Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavni predmet MATEMATIKA - JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ SITNEŠI SRBAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoNastavni predmet MATEMATIKA (16 časova) na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  u radni odnos se prima lice sa i bez iskustva.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. Glasnik RS br. 44/17,31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima  i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u Osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“,broj :77/09, 86/10 , 25/14 i 76/15), Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa čl. 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju /Sl. Glasnik RS br.44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br.102/14 i 45/16).Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (sl. Gl. RS br. 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
•Potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačna adresa stanovanja i kontakt telefon
•Uvjerenje o državljanstvu
•Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
•Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
•Uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate škola će zatražiti službenim putem
•Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
•Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
•Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
•Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih nvalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o outvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test i intervju u COŠ Sitneši dana 27. 08. 2018. godine, u 11 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata na adresu: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Sitneši 78422 sa naznakom  „ZA KONKURS“
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.   

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave, pripravnik - JU OŠ ,,Borisav Stanković“ B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave, pripravnik, 1 izvršilac
Pripravnik se prima na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.
Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci, lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
5. Ovjerenu izjavu da ranije nije zasnivao radni odnos u ovom zanimanju, odnosno da nije zasnivao radni odnos u struci

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje će se održati u ponedeljak 27.08.2018. godine u 09.00 časova a intervju u 10.00 časova u prostorijama škole, za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno  za one koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka, Ivana Kosančića 2, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Konkurs”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - „VIDOVAC“ d.o.o. Banja Luka – Dom za stare Kneževo
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 04.09.2018.

DetaljnoPrijem radnika m/ž
Mjesto rada: Kneževo
Opis radnog mjesta
1.Socijalni radnik ……………………… 1 izvršilac
2.Medicinski tehničar ………………... 3 izvršilaca
3.Kuhar ……………………………………. 2 izvršilaca

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
•da ima navršenih 18 godina života;
•da je državljanin Bosne i Hercegovine;
•da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

Posebni uslovi koji treba da ispunjava su:

Za radno mjesto pod 1.:
•visoka stručna sprema ( u skladu sa Zakonom o obrazovanju),
•radno iskustvo 5 godina,
•radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme na neodređeno,
•Prevoz na rad se nadoknađuje.

Za radno mjesto pod 2.:
•srednja stručna sprema (završena Medicinska škola),
•nije neophodno radno iskustvo,
•radni odnos se zasniva na neodređeno,
•Prevoz na rad se nadoknađuje..

Za radno mjesto pod 3.:
•srednja stručna sprema,
•radno iskustvo 1 godina,
•radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme u dvije smjene na neodređeno,
•Prevoz na rad se nadoknađuje.

Ukoliko želite da postanete dio našeg tima svoju biografiju pošaljite na mail adresu: domvidovovrelo@gmail.com  ili nas kontaktirajte na telefon 065/811-930.

Kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na razgovor.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u obzir
Oglas je otvoren 20 dana od dana objave u Glasu Srpske.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
DOSTAVLjAČ - GIZMO d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 14.09.2018.

Detaljno1. DOSTAVLjAČ ……………………2 izvršioca

Opis posla:
•Prevoz i dostava robe na kraćim destinacijama,
•Preuzimanje i kontrola dokumentacije koja prati robu,
•vođenje putnih naloga za vozilo,
•Pomoć pri utovaru i istovaru robe,
•Kontrola i obezbjeđivanje uslova za siguran rad vozila (provjera ispravnosti vozila);
•Poštovanje zakonskih regulativa vezanih za sigurnost sudionika u prometu.

Uslovi:
•Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
•Snalažljivost, tačnost i odgovornost u radu

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na kontakt : 066/046-462.
Konkurs ostaje objavljen 30 dana od objave.

