Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Oglas za prijem radnika - OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2017. Ističe 24.11.2017.

DetaljnoA.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2017/2018, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, kako slijedi;

- Prodavac ski karata

Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos na navedeno radno mjesto regulisani su  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Akcionarskog društva Olimpijski centar “Jahorina” Pale, kako slijedi;
-završena četvorogodišnja srednja škola (IV stepen),
-minimum godinu dana radnog iskustva,
-znanje engleskog jezika i rada na računaru.

III Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseca),
-ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi SSS – IV stepen,
-uvjerenje o radnom iskustvu,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje engleskog jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Rok za podnošenje prijava na Oglas, sa potrebnom dokumentacijom, je (8) osam dana od dana objavljivanja.
U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena  uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Hotel „Bistrica“, Jahorina bb., 71 420 Pale, sa naznakom: Javni konkurs za prijem sezonskih radnika – prodavac ski karata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VSS - OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 22.11.2017.

Detaljno1.Pripravnik diplomirani ekonomista VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
2.Pripravnik diplomirani geograf VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
3.Pripravnik profesor fizičke kulture - VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
4.Pripravnik diplomirani inženjer elektrotehnike - VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.

- radni odnos u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci

II Pripravnik je lice koje je završilo fakultet, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba, prema zakonu, položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.
Pripravnik će obavljati poslove u skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), Statutom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta A.D. OC „Jahorina“ Pale.

Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
-Visoka stručna sprema:
-za mjesto broj 1. Konkursa – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 2. Konkursa – diplomirani geograf VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 3. Konkursa - profesor fizičke kulture VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 4. Konkursa -  diplomirani inženjer elektrotehnike VII stepen stručne spreme.
-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju,
-Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
-Znanje jednog stranog jezika,
-Znanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije ili originale):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme (za mjesto boj 1. - diplomiranog ekonomiste, za mjesto broj 2. – diplomirani geograf, za mjesto broj 3. - profesor fizičke kulture, za mjesto broj 4. - diplomiranog inženjer elektrotehnike),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje stranih jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci).

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik RS“ broj: 33/01). Sve ostale informacije su transparentne i dostupne. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

V Rok za podnošenje prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Hotel „Bistrica“, Jahorina bb., 71 420 Pale, sa naznakom: Javni konkurs za prijem pripravnika.
Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Javni konkurs će se objaviti na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ SVETI SAVA Trnovo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom ..  1 izvršilac
2 .Nastavnik ruskog jezika na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 8 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ..1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa .

Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  u ponedjeljak, 28.11.2017. godine u 10:00 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ„ Sveti Sava“ Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar škole - OSNOVNA ŠKOLA “MOKRO” MOKRO
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoSekretar škole – diplomirani pravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom, od najmanje godinu dana, ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs.
Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 129.stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj: 44/17).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1)  Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3)Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,


4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent-pravni fakultet,
2)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4)Uvjerenje o radnom stažu ili radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža ili iskustva po vrstama posla,
5)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.11.2017. godine u 10:00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Mokro’’ u  Mokrom.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Mokro b.b, 71 428 Mokro preporučenom pošiljkom.
                                                                       

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik fizike - OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ Rogatica
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik fizike, 1 izvršilac sa punom normom časova, na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka privremeno odsutnog radnika, a najdalje do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i članom 3. tačka m) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 
1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5 )uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak,  27.11.2017. godine u 12.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor mašinske grupe predmeta - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoProfesor mašinske grupe predmeta (računari i programiranje,modeliranje pomoću računara i modeliranje i simulacija) 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu (»Službeni glasnik RS« broj: 1/16) ispunjavaju i sljedeće uslove:
-Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
-Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
2.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
3.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno –obrazovnom procesu;.
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8(osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 27.11.2017. godine u 9,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar Pale
Ulica Njegoševa broj 7, 
71420 Pale, sa naznakom „Za konkurs“.
Kontakt telefon: 057/223-001. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Laborant - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno„Laborant“ na OJ  Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu

- na određeno vrijeme do godinu dana

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:
Posebni uslovi za radno mjesto Laborant:

-SSS ili V stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera (zdravstvene struke);
-  jedna godina radnog iskustva

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
3.ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6.ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi,
7.dokaz o radnom iskustvu,

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme na radno mjesto Laboran“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pekar i Kuvar - CLUB APARTHOTEL VUČKO d.o.o. Poslovna jedinica “Hotel”
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Pekar  -  1 izvršilac;
2. Kuvar  -  3 izvršioca

Poželjno radno iskustvo od 1 (jedne) godine.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271 ili na mail adresu: j.golijanin@aparthotelvucko.com .

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

“CLUB APARTHOTEL VUČKO” d.o.o.
Poslovna jedinica “Hotel”
Olimpijska br. 1 71420 Jahorina,Pale,BiH
Tel:+387 57 206-335; +387 57 206-300
e-mail;info@aparthotelvucko.com
http://www.aparthotelvucko.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!