Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU OŠ ,,Jovan Cvijić” Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Voditelj produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do 30.06.2019 godine,  3 izvršioca.Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1.da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2.da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3.da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate  koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak 28.08.2018. godine u 10,00 časova, a intervju u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Jovan Cvijić” Banja Luka, Đure Jakšića 14, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Konkurs”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “ JOVAN DUČIĆ “ Z A L U Ž A N I
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,puna norma za rad u produženom boravku  na određeno vrijeme do 30.06.2019.god.- 5 izvršioca;
2.Pedagog sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,puna norma za rad u produženom boravku  na određeno vrijeme do 30.06.2019.god.- 1 izvršioca;
3.Profesor njemačkog jezika sa iskustvom, 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine – 1 izvršilac;
4.Profesor srpskog jezika sa iskustvom, 12 časova na određeno vrijeme do 30.05.2019. godine – 1 izvršilac;
5.Profesor informatike sa iskustvom, 3 časa na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine – 1 izvršilac;
6.Profesor tehničkog obrazovanja sa iskustvom, 3 časa na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj : 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16). 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni  glasnik RS “, br. 01/16 i 66/18), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove te je uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju :
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
4.Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ukoliko raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnogza boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
     
Intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 27.08.2018.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna 
škola „Jovan Dučić“ Zalužani, Nenada Kostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ Ivo Andrić Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 3 (tri) izvršioca, puna norma na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2018/19. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
2.Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 1 (jedan) izvršilac - 50 % radnog mjesta - nepuna norma - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2018/19. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
3.Profesor/nastavnik biologije – nepuna norma 8 časova, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno do kraja prvog polugodišta šk. 2018/19. godine, a najdalje do 22.12.2018. godine), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 28.8.2018. godine (utorak) u 08.00 časova u prostorijama škole obaviće se test a intervju u 09.30 časova. 
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘’Ivo Andrić’’ Banja Luka; Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vaspitač - JU „CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE“ B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.VASPITAČ- na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.............. 3 izvršioca

Kandidati za radno mjesta  pod tačkom 1.treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: 
-završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece,
-da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
-da spadaju u kategoriju djece poginulih boraca.

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača  treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su  državljani RS, odnosno  BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:
- Diplomu,
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
- Uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog suda ( ne starije od 3 mjeseca ),
- Potvrdu Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji,
- Rješenje kojim se dokazuje status djeteta poginulog borca.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i Sanitarna knjižica (ne starije od 6 mjeseci ) se dostavljaju  po izvršenom izboru po Konkursu.

Dana, 27.08.2018. godine  (ponedeljak ) u 10,00 časova  u prostorijama JU“Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju,  a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - OVU PRVA BALETSKA ŠKOLA B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.nastavnik na predmetu klasičan balet, 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.
2.nastavnik na predmetu savremena igra, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.
3.nastavnik na predmetu repertoar klasičnog baleta, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.
4.nastavnik na predmetu istorijsko-balske igre, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.
5.nastavnik primijenjene gimnastike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.
6.korepetitor za balet, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine
7.nastavnik na predmetu društveni ples 20. i 21.vijeka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine
8.nastavnik solfeđa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godineKandidati moraju ispunjavati uslove, koji su propisani Zakonom o radu RS (Sl.glasnik RS 01/16), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS 44/17, 31/18), te Pravilnikom o stručnim profilima, zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS 77/09).

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente kao dokaz za ispunjavanje opštih uslova konkursa:
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
-uvjerenje o državljanstvu
-izjava da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom licem, ne starije od 30 dana (uvjerenje će za izabranog kandidata, škola zatražiti službenim putem, prije prijema u radni odnos)
-kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, prije zasnivanja radnog odnosa

Posebni uslovi:
Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4:
-diplomu o završenom obrazovanju (poželjno je da kandidati imaju visoku ili višu stručnu spremu)
-potvrda i biografija o baletskom-plesnom iskustvu
-nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu klasičan balet:
o baletski umjetnik- prvi solista
o baletski umjetnik- drugi solista sa scenskim iskustvom od najmanje pet godina
o baletski umjetnik sa najmanje pet godina rada u struci
o baletski igrač
o baletski pedagog
o igrač klasičnog baleta/savremene igre

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5:
-diplomu o završenom obrazovanju
-položen stručni ispit
-biografija i potvrda o baletskom-plesnom iskustvu
-nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu primijenjena gimnastika:
o profesor fizičkog vaspitanja
o profesor fizičke kulture

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 6:
-diplomu o završenom obrazovanju na Muzičkoj akademiji odnosno fakultetu
-biografiju i dokaz o prethodnom iskustvu korepetitora klasičnog baleta

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 7:
-diplomu o završenom obrazovanju
-biografija i potvrda o plesnom iskustvu

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 8:
-diplomu o završenom obrazovanju na Muzičkoj akademiji odnosno fakultetu
-biografija i potvrda o plesnom iskustvu
-nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu solfeđo:
o profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom
o diplomirani muzički pedagog
o diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture

Norma za sva navedena radna mjesta će biti naknadno utvrđena po obavljenom prijemnom ispitu za upis učenika u školskoj godini 2018/19.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove definisane konkursom će se obaviti intervju i testiranje u prostorijama škole, dana 01.9.2018. u 12 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave navedenog dana, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole:
OBRAZOVNO-VASPITNA USTANOVA ‘’PRVA BALETSKA ŠKOLA’‘
Jovana Dučića 23a
78000 Banja Luka
sa naznakom- prijava na konkurs

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor razredne nastave - JU OŠ „Branislav Nušić“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019, sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjavati prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.  Da je punoljetan;
3.  Da je radno sposoban;
4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti:
1.Kratku bigrafiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije;
2.Uvjerenje o državljanstvu državljana Bosne i Hercegovine-Republike Srpske;
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;
5.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6.Uvjerenje o nesuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija koju treba priložiti, a na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16)  je:
7.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;
10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. 
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18)
Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak 27.08.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 09.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Branislav Nušić“ Banja Luka; Manjačkih ustanika 32, 78000 Banja Luka, sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ ,,Borisav Stanković“ B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Voditelj produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do 30.06.2019 godine,  3 izvršioca.
2.Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak 28.08.2018. godine u 10,00 časova, a intervju u 11,00 časova.
Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak  28.08.2017. godine u 08,00 časova, a intervju u 09,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka, Ivana Kosančića 2, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Konkurs”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - JU DJEČIJI VRTIĆ „MILjA ĐUKANOVIĆ“ MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoI   Diplomirani vaspitač predškolske djece, VSS, pripravnik, prema Javnom pozivu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – za radnu 2018/2019. godinu.............................................1 izvršilac

II Opis poslova:
Pripravnik obavlja poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i  sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik zasniva radni odnos na period od jedne godine.

III   OPŠTI USLOVI
1.Da je državljanin RS ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

IV   POSEBNI USLOVI
1.Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Da prvi put zasniva radni odnos,
3.Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

V   Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:
1.Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
3.Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
4.Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6.Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme – ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu) i potvrda PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije, ne starije od 15 dana,
7.Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“  Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!