Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH
Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.11.2014. Ističe 14.12.2014.

Detaljno


Kompanija m:tel je 14. novembra 2014. godine objavila Konkurs o dodjeli 25 stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objave. Studenti koji postanu m:stipendisti primaće mjesečno iznos od 300 KM do kraja studija.

Ko može postati m:stipendista?
m:stipendista može biti student završne godine ili apsolventi prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta i odsjeka:

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, I. Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, odsjeci:

 • Tehnička informatika
 • Komunikacije

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, studij:

 • Računarstvo

Univerzitet „ Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet informacionih  tehnologija, Mostar

Koliki prosjek mora imati student koji želi da aplicira na ovaj konkurs?
Prosjek ocjena potreban da biste se mogli prijaviti je 8 i iznad 8.

Koje kriterijume treba da ispunjava student, potencijalni m:stipendista?

Opšti uslovi koje treba da ispunjava student su sljedeći:

 • da je redovan student završne godine prvog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni Hercegovini, i to ukoliko prvi ciklus studija traje tri godine student treće godine ili ukoliko traje četiri godine student četvrte godine i apsolvent kome nije istakao apsolventski staž;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da ima prosjek ocjena od i veći od 8,00;
 • da je upisao studijski program iz jedne od naučnih oblasti navedenih u prvom pitanju.

Pored opštih, boduju se i posebni uslovi, a to su:

 • učestvovanje i postignut uspjeh na domaćim i međunarodnim takmičenjima;
 • učestvovanje u odobrenim domaćim i/ili međunarodnim studentskim, stručnim i naučnim projektima i konferencijama sa ili bez objavljenog rada;
 • priznate inovacije i/ili patenti;
 • osvojene nagrade u sportu i/ili umjetnosti i/ili kulturi;
 • učestvovanje u humanitarnim akcijama, odnosno društveno odgovornim projektima.

Koliko bodova nose opšti a koliko posebni uslovi?
Maksimalan zbir bodova za opšte uslove konkursa je 80.
Maksimalan zbir bodova za posebne uslove konkursa je 20, a prema kriterijumu utvrđenom u sljedećoj tabeli:

 1. Osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto u pojedinačnoj ili grupnoj konkurenciji na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima iz oblasti koja je predmet studiranja. (10 bodova)
 2. Međunarodno priznat sertifikat iz oblasti koja je predmet studiranja. (5 bodova)
 3. Osvojene nagrade i postignuća u oblastima koje nisu predmet studija kultura, umjetnost i sport, kao i aktivno učestvovanje u humanitarnim akcijama, odnosno društveno odgovornim projektima (dobrovoljno davalaštvo krvi ili aktivni angažman u humanitarnim akcijama i društveno odgovornim projektima), za vrijeme trajanja studija.. (5 bodova)

Koja dokumenta je potrebno poslati na konkurs?

Uz prijavu na konkurs (www.mtel.ba), sa CV-jem, adresom prebivališta i tel. brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tački II, podtačka A ovog Konkursa, studenti prilažu:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrdu o mjestu prebivališta;
 • potvrdu sa fakulteta  da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija;
 • potvrdu o upisanoj godini studija i prosjek ocjena u toku studija – prosjek ocjena na potvrdi treba biti iskazan tako da odgovara sistemu ocjena od 5 do 10.

Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova biti originali ili ovjerene kopije, a dokazi pod rednim brojem 3, 4 i 5, ne stariji od tri mjeseca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, studenti prilažu:

 • Za učestvovanje na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima (osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto u pojedinačnoj ili grupnoj konkurenciji) iz oblasti koja je predmet studiranja – kopiju diplome ili drugu službenu potvrdu nadležnog tijela takmičenja o osvojenom mjestu na takmičenju, tokom perioda studiranja.
 • Za međunarodno priznat sertifikat (industrijski), potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju sertifikata, odnosno originalnu potvrdu o položenom ispitu ustanove koja je nadležna za organizovanje polaganja i izdavanje međunarodno priznatog sertifikata (CISCO certification, Microsoft certification, Unix certification, Oracle certification i drugi industrijski sertifikati).
 • Za osvojene nagrade ili postignuća u oblastima koje nisu predmet studija, a koje su osvojene u toku studiranja – kultura, umjetnost i sport (objavljena knjiga, autorska izložba umjetničkih radova, sportski uspjesi, i slično), potrebno je dostaviti diplomu, odnosno potvrdu o osvojenoj nagradi ili postignutom uspjehu, koju je dodijelio organizator takmičenja ili organizacija koja je dodijelila nagrade (izdavačka kuća, galerija, sportski klub, i slično).

