Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Saradnici (m/ž) - ERSAA COMPANY
Zenica, Sarajevo, Mostar, Istocno Sarajevo,Hadzici
Nekretnine
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.01.2015. Ističe 25.02.2015.

Detaljno

Potreban veći broj saradnika za promet nekretnina na području BiH.Ukoliko ste komunikativni,samoincijativni i prije svega ambiciozni,želite napredovati ovo je izuzetna prilika za vas da surađujete sa nama i nasim već postojećim klijentima sa Bliskog Istoka.

Uslovi: 
 • min.SSS
 • poznavanje jednog stranog jezika (engleski) poželjno i arapski
 • poznavanja rada na računaru je obavezno
 • vozačka dozvola B 
 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  Opis posla: 
 • Potražnja nekretnina na području BiH
 • Slanje ponude potencijalnim kupcima
 • Posredovanje pri prometu ili najmu nekretnina
 • Svakodnevna komunikacija sa klijentima
 • Praćenje tržišta 
Nudimo: 
 • rad u ugodnoj radnoj atmosferi
 • stimulativna primanja po učinku
 • potpune  uslove rade u sklopu firme
 • obuka po potrebi
 • mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa
 • mogućnost napredovanja
  Prijave  CV  slati na :
 poštom na: adresu Kasindolska 162, 71000 Sarajevo, sa NAZNAKOM PRIJAVA NA OGLAS.

Detaljnije informacije  na: 
Kontakt tel : 065 999 217
Kontakt osoba: Minela Ćehović

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Direktor - Agencija za državnu službu FBiH
Mostar
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.01.2015. Ističe 07.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u 
Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći 
2/429

 

- Direktor - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Direktor Zavoda vrši poslove iz nadležnosti Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, koji su utvrđeni odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći („Službene novine HNK", broj: 7/13 i odredbama članova 60., 61. i 62. Zakona o organizaciji uprave u HNK („Službene novine HNK", broj: 9/09), a naročito: rukovodi radom Zavoda; predstavlja i zastupa Zavod; organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Zavoda; vrši poslove pravnog zastupanja u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći; donosi podzakonske i druge opće i pojedinačne akte za koje je Zakonom ovlašten i preduzima druge mjere za vršenje poslova iz nadležnosti Zavoda kojim rukovodi, te odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u državnoj službi; vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Odlukom o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, i to:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja 
prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke
- položen pravosudni ispit
- najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, od čega najmanje 3 
(tri) godine nakon položenog pravosudnog ispita

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. dokaz o položenom pravosudnom ispitu
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
4. potvrdu/uvjerenje o 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon položenog pravosudnog ispita 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vođa filijale (m/ž) - Privredna banka Sarajevo d.d.
Mostar
Menadžment i upravljanje
Kompanija: Privredna banka Sarajevo d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.01.2015. Ističe 31.01.2015.

Detaljno

Privredna banka Sarajevo DD Sarajevo , je banka sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini koja u nove moderne tokove poslovanja ulazi sa dozom tradicionalnog iskustva kao i profesionalizmom prema klijentima, objavljuje

 

O G L A S

za popunjavanje radnog mjesta 

Voditelj filijale Mostar

 

1. 

         Voditelj filijale Mostar – 1 izvršilac sa sjedištem u Mostaru

 

Odgovornosti:

 

