za posao.

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u prostorije “Fortob” doo, Kotorsko  ili putem telefona 061/414-302.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - KAFE-BAR “LAV” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 29.11.2017.

DetaljnoKonobar

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- M/Ž
- do 40 god.starosti,
- poželjno radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 065/792-704.

KAFE-BAR “LAV”

Adresa/sjedište poslodavca
Jug Bogdana  55, 74000 Doboj

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Građevinski tehničar - DOO “PLOSKO” Doboj
Doboj
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 06.12.2017.

DetaljnoGrađevinski tehničar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- SSS -građevinski tehničar,
- M
-u obzir dolaze i lica koja nisu po zanimanju Građevinski tehničar,ali posjeduju radno iskustvo na istim ili sličnim poslivima.

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 053/203-291

DOO “PLOSKO”
Adresa/sjedište poslodavca
Osječani donji bb, 74000 Doboj

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik razredne nastave pripravnik, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja............. 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10 i 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sledeće dokumente:
1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);
5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 28.11.2017.godine (utorak) u prostorijama ove škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Intervju sa kandidatima obaviće se u 9,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Vaso Pelagić“ Pelagićevo“ Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor direktora - SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoDirektor škole

1.Uslovi
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/16) ispunjava i sljedeće uslove:
- da ima završen prvi ciklus studijskog programa, stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,
- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac.

2.Dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerena kopija):
1.Izvod iz MK rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
4.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
5.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima  (ne starije od 6 mjeseci),
6.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora (ne starije od 6 mjesci),
7.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
8.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima  u radu.

Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Prijave slati na gore navedenu adresu škole ili predati lično u sekretarijat škole, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik praktične nastave - JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.Nastavnik praktične nastave za zanimanje automehaničar, instalater i varilac,  puna nastavna norma, do kraja školske 2017/18 godine
2.Nastavnik praktične nastave za zanimanje automehaničar, instalater i varilac,  6 časova, do kraja školske 2017/18 godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/2016), kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS” br: 29/2012, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS” broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4.Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
6.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
7.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,
8.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zvanju,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 27.11.2017. godine u 11,00 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik njemačkog jezika - OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik njemačkog jezika - sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do 31.08.2018. godine, 8 časova

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br. 44/17.
Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”, u Doboju u utorak 28.11.2017. godine u 09:00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za montažu - DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o. Derventa
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoRadnik  za montažu (m/ž)

Radne obaveze:

-Rad na montaži mehaničkih sklopova
-Praćenje procesa rada
-Kontrola
-Rad u timu

Potrebni uslovi:

-Čitanje elektro, mašinskih i mehaničkih šema sklopova
-Korištenje mjernih uređajau elektronici  i mašinstvu
-Vozačka dozvola B kategorije
-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Nudimo vam:

-Mogućnost stalnog radnog odnosa
-Dinamičnu, kvalitetnui kreativnu radnu atmosferu
-Stimulativno okruženje (zarada u skladu sa vašim učinkom)

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite nam Vašu molbu sa biografijom putem pošte ili maila do  30.11.2017.

DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o.
Kninska bb
74400 Derventa
mail: Zeljka.Calakovic@de.at

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!