Za aktivno učestvovanje u humanitarnim akcijama, odnosno društveno odgovornim projektima, potrebno je dostaviti potvrdu od organizatora akcije ili nosioca projekta, odnosno zvanični dokument ovlašćenog tijela kojim se potvrđuje aktivno članstvo u humanitarnim organizacijama tokom perioda studiranja (kopija knjižice dobrovoljnog davalaštva krvi, potvrda humanitarne organizacije, i slično).

Gdje će se nalaziti podaci o pristiglim prijavama i rang lista kandidata?
Ukupan broj pristiglih prijava kao i rang-lista se objavljuju na internet stranici www.mtel.ba.

Šta u slučaju da neki student ima prigovor na rang listu?
Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, a podnose ga generalnom direktoru u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova?
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova, prednost će imati kandidat sa većim zbirom iz opštih uslova, tj. prosjekom ocjena.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova i jednak broj bodova iz opštih uslova konkursa?

U slučaju istog ukupnog broja bodova i bodova iz opštih uslova konkursa, prednost se utvrđuje sljedećim redoslijedom:

 • 1. kandidat koji je postigao bolji uspjeh u vezi sa osvojenim mjestom po osnovu učestvovanja na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima (po rangu osvojenog mjesta – prvo, drugo, treće);
 • 2. kandidat koji ima više osvojenih nagrada na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima;
 • 3. kandidat koji posjeduje međunarodno priznat sertifikat iz oblasti koja je predmet studiranja.

Koje su obaveze Davaoca i Korisnika stipendije?

m:tel, odnosno Davalac stipendije će potpisati sa studentima, odnosno Korisnicima stipendija, ugovore o stipendiranju u kojima će se jasno precizirati međusobna prava i obaveze.

Ugovor o stipendiranju sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama;
 • naziv visokoškolske ustanove, godina studija, nivo studija i naziv studijskog programa;
 • početak i trajanje stipendije;
 • visinu i način isplate stipendije;
 • rokove isplate stipendije;
 • obaveze davaoca stipendije;
 • obaveze korisnika stipendije;
 • posebnu obavezu korisnika o povratu stipendije;
 • raskid ugovora i uslovi u vezi sa raskidom ugovora i
 • ostala prava i obaveze ugovornih strana.

m:tel se obavezuje da će:

 • mjesečno isplaćivati iznos stipendije od po 300 KM;
 • na zahtjev studenta omogućiti praksu u kompaniji, u trajanju do mjesec dana
 • imenovati stručnjaka u kompaniji koji će imati ulogu mentora studentu u toku obavljanja prakse;
 • stipendirati studenta do završetka prvog ciklusa studija, ukoliko student ne izgubi pravo na stipendiju.

Student se obavezuje:

 • da će završiti školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža).
 • da će se nakon završetka prvog ciklusa studija staviti na raspolaganje kompaniji i zaključiti ugovor o radu, ukoliko m:tel studentu, kao korisniku stipendije, ponudi zaključivanje ugovora o radu.

Do kada je rok za podnošenje prijave?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 14.12.2014. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom  na adresu:
Mtel, a.d. Banja Luka,
ul. Vuka Karadžića broj 6,
78 000 Banja Luka,
n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

Formular za prijavu možete preuzeti u prilogu.
Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: minfo@mtel.ba
 Prilozi:

prijavni-obrasac-m-stipendije-5gen.pdf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac maloprodajnog objekta (m/ž) - Klas d.d.
Mostar - Vrapčići
Menadžment i upravljanje
Kompanija: Klas dd Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2014. Ističe 24.11.2014.

Detaljno

Najveći domaći proizvođač Klas dd Sarajevo traži novog saradnika/cu u Mostaru - Vrapčići

Rukovodilac maloprodajnog objekta (m/ž)

