Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Novinar (m/ž) - Dnevni list
Mostar
Mediji
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.04.2016. Ističe 08.05.2016.

Detaljno

Dnevni list 
r aspisuje
N A T J E Č A J
Za radno mjesto:
 • Novinar - 5 izvršitelja
Uvjeti za radno mjesto su:
 • Stupanj stručne spreme VSS/VŠS
 • Poželjno radno iskustvo od 1 do 3 godine
 • Poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije
Prijave slati na adresu:

Dnevni list
Ulica kralja Petra Krešimira IV. 66/2
SPC Rondo
88000 Mostar
S naznakom “Za natječaj DL”
ili
Natječaj je otvoren do 8. svibnja 2016. godine

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Marketing djelatnik za specijalizirane priloge (m/ž) - Dnevni list
Mostar
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.04.2016. Ističe 08.05.2016.

Detaljno

Dnevni list 
r aspisuje
N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

Marketing djelatnik za specijalizirane priloge   - 3 izvršitelja

Uvjeti za radno mjesto su:
 • poželjno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • VŠS/VSS ekonomskog ili društvenog smjera
 • dobro poznavanje stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
Prijave slati na adresu:

Dnevni list
Ulica kralja Petra Krešimira IV. 66/2
SPC Rondo
88000 Mostar
S naznakom “Za natječaj DL”
ili
na mail adresu:  marketing@dnevni-list.ba
Natječaj je otvoren do 8. svibnja 2016. godine

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnolog za termičku obradu (m/ž) - B.M.T. ENGINEERING d.o.o. Mostar
Mostar
Tehnologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.04.2016. Ističe 27.05.2016.

Detaljno

B.M.T. Engineering  d.o.o. Mostar je dio internacionalne grupacije HESHolding AB.

Firma se bavi metaloprerađivačkom djelatnošću tj. kompletnom mašinskom obradom sa najmodernijim CNC mašinama (tokarilicama,glodalicama i brusilicama).Cjelokupna proizvodnja je usmjerena na inostrano tržište.

1 Inžinjer / tehnolog za termičku obradu

Uslovi kojima se kvalifikujete za ova radna mjesta :

 • Odgovarajuće obrazovanje tehnologa za termičku obradu.
 • Posjedivanje putnih isprava (moguća edukacija u našoj fabrici u Švedskoj)
 • Poznavanje rada na računarima (Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole.
 • Poželjno poznavanje Engleskog jezika.
 • Poželjno radno iskustvo u istim ili sličnim oblastima.
 • Razumjevanje tehnologije termičke obrade

Potrebne vještine

 • Komunikativnost
 • Organizovanost
 • Planiranje

Šta vam mi možemo ponuditi :

 • Nudimo mogućnost da zajedno sa našim ekspertima ostavite lični pečat u stvaranju firme.
 • Nudimo vam jedan moderan način poslovanja po visokim europskim standardima.
 • Nudimo vam edukaciju u novim metodama organizovanje rada.
 • Nudimo vam fleksibilan i interesantan posao u kreativnom i inspirativnom okruženju.

Nadamo se da smo u vam uspjeli probudili interesovanje za našu kompaniju i posao koji nudimo. U tom slučaju prijavu sa CV i popratnim pismom poslati isključivo na e-mail  hr@bmt-eng.com , s naznakom „Oglas za posao“. Odabrani kandidati biti će kontaktirani i pozvani na prvi razgovor za posao.

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.04.2016. Ističe 11.05.2016.

