Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik razredne nastave - Osnovna škola “Risto Proroković“ NEVESINjE
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave –  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8. 2019. godine .... 1 izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘ br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnik RS’‘ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18)
– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom
- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,
- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
- Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obavješteni pisanim putem;

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj produženog boravka - OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoVoditelj produženog boravka, puna norma  časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019

  Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati  predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18 ), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18).
U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune  uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju:

1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom  lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti  i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem  u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 74/18)):

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toklu studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica koja traže zaposlenje,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulug boraca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu „ Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu:  JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica, Dositejeva bb, Kozarska Dubica 79 240, sa naznakom „Za konkurs „.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLjE
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave - voditelj jutarnjeg čuvanja učenika, 1 izvršilac na 95% radnog vremena, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019 godine i položenim stručnim ispitom,
2.Nastavnik fizike, 6 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske 2018/2019 godine sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od, najmanje, 12 mjeseci;
3.Nastavnik ukrajinske vjeronauke, 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja školske godine;
4.Nastavnik ukrajinskog jezika, 2 časa fakultativne nastave 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine;
5.Nastavnik muzičke kulture – 2 časa, 1 izvršilac – pripravnik  na određeno vrijeme do kraja školske 2018/2019 godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijimima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
7.Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca (radna mjesta pod brojem 1,2,3 i 4)
8.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci u obzir dolaze  i pripravnici, odnosno kandidati  koji imaju radno iskustvo do godinu dana. (Radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa biće, naknadno, obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, 79202 Kozarac, sa naznakom „za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 nastavnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik zdravstvene grupe predmeta (dr medicine), 1 izvršilac, položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 20 časova sedmično.
2. Nastavnik medicinske i saobraćane psihologije (diplomirani psiholog), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom,  na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 4 časa sedmično.
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke (diplomirani teolog – vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom ,na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 2 časa sedmično.
4. Nastavnik islamske vjeronauke (profesor islamske vjeronauke), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 1 čas sedmično.
5. Nastavnik biologije i mikrobiologije (profesor biologije), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2019. godine, 6 časova sedmično.

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16.) kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18.), članova 1.,2.,9., 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12. i 83/15.)

Uz potpisanu prijavu na raspisan konkurs, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

1. Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine, to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b) da je punoljetan, to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
v) da je radno sposoban, to dokazuje ljekarskom uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela (Uvjerenje o neosuđivanosti škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)
Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
          
a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15 )
b) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
v) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
d) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih  poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo
đ) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca
e) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
ž) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 22.10.2018. godine (ponedjeljak) u 10:00 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Tavija bb, 79 224 Kostajnica.
Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE).
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj produženog boravka - OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN DUČIĆ” LAMOVITA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoVoditelj produženog boravka, 1 izvršioc , na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine,  sa položenim stručnim ispitom,

Pored uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju i članom 3.Uredbe o izmjeni i dopuni uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik RS“, br.77/12).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,
- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredsttava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog program, u kojoj je navedeno stručno zvanje u odrređenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zposlennje;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijheg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs“ ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 nastavnika - Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik pravoslavne  vjeronauke, 1 izvršilac, 4 časa, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine,
2. Nastavnik  katoličke vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine i
3. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine.

Kandidati  treba da ispunjavaju opšte  uslove predviđene Zakonom  o  radu („Sl. glasnik RS“, br. 1/16, 66/18), kao i uslove iz člana 104. Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“,  br. 41/18).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 102/14 i 42/16).
. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili  ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.
I   Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:
1) Da je državljanin  RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,
3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihičkoj,  fizičkoj i zdravstvenoj  sposobnosti  (ne starijim  od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će  dostaviti  kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .  Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II   Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i  Pravilnikom o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod  kojeg  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,
5. Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,  a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

        Pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
       
        Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

        Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti  poštom ili lično  na sljedeću adresu: JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA, ul. Vuka Karadžića 16, 79101 Prijedor, sa naznakom „za konkurs“  i napomenom „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje  kandidata dana 22.10.2018. godine sa početkom u 09:30 časova.
Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 22.10.2018. godine sa početkom u 11: 00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu  u zakazanim  terminima,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
        Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Nastavnik  pravoslavne vjeronauke, teološki fakultet-vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke - sa radnim  iskustvom, i položenim stručnim ispitom,  na  određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine,  ( 2 časa sedmično)- 1 izvršilac;
2.Nastavnik islamske vjeronauke, VSS-vjeroučitelj islamske vjeronauke- sa radnim  iskustvom, i položenim stručnim ispitom,  na  određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine,  (1 čas sedmično)- 1 izvršilac;

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
I Opšti uslovi na osnovu Zakonao radu („Sl.Glasnik RS“ broj:01/16) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ broj:41/18) i na osnovu člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi,( „Sl.Glasnik RS“ broj:102/14 i 42/16):
        A) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;
        B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
      V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
        G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi
Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl.Glasnik RS’“ broj: 34/2015 i 83/15.)
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje a koja je predviđena  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16.),  i to :
1.Ovjerena fotokopija diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.Glasnik RS“ broj:41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl.Glasnik RS’“ broj: 34/2015 i 83/15.)
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeska;

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
6.Ovjerena fotokopija radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:
Testiranje i interviju  će se obaviti 22.10.2018.godine, u 10:00 časova u JU Gimnaziji „Petar Kočić“Novi Grad.
Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju; ako se  kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana  javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor  sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše ,JU Gimnazija Petar Kočić” Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića  br. 6., putem pošte.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 4 profesora - Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ KOZARSKA DUBICA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Profesor prava i praktične nastave za poslovno –pravne tehničare, 6 časova, na  određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, pripravnik  .....1 izvršilac;
2.Profesor biologije i mikrobiologije, 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju.....1 izvršilac,
3.Profesor pravoslavne vjeronauke,teološki fakultet-diplomirani teolog, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju........1 izvršilac
4.Profesor islamske vjeronauke, 1 čas, na  određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju...........1 izvršilac

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte  uslove predviđene Zakonom  o  radu („Službeni .glasnik Republike Srpske“br.1/16), kao i uslove iz člana 104.Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju („Službeni.glasnik Republike Srpske“ broj 41/18),  a za radna mjesta pod rednim brojem 1.i 2.  i Pravilnika  o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.29/12,80/14 i 83/15) .
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“broj 102/14 i 42/16).
.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili  ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.
      I   Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:
1)Da je državljanin Republike Srpske – uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,
  3)  Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihičkoj , fizičkoj i zdravstvenoj  sposobnosti (ne starijim  od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove ,koje će  dostaviti  kandidat koji bude odabran po  konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa;  
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .  Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa.

 
II   Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i  Pravilnikom o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ,a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod  kojeg/ih  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno isustvo.
Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga  je preračunati  u puno radno vrijeme;

4. Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
5.Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika


Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.


Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti  poštom ili lično  na  adresu škole: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul.Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju  22.10.2018. u 13:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu  u zakazanim  terminima,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!