Uslovi: 
 • Rukovođenje poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Organizacija rada zaposlenih u svom timu
 • Staranje o pružanju kvalitetne usluge potrošačima, ispravnosti robe i asortimanu
 • Vođenje kompletne dokumentacije, praćenje izvršenja planskih zadataka, izvještavanje
 • Praćenje zaliha, njihovog kvaliteta i koeficijenta obrta
 • Sprovođenje akcijskih ponuda
 • Prijedlozi i rješenja za unapređenje prodaje
 • Razvijanje i unapređivanje timskog rada zaposlenih
 • Odgovornost za rad maloprodajnog objekta i organizovanje rada i rezultata svog tima
Uslovi za kandidate:
 • Obavezno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima rukovodioca maloprodajnog objekta
 • Iskustvo u rukovođenju timom od najmanje 20 ljudi
 • Minimum IV stepen stručne spreme
 • Odlično znanje rada u MS Office paketu (Excel, Word, Outlook)
 • Znanje engleskog jezika – poželjno
 • Sposobnosti motivisanja i razvijanja pozitivne radne atmosfere
 • Preciznost, ažurnost, inovativnost u radu
Ako ispunjavate navedene uslove konkursa i vidite sebe kao proaktivnu i komunikativnu osobu, posjedujete organizacione, analitičke i prodajne veštine, naša kompanija Vam nudi odlične uslove za rad, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.

Ukoliko želite da se priključite našemu timu, pošaljite svoju biografiju / CV i pismo namjere najkasnije do 24. 11. 2014.  poštom na adresu Klas dd Sarajevo, Paromlinska 43, Sarajevo sa Naznakom Konkurs – Maloprodaja – ne otvaraj! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Deminer u deminerskom timu Mostar - FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.11.2014. Ističe 29.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 20, 23, 24. i 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), v.d. direktora Federalne uprave civilne zaštite, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Federalnoj upravi civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite objavljuje javni oglas za prijem namještenika na neodređeno na radna mjesta:

1. Deminer u deminerskom timu Bihać - 1 izvršilac;
2. Deminer u deminerskom timu Sarajevo - 1 izvršilac;
3. Deminer u deminerskom timu Žepče - 1 izvršilac;
4. Deminer u deminerskom timu Livno - 1 izvršilac;
5. Deminer u deminerskom timu Mostar - 1 izvršilac;
6. Deminer u deminerskom timu Tuzla - 1 izvršilac;
7. Deminer u deminerskom timu za uzorkovanje Travnik - 1 izvršilac;
8. Deminer u deminerskom timu u Srednjebosanskom kantonu;
9. Vođa tima za uništavanje eksplozivnih sredstava u Kantonu Sarajevo - 1 izvršilac;
10. Operater za uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) u Kantonu Sarajevo - 1 izvršilac.

