Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Psiholog škole - OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoPsiholog škole - 50% norme, Pripravnik

- Na određeno  radno  vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. stav (2), (3) i (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 31.1.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 10,00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 radnika - ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. KV instalater centralnog grijanja /sa iskustvomod 1 god./...................1 izvršilac
2. KV varilac /sa iskustvom od 1 god./....................................................1 izvršilac
3. KV bravar /sa iskustvomod 1 god./.......................................................1 izvršilac
4. Pripravnik varilac ...........................................................................1 izvršilac
5. Pripravnik bravar .............................................................................1 izvršilac
6. Pomoćni radnik /osnovna škola/.........................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
-sss-završena srednja škola /za prvih 5 kandidata/
-za kv isntalatera, kv varioca i kv bravara (radno iskustvo najmanje od 1 godine )
-da je muškog pola
-komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-kratku biografiju,
-dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerena kopija.

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske “, putem pošte ili lično na adresu sa naznakom “Prijava na konkurs”.

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Preduzeće za građenje, proizvodnju,
projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju d.o.o.
Nikole Tesle br.6., 74000 Doboj
E-mail energotehnikado@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj produženog boravka - OŠ “SVETI SAVA” BROD
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoVoditelj produženog boravka
- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini, a najduže do 30.6.2018. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 51/11, 19/12, 77/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijuima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova  potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od  ranijeg poslodavca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 30.1.2018. god. sa početkom u 11,30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE Banja Luka od 17.1.2018, a traje od 18.1.2018. godine.

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati“, slati na adresu:
JU Osnovna škola Sveti Sava
Ul. Vuka Karadžića bb74450 Brod.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pedagog OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoPedagog, puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme

1. Opšti uslovi:

1.da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),
3.da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Poslove pedagoga može da obavlja:
1.profesor pedagogije,
2.diplomirani pedagog,
3.profesor  pedagogije-psihologije.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, pravo učešća na ovaj  konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatma.
Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „ŠAMAC“ Šamac, Dositeja Obradovića broj 4.  76 230 Šamac.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Dana, 31. januara 2018. godine ( srijeda ) u prostorijama škole obaviće se intervjuu u 1000 sati  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, br. 44/17), i odredbi  Pravilnioma o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika ivaspitača (“Sl.glasnik RS” br.77/09;86/10;25/14; i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14. i 45/16). koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR NIKOLA TESLA BROD
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Profesor engeskog jezika – 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) za – 15 časova sedmično,
2. Profesor ruskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) – puna norma,
3. Profesor filozofije i sociologije  – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa kulture religija sedmično,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/08,106/09,104/11i 33/14) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Sl.glasnik RS»,broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o  položenom  stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
5.Uvjerenje o državljanstvu,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja se nalaze na toj evidenciji,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, 
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.
Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.
Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti  29. januara  2018. godine u 08,30 časova u  prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl.glasnik RS“ broj 102/14)
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
‘’NIKOLA TESLA’’ BROD
Ul. Kralja Petra I Oslobodioca bb, 74450 Brod,
tel: 053/610-094,
e-mail:  ssrs47sb@inecco.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS Za prijem jednog vaspitača u Javnu ustanovu „Neven“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRaspisuje za Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa  završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača u trajanju od godinu dana, pola radnog vremena – 20 sati sedmično, 1 izvršilac, u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Opšti uslovi:

1.Da je državljanih Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18. godina
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,
5.Da se protiv njega ne vodi krivični postupak


                                            II
Posebni uslovi

1.Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Položen stručni ispit.

                                              III
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
4.Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome,
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
                                             
                                            IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS- Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad,  sa naznakom „Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU “Neven” Višegrad.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 11 radnika - „NOVI JELŠINGRAD“FABRIKA ALATNIH MAŠINA BANjA Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno1. MAŠINSKI INŽENjER      ........................................... 1 izvršilac                                             
2 MAŠINSKI TEHNIČAR ZA OBUKU NA MAŠINI  ............. 1 izvršilac                     
3. GLODAČ  ........................................................................... 2 izvršioca                                                                 
4. ZAVARIVAČ  ................................................................... 5 izvršioca                                                             
5. OPERATER NA APKANT PRESI  ........................................ 2 izvršioca 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački  ispit  „B“ kategorije i poznavanje engleskog jezika.
SSS  sa  ili bez iskustva.
KV ili VKV sa i bez iskustva
KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača
KV  sa iskustvom
Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com  ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor srpskog jezika i književnosti - OŠ „MILOŠ DUJIĆ“ ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastanvik/profesor srpskog jezika i književnosti  na određeno vrijeme do 21.01.2019. god. lice bez iskustva-pripravnik na, 9 časova

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:
1.da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
3.da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim liszem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribavitti službenim putem),
Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. sa naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti  dana 31.1.2018.. god.  u 13,00 čsova u prostorijama nove škole.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!