Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem pripravnika - JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoNastavnik hemije – 1 izvršilac na određeno vrijeme (8 časova) najduže do 31.08.2019. godine - pripravnik1. USLOVI KONKURSA

1.1 . Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a)da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
v)da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g)da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima  i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske ‘’, broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslovas konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
a)Ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
b)Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
v)izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,
g)uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
d)uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od  3 mjeseca),

2.1. Pored navedene dokumentacje  kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:
a)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,
b)Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
v)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invakida,
g)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandideatu iz kategorije borca

3. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

4. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVE
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:
JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ‘’prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI’‘

5. INTERVJU
Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 27.08.2018. u 10 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ Pribinić.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik istorije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 7 časova , na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine… 1 izvršilac
2.Nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme............. 1 izvršilacKandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz
člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18) i člana 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10 i 25/14).
Pravo učešća na konkursu  ima i lice koje  je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sledeće dokumente:
1.potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3.izvod iz matične knjige rođenih;
4.ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima 
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);
5.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ;
8.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
9.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 27.08. 2018. godine u prostorijama ove škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Testiranje će se obaviti u 9,00 časova, a intervju sa kandidatima obaviće se u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Vaso Pelagić“ Pelagićevo“ Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.
Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
2.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
3.Nastavnik demokratije i ljudskih prava -1 izvršilac, 2 časa sedmično,  na određeno vrijeme, a najduže  do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
4.Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
5.Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
6.Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog odsustva, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, broj:1/06), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ broj:44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14,i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i  obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona)  kandidat je dužan da dostavi:
1.Uvjerenje o državljanstvu
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6.Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa
- Uvjerenje o neosuđivanosti  pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 29.08.2018. godine u 1000 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske“ .
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Osnovna škola „Obudovac“ 76235-Obudovac
Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik engleskog jezika -  1 izvršilac  na 12 časova  – radnik sa iskustvom ,do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja ;
2.Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na neodređeno radno vrijeme;
3.Nastavnik istorije – 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na 6 časova na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine;
4.Nastavnik razredne nastave u Produženom boravku – 4 izvršioca (položen stručni ispit) na određeno radno vrijeme do 30.06.2019.godine;
5.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršioc na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine –  sa položenim stručnim ispitom 
6.Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca - pripravnika – 1. na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.godine  a 2.na određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije 
7.Nastavnik klavira - 1 izvršilac – pripravnik - na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine.

Uslovi : Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće  :
*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to :
Pod tačkom 1.  Profesor engleskog jezika
      2. Profesor njemačkog jezika
      3. Profesor istorije
      4. 5. i 6.  Profesor razredne nastave
      7. Profesor klavira

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.
Za upražnjena radna mjesta, pored navedenih uslova kandidati treba da dostavi sljedeću dokumentacuji :
*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika
*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu pod tačkom 1.2.3.4.5.
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
* uvjerenje opštinskog/gradskog oragna  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE BANjA LUKA od 15.08.2018.godine do 22.08 .2018.godine.

Prijave slati na adresu :
JU Osnovna škola „Nikola Tesla“
Ul. Trg oslobođenja 10 , 74400 Derventa
sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje kandidata obaviće se 27.08.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

- Intervju kandidata  obaviće se 28.08.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „MILOŠ DUJIĆ“ Čelinac
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim istustvom i položenim
stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu.......................1 izvršilac
2.Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u
vaspitno-obrazovnom procesu..................................................... 1 izvršilac
3.profesor razredne nastave, voditelja u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.06.2019. god. puno radno vrijeme,         
lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu.....................  3 izvršioca
4.profesor razredne nastave, voditelja u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.06.2019. god. sa nepunim radnim vremenom, odnosno
50% radnog vremena, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu......................2 izvršioca
5.nastavnik/profesor likovne kulture,  14 časova  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva –pripravnik
............................................................. izvršialc
6.Nastavnik/profesor likvone kulture, 5 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja do  mjeseca novembara  2018. lice sa radnim
iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazov.procesu........ 1 izvršilacPored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:
1.da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
3.da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim liszem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribavitti službenim putem),

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4.Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radna mjesta pod tačkom 1,2, 3, 4 i 6.
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža, za radna mjesta pod tačkom 1,2,3,4 i 6.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti 27.08.2018. godine (ponedeljak).
Testiranje će se obaviti  u 9,00 časova a intervju u 11,00 časova.  u prostorijama škole.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave – puna norma, PO Čengić – na neodređeno, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac
2.Nastavnik razredne nastave – puna norma, Centralna škola, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
3.Nastavnik biologije – 4 časa, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice bez radnog iskustva-pripravnik, 1 izvršilac
4.Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 5 časova, na određeno do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
5.Nastavnik tehničkog obrazovanja  i informatike– 10 časova na određeno do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez radnog iskustva – pripravnik, 1 izvršilac
6.Nastavnik jezika bošnjačkog naroda – 13 časova na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Pripravnik u smislu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/17 i 31/18) smatra se lice koje se prvi put zapošljava u struci član 111. stav 3. odnosno  lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika član 111. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i
koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu( samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  28.08.2018. godine u 09,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “ Meša Selimović“ Janja, obaviće se test, a u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “ Meša Selimović“ Janja, Bijeljenska 250, 76316 Janja .
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - OŠ „ VUK KARADžIĆ“ 78432 DONjI VIJAČANI, Prnjavor
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik fizike – jedan izvršilac sa radnim iskustvom – određeno radno vrijeme, 2 časa sedmično – do kraja nastavne 2018/19. godine, a najduže do 30.06.2019. godine.
2.Nastavnik fizičkog vaspitanja – jedan izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik) – određeno radno vrijeme – 2 časa sedmično - do povratka radnika sa mjesta direktora škole.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  („Sl. glasnik RS“ broj 1/16), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/07), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. glasnik RS“ broj 77/09, 86/10 i 25/14).

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
-Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
-Izvod iz MKR ili ovjerena foto- kopija lične karte,
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 102/14) je:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17)
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zaključno sa danom izdavanja uvjerenja,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i test dana 27.08.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 09, 00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju i test, a ako se ne pojave na  intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu JU OŠ „Vuk Karadžić“ 78432 Donji Vijačani, sa naznakom „za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - JU OŠ „Georgios A. Papandreu“ Aleksandrovac,
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme- do 25.01.2019,  lice sa iskustvom ;-položen stručni ispit

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16), uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18), te  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09,86/10, 25/14 i 76/15),

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14, 45/16), osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je  državljani  Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7.Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8.Uvjerenje o dužini  radnog staža.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.08.2018. godine u  09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati  se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Georgios  A. Papandreu“ Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!