Detaljno

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona
2 / 453

 

- Stručni savjetnik - psiholog - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Pomaže zamjenicima tužioca i tužiocima u radu te postupa u ime i na osnovu zahtjeva i uputa tužilaca kod kojih je raspoređen; obavlja odgovarajuće analize i druge poslove u okviru svoje struke pod nadzorom i u skladu sa uputstvima tužilaca; pomaže tužiocu i daje svoje mišljenje vezano za konkretna lica u pojedinim predmetima u svim fazama postupka, a naročito u primjeni zakona koji se tiču postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku; vrši samostalno ili pod nadzorom i uputstvima tužioca ili šefa odjela i druge stručne poslove predviđene zakonom; prilikom obavljanja poslova i zadataka, obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone, a naročito one koji se odnose na postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i druge propise iz svoje stručne oblasti, i vodi računa o primjeni istih; po potrebi izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale i utvrđuje stanja u postupajućoj oblasti i detektuje posljedice koje mogu nastati u toj oblasti; po potrebi prisustvuje radnim sastancima o sjednicama kolegija, kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje u primjeni istih u tužilačkom radu; kao TCMS korisnik u okviru TCMS sistema ima kreiran korisnički nalog koji primjenjuje funkcionalnosti predviđene ovim sistemom; obavlja i druge poslove po nalogu i uputama glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to: 
- VSS, VII/1 stepen složenosti ili stečeno visoko obrazovanje po Bolonjskom sustavu studiranja I, II ili III stupnja sa 240 ECTS bodova u visokoobrazovnoj ustanovi - smjer psihologija/diplomirani psiholog
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci i najmanje godinu dana u pravosuđu
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine). Diplome koje nisu ovjerene pečatom i koje nisu potpisane od strane ovlaštenog lica biti će odbačene.
2. potvrdu/uvjerenje o najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva/staža u struci i najmanje godinu dana u pravosuđu (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom iskustvu/stažu u struci, nakon završene VSS, nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju. 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten. 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ugostiteljski radnici (m/ž) – McDonald’s BiH
Sarajevo, Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2016. Ističe 23.05.2016.

Detaljno


Kao vodeći lanac brze usluge u svijetu i u Bosni Hercegovini, McDonald’s je jedan od najvećih svjetskih brendova, poznat po izrazito visokim standardima i sinonim je za brzu i ljubaznu uslugu, najkvalitetnije proizvode, čiste i ugodne lokacije te vrijednost koju gost dobije za svoj novac – to je zapravo i formula našeg uspjeha na koju smo ponosni.

Od jula 2011. godine kada je u samom centru Sarajeva, u ulici Maršala Tita na broju 36, otvoren prvi McDonald’s u BiH kontinuirano ulažemo u razvoj našeg poslovanja, iz godine u godinu otvaramo nova radna mjesta i poboljšavamo našu ponudu te nastojimo našim gostima uvijek pružiti samo najbolje.
Ukoliko tražite perspektivan I dinamičan posao sa mogućnošću napredovanja, McDonald’s je pravo mjesto za Vas.
Zapošljavamo:


Ugostiteljski radnici (m/ž)

Opis radnog mjesta:
Priprema i posluživanje hrane i pića
Rad u aktivnom i dinamičnom kolektivu
Profesionalan odnos prema poslu I odgovornost
Mogućnost kontinuiranog razvoja I napredovanja
Potrebni uvjeti:
Završena SSS 
Za kandidiate koji uđu u uži izbor bit će potrebno dostaviti sljedeće dokumente: 
Radna knjižica,
Sanitarna knjižica,
Potvrda o nekažnjavanju 
Porezna kartica
Ljekarsko uvjerenje
Lična karta (kopija)
CIPS prijava (da nije starija od 6 mjeseci)
Radni odnos: 

Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, dostavite vašu prijavu sa biografijom, slikom I kontakt telefonom na  e-mail info@mcdbih.ba ili na adresu: Gliese d.o.o. DL - McDonald's - ul. Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo

Prijavljeni kandidati će nakon prve selekcije biti pozvani na razgovor za posao,

Lokacije:
1. - McDonald's - Titova ( Centar ) - Maršala Tita 36 - Sarajevo
2. - McDonald's - Radon Plaza ( Nedžarići ) - Džemala Bijedića b.b. - Sarajevo
3. - McDonald's - Mostar ( T.C. Mepas Mall ) - Kneza Višeslava i kardinala Stepinca b.b. - Mostar

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!