Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


KONKURS za izbor direktora - Osnovna Škola Jovan Dučić Kasindo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

DetaljnoZa direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi:
1) da je državljanin Repulike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban.

Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  i
4) da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

II Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
1.diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5.izvod iz matične knjige rođenih,
6.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
7.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa)
8.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

III Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

IV Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

V Prijave slati na adresu: 
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Kasindo, Mladička br.3, 71 213 Istočna Ilidža.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.

VI Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o imenovanju.

VII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA” Pale
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ipunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
2)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
3)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
7)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.04.2018. godine u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Srbija’’ na Palama.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Psiholog škole - OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUČIĆ ČAJNIČE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoPsiholog škole na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom , 80 % radnog mjesta/vremena.

- Radnik stupa na  rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno vrijeme .

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
    a)  završen prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od  četiri godine za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodsova ili ekvivalent;
    b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
    v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
  U skladu sa članom 113.stav 5.pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 5. stav1.tačka b) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.
 
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:
1.Diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;
4.Uvjerenja o državljanstvu;
5.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova,a po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji
sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi
uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);
3. Dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od
ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
- stepen stručne spreme i
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa  kandidatima,  koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole dana 30.04.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs  ne vraća se.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Igumana Vasilija bb
73 280 Čajniče,preporučeno ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik fizičkog obezbjeđenja - čuvar - „ALPHA SECURITY“ D.O.O. PJ DOBOJ
Doboj
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

DetaljnoRadnik fizičkog obezbjeđenja - čuvar (M) .....3 izvršioca

- za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme
(radno mjesto na području Opštine Brod)

Uslovi:
SSS
Državljanstvo BiH
Posjedovanje certifikata za obavljanje poslova fizilkog obezbjeđenja
Vozačka dozvola B kategorije
Da nije krivično osuđivan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak
Da je psiho-fizički sposoban za obavljanje poslova privatnog obezbjeđenja
Visok nivo odgovornosti prea poslu i aktivan pristup dužnostima, predanost i pedantnost.

Prednost imaju kandidati iz Opštine Derventa i Brod.

Dodatne informacije na tel: 053/242-239.

Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni dostaviti biografiju i kopiju certifikata za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja.

Prijave dostaviti na adresu „Alpha security“ d.o.o Banja Luka - PJ Doboj, Nikole Pašića 16/18, 74000 Doboj ili na email: pjdoboj@alpha-security.org

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Doktor medicine - DOM ZDRAVLjA “SVETI SAVA” TESLIĆ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoDoktor medicine.................1 (jedan) izvršioc sa radom na određeno radno vrijeme do jedne godine.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
-Završen medicinski fakultet.
-Položen stručni ispit.

III
Uz prijavu na Konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene kopije kod nadležnog organa:
1.Uvjerenje o državnjanstvu ( ne starije od 6 mjeseci).
2.Izvod iz matične knjige rođenih.
3.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci)koje će dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana.
4.Ovjerena kopija lične karte ( ne starija od 6 mjeseci).
5.Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu,
6.Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
7.Posjedovanje licence za rad doktora medicine.
8.Položen vozački ispit “B“ kategorije.

IV
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

V
Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično na protokol uprave Doma zdravlja Teslić ili putem pošte na adresu JZU Dom zdravlja“Sveti Sava“ Teslić,ul: Marka Pejića br. 8.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinska sestra-tehničar - SPECIJALISTIČKA AMBULANTA MEDICINE RADA „ČUMIĆ“ DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 27.04.2018.

DetaljnoMedicinska sestra-tehničar

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji pored opštih uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
- završen srednja medicinska škola - opšti smjer
- položen stručni ispit

Uz prijavu kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju: 
- prijavu i CV (obavezno navesti kontakt telefon)
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o završenoj medicinskoj školi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Prijave s potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene fotokopije) mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: ZU Specijalistička ambulanta medicine rada “ČUMIĆ”, Karađorđeva 28a, 74 000 Doboj, s naznakom “Prijava na konkurs”.

Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sa kandidatima će po zatvaranju konkursa biti obavljen intervju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave - SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

Detaljno1.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala - 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine,
- Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.

Opšti uslovi koje treba kandidati da ispunjavaju:
1.Da je državljanin  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa  i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 30.4.2018. godine u 12,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Prijave slati na adresu škole, ili donijeti lično, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ (naznačiti za koji konkurs).

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar - OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoSekretar- 1 izvršilac (60% radnog odnosa), u JU OŠ „ Vuk Karadžić“ Petrovo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj :1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 od 18.11.2014. ,45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne ili  Hercegovine,a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidtata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos,potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po važećem Pravilniku.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom i vaspitnom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na konkurs dostaviti:
1. Ovjerenu foto kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme,dužina ostvarenog staža;
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorij borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objevljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić“ Petrovo, dana 03.05.2018. godine u 14 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić”, ul. Ozrenskih odreda 74, Petrovo 74317.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!