Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave, radnik sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu sa brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECST bodova u trajanju od 3 godine ili ekvivalent,
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme),
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžabinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
11.Ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
12.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom il maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave dostaviti na adresu škole JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći, Mrkonjić Grad, 70267, Baraći.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u centralnoj školi Baraći 19.01.2018. godine u 11:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.
  Izbor radnika će se izvršiti sa članovima komisije nakon intervjua, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16).

JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI
MRKONjIĆ GRAD

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor fizičkog vaspitanja - OSNOVNA ŠKOLA Petar Kočić Nova Topola
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

DetaljnoProfesor fizičkog vaspitanja, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),
3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:
5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana  19. 01.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Petar Kočić” Nova Topola, sa početkom u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “Petar Kočić” Nova Topola, 78418 Nova Topola.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Osnovna škola Mladen Stojanović Laktaši
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
2. Pedagog - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16.), uslove propisane članom 104. stav.1. i 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09,86/10, 25/14 i 76/15),
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14, 45/16).osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom,

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Iintervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.01.2018.godine u  12,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’ Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bibliotekar - OSNOVNA ŠKOLA „ VUK KARADžIĆ“ DONjI VIJAČANI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

DetaljnoBibliotekar – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekare – neodređeno radno vrijeme, 90 ili 82 % norme.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  („Sl. glasnik RS“ broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/07) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,  25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 102/14 i 45/16.) Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
-Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
-Izvod iz MKR ili ovjerena foto- kopija lične karte,
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 102/14 i 45/16) je:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17)
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zaključno sa danom izdavanja uvjerenja,
-Uvjerenje o položenom stručnom - bibliotečkom ispitu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 24.01.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 10, 00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu JU OŠ „Vuk Karadžić“ 78432 Donji Vijačani, sa naznakom „za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer za zaštitu od požara i zaštitu na radu - R-S SILICON d.o.o. MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoInženjer za zaštitu od požara i zaštitu na radu

Opis posla:
iz oblasti zaštite od požara:

- izrađivanje planova i učestvovanje u ispitivanjima stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara i sistema za dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para kao i za plansko i blagovremeno održavanje hidranata, protivpožarnih aparata i drugih sistema za gašenje vatre
- izrada procjena ugroženosti
-izrada planova
- planiranje obuke
- osposobljavanje radnika
- izrada internih akata
- propisivanje mjera i nadziranje provođenja mjera sigurnosti
- praćenje promjena zakona i podzakonskih akata, kao i internih akata društva
- davanje mjera za poboljšanje

iz oblasti zaštite na radu:

- sprovođenje internih Pravila, procedura i uputstava društva
- kontrola sprovođenja mjera zaštite na radu u skladu sa Aktom o procjeni rizika
- nadziranje poštovanja sprovedenih mjera zaštite na radu radnika i rukovodnog osoblja
- zaustavljanje rada ukoliko ustanovi povredu poštovanja propisa iz oblasti zaštite na radu
- davanje mjera za poboljšanje
- kontinuirano i iznenadno kontrolisanje svih radnika u svim smjenama

Uslovi:
- VSS,
-najmanje dvije godine radnog iskustva,
- poznavanje osnova rada na računaru,
- poželjno poznavanje engleskog jezika,
- licenca izdata od nadležnog organa (položen stručni ispit) za obavljanje poslova zaštite od požara i zaštite na radu

Prednost imaju kandidati koji se na dan podnošenja prijave za prijem u radni odnos po ovom oglasu nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske najmanje 60 dana, kao i kandidati sa mjestom prebivališta u Mrkonjić Gradu.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:
-kraću biografiju,
-kopiju ili sken diplome,
-rodni list,
-uvjerenje o državljanstvu,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor, a ukoliko budu izabrani za prijem u radni odnos biće obavezni da dostave uvjerenje o radnoj i zdravstvenoj sposobnosti.
Prijavu na oglas dostaviti putem pošte ili lično na gore navedenu adresu, ili putem e-maila na adresu: posao@rssilicon.com.
Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 30 radnika - DOO “LIMEX” KARANOVAC
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 26.01.2018.

Detaljno-Bravar............................................5 izvršilaca
-Zavarivač.......................................5 izvršilaca
-Limar.............................................5 izvršilaca
-SSS-KV-NK ....................................15 izvršilaca(mogućnost obuke)

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- M
-radno iskustvo nije neophodno

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 053/255-355, ili  063/398-704

DOO “LIMEX”, KARANOVAC
Adresa/sjedište poslodavca
Karanovac bb, 74317 Petrovo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Čistačica/Spremačica - DOO “LALA I LAĆO“ BIJELjINA
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoČistačica/Spremačica

-Minimalno osnovna ili srednja stručna sprema
-Bez obzira na godine
-Vredna i posvećena radu.

Prijave sa kratkom biografijom se podnose putem e-mail-a na adresu: labud@lalailaco.com

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac (ž) - ASTRA D.O.O. SARAJEVO, PODRUŽNICA Banja Luka
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoTrgovac (ž)   

Od kandidata očekujemo:
obavezno radno iskustvo  minimalno 6 mjeseci
želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja
smisao za rad u timskom okruženju
prijatne karakterne osobine i ljubaznost
profesionalan odnos  i odgovornost 
poželjno je kandidat ženska osoba  do 35. godina starosti

Nudimo:
rad u modernom i prijatnom okruženju
zanimjiv , dinamičan i kreativan posao
mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja
stabilan posao uz redovna primanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, te želite postati dio našeg tima, Vaše prijave možete doneti
Lično u MERKATOR centar

Lokacija: BANjA LUKA

ASTRA D.O.O.
Aleja Svetog Save
MERKATOR
051/346-960

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!