Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem pripravnika - JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.1 diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac  na period od 12 mjeseci u JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac – I Komponenta – djeca poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva
1.2 diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac  na period od 12 mjeseci u JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac – II Komponenta – VSS bez radnog iskustva
1.3 diplomirani pedagog - 1 izvršilac  na period od 12 mjeseciu u JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac – II Komponenta – VSS bez radnog iskustva

2.Opis poslova
Pripravnici se primaju na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva u struci i uslova za polaganje pripravničkog ispita. Obavljaće poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

3.Opšti uslovi za kandidate
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom .

4.Posebni uslovi za kandidate
1.1. - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili ekvivalent ;
- uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske;
1.2. - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili ekvivalent ;
1.3. - visoka stručna sprema, diplomirani pedagog, najmanje prvi ciklus studijskog programa pedagogije ili ekvivalent;

5.Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, ne starije od godinu dana;
-Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske / za kandidate iz tačke 1 stav 1.1 – djeca poginulih boraca sa VSS  bez radnog iskustva,
-Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,
-Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koje ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima
-Biografija,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju  27. 08. 2018. godine u 12:00 časova .
Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji budu izabrani dužni su da u roku od 7 dana od dana obavještenja Komisije dostave originalne ili ovjerene kopije dokumenata.
Izabrani kandidati su dužni do stupanja na rad, dostaviti ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.
Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac, sa naznakom za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac.
Sve informacije na telefon 051/551-345.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
MEHANIČAR - Ella textile d.o.o. , Nova Topola
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoAko ste mlada i fleksibilna osoba sa željom za učenjem i usavršavanjem, tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu:
MEHANIČAR

NUDIMO:
-mogućnost dugoročnog zaposlenja,
-rad u punom radnom vremenu,
-redovna primanja,
-internu edukaciju potrebnu za obavljanje radnih zadataka.

OPIS POSLA:
-održavanje šivaćih mašina Yuki,
-održavanje automatskih linija za pakovanje čarapa Technopea,
-održavanje mašina za aplikacije Lotus i ostalih mašina u tekstilnoj industriji.

OSNOVNI USLOVI:
-srednja stručna sprema (SSS),
-elektrotehničar, elektromehaničar, mehatroničar, precizni mehaničar, mašinski tehničar ili slična stručna sprema tehničkog smijera,
-tražimo osobe sa ili bez radnog iskustva.

Od kandidata očekujemo preciznost i pedantnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost rada pod vremenskim ograničenjima.
Pozivamo sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da svoju molbu i biografiju- CV pošalju na e-mail adresu natasa.milanovic@ellatextile.ba 
najkasnije osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama  “Glas Srpske”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.1 Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca – na neodređeno vrijeme  i
1.2 Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca – na određeno vrijeme do 31. 08. 2019. godine.
Opis poslova
Diplomirani vaspitači predškolske djece obavljaće poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

Opšti uslovi za kandidate
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

Posebni uslovi za kandidate
1.1. - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača,
        - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.
1.2. - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača,
        - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,
-Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koje ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima
-Biografija,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju  03. 09. 2018. godine u 12:00 časova .
Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji budu izabrani dužni su da u roku od 7 dana od dana obavještenja Komisije dostave originalne ili ovjerene kopije dokumenata.
Izabrani kandidati su dužni do stupanja na rad, dostaviti ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.
Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac sa naznakom za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac.
Sve informacije na telefon 051/551-345.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ KOTOR VAROŠ
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave- 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, najduže do 30.06.2019. godine, odnosno do povratka radnika sa funkcije
2.Nastavnik fizike-1 izvršilac na 4 časa na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine

Za navedena radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit. 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 1/16),članom 104. stav 1.,4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 44/17,31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17,31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Opšti uslovi:
-uvjerenje o državljanstvu ( kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH ),
-izvod iz matične knjige rođenih
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

Posebni uslovi
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
-uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca ili člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se test i intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu, dana 27.avgusta 2018.godine i to u 9,00 časova obaviće se testiranje kandidata a u 11,00 časova obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Diplomirani inženjer saobraćaja-smijer drumskog saobraćaja, za 14 časova, ( 10 časova teorijske nastave i 4 časa praktične nastave) na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine ,  sa radnim iskustvom,
2.Profesor biologije, za 2 časa, do kraja prvog polugodišta,sa radnim iskustvom,
3.Diplomirani pravnik, za 2 časa, na određeno vrijeme  30.06.2019. godine, sa radnim iskustvom,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 kandidat  treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/16) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske “ br. 29/2012 i 80/14).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  102/14.)
   
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2.Ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom  studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5.Izvod iz matične knjige rođenih;
6.Uvjerenje o državljanstvu;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica,
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad  sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti , prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti dana 27.08.2018. godine u 12:00 časova u prostorijama škole. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih  dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Mašinska škola Mrkonjić Grad
Sime Šolaje 91
70 260 Mrkonjić Grad, sa naznakom  Komisiji za prijem.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Osnovna škola „Milan Rakić“ B.Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku – 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine u 9,00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Škola će  uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate pribaviti službenim putem. 
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Milan Rakić“Karanovac bb - Banja Luka;  78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „Branko Ćopić“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku –  puna norma, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- tri izvršioca
2.Nastavnik tehničkog obrazovanja - nepuna norma, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac
3.Nastavnik pravoslavne vjeronauke - nepuna norma, 5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom - jedan izvršilac

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16) .

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
-Prijava na konkurs sa potpisom kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kratkom biografijom uz naznačenje adrese prebivališta, broja telefona i spiska priložene dokumentacije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16), i to:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent,
-ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno - obrazovnom procesu,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav (6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 44/17 i 31/18) imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u utorak, 28.08.2018. godine, u prostorijama JU OŠ „Branko Ćopić“ Banja Luka, sa početkom u 09.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko ne pristupe  testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom „za konkurs“ dostaviti na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić“ Banja Luka
Ul. Miše Stupara br. 24
78000 Banja Luka

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - „ALEKSA ŠANTIĆ“ BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor razredne nastave-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2019.g.
2.Voditelj produženog boravka  –5 izvršioca,  puna norma,na određeno vrijeme, do završetka nastave u školskoj 2018/19.godini
3.Voditelj produženog boravka  –1 izvršilac, 50% norme,na određeno vrijeme, do završetka nastave u školskoj 2018/19.godini
U radni odnos primaju se  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104.,105.i 106.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  RS” br.44/17,31/18), Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje („Službeni glasnik RS“, broj 51/11,19/12 i 77/12) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:102/14 i  45/16).

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs,(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti :     
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti  u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
4.Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica .
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Svi dokumenti koje kandidat  dostavlja moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.
Intervju i testiranje kandidata,koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u srijedu, 29.08.2018. godine.Testiranje i intervju zakazani su u sljedećim terminima:
-za kandidate koji konkurišu na radno mjesto profesor razredne nastave-09,00 časova;
- za kandidate koji konkurišu na radno mjesto voditelj produženog boravka-10,00 časova;  u prostorijama Škole.
Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić“ Trive Amelice 24, Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs ”ili lično u Sekretarijat Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!