Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Radnik u proizvodnji - “WINDOOR PLAST” d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 20.06.2018.

DetaljnoRadnik u proizvodnji i ugradnji pvc i aluminijskih prozora i vrata

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 20.06.2018. god.

“WINDOOR PLAST” DOO
Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
Telefon: 051/450-214

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OŠ Dositej Obradović
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoProfesor  razredne  nastave– 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, PO u Prijebljezima, položen stručni ispit, početak rada je 01.09.2018. godine

Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom.

        Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 01/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
       
Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), i to:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana 25.06.2018. godine, u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče, sa početkom u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko ne pristupe intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom ‘’za konkurs’’ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče bb, 78429.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Higijeničar - JU „NARODNA BIBLIOTEKA“ ŠIPOVO
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoHIGIJENIČAR, na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.  da su stariji od 18 godina,
3.  da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

II
Posebni uslovi:
1.NK, KV

III
Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.svjedočanstvo o završenoj osnovni školi ili diplomu o završenoj školi,
Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.
Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u  originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

IV
Interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.06.2018. godine u 11.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ako se ne pojave na intervijuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

V
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

VI
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Narodna biblioteka“ Šipovo, ul. Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom „ZA KONKURS.“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Zavarivač - „Novi Jelšingrad“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoZavarivač

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
- KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika - UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Saobraćajnice*-1 izvršilac
2.Teorijska ekonomija -1 izvršilac
3.Menadžment -1 izvršilac
4.Elektronika i elektronski sistemi -1 izvršilac
5.Proizvodno mašinstvo -1 izvršilac
6.Inženjerstvo i zaštita radne sredine -1 izvršilac
7.Otorinolaringologija* -1 izvršilac
8.Onkologija i radioterapija*-1 izvršilac
9.Farmaceutska hemija** - 2 izvršioca
10.Ishrana i fiziologija biljaka -1 izvršilac
11.Anatomija i fiziologija životinja -1 izvršilac
12.Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja -1 izvršilac
13.Stočarstvo (gajenje životinja, ishrana životinja) -1 izvršilac
14.Zaštita životne sredine -1 izvršilac
15.Socijalna politika -1 izvršilac
16.Područja socijalnog rada -1 izvršilac
17.Specifične književnosti – angloamerička književnost (nastavni predmeti: Književnost engleskog klasicizma i romantizma; Viktorijanska književnost, Renesansna drama; Uvod u proučavanje engleske književnosti; Viktorijanska poezija i poetika) -1 izvršilac
18.Specifični jezici – srpski jezik -1 izvršilac


II ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Geodetski referentni sistemi -1 izvršilac
2.Geoinformatika -1 izvršilac
3.Termotehnika -1 izvršilac
4.Interna medicina* -1 izvršilac
5.Oralna hirurgija -1 izvršilac
6.Fizikalna medicina i rehabilitacija* -1 izvršilac
7.Onkologija i radioterapija* -1 izvršilac
8.Farmakognozija -1 izvršilac
9.Higijena -1 izvršilac
10.Međunarodno pravo -1 izvršilac
11.Nacionalna istorija - 3 izvršioca
12.Opšta istorija - 1 izvršilac
13.Opšta pedagogija -1 izvršilac
14.Metodika vaspitno-obrazovnog rada -1 izvršilac
15.Specifični jezici – ruski jezik -1 izvršilac
16.Specifični jezici – njemački jezik (nastavni predmeti: Savremeni njemački jezik 1; Savremeni njemački jezik 2; Savremeni njemački jezik 3; Savremeni njemački jezik 4) -1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.


POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

*  Sa kandidatima za izbor nastavnika pod rednim brojevima 1., 7., 8., i sa kandidatima za izbor saradnika(poglavlje II) pod rednim brojevima 4., 6., i 7. zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
** Sa jednim od izvršilaca pod rednim brojem 9. za izbor nastavnika(poglavljeI) zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 2. i 3. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 4. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 5. i 6. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 7., 8. i 9. MEDICINSKIM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 10., 11., 12. i 13. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 14. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 15. i 16. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 17. i 18. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. MEDICINSKIM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 10. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 11, 12., 13. i 14. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 15. i 16. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mesar - ZR” MI NEWS”s.p. Nemanja S. GRADIŠKA
Banja Luka
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 12.07.2018.

DetaljnoMesar

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1.PK/KV/SSS - Mesar i srodna zanimanja

Adresa/sjedište poslodavca:

Branka Ćopića 2 , telefon: 065/-642-098

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrator mreže - ELAS metalexpert d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 26.06.2018.

DetaljnoAdministrator mreže
Mjesto rada: Banja Luka (1 izvršilac)

Opis posla:
- Dizajnira lokalnu informatičku mrežu;
- Direktno radi sa IT opremom (nadogradnja i servisiranje);
- Prati mrežne trendove - mrežne novitete, bolja mrežna rješenja, mogućnost nadogradnje i optimizacije, te predlaže kako da se postojeći sistem unaprijedi;
- Projektuje informacioni sistem - izrađuje novi informacioni sistem, odnosno formira nove mreže, nove radne pozicije; 
- Korisnička podrška – helpdesk podrška korisnicima prilikom rada u informatičkom sistemu;
- Sprovodi politiku bezbedosti, odnosno zaštitu podataka firme - pristup mreži, e-mail nalozima, serverima firme, instalira i nadograđuje antivirusne programe;
- Ažurira postojeći i implementira novi softver;
- Arhiviranje i strategija podrške;
- Preventivno održava informacioni sistem u cilju smanjenja ili eliminisanja kvarova i grešaka.

Uslovi koje je potrebno ispunjavati:
- Napredno poznavanje Windows server 2008, Mirkotik, Wireshark
- Poznavanje PC hardvera i serverskih PC arhitektura
- Poznavanje osnova programiranja, poželjno C++
- Samoinicijativnost u rješavanju problema
- Dobre sposobnosti upravljanja vremenom
- Dobra organizacijska i planerska sposobnost
- Samostalnost u radu
- Poznavanje engleskog jezika - napredni nivo
- Radno iskustvo 2 godine na istim ili sličnim poslovima

Nudimo Vam:
- Mogućnost prijema u stalni radni odnos nakon uspješno obavljenog probnog rada u trajanju od 6 mjeseci
- Stabilnu i redovnu zaradu
- Profesionalno usavršavanje
- Stimulativno radno okruženje
- Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos, te izgradnju karijere
Ukoliko smatrate da ispunjavate tražene uslove i želite postati dio našeg tima, molimo Vas da pošaljete Vašu biografiju i propratno pismo elektronskim putem na  e-mail:
konkursi@elas.biz

ili ih dostavite lično/poštom na adresu:

ELAS metalexpert d.o.o.
Branka Popovića 61B,
78000 Banja Luka

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 nastavnika - OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ SRBAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

Detaljno1. Nastavni predmet muzička kultura, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, puna norma;
2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,puna norma; 
3. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, puna norma.

Opšti uslovi
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31,18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj102/14).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14):
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili  uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca na navedenim poslovima,za radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo,
5) ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi  o kandidatu iz porodice poginulog borca ili kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Dana 22.06.2018. godine  u 11,00 časova  u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“Srbac, Ulica Mome Vidovića br.14, obaviće se  testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac,Republika Srpska.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!