Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pomoćnik ministra - Sektor pravnih i općih poslova - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 04.11.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u 
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
2/411


- Pomoćnik ministra -Sektor pravnih i općih poslova - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora i to:
stara se i neposredno učestvuje u izradi zakona, drugih propisa i općih akata u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva; priprema godišnje izvještaje i programe rada iz dijela sektora kojim rukovodi; stara se o realizaciji programa rada iz nadležnosti sektora; prati i primjenjuje propise iz svoje oblasti; stara se o vođenju evidencije iz radnih odnosa i drugih aktivnosti iz ove oblasti; prati rad vođenja upravnog postupka i rješavanja prvostepenih i drugostepenih postupaka; priprema podatke, izvještaje i analize o stanju u oblasti kojom rukovodi i predlaže mjere za unapređenje istih; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Pripadajuća neto osnovna plaća za radno mjesto: 1.795,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS


Prijavljivanje na konkurs: 

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu 
FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobarica - S.U.R Restoran-Leami
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

Potrebna konobarica za rad slati prijave sve inf na br tel 066-352-621

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent - arhivar - Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Temeljem članka 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i članka 13. Pravilnika o radnim odnosima namještenika Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, broj: 07-02-3-3582/05 od 26.08.2005. godine, federalni ministar obrazovanja i znanosti objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti popunjava sljedeća radna mjesta:

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
 
1. Viši referent za kancelarijsko poslovanje - jedan izvršitelj

Opis poslova:
Obavlja prijem sve pošte i neotvorenu dostavlja federalnom ministru, odnosno državnom službeniku koji je ovlašten za otvaranje i signiranje pošte; kada primi signiranu poštu, vrši sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje, što obuhvata: zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje riješenih predmeta, razvođenje akata i otpremanje pošte; vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije predviđene za kancelarijsko poslovanje, a to su: Upisnik UO-1, Upisnik UP-2, Djelovodnik predmeta i akata, Djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, interne dostavne knjige, Knjigu za osobnu poštu, Knjigu primljenih računa, Knjigu za otpremu pošte putem kurira; izrađuje izvještaje iz domena svog posla; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS - gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola; poznavanje rada na računaru; stručni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža.

2. Viši referent - arhivar - jedan izvršitelj

Opis poslova:
Obavlja sve poslove koji se odnose na evidentiranje, čuvanje, zaštitu i sređivanje registraturne i arhivske građe, završenih predmeta i akata; vodi arhivsku knjigu; izdavanje predmeta i akata iz arhive državnim službenicima i namještenicima na revers na za to propisanom obrascu; brine se o čuvanju registraturne i arhivske građe; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS - gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola; poznavanje rada na računaru; stručni ispit; arhivistički ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju sve zainteresirane osobe koji ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerena kopija) i to:

Za dokazivanje općih uvjeta:
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
- Izvadak iz matične knjige rođenih,
- Ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije
  otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji,
  odnosno Bosni i Hercegovini,
- Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
Za dokazivanje posebnih uvjeta:
Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova
  radnog mjesta na koje kandidat aplicira,
Dokaz o radnom stažu (ovjerena kopija radne knjižice),
Dokaz o poznavanju rada na računaru,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2).
Izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
Mostar, Ul. Ante Starčevića bb
sa naznakom "Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos".

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent za kancelarijsko poslovanje - Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Temeljem članka 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i članka 13. Pravilnika o radnim odnosima namještenika Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, broj: 07-02-3-3582/05 od 26.08.2005. godine, federalni ministar obrazovanja i znanosti objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti popunjava sljedeća radna mjesta:

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
 
1. Viši referent za kancelarijsko poslovanje - jedan izvršitelj

Opis poslova:
Obavlja prijem sve pošte i neotvorenu dostavlja federalnom ministru, odnosno državnom službeniku koji je ovlašten za otvaranje i signiranje pošte; kada primi signiranu poštu, vrši sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje, što obuhvata: zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje riješenih predmeta, razvođenje akata i otpremanje pošte; vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije predviđene za kancelarijsko poslovanje, a to su: Upisnik UO-1, Upisnik UP-2, Djelovodnik predmeta i akata, Djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, interne dostavne knjige, Knjigu za osobnu poštu, Knjigu primljenih računa, Knjigu za otpremu pošte putem kurira; izrađuje izvještaje iz domena svog posla; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS - gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola; poznavanje rada na računaru; stručni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža.

2. Viši referent - arhivar - jedan izvršitelj

Opis poslova:
Obavlja sve poslove koji se odnose na evidentiranje, čuvanje, zaštitu i sređivanje registraturne i arhivske građe, završenih predmeta i akata; vodi arhivsku knjigu; izdavanje predmeta i akata iz arhive državnim službenicima i namještenicima na revers na za to propisanom obrascu; brine se o čuvanju registraturne i arhivske građe; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS - gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola; poznavanje rada na računaru; stručni ispit; arhivistički ispit i najmanje 10 mjeseci radnog staža.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju sve zainteresirane osobe koji ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerena kopija) i to:

Za dokazivanje općih uvjeta:
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
- Izvadak iz matične knjige rođenih,
- Ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije
  otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji,
  odnosno Bosni i Hercegovini,
- Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
Za dokazivanje posebnih uvjeta:
Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova
  radnog mjesta na koje kandidat aplicira,
Dokaz o radnom stažu (ovjerena kopija radne knjižice),
Dokaz o poznavanju rada na računaru,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2).
Izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
Mostar, Ul. Ante Starčevića bb
sa naznakom "Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos".

