Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ŠKUNDRIĆ“ BUDIMLIĆ JAPRA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.
2.Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme (8 časova), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18).
Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (za kadnidata pod rednim brojem 2).
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
5.Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefona) sa potrebnom dokumentacojom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići, sa naznakom  „za konkurs“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU GIMNAZIJE „SVETI SAVA“ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.

DetaljnoI - Predmet
Školski odbor JU Gimnazije „Sveti Sava“Prijedor u Prijedoru  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.
II – Opis poslova
          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih: zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Škole.
III - Mandat
    Direktora Škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od momenta stupanja na dužnost.

IV- Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

V- Uslovi  konkursa
Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava  sljedeće uslove:
1.Opšti uslovi:
-Da je državljanin  BiH
-Da je punoljetan
-Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.
2.Posebni uslovi:
-Da ima završen  najmanje prvi ciklus  studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene
-dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
VI- Potrebna dokumentacija:
1.Izvod iz matične knjige rođenih;
2.Uvjerenje o državljanstvu;
3.Diplomu o završenoj stručnoj spremi:
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5.Potvrda odnosno uvjerenje  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju  u školi nakon sticanja diplome;
6.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj  sposobnosti za rad sa učenicima( ne starije od 6 mjeseci)
7.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata po instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture,
8.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti , polnog inegriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
9.Prijedlog programa rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu ,
10.Preporuku  ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
11. Kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.
Sva dokumentacija  koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs mora biti  original ili ovjerene kopije, koja se neće vraćati kandidatima.
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru  dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.
VII-  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Gimnazija „Sveti Sava“Prijedor, Ul. Nikole Pašića br.6 Prijedor, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazije „Sveti Sava“ Prijedor ( NE OTVARATI). Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja  kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ «Vuk Stefanović Karadžić» KOZARSKA DUBICA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku 2 izvršioca, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave u školskoj 2018/19 god. ;
2.Nastavnik za nastavni predmet muzička kultura 1 izvršlac, bez iskustva-pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati  predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 33/18), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 74/18). U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune  uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/01, 25/14 i 76/15) .

Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju:

1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom  lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, sa kontakt telefonom i adresom, kandidati trebaju dostaviti i dokumenta predviđena  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/18) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i prijem u radni odnos:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate pod rednim brojem 1.            3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjene;
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice
poginulog-borca;
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 37/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona (20.5.2017.god.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

        Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
O datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, će biti obavješte pisanim putem.
Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana  objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu:  JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Kozarska Dubica, Đakona Avakuma br.15, Kozarska Dubica 79 240,sa naznakom „Za konkurs„.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor vjeronauke - MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor vjeronauke – diplomirani teolog -  VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine

OPŠTI  USLOVI:
    1) a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje                                                           
uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
   
    (2)  Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    (3)  Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.
Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3)dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srspke,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
    (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
    (5) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati  22.10.2018. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.
Kandidat  koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
    (6) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

    Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.
Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu:

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Profesor za nastavni predmet  biologija  – 20 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja- lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2.Profesor/nastavnik  razredne nastave – na određeno radno vrijeme do povratka  radnice  sa porodiljskog bolovanja - lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .
                             
3.Profesor/nastavnik  razredne nastave -  za rad u produženom boravku - pripravnik  -  na određeno radno vrijeme do 30.06.2019.godine.

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 102/14 i 46/15), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18.) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17). (Na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)..
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg  se jasno vidi:  vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla .
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu  za izvršioce pod tačkom 1.i 2.
đ)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 44/17.) i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, Petog korpusa bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju i testiranje kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće  se  dana 22.10.2018.godine u 10,00 časova u prostoriji škole,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN” BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik  pravoslavne  vjeronauke, 1 izvršilac, 11 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i
2. Nastavnik  islamske  vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine, lice bez iskustva-pripravnik, 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br.01/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) i Pravilniku o kriterijima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik br.102/14 i 42/16).
    Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za  izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
ovjerenu foto-kopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o vrsti posla,stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,za kandidata pod 1.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole - Račanska ulica            dana 24.10.2018.godine (srijeda) u 13,00 sati.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta  se dostavljaju uz prijavu.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje Bijeljina, a objavljeno u novinama ‘’Glasu Srpske’‘.
    Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom ‘’konkurs za natavnika ‘’ lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, Račanska bb.       

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Nastavnik  pravoslavne  vjeronauke 1 izvršilac,  6 časova sedmično, na određeno  radno vrijeme,  do 31.08.2019. godine, lice sa radnim iskustvom;
2.Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno  radno vrijeme,  do 31.08.2019. godine,  pripravnik.

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  opštim propisom o radu i posebnih uslova propisnih  čl. 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti  iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o najmanje  završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz  tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla ( dostavljaju kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  24.10.2018. godine (srijeda )  u 11.00 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati  lično u zatvorenim kovertama  sa naznakom „konkurs“  i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska  škola Bijeljina, Račanska 96.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Osnovna škola „ Jovan Dučić“ Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac,
2. Nastavnik informatike, 3 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, pripravnik,  na određeno vrijeme do 30.06.2019. g. – 1 izvršilac,
3. Nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2019. g. – 1 izvršilac,
4. Bibliotekar, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,
5. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke, puna norma, pripravnik, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prolikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva.

Uvjerenjem o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:
1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
za radno mjesto nastavnika razredne nastave:
-prof. razredne nastave ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
-nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava,
-učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Za radno mjesto nastavnika informatike:
- prof. informatike,
- prof. grupe predmeta od kojih je jedan informatike,
- dipl. inžinjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- nastavnik koji ima završenu  višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, 
- dipl matematičar ili prof. matematike koji u toku studija imao informatiku u trajanju najmanje od četiri semestra,
- dipl. inžinjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer organizacije rada, smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

Za radno mjesto nastavnika likovne kulture:
- prof. likovne kulture ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet,
- dipl. slikar primijenjenog slikarstva ili dipl. slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski slikar, odnosno dipl. slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski vajar, odnosno dipl. vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski grafičar, odnosno dipl grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu,
- dipl. grafički dizajenr sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- lica sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti.

Za radno mjesto bibliotekara:
- lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
- lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
- profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnsti,
profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama u Republici Srpskoj.

Za radno mjesto vjeroučitelja:
- lice sa završenim odgovrajućim pravoslavnim teološkim fakultetom,
- profesor ili nastavnik sa položenim pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom,
-  lice sa završenom odgovrajućom srednjom pravoslavnom vjerskom školom koje se zateklo u radnom odnosu u školi,
- lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom.

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6)uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17 i 31/18) kandidat za radno mjesto vjeroučitelja je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.
Komisija će pismenim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. gl.RS“ br. 44/17 i 31/18 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ,,Jovan Dučić“, ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina 76 300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!