Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Općini Neum
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 20.02.2016.

Detaljno

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Neum, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Neum
2 / 455

 

- Stručni suradnik za kontrolu i upravljanje modulima prihoda i rashoda u sustavu interne kontrole u Službi za gospodarstvo i financije - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati propise iz djelokruga svoga rada: vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda i rashoda; daje upute za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju proračunskih prihoda; odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te za blagovremenost, točnost i ispravnost poslova koje obavlja; priprema podatke za periodične obrasce i unosi ih u obrasce; vrši kontrolu i kontiranje općinskih rashoda; obavlja poslove u sustavu riznice sa ovlaštenjima u korištenju aplikacija i to u modulu: 1. održavanje računovodstvenog flex-polja tj. Konta, službi, subanalitika, projekata i funkcija, 2. otvaranje i zatvaranje razdoblja u Glavnoj knjizi, 3. knjiženje u Glavnoj knjizi iz pomoćnih knjiga, 4. mogućnost unosa korektivnih knjiženja, 5. unos naloga za knjiženje, 6. Knjiženje, 7. sortiranje naloga, 8. unos/učitavanje bankovnih izvoda, 9. ručno/automatsko poravnanje izvoda svih transakcija, 10. održavanje informacija za pomoćnu knjigu Upravljanja gotovinom, 11. pregled i pretraživanje informacija iz pomoćne knjige Upravljanja gotovinom, 12. otvaranje/zatvaranje perioda pomoćne knjige potraživanja, 13. održavanje kategorije izlaznih računa, 14. održavanje uvjeta plaćanja, 15. održavanje kategorije stalnih sredstava, 16. održavanje lokacije stalnih sredstava, 17. održavanje metoda amortizacije, 18. unos/održavanje stalnih sredstava i pokretanje amortizacije, 19. pregled i pretraživanje informacija pomoćne knjige stalnih sredstava, 20. odobrenje naloga, 21. otvaranje/zatvaranje perioda u modulu Nabave, 22. održavanje lokacije Nabave, 23. održavanje ostalih informacija potrebnih za modul Nabave, 24. pregled i potraživanje informacija iz modula Nabave, 25. otvaranje/zatvaranje razdoblja modula Obaveza, 26. kontrola i održavanje svih informacija iz modula Obaveza, 27. pregledi pretraga plaćanja, faktura, dobavljača i ostalih informacija iz modula Obaveza; redovno upoznaje šefa Službe o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Pomoćnik načelnika i Načelnik; za svoj rad odgovara Pomoćniku načelnika; odgovoran za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u općinskim službama za upravu Općine Neum, i to: 
- Visoka stručna sprema, VII stupanj, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke ili druge društvene struke
- 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene VSS

Prijavljivanje na natječaj: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon stjecanja VSS
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, dužni su dostaviti i: 
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdat nakon objave javnog natječaja
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju. 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti 
pismeno obavješten. 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Neum"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - Međunarodna osnovna škola Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.02.2016. Ističe 19.02.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom obrazovanju ( Službene novine HNK/Ž broj: 05/00, 04/04, 05/04 i 01/14 ), čl. 62 Pravila Međunarodne osnovne škole Mostar, čl. 4. i 12. Pravilnika o radu Međunarodne osnovne škole Mostar i čl. 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Međunarodne osnovne škole Mostar,     r a s p i s u j e

 

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem profesora razredne nastave sa punim radnim vremenom

•Profesor razredne nastave sa položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac                              

Potrebna dokumentacija:

•Životopis

•Diploma o stečenoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema)

•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

•Prepis ocjena

•Rodni list

•Uvjerenje o državljanstvu

•Preporuke ukoliko ih posjedujete

Konkurs/natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično/osobno ili poštom na adresu:

Međunarodna osnovna škola Mostar

Nikole Šubića Zrinjskog br.2 (na Španjolskom trgu)

88 000   M o s t a r

sa naznakom „za konkurs/natječaj“


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!