Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Referent - kuhar - Kazneno – popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.09.2014. Ističe 11.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 49/05 ),ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, o b j a v lj u j e

 
J A V N I   N A T J E Č A J 
za popunu radnih mjesta namještenika
 

01. viši referent – rukovalac poljoprivrednom mehanizacijom – 1 (jedan) izvršitelj

02. referent - kuhar – 1 (jedan) izvršitelj
 

01. Opis poslova: osigurava pravilnu upotrebu i održavanje poljoprivredne mehanizacije, upravlja traktorom, vrši osnovnu i dopunsku pripremu zemljišta i sjetvu poljoprivrednih kultura, stara se o tehničkoj ispravnosti traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije, daje instrukcije, uputstva i vrši nadzor nad radom osuđenih osoba koji su raspoređeni na rad sa poljoprivrednim mašinama i alatkama i odgovoran je za ispravno rukovanje mehanizacijom i alatkama, stara se o optimalnoj upotrebi goriva i maziva za poljoprivrednu mehanizaciju, upotrebi zaštitne opreme i sredstava i zaštite na radu raspoređenih osuđenika i vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova: učestvuje u sastavljanju jelovnika za ishranu osuđenih i pritvorenih osoba u skladu s propisima, kuhanje i spremanje hrane prema utvrđenim jelovnicima, obučavanje osuđenih i prekršajno-kažnjenih osoba kuharskim poslovima, pravilnoj raspodjeli hrane, izdavanje jela, staranje o čuvanju i održavanju inventara u osuđeničkoj kuhinji i trpezariji, zaštiti na radu osoba zaposlenih u kuhinji te vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

Za poziciju 01: SSS -  poljoprivredna škola, tehnička škola, gimnazija ili ekonomska škola, najmanje deset mjeseci radnog staža i položen vozački ispit B kategorije

Za poziciju 02: SSS, ugostiteljska škola – smjer kuharski ili KV kuhar, najmanje 6 mjeseci radnog staža

Potrebni dokumenti: (original ili ovjerene preslike)

Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice
Diplomu-svjedodžbu o završenoj školskoj spremi
Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX st. 1. Ustava BiH
Dokaz – uvjerenje (potvrdu) o radnom stažu
Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, samo za poziciju br. 1
Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objave Oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat kazne na bilo kojem noviu vlasti u BiH
 

Pisane prijave s navedenim dokazima treba dostaviti u roku od 15 dana, od objave Javnog oglasa u dnevnom tisku, putem pošte, preporučeno na adresu:


Kazneno – popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Tvrtka Miloša br. 27
88 000  M o s t a r s naznakom  ''Javni oglas za popunu radnih mjesta KPZ Mostar"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Montažer za video nadzor i alarmne sustave (m/ž) - Sigurnosni Sustavi Jurčević
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.09.2014. Ističe 30.10.2014.

Detaljno

Sigurnosni Sustavi Jurčević

Potreban montažer za video nadzor i alarmne sustave iskustvo obavezno.
Mjesto rada Mostar.

Prijave slati na e-mail:  posao.ss@outlook.com 

Tel.  063 199 333 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Serviser elektronike (m/ž) - Sigurnosni Sustavi Jurčević
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.09.2014. Ističe 30.10.2014.

Detaljno

Sigurnosni Sustavi Jurčević

Potreban serviser elektronike iskustvo obavezno.
Mjesto rada Mostar.

Prijave slati na e-mail:  posao.ss@outlook.com

Tel.  063 199 333 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tajni kupac-Mystery Shopper (m/ž) - DEKRA zapošljavanje d.o.o.
Vitez, Sarajevo, Zenica, Mostar, Prijedor...
Ostalo
Kompanija: DEKRA savjetovanje d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.09.2014. Ističe 10.10.2014.

Detaljno

Za potrebe projekta u BiH tra ž imo vi š e osoba za:  

Bihać (Kamenica), Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gračanica, Istočno Sarajevo, Sarajevo, Livno, Mostar, Prijedor, Tešanj, Matuzići, Kraševo, Tuzla, Vitez, Zenica i ostala mjesta u BiH


Tajni kupac - Mystery Shopper (m/ž)

(honorarni posao)  

Tajni kupac je osoba koja posjećuje i prema unaprijed definiranim kriterijima opaža što se događa na prodajnim mjestima (supermarketi, banke, auto saloni, benzinske pumpe itd.). Nakon obavljene kupovine tajni kupac ispunjava upitnik i na objektivan način ocjenjuje situaciju koja se dogodila tokom kupovine.

Uslovi:

  • Poznavanje rada na računaru (svakodnevni pristup mailu)
  • Minimalno SSS
  • Organiziranost, odgovornost i točnost  
  • Dobre opažačke vještine
  • Posjedovanje automobila i mobilnost, nije nužno za sve projekte
  • Prednost je iskustvo na sličnim poslovima

Posebne pogodnosti:

  • Mogućnost učestalog angažiranja na projektima
  • Fleksibilno vrijeme posla
  • Doprinos kvaliteti usluga

Va š e prijave zajedno sa ž ivotopisom mo ž ete poslati na :

e - mail: info@dekra.ba ,

adresu: DEKRA zapošljavanje d . o . o . Fra An đ ela Zvizdovi ć a 1/4 (A) Sarajevo BiH

ili na fax: +387 33 29 57 77 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel +387 33 29 52 52


Napomena: Kandidati koji odgovaraju zahtjevima biti će kontaktirani. Sve prijave pohraniće se u bazu tajnih kupaca.

Više informacija o kompaniji potražite na www.dekra.com , www.dekra.de i www.dekra.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Advanced .NET/C# Developer - ITEONTECH d.o.o.
Gračanica, Zenica, Mostar, Tuzla, Sarajevo, Doboj
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: ITEONTECH d.o.o. Objavio: iteontech

Objavljen 26.09.2014. Ističe 31.12.2014.

Detaljno

Software Developer required to develop and maintain Web and Windows applications in Microsoft .NET environment (Visual Studio, SQL Server).

Minimum requirements:
-    3+ years of experience with Microsoft NET technologies (ASP.NET, MVC, EF)
-    Solid foundation in computer systems, Windows operating systems (desktop / server), computer networks, software development, object-oriented programming and the like.
-    Advanced knowledge of Microsoft SQL Server DBMS
-    Advanced knowledge of English (conversation, literacy and professional terminology)
-    Computer and a broadband Internet connection
-    Willingness to acquire new knowledge and experience

Work can be performed from a home office. If you meet the requirements listed above, you want to expand your knowledge and skills, if you are open for challenges - we invite you to become part of a team which has successfully conducted software outsourcing for clients outside of BiH for more than 6 years.
We are expecting you! Please send your applications to the following email address: info@iteontech.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.09.2014. Ističe 10.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
2 / 405

 

- Pomoćnik ministra - Sektor željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje federalnog ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra; učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa; učestvuje u pripremi složenih studija, planova i projekata iz oblasti željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa; vrši druge studijske, analitičko i informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti željezničkog prometa; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima iz oblasti koje su u nadležnosti sektora, predlaže poduzimanje potrebnihh mjera; vrši nadzor nad zakonitošću kata kojima se rješava u upravni9m stvarima; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.795,50 KM

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u F BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet za saobraćaj i komunikacije, građevinski, mašinski,elektrotehnički  fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća b.b.
88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!