Opis poslova radnih mjesta:
- Odsjek za deminiranje -
1. Deminer u deminerskom timu Bihać (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Unsko-sanskom kantonu u Bihaću.
Opis poslova:
obavlja poslove deminera u deminerskom timu, prema Standardnim operativnim procedurama FUCZ;
izvršava naloge vođe tima i zamjenika vođe tima;
učestvuje u provođenju drugih protivminskih akcija i operacije ''Brzi odgovor'';
upozoravanje na opasnost od mina itd.;
vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, srednja škola metalskih zanimanja ili srednja škola sa praktičnom obukom, gimnazija ili srednja tehnička škola, srednja vojna škola, smjer inžinjerija ili srednja vojna škola odgovarajuće tehničke struke, položen osnovni deminerski kurs, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navršenih 18 godina života, najmanje srednju stručnu spremu, da nije osuđen za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, da je duševno, fizički i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, te da ima položen odgovarajući stručni ispit), stručni upravni ispit i radni staž u trajanju od najmanje 10 mjeseci.
2. Deminer u deminerskom timu Sarajevo (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Kantonu Sarajevo u Sarajevu.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
3. Deminer u deminerskom timu Žepče (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu u Žepču.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
4. Deminer u deminerskom timu Livno (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Kantonu 10 u Livnu.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
5. Deminer u deminerskom timu Mostar (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Mostaru.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
6. Deminer u deminerskom timu Tuzla (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Tuzlanskom kantonu u Tuzli.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
7. Deminer u deminerskom timu za uzorkovanje Travnik (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite za uzorkovanje u Travniku.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
8. Deminer u deminerskom timu u Srednjebosanskom kantonu (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite u Srednjebosanskom kantonu.
Opis poslova kao pod rednim brojem 1.
Posebni uslovi kao pod rednim brojem 1.
- Odsjek za neeksplodirana ubojna sredstva -
9. Vođa tima za uništavanje eksplozivnih sredstava u Kantonu Sarajevo (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite u Kantonu Sarajevo u Sarajevu.
Opis poslova:
organizira rad tima za UES;
odgovoran je za uklanjanje i uništavanje UES-a po pojedinačnim pozivima građana, u operaciji "Žetva" i za uništavanje stogova eksplozivnih materija;
organizuje i vrši prijevoz i skladištenje eksplozivnih sredstava, eksploziva i dodataka u skadu sa BH standardnom i SOP-om FUCZ;
obavlja zadatke na uklanjanju i uništavanju NUS-a;
vodi administraciju i evidenciju o radu tima, utrošku eksploziva i dodataka i izrađuje izvještaje o radu tima;
učestvuje u provođenje drugih protivminskih akcija, kao što su "Brzi odgovor", obilježavanje terena, upozoravanje na opasnot od mina i provođenju drugih akcija zaštite i spašavanja koje budu provodili deminerski timovi FUCZ;
vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, škola metalskih zanimanja, srednja škola sa praktičnom obukom, gimnazija ili srednja tehnička škola, najmanje završena obuka za vođu tima za uklanjanje NUS-a po BH standardu ili više, vozački ispit B kategorije, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navršenih 18 godina života, najmanje srednju stručnu spremu, da nije osuđen za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine, kao i za druga kaznena djela sa elementnom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, da je duševno, fizički i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, te da ima položen odgovarajući stručni ispit), stručni upravni ispiti, vozačka dozvola B kategorije i najmanje 10 mjeseci radnog staža u vođenju operacija uklanjanja NUS-a.
10. Operater za uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) u Kantonu Sarajevo (na neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac
Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite u Kantonu Sarajevo u Sarajevu.
Opis poslova:
odgovoran je za uklanjanje i uništavanje NUS-a po pojedinačnim pozivima građana, u operaciji uklanjanja NUS-a i za uništavanje stogova eksplozivnih materija;
poslove uklanjanja i uništavanja NUS-a obavlja pod komandom i po instrukcijama tim lidera tima u kojem radi;
vodi administraciju i evidenciju o radu tima, utrošku eksploziva i dodataka, izrađuje izvještaje o radu iz svoje nadležnosti;
učestvuje u provođenje drugih protivminskih akcija kao što su obilježavanje terena, upozoravanje na opasnost od mina itd.;
po potrebi vrši poslove deminiranja;
učestvuje u provođenju operacija "Brzi odgovor" - izvlačenja žrtava iz minskih polja i provođenju drugih akcija zaštite i spašavanja;
vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, završena škola metalskih zanimanja, srednja škola sa praktičnom obukom, srednja vojna škola smjer inžinjerija, gimnazija ili srednja tehnička škola, najmanje završena obuka za operatera za NUS po BH standardu ili više, vozački ispit B kategorije, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH da ima navršenih 18 godina života, najmanje srednju stručnu spremu, da nije osuđen za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, da je duševno, fizički i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, te da ima položen odgovarajući stručni ispit), stručni upravni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža u vođenju operacija uklanjanja NUS-a.

Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i sljedeće opšte uslove:
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da je punoljetan;
da ima predviđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta;
da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite;
da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Uz prijavu na javni oglas kandidat treba da priloži sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
Kratku biografiju - za sva radna mjesta;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) - za sva radna mjesta;
Izvod iz matične knjige rođenih - za sva radna mjesta;
Dokaz o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) - za sva radna mjesta;
Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini - za sva radna mjesta;
Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - za sva radna mjesta;
Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije - za radna mjesta pod rednim br. 9. i 10;
Potvrdu o radnom stažu u trajanju od najmanje 10 mjeseci - za sva radna mjesta;
Certifikat o završenom osnovnom deminerskom kursu po BH standardu ili više - za radna mjesta od 1. do 8;
Certifikat o završenom kursu za UES po BH standardu ili više (za radno mjesto pod rednim br. 9. i 10;

NAPOMENA:  Kandidati koji nemaju položen certifikat iz tačke 9. i 10, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da će isti položiti u roku od tri mjeseca od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
U skladu sa članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službne novine Federacije BiH", broj: 49/05), namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci od dana sticanja srednje školske spreme, a nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

NAPOMENA: Na osnovu člana 199, stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), demineri moraju ispunjavati uslove utvrđene Zakonom o deminiranju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 5/02) i imati važeće ovlaštenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC kao i odgovarajuće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se testiranje/intervju.
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje za deminere iz Zdravstvene ustanove koju odredi Federalna uprava civilne zaštite prije preuzimanja dužnosti namještenika (za sva radna mjesta), kao i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela, koja po zakonu predstavljaju smetnju za zasnivanje radnog odnosa (za sva radna mjesta).

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti putem pošte ili lično na adresu:

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Ul. Vitomira Lukića br. 10
71 000 Sarajevo
Sa naznakom:
"Za komisiju za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Federalnoj upravi civilne zaštite"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!