Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Profesor razredne nastave - OŠMLADEN STOJANOVIĆ“ Gornji Podrgradci
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave -1 izvršilac na određeno vrijeme (puna norma),  sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  .za rad u PO Bistrica  do povratka radniika sa porodiljskog bolovanja.

- Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1.,3.,6., i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača

- Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilniukom o proceduri prijema  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su::
1.Da je državljanin RS i B i H (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)
2.Da je punoljetan ( što dokazuje Izvodom iz matične knjige rpđenih i kopijom lične karte)
3.Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i  koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem zloupotrebe opojnih sredstava (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta:
Uz PRIJAVU NA KONKURS svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i dokumentacije GORE NAVEDENE, potrebno je dostaviti i DOKUMENTACIJU na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumu propisanim Pravilnikom  o proceduri prijema  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18)
A to je slijedeća dokumentacija:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečenu stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; koja traže zaposlenje,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borc
U skladu sa članom 113. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test i  intervju.

Komisija će pisanim putem obavještavati kandidate koji su dostavili potpune i blagovremen prijave o datumu i mjestu sprovođenja TESTIRANjA i INTERVJUA.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci
78405 Gornji Podgradci
Sa naznakom ,, ZA KONKURS“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inžinjer mašinstva (m/ž) - Ciratec BH d.o.o.
Tuzla
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 09.11.2018.

Detaljno

O kompaniji

CIRATEC BVBA je od 2016. godine dio Njemačke kompanije FFT sa više od 2200 zaposlenih u svijetu. U grupi FFT smo poznati po svojim vještinama u softveru za industrijsku automatizaciju. Želimo da povećamo svoj tim visoko kvalifikovanih ljudi u Bosni koji pružaju usluge automatizacije i simulacije za FFT i druge projekte kupaca ( www.fft.de ). Također, sarađujemo sa još jednom kompanijom iz grupe FFT: EKS-Intec GmbH. EKS-Intec je specijalizovan za virtuelni softver za puštanje u rad i mašinstvo. ( www.eks-intec.de ).

Za njih trenutno u Bosni tražimo radnike. Vaša karijera je jedinstvena - Naši zadaci također - Vaša prava šansa

Mjesto rada: 
 • Tuzla / Njemačka-Weingarten
Područje: 
 • Inženjerstvo – simulacija robota
Tražite stalni posao?

Sljedeće aktivnosti možete sebi lahko zamisliti za obavljati ?
 • Realizacija robotskih simulacija za izgradnju karoserije
 • Analizirati i procijeniti konstruktivna  riješenja sa ostalim odjeljenjima
 • Izvođenje studija dostupnosti i izvodljivosti
 • Izrada, priprema i dokumentovanje gotovih koncepata
Mislite da ispunjavate sljedeće uslove?
 • Sudij mašinstva, tehnologije vozila ili slicno profesionalno iskustvo
 • Interesovanje za CAX alate
 • Velika mobilnost
 • Poznavanje jednog stranog jezika ( Njemački ili Engleski )
 • Spremnost na putovanje i rad u Njemačkoj
Prednost bi bila:
 • Iskustvo sa simulacijskim alatima RobCAD ili Process Simulate
 • Poznavanje programa Proces Designer, Virtuelne instalacije i Virtuelno puštanje u rad
Onda se sad prijavite kod nas i pošaljite nam svoju dokumentaciju !

Ono što vam mi nudimo:
 • Prijatnu radnu atmosferu
 • Mogućnosti napredovanja
 • Odlične finansijske uslove
 • Fleksibilno radno vreme
Mi smo rastuća kompanija sa ciljem da oblikujemo budućnost. U našim novim kancelarijama, možete preuzeti odgovornost za projekat i kreativno izvršiti zadatke koje ste postavili sa svojim međunarodnim kolegama.

Kontakt:

Svi zainteresovani mogu svoju prijavu poslati direktno na email azra.ibricic@ciratec.be na engleskom ili njemačkom jeziku.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - OŠ “Vuk S. Karadžić“ Turjak
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Profesor razredne nastave- 1 izvršilac,pripravnik (do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja)
2. Profesor razredne nastave- 1 izvršilac,  sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 27.03.2019. - pola norme za jutarnje čuvanje.
3. Profesor njemačkog jezika , sa položenim stručnim ispitom - 8 časova, na određeno vrijeme do 15.01.2019. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, 44/17).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
9.Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17),
Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 74/18) , a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016.godine.
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22.oktobra 2018.godine  sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU OŠ“Vuk S. Karadžić“78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetniom licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA „MILOŠ CRNjANSKI“ POTOČANI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.

DetaljnoI PREDMET
Školski odbor Javne ustanove Osnovna  škola „Miloš Crnjanski“ Potočani, opština Prnjavor, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna  škola „Miloš Crnjanski“ Potočani, opština Prnjavor.

II OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad je odgovoran Vladi, školskom odboru i ministru.

III MANDAT
Direktor Javne ustanove Osnovna  škola „Miloš Crnjanski“ Potočani, opština Prnjavor,  se bira na period od 4 (četiri) godine.
Mandat  iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ipunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV STATUS
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada  ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ
„Miloš Crnjanski“ Potočani, te Pravilnikom o radu.

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani može biti  izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i sa Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj 31/18 ) i to:

1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin BiH/RS
-da je stariji od 18 godina
2.Posebni uslovi
-Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ili uslove  iz člana 5. stav 2. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj  31/18),
-Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1)ovog stava,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem.
V POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:
-Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova traženih konkursom.
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome ( najmanje pet godina),
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje  da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokaz (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
VI –ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili  poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani bb, Potočani 78435,  sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Miloš Crnjanski“  Potočani.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na  lični zahtjev.
VII NAPOMENA
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna  škola „Miloš Crnjanski“ Potočani, opština Prnjavor  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor njemačkog jezika i književnosti - Osnovna škola „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor njemačkog jezika i književnosti – jedan izvršilac, šest časova redovne nastave na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom/položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 01/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i  76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propiima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18) :

1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio  razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica; Piskavica bb; 78217 Piskavica-Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Defektolog - OŠ „NIKOLA TESLA“ PRNjAVOR
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoDefektolog– 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Za navedeno radno mjesto uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 1/16. i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17 i 31/18.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15.), a prijem kandidata će se izvršitiu skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidatau osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 74/18.)  i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),
3.ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
8.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
9.uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i interviju  u ponedeljak,  22.10.2018. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Nikola Tesla’’ Prnjavor.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.
Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE - OSNOVNA ŠKOLA „MILOŠ CRNjANSKI“ POTOČANI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoPROFESOR RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 31.12.2018.. godine

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim  profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi
POTREBNA DOKUMENTA:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2.  Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ( ili kopijom lične karte),
3.  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotreba opojnih sredstava Uvjerenje o neosuđivanosti, u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ,Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po  propisanim kriterujumima.
5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
11.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
12.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
13. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
14. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu  sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
Prijava sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „ JU OŠ „Miloš Crnjanski“ Potočani 78435“ sa naznakom „ za konkurs“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervuja.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor fizike - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor fizike, na određeno vrijeme – 6 nastavnih časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti :
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Dana, 22.10.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                     
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!