Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola Rade Marijanac...
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoDirektor škole

I- Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II- Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Rade Marijanac” Strojice se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

III - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Rade Marijanac” Strojice može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole.
1. Opšti uslovi:
da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i
da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV - Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
Pijavu - u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kako dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola ” Rade Marijanac” Strojice
Strojice bb
70 273 STROJICE
sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Rade Marijanac” Strojice”.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana  objavljivanja u dnevnim novinama  koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI- Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Rade Marijanac” Strojice u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE - Srednjoškolski centar „Lazar Đukić
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoI-Predmet
Školski odbor  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik

II-Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri ) godine i po isteku mandata  može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.

III-Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano  lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole  i to:
1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,
-da su stariji od 18 godine
2.Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godine  radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
-da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora,
- da ima predložen program rada,
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj konkuriše.

IV-Sukob interesa
Kandidati za izbor  i imenovanje direktora  škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost  ili biti  na položaju  koji dovodi do sukoba interesa  kako je propisano odredbama  Zakona  o sprečavanju sukoba interesa  u organima vlasti Republike Srpske  („Službeni glasnik  Republike Srpske „ broj 73/08. ,niti mogu biti na funkciji  u političkoj stranci – član 5 zakona o magistarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „, broj 25/03).

V-Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Biografija sa podacima o kretanju  u struci i do sada ostvarenim  rezultatima rada,
-Fotokopija  lične karte,
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
-Dokaz  o stečenom stepenu stručne spreme  ili ekvivalent,
-Dokaz o dužini radnog iskustva  u vaspitno obrazvnom radu  u školi (najmanje pet  godina ),
-Dokaz o ispunjavanju  uslova za radno mjesto  nastavnika  i stručnog saradnika  u školi u kojoj      konkuriše,
-Uvjerenje da lice  nije  osuđivano  pravosnažnom presudom  na bezuslovnu  kaznu zatvora,
-Uvjerenje  da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Prijedlog programa  rada za mandatni  period,
-Druge dokaze o nagrađivanju  znanja i sposobnosti
Dokazi  ( dokumentacija ) se dostavlja u orginalu  ili ovjerenoj  fotokopiji  u skladu  sa zakonom i ne mogu  biti  starije od 6 mjeseci (šest ) mjeseci.

VII – Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanje prijave

Prijave se dostavljaju lično  ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora  Srednje škole ( NE  OTVARAJ )
Rok za podnošenje prijave  je 15 dana od dana od  dana  objavljivanja konkursa  u dnevnim novinama  koje izlaze  na području  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske.
Neblagovremene  i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena  dokumentacija  školi po ovom konkursu  se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.
Školski odbor će  pismenim putem  obavijestiti  sve učesnike  konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od  osam (8 ) dana  od dana  donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor psihologije - Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoProfesor  psihologije, 1 izvršilac, sa iskustvom  za  6 časova,  do  30.06.2018. godine

Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine - dokaz uvjerenje o državljanstvu,
b) da je punoljetan - dokaz izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,
v) da je radno sposoban - dokaz ljekarsko uvjerenje  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o  neosuđivanosti  za izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
     
Pored Opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu - Prečišćeni tekst, kandidat treba da ispunjava  i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji
“Službeni glanik Republike Srpske“, broj 34/2015.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika „Službeni glasnik Republike  Srpske“, broj: 29/2012 ) u Srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. 
         
Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se prijavljuje na  javni konkurs  za prijem u radni odnos  nastavnika  i stručnog saradnika  , kandidati su dužni  dostaviti  i dokumentaciju kao  dokaze o ispunjavanju posebnih uslova  i to:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. ukoliko kandidat konkuriše za  prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,  dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
3. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. uvjerenje  izdato od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica.
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
6. uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,
7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike  Srpske ako se radi o kandidatu  iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.
    Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 29.01.2018.  godine (ponedjeljak) u 9 časova.
    Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
    Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

    Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu: JU Srednjoškolski  centar “Petar Kočić“, ulica Nikole Tesle broj: 34, 70 270 Šipovo
    Kontakt  telefon: 050-360-390

