Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik/Profesor hemije - OŠ “DRINIĆ“ DRINIĆ
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoOpis radnog mjesta:
Nastavnik /profesor hemije do kraja školske 2017/2018., 4 časa nedeljno - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 1/16),kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104,105 i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.
Opšti uslovi su:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,i
4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1.tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17)) i člana 9.stav (1) tačka 1),3) i 5) i stav (2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 102/14)

Posebni uslovi su:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu borca.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom „za konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u 27.04.2018..godine,u 10 sati i 30 minuta.
Kandidat se neće posebno pozivati na intervju ,a ako se ne pojavi na intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja („Glas Srpske“).
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 15 trgovaca - Sladojević D.O.O. Gradiška
Banja Luka
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 30.04.2018.

DetaljnoPotrebno 15 trgovaca, bez obzira na pol, u marketima i pekotekama, radno iskustvo nije neophodno.

Naglašavamo da svi zaposleni uz redovnu platu ostvarjuju i pravo na obrok.

Trgovci su potrebni na sledećim mjestima: Gradiška, Dubrave, Nova Topola, Trošelji, Dušanovo. 

Sve potrebne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Novoj Topoli, Banjalučki put 122A
ili na telefon: 051/891-318; 066/928-002, Slada.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Kaldera company d.o.o. Kobatovci-Laktaši
Banja Luka
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

DetaljnoI   Diplomirani inžinjer  mašinstva –  proizvodno mašinstvo - (2) izvršioca
II   Diplomirani inžinjer  elektrotehnike (smjer energetika) -  (2) izvršioca
III Tokar – (1) izvršilac

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I – za radno mjesto diplomirani inžinjer mašisntva – proizvodno mašinstvo
-VII stepen stručne spreme
-sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;
-poznavanje rad na računaru: MS Office, iskustvo na 3D projektovanju pomoću CAD software (solidworks, solidedge);
-poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;
-poželjno da ima položen stručni ispit
-vozačka dozvola B kategorije

II – za radno mjesto diplomirani inžinjer  elektrotehnike (smjer energetika)
-VII stepen stručne spreme
-sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;
-poznavanje rad na računaru: MS Office,
-poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;
-poželjno da ima položen stručni ispit
-vozačka dozvola B kategorije

III – Za radno mjesto tokar
-srednja škola  -  III stepen stručne spreme
-sa ili bez iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično, ili putem pošte na adresu:
Kaldera company d.o.o., Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 radnika - VIŠI PRIVREDNI SUD U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

Detaljno1. Viši stručni saradnik – koordinator sudske prakse – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. Sudijski pripravnik - volonter – 5 (pet) izvršilaca na određeno vrijeme (do dvije godine)

Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.opšta zdravstvena sposobnost,
3.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
4.da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
Za radno mjesto 1:
1. pravni fakultet,
2. položen pravosudni ispit,
3. iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje 3 (tri) godine,
4. poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto 2:
1. pravni fakultet,
2. poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
4.dokaz o školskoj spremi,
5.uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.),
6.uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
7.kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokument pod r.b. 6 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto pod 1. vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i intervjua sa kandidatima. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 mjeseca. 

Izbor kandidata za radno mjesto 2. sudijski pripravnik – volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i web stranici suda.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Viši privredni sud u Banja Luci, Ulica Gundulićeva broj 108 (IV sprat), Banja Luka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inženjer elektrotehnike - “Kosmos” AD Banja Luka
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 02.05.2018.

DetaljnoDiplomirani inženjer elektrotehnike, slaba struja, VSS - 1 izvršilac (baždarenje i verifikacija mjernih instrumenata)

II Posebni uslovi:
-da imaju završen Elektrotehnički fakultet, slaba struja, VII stepen stručne spreme, VSS,
-poželjno radno iskustvo u struci (nije uslov).
III Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova.

IV Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

“Kosmos” AD
ul. Cetinjska br. 1
Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Metaloglodač - “Kosmos” AD Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 02.05.2018.

DetaljnoMetaloglodač, KV, 1 izvršilac

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
-da imaju završen Metalsku školu, III stepen stručne spreme, KV,
-poželjno radno iskustvo u struci.

IV Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - Terme Laktaši d.o.o. Laktaši
Banja Luka
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

DetaljnoKonobar

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi: 
- SSS – KV Konobar
- Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;
- Opšta kultura ponašanja i komunikacije
- Radno iskustvo u struci- poželjno;
- Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.
Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela „San“, Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e- mail-a .terme@termelaktasi.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor harmonike - MUZIČKA ŠKOLA «VLADO MILOŠEVIĆ» BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor harmonike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika sa funkcije.       

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Kandidati  moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije (diplomirani muzički umjetnik – harmonika).

U radni odnos se prima lice sa  iskustvom.

Uz prijavu se prilažu:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,
- uvjerenje o državljanstvu RS ,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
-uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
—uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička  škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena:  Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 27.04.2018. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!