Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik za analitiku i odnose sa javnošću - Javni oglasi
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 25.06.2016.

Detaljno

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta  državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

 

1. STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova:
 • proučava i obrađuje najsloženija pitanja odnosa s javnošću, obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata Uprave s organizacijama i građanima,
 •  priprema materijale za prezentiranje Uprave na web- stranici i uređuje web- stranicu Uprave,
 •  prezentira željene informacije iz djelokruga rada Uprave,
 •  kontaktira s javnošću i sredstvima priopćavanja,
 •  priprema i redovito šalje priopćenja za javnost o aktivnostima Uprave, prati i analizira medijsko izvješćivanje, obrađuje novinarske upite i priprema odgovore,
 •  nadgleda i koordinira izdavačke aktivnosti Uprave (interne i eksterne),
 •  izrađuje završne analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale na temelju odgovarajućih podataka iz odjela,
 •  izrađuje završne studije, programe, projekte, projektne planove i procjene na temelju podataka iz odjela,
 •  priprema programe istraživanja u oblastima iz djelokruga ada Uprave i predlaže metodološka rješenja, te radi na tim programima,
 •  obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovake i to:
 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja filozofske struke- smjer odnosi s javnošću, pravne ili ekonomske struke,
 •  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
 •  položen ispit za državnog službenika  i
 •  poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
  potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
 dokaz o poznavanju rada na računalu i
 uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:

 Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
 Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
 Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

  NAPOMENA:

Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“

NE  OTVARATI

 
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćni radnik, NK radnik - Javni oglasi
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 02.07.2016.

Detaljno

Na osnovu članka 30. i 31. Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, broj 4/98) i članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za školstvo Mostar („Službene novine HNŽ“ br.7/08, 1/11, 4/12, 5/13, 11, 14), ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta – namještenik

 

Pomoćni radnik, NK radnik – Odjel za pravne, kadrovske, računovodstveno materijalne i opće poslove - jedan (1) izvršitelj

Opis poslova radnog mjesta:

Obavlja sve poslove oko održavanja čistoće prostorija Zavoda i stara se o urednom izgledu ureda Zavoda; priprema i po zahtjevu ovlaštenih službenika poslužuju hladne i tople napitke te obavlja kurirske i druge poslove koje odredi ravnatelj Zavoda. Za svoj rad odgovoran/a   je šefu Odjela i ravnatelju Zavoda.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz članka 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH 49/05) (državljanstvo BiH, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to:

osnovna škola

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas priložiti sljedeće dokumente, originale ili ovjerene kopije:

svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

 uvjerenje o državljanstvu (ne starija od 6 mjeseci)

 ovjerena izjava kojom se potvrđuje da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne odgovornosti na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini

ovjerena izjava od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Pismene prijave sa kratkim životopisom s navedenim dokazima o ispunjavanju općih uvjeta, dostavljaju se u roku petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog oglasa, putem pošte preporučeno na adresu:

Zavod za školstvo Mostar

Kralja Zvonimira 14

88000 Mostar

s naznakom „Prijava na javni oglas“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom - Javni oglasi
Mostar
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 30.06.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 22. i 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za poslove sa strancima, broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.09.2009. godine i Odluke o potrebi prijema pripravnika u Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.1-34.2-4000/16 od 16.06.2016. godine, direktor Službe za poslove sa strancima, raspisuje:

 
JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

 

1.     Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom

  Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi   ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova................................ tri (3) izvršioca;sa mjestom rada: jedan (1) izvršioc u Terenskom centru Mostar a dva (2) izvršioca u Terenskom centru Sarajevo

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opće uvjete utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

    da ima navršenih 18 godina života;
    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
    da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
    da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
    da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
     
II.      Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i  Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

    Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi   ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova 

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu koja će obuhvatiti slijedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje, kraća biografija i svojeručni potpis podnosioca prijave), dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

    diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
    dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje
    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;
    izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Napomena:

Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja (ne starije od 30 dana)  i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije do 30.06.2016. godine, putem pošte preporučeno na adresu:
 
Ul. Braće Mulića br. 38,
71 000 Sarajevo
Služba za poslove sa strancima
„Javni oglas za prijem pripravnika“
 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik - sa završenim ekonomskim fakultetom - Javni oglasi
Mostar
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 30.06.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 22. i 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za poslove sa strancima, broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.09.2009. godine i Odluke o potrebi prijema pripravnika u Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.1-34.2-4000/16 od 16.06.2016. godine, direktor Službe za poslove sa strancima, raspisuje:

  JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

  Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom

Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen   najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova................................ jedan (1) izvršioc;sa mjestom rada u sjedištu Službe za poslove sa strancima Sarajevo

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja   potrebnog radnog iskustva, a u vezi sa poslovima iz djelokruga rada Službe za poslove   sa strancima, potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uvjeti za prijem:

  Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opće   uvjete utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

  da ima navršenih 18 godina života;

 da je državljanin Bosne i Hercegovine;

 da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

 da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

  II.   Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i  Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova

da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu koja će obuhvatiti slijedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje, kraća biografija i svojeručni potpis podnosioca prijave), dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);

dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje

uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;

izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Napomena:

Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja (ne starije od 30 dana)  i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije do 30.06.2016. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Služba za poslove sa strancima

„Javni oglas za prijem pripravnika“

Ul. Braće Mulića br. 38,

71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka - Javni oglasi
Mostar
Političke nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 30.06.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 22. i 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za poslove sa strancima, broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.09.2009. godine i Odluke o potrebi prijema pripravnika u Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.1-34.2-4000/16 od 16.06.2016. godine, direktor Službe za poslove sa strancima, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

 

Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka

Završen fakultet političkih nauka, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi    ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova........................... jedan (1) izvršioc;sa mjestom rada u Terenskom centru Banja Luka

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja   potrebnog radnog iskustva, a u vezi sa poslovima iz djelokruga rada Službe za poslove   sa strancima, potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opće   uvjete utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

da ima navršenih 18 godina života;

da je državljanin Bosne i Hercegovine;

da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

  II.       Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i  Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

  Završen fakultet političkih nauka, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi    ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova 

 da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu koja će obuhvatiti slijedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje, kraća biografija i svojeručni potpis podnosioca prijave), dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);

dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje

uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;

izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Napomena:

Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja (ne starije od 30 dana)   i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije do 30.06.2016. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Služba za poslove sa strancima

„Javni oglas za prijem pripravnika“

Ul. Braće Mulića br. 38,

71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač za međunarodni transport (m/ž) - Boreas d.o.o
Mostar
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.06.2016. Ističe 27.06.2016.

Detaljno

Natječaj za :

vozača za međunarodni transport, (2 izvršitelja), Mostar.

Odgovornosti i zadaci:  
 • prijevoz i dostava robe na kraćim ili dužim destinacijama
 • nadzor nad robom u prijevozu od momenta prijema do završetka isporuke
 • preuzimanje i kontrola dokumentacije koja prati robu
 • vođenje putnih naloga za vozilo
 • pomoć pri utovaru i istovaru robe
 • poštivanje vremena i planova uvoza robe
 • kontrola i obezbjeđivanje uvjeta za siguran rad vozila (provjera ispravnosti vozila);
 • poštivanje zakonskih regulativa vezanih za sigurnost sudionika u prometu.
Kvalifikacije: 
 • SSS III stepen, zanimanje vozač;
 • posjedovanje vozačke dozvole C i E kategorije;
 • poželjno posjedovanje digitalne kartice za vozača;
 • snalažljivi ste, točni i odgovorni;
 • radno iskustvo minimalno 3 godine u međunardnom transportu
Ukoliko želita postati dio našeg uspješnog tima, pošaljite CV na:
Adresa : Boreas d.o.o.  Polje bb, 71260 Kreševo 
Rok za prijavu: 7 dana od dana objave oglasa
Dodatne informacije na telefon: 030/800-700

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ugostiteljski radnici (m/ž) – McDonald’s BiH
Sarajevo, Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.06.2016. Ističe 17.07.2016.

Detaljno


Kao vodeći lanac brze usluge u svijetu i u Bosni Hercegovini, McDonald’s je jedan od najvećih svjetskih brendova, poznat po izrazito visokim standardima i sinonim je za brzu i ljubaznu uslugu, najkvalitetnije proizvode, čiste i ugodne lokacije te vrijednost koju gost dobije za svoj novac – to je zapravo i formula našeg uspjeha na koju smo ponosni.

Od jula 2011. godine kada je u samom centru Sarajeva, u ulici Maršala Tita na broju 36, otvoren prvi McDonald’s u BiH kontinuirano ulažemo u razvoj našeg poslovanja, iz godine u godinu otvaramo nova radna mjesta i poboljšavamo našu ponudu te nastojimo našim gostima uvijek pružiti samo najbolje.
Ukoliko tražite perspektivan I dinamičan posao sa mogućnošću napredovanja, McDonald’s je pravo mjesto za Vas.
Zapošljavamo:


Ugostiteljski radnici (m/ž)

Opis radnog mjesta:
Priprema i posluživanje hrane i pića
Rad u aktivnom i dinamičnom kolektivu
Profesionalan odnos prema poslu I odgovornost
Mogućnost kontinuiranog razvoja I napredovanja
Potrebni uvjeti:
Završena SSS 
Za kandidiate koji uđu u uži izbor bit će potrebno dostaviti sljedeće dokumente: 
Radna knjižica,
Sanitarna knjižica,
Potvrda o nekažnjavanju 
Porezna kartica
Ljekarsko uvjerenje
Lična karta (kopija)
CIPS prijava (da nije starija od 6 mjeseci)
Radni odnos: 

Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, dostavite vašu prijavu sa biografijom, slikom I kontakt telefonom na  e-mail info@mcdbih.ba ili na adresu: Gliese d.o.o. DL - McDonald's - ul. Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo

Prijavljeni kandidati će nakon prve selekcije biti pozvani na razgovor za posao,

Lokacije:
1. - McDonald's - Titova ( Centar ) - Maršala Tita 36 - Sarajevo
2. - McDonald's - Radon Plaza ( Nedžarići ) - Džemala Bijedića b.b. - Sarajevo
3. - McDonald's - Mostar ( T.C. Mepas Mall ) - Kneza Višeslava i kardinala Stepinca b.b. - Mostar

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!