GIZMO d.o.o. Banja Luka
Srpskih pilota 1
78000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ŽIVINICE-KNEŽEVO
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor za nastavni predmet:
Matematika-fizika puna norma do povratka radnika sa funkcije sa položenim stručnim   
ispitom i radnim iskustvom do 31.12.2018. godine............................................ 1 izvršilac,
2.Fizika 6 časova sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do
30.06.2019.  godine.....................................................................................................1 izvršilac,
3.Demokratija i ljudska prava 2 časa sa položenim stručnim ispitom i radnim   
iskustvom do 30.06.2019.godine  ............................................................. ..............1 izvršilac,
4.Srpski jezik 13 časova sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom
do 30.06.2019.godine  .............................................................................................1 izvršilac, 
5.Tehničko obrazovanje 8 časova- pripravnik do 31.08.2019.godine..................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. Glasnik RS“, br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br.77/09,86/10 , 25/14 i 76/15).

Uz prijavu dostaviti  dokumentaciju:
1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3)dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
9)uvjerenje o državljanstvu-državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
10)izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.

Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja
ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju i pismeni dio testa utvrđen  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj 102/14, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u odsnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj:45/16, dana 28.08.2018. godine u 9,00 časova.Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervju i pismenom testu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave
neće se razmatrati.
NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  kopije svih  dokumenata koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.
Kontakt telefon: 051/597-123-škola                                               

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - „COMPEX“ doo Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoŠtampariji „COMPEX“ doo potreban radnik/ca za doradne poslove u štampariji. Puno radno vrijeme u dvije smjene.

Prijave slati na mail compexbl@blic.net.
Oglas otvoren 15 dana od dana objave u Glasu Srpske.

„COMPEX“ doo Banja Luka
Braće Pišteljića 1,
78000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - Advokatska kancelarija Nedeljko Krajišnik
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoAdvokatska kancelarija Nedeljko Krajišnik iz Banja Luke raspisuje oglas za prijem pripravnika – diplomiranog pravnika u radni odnos.
Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 1 (jedne) godine, radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje stručnog ispita, sa kandidatima koji nemaju radno iskustvo u ovom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem kandidata:
-Da je državljanin BiH;
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova diplomiranog pravnika;
-Da ima prebivalište ili boravište na teritoriji Grada Banja Luka.

Posebni uslovi:
-Završen pravni fakultet (IV stepen obrazovanja, odnosno III ciklus studija – 240 ETCS);
-Poznavanje rada na računaru;
-Poželjno (nije obavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i engleskog jezika.

Prilikom zapošljavanja, prednost imaju djeca poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Svi zainteresovani kandidati prijave treba da dostave putem mail-a:
advokat.krajisnik@gmail.com
Prijava se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Glasu Srpske.
Sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uslove biće obavljen razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik (m/ž) - Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.
Gradačac, Srebrenik
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja prije 20 godina, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu  koju čini 14 filijala i 62 ekspozitura širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 55.000 klijenata. 

Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:

Kreditni službenik

Mjesto rada: Srebrenik – 1 izvršilac
Mjesto rada: Gradačac – 1 izvršilac

Glavne odgovornosti
  • razvijanje i unapređenje prodaje svih vrsta kredita kroz kontaktiranje, zakazivanje i obavljanje poslovnih razgovora sa klijentima,
  • obrada kreditnih zahtjeva,
  • kreditna analiza i procjena kreditnog rizika,
  • monitoring i naplata kredita
Uslovi

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
  • da imaju minimalno  srednju stručnu spremu, IV stepen (prednost imaju kandidati  sa završenom VŠS ili VSS ekonomskog ili poljoprivrednog smjera),
  • da dobro poznaju lokalnu sredinu i tržište,
  • da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije,
  • da poznaju Microsoft Office aplikacije,
  • poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima u mikrokreditnim ili drugim finansijskim institucijama, kao i svako relevantno iskustvo u prodaji.
Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD ”Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom ”Za konkurs”) ili se prijaviti putem stranice http://www.mikrofin.com/ tako što odaberete stavku u meniju Prijava za posao .

Konkurs ostaje otvoren do 22.08.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!