Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA “ BRANKO ĆOPIĆ“ P R Nj A V O R
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.NASTAVNIK / PROFESOR TEHNIČKOG OBRAZOVANjA (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno  vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja) – 21 čas;
2.NASTAVNIK / PROFESOR LIKOVNE KULTURE (centralna škola, određeno radno  vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 30.06.2019. godine) – 6 časova;
3.NASTAVNIK / PROFESOR FIZIKE (PŠ Štrpci, određeno radno  vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 30.06.2019. godine) – 2 časa;
4.NASTAVNIK / PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA (centralna škola, određeno radno  vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže dok radnici, Draženki Vasić, miruje raadni odnos u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o radu) – 18 časova.

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br.44/17,31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14,45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTA:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),
3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz člana 9. Pravilnika i to:
5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
12.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti će se test i intervju dana 27.08.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Branko Ćopić“ Prnjavor, sa početkom u 10,00 sati.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “ Branko Ćopić“ Prljavor, ulica Rade Vranješević br.1A, u vremenu od 7 – 15,00 časova.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 2 izvršioca  na određeno vrijeme
do kraja  nastavnog procesa školske 2018/2019 godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS br. 44/17 i 31/18 ) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS br. 44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 44/17 i 31/18 ) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs , potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj:  102/14 i 45/16):
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju  uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole , dana  27.08.2018.godine
( ponedjeljak) , sa početkom  u  10:00   časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe na  testiranje i intervju neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola
„ Ivan Goran Kovačić“ Banja Luka, Marka Lipovca 1, 78000 Banja luka, sa naznakom „ ZA KONKURS “.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA HOLANDIJA SLATINA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik srpskog jezka za rad u PO u Boškovićima 13 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac
2.Nastavnika engleskog jezika za rad u PO u Boškovićima i PO u Drugovićima  6 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac
3.Nastavnika geografije za rad u PO u Boškovićima 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac
4.Nastavnika matematike i fizike za rad u PO u Boškovićima  20 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac
5.Nastavnika fizike za rad u CŠ u Slatini i PO u  Boškovićima 6 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci                                                    - 1 izvršilac
6.Nastavnika informatike, za rad u CŠ u Slatini i PO u Boškovićima  4 časa sedmične norme,  na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac
7.Nastavnika razredne nastave za rad u CŠ u Slatini, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci - 1 izvršilac

Uz prijavu je potrebno  dostaviti dokumente  utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) i  članom  105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17) i to:
a)  uvjerenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),
g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti  službenim putem,  za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:102/14) i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:45/2016) i  to:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,
4.Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  testiranje i intervju  predviđen  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14), Zakona o osnovnom  vaspitanju  i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/2018),  dana 27. 08. 2018. godine u  9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na  intervju, a  ako se ne pojave na  tetiranju intervjuu, smatraće se da su odustai od prijave na konkurs.
-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole 
/ JU Osnovna škola „Holandija“  Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9,  78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnika /profesor; srpskog jezika - JU OŠ „Đura Jakšić “ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnika /profesora  srpskog jezika , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine , sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspirtača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16). 

Potrebna dokumenta:
-Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  u prostorijama škole, 27. avgusta 2018. godine u 12 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna 
škola „ Đura Jakšić “  Banja Luka, Subotička 28, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ZA KONKURS“.
                                                                                   

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor matematike - JU OŠ „Đura Jakšić “ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnika /profesora  matematike , puna norma , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja , sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspirtača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16). 

Potrebna dokumenta:
-Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  u prostorijama škole, 27. avgusta 2018. godine u 12 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna 
škola „ Đura Jakšić “  Banja Luka, Subotička 28, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave/pripravnik - JU OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoRaspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ’’ Sveti Sava’’ Banja Luka po ‘’ Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika- djece palih boraca u 2018.godini’‘,,
1. Profesor razredne nastave ....................................................... 2 izvršioca

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su stariji od 18 godina,
-da su državljani RS, odnosno BiH,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:
-visoka stručna sprema- profesor razredne nastave,

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;
-prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-kopija lične karte,
-kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,
-dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banja Luka,
-ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj koliji.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ ‘’ Sveti Sava’’ Banja Luka, Užička bb, sa nazankom ‘’ Komisiji za prijem pripravnika’‘.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama ‘’Glas Srpske’‘.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 27.08.2018.god. u 10,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor razredne nastave - JU OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoProfesor/ nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  do 30.06.2019.god.:
1.5 izvršilaca puna norma,
2.1 izvršilac sa 50% norme.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17), Uredbe o pedagoškim standardima („Službeni glasnik RS“ broj 51/11,19/12, 77/12)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14).
Kandidati za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1)Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2)Diplomu ili  ovjerenu kopiju diplome;
3)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4)Izvod iz matične knjige rođenih;
5)Uvjerenje o državljanstvu;
6)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste  kandidata za prijem u radni odnos:
1.Ovjerena foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Banja Luka, ulica Užička bb, 78 000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaljen u prostorijama škole dana  27.08.2018. godine sa početkom u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati natest i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
                                           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani pedagog (pripravnik) - JU OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoRaspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ’’ Sveti Sava’’ Banja Luka po ‘’ Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018.godini’‘,
1. Diplomirani pedagog ....................................................... 1 izvršilac

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su stariji od 18 godina,
-da su državljani RS, odnosno BiH,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:
-visoka stručna sprema- diplomirani pedagog.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;
-prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-kopija lične karte,
-kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,
-dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banja Luka,
-ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj koliji.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja, izabrani kandidat je dužan izvršiti uplatu odgovarajućih doprinosa na račun škole, najkasnije do kraja mjeseca za predhodni mjesec prema sljedećim stopama: 12% za zdravstveno osiguranje i 4,50% za penzijsko-invalidsko osiguranje obračunato na osnovicu od 500,00 KM neto plate.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ ‘’ Sveti Sava’’ Banja Luka, Užička bb, sa nazankom ‘’ Komisiji za prijem pripravnika’‘.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama ‘’Glas Srpske’‘.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 27.08.2018.god. u 10,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!