Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI - Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:44/17 i 31/18),
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.
        
V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima..

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

Detaljno1. „Čuvar“ na OJ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Broj izvršilaca: 1;
2.„ Spremačica“ na OJ Pravni fakultet - Broj izvršilaca: 1;
3.„ Spremačica“ na OJ Medicinski fakultet - Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto Čuvar:
-Osnovna škola, NK;
- šest mjeseci  radnog iskustva;

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačica:
- osnovna škola, NK
- jedna godina radnog iskustva

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6.ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi;
7.dokaz o radnom iskustvu;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski tehničar-sestra - DOM ZA STARIJA LICA “ZLATNI LUG” DERVENTA
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoRaspisujemo oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, jednog (1) radnika sa završenom srednjom stručnom spremom i zvanjem:

- Medicinski tehičar-sestra, za rad na radnom mjestu - Njegovatelj.

Kandidati moraju imati položen stručni ispit.
Poželjno je da kandidat ima radno iskustvo, ali nije obavezno.

Obrazac prijave (u slobodnoj formi), diplomu o završenoj školi, dokaz o položenom stručnom ispitu i kopiju lične karte kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu doma:
Dom za starija lica “Zlatni lug” Derventa
Lug bb, 74 400 Derventa

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za rad u proizvodnji pekarskih proizvoda - PEKARA “KON-PEK” DOBOJ
Doboj
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 30.06.2018.

DetaljnoPekari “Kon-Pek” iz Modriče potreban radnik za rad u proizvodnji pekarskih proizvoda sa ili bez radnog iskustva.

Rad se vrši u smjenama.

Sve informacije možete dobiti u pekari lično ili na br. tel. 066/163-632.

PEKARA “KON-PEK” DOBOJ
IPP ZTR PEKARA “KON-PEK” MODRIČA
DRINSKA 53
MODRIČA

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za montaže kablovske konfekcije - Cablex BH d.o.o. Aleksandrovac - Laktaši
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoPreduzeću “Cablex BH” d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši potreban veći broj radnika na poslovima montaže kablovske konfekcije.

Zbog specifičnosti poslova, prednost imaju kandidati ženskog pola..

Prijave lično, radnim danom od 8-16 sati, na adresi poslodavca: Ljevčanski put 3, Aleksandrovac (industrijska zona).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac Službe održavanja i snadbjevanja - „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoRukovodilac Službe održavanja i snadbjevanja

Pored opštih uslova da su :
- državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
- stariji od 18 godina,
- opšta  zdravstvena sposobnost,

Potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :
- stručna sprema: VŠS/VSS mašinski ing./dipl.maš.ing. (smjer motori i motorna vozila)
- vozačka dozvola (minimalno „B“ kategorije)
- znanje rada na računaru
- znanje engleskog ili njemačkog jezika
- poželjno radno iskustvo u odžavanju motornih vozila

Potrebna dokumenta:
      1.  Biografija
      2.  ovjerena kopija diplome
     
Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom „Oglas za prijem u radni odnos“ ili lično na adresu :

„Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
Ul. Put srpskih branilaca br.35
78000 Banja Luka

ili na mail:
info@autoprevoz.org

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - D G R doo Banja Luka
Banja Luka
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

Detaljno1.Poslovođa (rukovodilac) Poslone jedinice Banja Luka 1 izvršilac

Posebni uslovi:

- viša ili srednja stručna sprema
- poznavanje rada na računaru
- radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- položen vožački ispit “B” kategorije

2. Radnik za utovar istovar robe  1 izvršilac

3. Vozač/ dostavljač “C” kategorije  1 izvršilac

4. Vozač “E” kategorije    1 izvršilac

Posebni uslovi:
-radno iskustvo na istim poslovima najmanje tri godine i položen državni ispit

Opšti uslovi za sva radna mjesta

- Da posjeduje dobru komunikaciju
- Spremnost za timski rad
- Rad na određeno vrijeme 

Radni odnos se zasniva putem oglasa.

Prijavu i CV slatia e- mail:  dagorinfo@gmail.com ili na adresu: Jaroslava Plecitija 17.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor direktora škole - SŠC „GEMIT-APEIRON“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoDirektor škole

I Mandat
1.Imenovanje se vrši na period od četiri godine

II Uslovi za izbor (opšti uslovi)
1.Da je državljnin Republike Srpske, odnosno BiH
2.Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

III Posebni uslovi
1.Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3.Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
5.Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV Potrebna dokumenta
1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3.Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata)
4.Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)
5.Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
6.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
7.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
8.Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
9.Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period
10.Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave
1.Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
2.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekreterijat škole ili putem pošte na adresu: SŠC „Gemit-Apeiron“ Banja Luka, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom: „ konkurs za izbor direktora škole“.
3.SŠC „Gemit-Apeiron“ će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!