Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Izvršni direktor (m/ž) - Medical d.o.o.
Mostar
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.02.2015. Ističe 28.03.2015.

Detaljno

Firma MEDICAL je osnovana 1989. godine i bavi se uvozom, distribucijom, servisiranjem medicinske opreme. Autorizovani je distributer firme General Electric Healthcare na području Bosne i Hercegovine.

Zbog povećanog obima posla raspisuje se slijedeće radno mjesto:

IZVRŠNI DIREKTOR

Vaši radni zadaci:
 • Rukovođenje, kontrola, organizacija i koordinacija rada u prodajnom i servisnom sektoru
 • Planiranje i kontrola prodajnih ciljeva
 • Učešće u pripremi budžeta i izradi poslovnog plana
 • Komunikacija sa klijentima
 • Strateško unapređenje pozicije branda na tržištu
 • Unaprijediti cijelokupno poslovanje firme
Od Vas očekujemo:
 • Vještine vođenja i razvoja ljudi, delegiranje odgovornosti i zadataka, vještine planiranja i organiziranja 
 • Inicijativu i proaktivnost, entutijazam i usmjerenost na ostvarivanje ciljeva 
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Želju za daljnjim učenjem i usavršavanjem
 • Vozačku dozvolu B kategorije
 • Odlično znanje engleskog jezika 
 • Odlično znanje rada na računaru (MS Office)
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva i ako se želite profesionalno razvijati u našem  timu, pozivamo vas da se prijavite tako što ćete poslati vaš CV , motivaciono pismo i reference na našu adresu.

Medical d.o.o., M. Tita 237, 88000 Mostar, n/r Draženka Đonko

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za odnose s javnošću - Agencija za državnu službu FBiH
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.02.2015. Ističe 12.03.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ureda Predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Uredu Predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
2/436


- Stručni suradnik za odnose s javnošću u Odjelu za odnose s javnošću - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: izrađuje informativne materijale u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovne ili periodične informacije); uređuje, ažurira i održava WEB stranicu Vlade; sudjeluje u organiziranju konferencija za tisak; izrađuje priopćenja o aktivnostima predsjednika Vlade, Vlade i ministara; izvješćuje javnost o sjednicama Vlade; prati rad na terenu, predsjednika, ministara i drugih rukovoditelja tijela kantonalne uprave, te ih fotografski bilježi i izrađuje priopćenja o posjetama i istupima; priprema pregled dnevnog tiska; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i predstojnika Ureda.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda presjednika Vlade hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

- VSS - VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 180 ETCS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, društvene struke (novinarstvo ili odnosi s javnošću)
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ili radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, u Mostaru, A. Buća bb, ili na web stranici Agencije 
www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanjai/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Uredu Predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!