 • Odgovoran za razvoj poslovanja i pružanje usluga, unapređenje prodaje i povećanje efektivnosti prodajnog osoblja u filijali na nivou filijale i pripadajućih agencija
 • Izrada planova i programa za ostvarenje definiranih ciljeva na nivou filijale
 • Vođenje i održavanje redovnih sastanaka u filijali (dnevni, sedmični, mjesečni) i aktivno predlaganje i inciranje aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje rada filijale i Banke u cjelini
 • Izrada izvještaja za voditelja Odjela poslovanja sa stanovništvom i voditelja Odjela poslovanja sa pravnim licima Banke i ovlaštene institucije, saradnja sa institucijama interne i eksterne revizije
 • Koordinacija i kontrola svih aktivnosti vezanih za zaprimanje, kompletiranje, pripremu, odobrenje kreditnih prijedloga, te plasman kredita fizičkih i pravnih lica koji pripadaju nadležnoj filijali
 • Prezentiranje i prodaja proizvoda i usluga Banke
 • Neposredno poduzimanje aktivnosti na akviziciji klijenata fizičkih i pravnih lica, posjete i pregovorima u cilju prodaje proizvoda i usluga Banke u skladu sa definiranim strategijama planovima, politikama i procedurama Banke po linijama rada
 • Blagovremeno i adekvatno servisiranje potreba postojećih klijenata Banke, uz obavezne redovne posjete s ciljem sveobuhvatnog monitoringa klijenata
 • Neposredna odgovornost za naplatu potraživanja i eventualno restrukturiranje zaduženja klijenata pravnih lica A i B kategorije
 • Neposredna podrška funkciji naplate potraživanja za stanovništvo kako u ranoj, tako i u kasnoj fazi naplate, po zahtjevu nadležnog odjela
 • Redovno praćenje rezultata, otvaranje diskusija o izvršenju rada, povratne informacije
 • Doprinosi ostvarenju vizije Banke na lokalnom nivou
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu Uprave Banke, nadležnog člana Uprave, voditelja Odjela poslovanja sa stanovništvom ili voditelja Odjela poslovanja sa pravnim licima.

 

Potrebna znanja i vještine:

       VSS / ekonomski smjer

       Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

       Rukovodne sposobnosti, 

       Vještine upravljanja ljudima, procesima i projektima, 

       Sposobnost rada pod stresnim okolnostima, 

       Organizacione i analitičke sposobnosti, 

       Orijentiranost na rezultate, 

       Vještine komuniciranja i pregovaranja, 

       Dobro poznavanje makro i mikro tržišta, 

       Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

       Poznavanje rada na računaru, 

       Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo i zainteresirani ste za nove profesionalne izazove, bit će nam drago primiti Vaš CV i motivaciono pismo. 

 

Traženu dokumentaciju slati najkasnije do 31.01.2015.godine na email:  s.gogic@pbs.ba

 

Kandidate koji najbolje odgovaraju traženom profilu kontaktirat ćemo u kratkom roku.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Predavač i osoba koja će voditi kulturno-umjetničke aktivnosti (m/ž) - Yunus Emre Enstitüsü - Turski
Mostar
Prevodilačke usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.01.2015. Ističe 29.01.2015.

Detaljno

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 
TURSKI KULTURNI CENTAR MOSTAR

Pozicija za odjel:
 • Predavač i osoba koja će voditi kulturno-umjetničke aktivnosti u Turskom kulturnom centru Mostar – 1 osoba 
Uslovi za prijavu:
 • Završen Odsjek za turski jezik i književnost ili turkologiju, u Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj zemlji.
 • Položen nivo B2 na ispitu znanja turskog jezika ili ostvariti bodove za nivo B2 na pismenom i usmenom dijelu ispita za posao. 
 • Poznavanje turskog jezika na nivou da se samo na tom jeziku mogu držati predavanja.
 • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Powerpoint).
Napomena: Prijaviti se može lično, putem pošte ili e-maila. Originale dokumenata, koji budu priloženi u prijavi putem e-maila, potrebno je naknadno dostaviti našem centru.

Not: Kandidati koji zadovolje na pismenom ispitu, bit će pozvani na razgovor.