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent za usluge i nabavu MTS-a - Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Temeljem članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH br: 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ , ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo raspisuje             
JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Upravi za civilnu za

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije/kantona putem javnog oglasa popunjava sljedeće radno mjesto za rad na neodređeno vrijeme:

01. viši referent za usluge i nabavu MTS-a…………………….1 (jedan) izvršilac
 
opis poslova :
- vrši nabavu svih potrebitih roba i usluga za potrebe Uprave (uključujući i poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata, uređaja, sredstava i opreme).
- izrađuje odgovarajuća dokumenta o prijemu i izdavanju robe, odnosno ovjeri izvršene usluge,
- učestvuje u poslovima uskladištenja opreme, sredstava civilne zaštite i vatrogastva,
- vrši knjigovodstveno usklađivanje stanja sredstava i obveza prema izvorima, kao i usuglašavanje poslovnih knjiga sa dobavljačima roba,
- sudjeluje u sastavljanju periodičnih izvješća i završnih računa Uprave HNŽ,
- vodi evidenciju svih MTS Uprave,
- vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava,
- priprema, evidentira i prati zaduženja MTS-a i opreme u vlasništvu Uprave,
- vrši i druge poslove iz nadležnosti sektora koje odredi rukovodilac sektora, u odnosu  na pitanja ovog radnog mjesta.

Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i rukovoditelju sektora - pomoćniku ravnatelja.

Uvjeti za obavljanje poslova:                                                                                                        
Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u FBiH, kandidat treba ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 - SSS, IV stupanj, ekonomske škole, gimnazija, položen stručni ispit, najmanje deset (10) mjeseci radnog staža i obučenost za rad na računaru.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS- ove osobne
iskaznice,
- dokaz o radnom stažu,
- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- ovjerena izjava kandidata da posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. I ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kratkom biografijom i dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu:

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K
88 000   Mostar
Ulica Stjepana Radića 3
s naznakom "Prijava na javni oglas"
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent za poslove snimanja cijena - Federalni zavod za statistiku u Mostaru
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku broj 01-02-922/13 od 01.07.2013. godine, direktor Federalnog zavoda za statistiku objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom zavodu za statistiku u Mostaru

1. Viši referent za poslove snimanja cijena - 1 izvršilac

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava BiH), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove, i to:
SSS - srednja ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola, stručni ispit i najmanje deset mjeseci radnog staža.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1.  diploma o završenoj školi
2.  uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte
3.  potvrda o radnom stažu u struci nakon završene srednje škole
4. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH
6. uvjerenje o položenom ispitu namještenika u organima državne službe

Napomena: Ovjera kopije ne smije biti starija od šest mjeseci.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, putem pošte, preporučeno na adresu:

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku
Ul. Zelenih beretki br. 26 Sarajevo
sa naznakom "Prijava na javni oglas"
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za socijalnu skrb, zaštitu civilnih žrtava rata - Ministarstvu zdravstva
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/410

 

- Stručni suradnik za socijalnu skrb, zaštitu civilnih žrtava rata, zaštitu obitelji s djecom i suradnju s udrugama i fondacijama u Sektoru socijalne skrbi - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vodi registar ustanova socijalne skrbi za područje HNK; vodi evidenciju izvješća o radu udruga i fondacija iz oblasti za koje je nadležno Ministarstvo; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (tipska izvješća, redovne i periodične informacije i sl.); izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registracija i drugih akata iz oblasti zaštite obitelji s djecom; prati promjene i pojave u oblasti djelokruga Sektora, izrađuje potrebnu dokumentaciju o promjenama i pojavama, prati organizaciju i rad ustanova socijalne skrbi; organizira potrebne aktivnosti za „Dječju nedjelju"; surađuje sa udrugama i fondacijama u dijelu aplikacija podataka o izvršenim uslugama i provedenim tretmanima za korisnike; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra; za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, društvene struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene VSS

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja. 

Prijavljivanje na natječaj: 

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon stjecanja VSS
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, dužni su dostaviti i :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu 
FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač teretnog motornog vozila (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš, Mostar
Transport i skladištenje
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 16.11.2014.

Detaljno

Vozač teretnog motornog vozila Mostar i Ilijaš

Aktivnosti koje će obavljati:
 • prevoz robe iz asortimana firme Kalea
 • prevoz robe na području BiH 
 • prevoz robe van BiH
Naši kriteriji su:
 • ispunjavanje uslova propisanih zakonom
 • najmanje SSS
 • potrebno da ima C kategoriju a poželjno je i da ima E za traženu poziciju Mostar
 • potrebno da ima C i E kategoriju za traženu poziciju Ilijaš
 • minimalno 1 godinu dana aktivnog iskustva u upravljanju vozila kategorije C za Mostar i E za Ilijaš
 • državni ispit
 • poželjno posjedovanje certifikata za međunarodni saobraćaj
 • poželjne preporuke od bivših poslodavaca
 • timski rad
Mi nudimo:
 • stalni radni odnos
 • rad u mladom i stručnom timu
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea u Mostaru 1 izvršioc
 • Fabrika namještaja Kalea u Ilijašu 1 izvršioc
Zainteresovani kandidati prijave mogu slati na:

Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!