Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2014. Ističe 11.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu trgovine
2 / 403


 

- Stručni savjetnik za cijene u Sektoru za cijene i analizu tržišta - Odsjek za cijene - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi prednacrta zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti cijena; prati kretanje svjetskih cijena energenata; učestvuje u izradi analiza koje služe kao osnova za utvrđivanje mjera ekonomske politike u oblasti cijena; analizira cijene na malo i snabdjevenost tržišta i o tome izrađuje informacije i materijale iz oblati cijena, na osnovu prikupljenih podataka koje dostavljaju drugi organi i pravna lica; obrađuje iste sa prijedlogom mjera za rješavanju problema; prati i analizira efekte mjera neposredne kontrole cijena; učestvuje u postupku donošenja programa, planova i procjena u oblasti cijena; prati i provodi druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti cijena i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.291,50 KM.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u F BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stepenj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ETC bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- najmanje 3 ( tri ) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća b.b.
88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu trgovine"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Mostar
Ostalo
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2014. Ističe 24.09.2014.

Detaljno

Monter pločastog nameštaja Mostar

Opis radnih aktinosti:
 • montaža pločastog nameštaja na adresi kupca,
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih aktivnosti,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima. 
Uslovi:
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po dobijenim skicama i nacrtima,
 • najmanje 1 godina iskustva na montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, C kategorije,
 • minimalno iskustvo od 1 godine u vožnji teretnog vozila,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea  Mostaru   2 izvršioc,
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na:
Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobarica - S.U.R restoran Leami
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2014. Ističe 24.09.2014.

Detaljno

Potrebna konobarica za rad u restoranu sve inf na br tel: 061/250-477

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar farmacije (m/ž) - ZU Apoteka VITA Mostar
Mostar
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 18.09.2014.

Detaljno

Uslovi:

 • položen stručni ispit i posjedovanje važeće licence
 • poželjno radno iskustvo u apoteci
 • ohrabrujemo kandidate iz drugih gradova da se prijave jer ćemo im pomoći u obezbjeđenju smještaja 

 • Za više informacija molimo da pozovete na kontakt telefone:
  036 551 695 ili 062 600 274 ili prijavu pošaljite na:  cernicamo@hotmail.com
  Kontakt osoba : gosp. Sanela Dilberović

  Komentari

  Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!