Potrebni dokumenti:
 • Biografija
 • Diploma o završenoj stručnoj spremi
 • Lična karta – CIPS prijava  
 • Potvrda o nekažnjavanju
Adresa za prijavu:
 • Turski kulturni centar Yunus Emre Mostar, Mala Tepa 16, 88000 Mostar – 036 551 789 – mostar@yee.org.tr 
 • Turski kulturni centar Yunus Emre Sarajevo, Pehlivanuša bb, 71 000 Sarajevo – 033 217 584 – saraybosna@yee.org.tr  
Prijaviti se može u periodu:  20.01.2015. – 30.01.2015. do 17.00h.
Konkurs traje :  10 dana.
Datum pismenog ispita: 03.02.2015. – u 11:00h - (Rezultati će biti objavljeni 05.02.2015.)
Datum usmenog ispita: 06.02.2015. (Rezultati će biti objavljeni 09.02.2015.)
Mjesto održavanja ispita: Turski kulturni centar Yunus Emre Sarajevo, Pehlivanuša bb, 71 000 Sarajevo
Napomena: U obzir će se uzimati stepen edukacije, komunikacijske vještine i dikcija kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar - SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.01.2015. Ističe 04.02.2015.

Detaljno

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR raspisuje:
 

NATJEČAJ
za radno mjesto
 

 

1.Ravnatelj Sveučilišne  kliničke bolnice Mostar

 

Mandatv ravnetelja  traje 4 godine.

Po isteku mandata ista osoba može,na osnovu javnog natječaja,ponovno biti imenovana za ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

 

OPĆI UVJETI: --da je stariji od 18 godina

-da je državljanin BiH

-da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH

-da nije na funkciji u političkoj stranci

-da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili svajetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Fereracije BiH “Službene novine Federacije BiH”,broj 70/08.

-da nema privatni-financijski interes u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar

 

POSEBNI UVJETI:

Kandidat za poziciju ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,pored  općih uvjeta ovog natječaja,mora ispunjavati I sljedeće posebne uvjete predviđene člankom 66.stav6.Zakona o zdravstvenoj zaštiti(“Službene novine F BiH”,br.46/10 I 75/13),kao I odredbom članka 41.Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar:

-VSS završen medicinski fakultet

-završena specijalizacija iz djelatnosti SKB Mostar

-da ima radno iskustvo od najmanje 5 godina u struci

-nastavnik medicinskog fakulteta najmanje u rangu docenta

-da posjeduje znanje iz zdravstvenog menadžmenta

-da nije krivično kažnjavan

-da ne postoji druga zakonska zabrana za imenovanje na funkciju ravnatelja

 

POTREBNI DOKUMENTI: -izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

-ovjerena izjava da se na njega ne odnosi članIX.1. Ustava BiH

-ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci

-ovjerena izjava da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti F BiH

-ovjerena izjava da nema privatni-financijski interes u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar

 

DOKAZ O ISPUNJAVANJ OPĆIH I POSEBNIH UVJETA SU SLJEDEĆI:

-diploma medicinskog fakulteta

-uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz djelatnostiskb Mostar

-potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 godina nakon položenog specijalističkog ispita iz djelatnosti SKB Mostar

-odluka da je kandidat izabran za nastavnika  medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili izvanrednog profesora,odnosno docenta

-dokaz o posjedovanju znanja iz zdravstvenog menadžmenta:certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta-top menadžment(napredni nivo)

-uvjerenje o nekažnjavanju

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

 

Uz dokaz o ispunjavanju općih I posebni uvjeta,koji mogu biti dokumenti u izvorniku ili ovjerene kopije,kandidazi su dužni  priložiti program rada I razvoja  SKB Mostar u narednom četverogodišnjem razdoblju kao I životopis.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Integralni tekst javnog natječaja ;”Večernji list”20.01.2015 I ”Službene novine Federacije BiH”.

 

Prijave  sa dokazima dostavljati osobno ili preporučeno na adresu:

 

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KRALJA TVRTKA bb
-PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR-NE OTVARATI-
NA POLEĐINI KOVERTE NAVESTI IME PODNOSITELJA PRIJAVE ,ADRESU I KONTAKT TELEFON
88 000 MOSTAR


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!