Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 9 radnika - INDUSTROPROJEKT A.D. Prijedor
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)....................................................1 izvršilac
- VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
2.  Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ............. 1 izvršilac
- Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
- Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
3. Diplomirani inženjer građevine –(VSS) .........................................................  1 izvršilac
- Lice bez radnog iskustva - pripravnik
4. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) .....................................  1 izvršilac
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
5. Diplomirani inženjer arhitekture –(VSS) .........................................................  1 izvršilac
- Lice bez radnog iskustva - pripravnik
6. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ............................................................1 izvršilac
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
7.  Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ......................... 1 izvršilac
Tri godine iskustva i položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
8.  Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS).................  1 izvršilac
Pet godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
9. Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)..................  1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
-poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi
Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
-dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
-licencu (ovjerenu fotokopiju)
-dokaz  o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
-biografiju
-izvod iz matične knjige rođenih
-dokaz o položenoj B kategoriji
-dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati
           
Napomena
            U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog  iskustva (pripravnika).   
            Mogućnost obavljanja poslova u kancelarijama u Banja Luci
            Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske“.
            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač / prodavačica na maloprodajnom mjestu - HOLDINA d.o.o. Sarajevo R.J. Prijedor
Prijedor
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoPRODAVAČ / PRODAVAČICA U KAFE BARU (3 IZVRŠIOCA)

Mjesto rada: Prijedor
Organizacijska jedinica: Sektor Maloprodaja – Služba upravljanja maloprodajom

OPIS POSLOVA:
- komunikacija s kupcima i posluživanje kupaca
- priprema hrane
- vođenje evidencije o zalihama, narudžba istih, prijem robe od dobavljača u sklopu radnog mjesta
- promoviranje i predlaganje aktivnosti ka povećanju prodaje u objektu
- slaganje i izlaganje proizvoda
- čišćenje i uređivanje prodavaonice i okolnog prostora
- efikasno rješavanje zahtjeva i upita od strane kupaca

POTREBNE KVALIFIKACIJE:
- minimum zvanje SSS (prednost ugostiteljska srednja škola, trgovačka, ekonomska),
- komunikativna osoba koja lako stvara ugodnu radnu atmosferu,
- spremnost na rad u direktnom kontaktu sa kupcima i razvijanje prodajnih vještina i stjecanje novih znanja,
- rad u timu, okrenutost ka unapređenju individualnog i timskog učinka,
- poznavanje engleskog jezika za ostvarivanje osnovne komunikacije sa kupcima,
- poznavanje rada na računaru

NUDIMO:
- Izazovno radno okruženje
- Mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja
- Rad u timu sa profesionalcima sa dugogodišnjim iskustvom
- Stimulativna primanja

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu i biografiju na e-mail adresu: posao@holdina.ina.hr

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani i obaviješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, dajem suglasnost da se moji osobni podaci, kao i svi podaci koje će INA Grupa prikupiti za vrijeme trajanja selekcijskog postupka, mogu obrađivati, koristiti i razmjenjivati unutar INA Grupe/MOL Grupe u svrhu provođenja ovog postupka zapošljavanja te svih budućih postupaka zapošljavanja sukladno poslovnim potrebama INA Grupe/MOL Grupe. Odgovoran/na sam za točnost, potpunost i ažurnost danih podataka.
Ukoliko više ne želite da INA Grupa/MOL Grupa raspolaže Vašim podacima, molimo Vas pošaljite zahtjev za brisanje podataka na e-mail adresu: .posao@holdina.ina.hr

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor direktora škole JU OŠ „Kozarac“ Kozarac
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoDirektor škole

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17).
Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri (4) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
Nije osuđivan pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora , protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1. Prijavu na konkurs
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državaljanstvu
4. Diploma o stečenom stepenu stručne spreme
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu
6. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5)  godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137.stav 2.tačka 2
7. Uvjerenje da lice nije osuđivano  pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora(ne starije od 6 mjeseci)
8. Uvjerenje da se  protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda( ne starije od 6 mjeseci)
9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci)
10.Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
11. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
12.Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Ukoliko ministar ne predloži za direktora nijednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa.
U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti  direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora , a najduže na 90 dana.
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u školu, u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.
Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.             
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene kopije priložene u dokumentaciji, neće se uzeti u razmatranje.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana prijema obavještenja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa škole - OŠ „VELjKO ČUBRILOVIĆ“ PRIBOJ
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRačunovođa škole -  1 izvršilac  (puna norma)  - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom,  na određeno  vrijeme do 31.08.2018. godine

I-Opšti uslovi
Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje iz člana 9, član 21 i član 22 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS br: 102/14, 29/16).
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvim ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine ( i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova)  ili  ekvivalent i  odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom kojom se  uređuje oblast računovodstva.
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Dana, 31.01.2018. godine u 10 časova u prostrijama JU OŠ „ Veljko Čubrilović“ Priboj obaviće se interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ukoliko se ne pojave na interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  (ne starijih od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ „Veljko Čubrilović“ Priboj, 75249 Priboj. Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički rukovodilac - Kompanija Boksit a.d. Milići
Bijeljina
Drvna industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoTehnički rukovodilac u Fabrici namještaja i masivnih ploča - diplomirani inženjer mašinstva-smjer prerada drveta, (potrebno radno iskustvo u finalnoj preradi drveta kao i položen stručni ispit za navedene poslove), 1 – izvršilac.

- Plata i stan po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren  8   dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:
Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1
75446 Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOperater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT)

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen fakultet za računarstvo i informatiku ili drugi fakultet za informacione tehnologije - VII stepen stručne spreme ( odnosno 240 ECTS bodova) ili izuzetno viša škola tehničkog smjera – informatika i položen stručni ispit za rad u organima uprave.
- radno iskustvo jedna godina
- provjera znanja u sistemu za automatsko upravljanja predmetima i registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6. mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem asistenta - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta  za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo....1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1.  Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
„Kućni majstor “ na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

2.  „Referent za knjigovodstvene poslove“ na OJ Filozofski fakultet,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Kućni majstor:
-KV ili SSS ili VKV;
- jedna godina radnog iskustva;
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Posebni uslovi za radno mjesto: Referent za knjigovodstvene poslove:

- VŠS ili SSS (ekonomskog smjera),
-  jedna godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računaru;

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ( za sve pozicije),
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci, ( za sve pozicije),
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, ( za sve pozicije),
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, ( za sve pozicije),
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; ( za sve pozicije),
6.ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, ( za sve pozicije),
7.dokaz o radnom iskustvu ( za sve pozicije),
8.dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 2.;
9.dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za poziciju broj 1.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!