Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prof/nast. matematike (pripravnik) - JU OŠ „Dositej Obradović“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Prof/nast. matematike – nepuna norma – 16 časova redovne nastave – na neodređeno vrijeme
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. traži se pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pod rednim brojem 1.,pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno radno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  27.08.2018. (ponedeljak) godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banja Luka; Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor razredne nastave - JU OŠ „Stanko Rakita“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma - jedan izvršilac na određeno vrijeme, do do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16,66/18), uslove propisane članom 104. Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1.uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3.ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16), i to:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.08.2018. godine, u prostorijama JU OŠ „Stanko Rakita“ Banja Luka, obaviće  se testiranje sa početkom u 09.00 časova i intervju sa početkom u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko ne pristupe testiranju  i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom „za konkurs“ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ „Stanko Rakita“ Banja Luka
Ul. Jove G. Popovića br. 9
78000 Banja Luka

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „Dositej Obradović“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Prof/nast. razredne nastave – 1 izvršilac –  puna norma – na  određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja
2.Porf/nast. razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 6 izvršioca – na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine

Za radna mjesta pod rednim brojem 1.,i 2.. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pod rednim brojem 1., i 2.  pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno radno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica.
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18)
Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  27.08.2018. (ponedeljak) godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.
Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 2. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  29.08.2018. (srijeda) godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banja Luka; Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU O Š “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ SRBAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,  10 nastavnih časova ;
2. Nastavnik  razredne nastave, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina;
3. Nastavnik  razredne nastave, 1 izvršilac  bez radnog iskustva-pripravnik, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina;
4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;
5. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine,
6. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 8 nastavnih časova ;
7. Nastavnik fizike, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 14 nastavnih časova;
8. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 5 nastavnih časova;
9. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 8 nastavnih časova;

Opšti uslovi
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31,18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj102/14).
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14):
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili  uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca na navedenim poslovima,za radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo,
5) ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi  o kandidatu iz porodice poginulog borca ili kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Dana 24.08.2018. godine  u 09,00 časova  u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“Srbac, Ulica Mome Vidovića br.14, obaviće se  testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac,Republika Srpska.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor direktora -Javne ustanove Turistička organizacija opštine Srbac
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoI – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove  Turistička organizacija opštine Srbac.

II – Opis poslova
Direktor:rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat
Mandat  traje četiri godine.
Imenovano lice po isteku perioda  na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog  izbora i imenovanja.

IV – Status
Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

V – Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat discilinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
4.da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
5.da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Posebni uslovi:
1.završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili  ekvivalentom,
2.najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru i
3.aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.

VII – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VIII   – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), Diplomu, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Uvjerenje o radnom iskustvu  u struci, Uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa i Uvjerenje o aktivnom znanju jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.

Kandidati su dužni da  dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat za direktora  do okončanja izbornog postupka

IX – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija  će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena  uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

X –  Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i  dnevnom listu „Glas Srpske“.

XI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odsjek za skupštinske poslove, Trg boraca  broj 1, sa naznakom  Komisiji za izbor direktora.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavni predmet demokratija i ljudska prava - JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ KOLA, B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavni predmet demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine;
Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16.) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Bodovanje se vrši po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17), člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 31/18)  i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14. i 45/16.); Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4.Ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine u 11:00 časova u prostorijama centralne škole u Kolima, obaviće se testiranje i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘’Petar Kočić“ Kola, Banjaluka, 78 207 Kola bb, sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - JU OŠ „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave – jedan izvršilac, puna radna norma na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine.
Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom/položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 01/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i  76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propiima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži kandidat sa ploženim stručnim ispitom;
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju u sljedećem terminu:
1.Intervju sa kandidatima za radno mjesto profesor razredne nastave, jedan izvršilac s punim radnim vremenom, na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine, održaće se 28.08.2018. godine s početkom u 09:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica; Piskavica bb; 78217 Piskavica-Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor direktora - UGOSTITELjSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA ŠKOLA BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoKONKURS za izbor direktora škole

I Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

II Uslovi za izbor:
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:
1. Da je lice starije od 18 godina;
2. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
3. Da ima opštu zdravstvenu psihofizičku sposobnost za rad;

Posebni uslovi:
1. Da ima završen najmanje prvi ciklus u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.;
3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4. Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za  organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

III Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od 3 mjeseca);
4.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno- obrazovnog rada;
6.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
7.Potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi;
8.Prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji period – mandat;
9.Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole, ukoliko ih posjeduje.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

IV Rok za učešće na konkursu:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Školski odbor će  Ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Prijave sa potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom  dostaviti lično ili poštom na adresu: Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka, Bulevar Stepe Stepanovića 44, 78000 Banja Luka, sa naznakom „za konkurs za izbor direktora škole“.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike Konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!