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 4 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „NEMANjA VLATKOVIĆ“ ŠIPOVO
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave u Centralnoj školi, na određeno vrijeme,  do  povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.04.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ....1 izvršilac
2 Nastavnik matematike, 4 časa sedmično u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ..............1 izvršilac
3. Nastavnik fizike, 2 časa sedmično u PO Pljeva, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ........................................1 izvršilac
4. Nastavnik informatike,  2 časa sedmično u  PO Pljeva  i 2 časa sedmično u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  .......1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) i  posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i članom  3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 44/17) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Potrebna dokumenta:

-Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži : vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole 31.01.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Nemanja Vlatković“ Šipovo, Ul. Omladinska 1, 70270 Šipovo, sa naznakom „ZA KONKURS“ (uz navođenje za koje radno mjesto se prijavljuje).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - Osnovna škola «VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ» Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, 4 časa,  na određeno vrijeme do  povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
2. Profesor srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2018. godine.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  RS” br.44/17) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:102/14 i  45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
  Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs,(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti :     
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti; 
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod tačkom 1);
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Svi dokumenti koje kandidat  dostavlja moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.
Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u utorak, 30.01.2018. godine sa početkom  u 10,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.    

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić“ Save Kovačevića bb, Banjaluka , sa naznakom “ Za konkurs ”ili lično u Sekretarijat Škole.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni referent (m/ž) - Living Deco d.o.o
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno

Living Deco d.o.o. Sarajevo je agencija koja zastupa Natuzzi S.p.A Italy, u regiji Balkana.
Naš posao je da razvijamo Natuzzi prodajnu mrežu, gradimo Natuzzi strategiju i identitet u svakom segmentu te da posredujemo između Natuzzi-ja i ovlaštenih prodajnih centara namještaja i distrubutera u 10 zemalja Balkana. Mi koordiniramo svim procesima nabavke i prodaje dajući podršku distributerima i prodajnim centrima. Kreiramo projekte i dizajn Natuzzi salona, galerija, ad kampanja, potrebnu print i web komunikaciju. Living Deco agencija je smještena u Sarajevu i surađuje sa najznačajnijim prodajnim centrima i salonima namještaja u regiji Balkana.

S ciljem širenja i razvoja svojih aktivnosti i poslovnih obaveza u regiji, agencija Living Deco sa sjedištem u Sarajevu traži:

Administrativni referent (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo

Vaše obaveze:
 • Izrada ponuda i izlaznih računa
 • Zaprimanje i slanje narudžbi
 • Svakodnevni kontakt i korespondencija sa određenim Natuzzi partnerima (regija Balkana)
 • Operativni i administrativni poslovi
 • Održavanje arhive dokumenata, statistike i sl. Potrebne kvalifikacije:
Stručna sprema:
 • min IV stupanj SSS - poželjno VSS
 • Iskustvo stečeno na sličnim poslovima
 • Napredni nivo poznavanja rada na računaru (Apple i Microsoft okruženje)
 • Napredni nivo poznavanja rada na MS Office paketima (Word, Excel itd.)
 • Aktivno znanje Engleskog jezika
 • Razvijene socijalne vještine, sposobnost multitaskinga, ljubazna osobnost
 • Organizacijske sposobnosti, efikasnost, produktivnost, pouzdanost
 • Samostalnost u radu i upravljanju poslovnim procesima
 • Dostupnost za povremena službena putovanja u inostranstvo
Poželjne vještine:
 • Izražene kreativne sposobnosti
 • Iskustvo na sl. poslovima
 • Aktivan stav u radu
 • Vrlo izražena komunikativnost
 • Sposobnost pregovaranja
 • Odgovornost
 • Preciznost
 • Organizovanost
 • Samostalnost
Nudimo vam:
 • Stalni radni odnos
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Rad i kontakt u visikoprofiliranom okruženju
Visok stepen stalnog usavršavanja i edukacije. Sve zainteresovane kandidate pozivamo da nam dostave svoje motivacijsko pismo i biografiju sa fotografijom putem e-mail adrese posao@livingdeco.ba sa obaveznom naznakom Rif. A.R.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač kamiona (m/ž) - Penny plus d.o.o.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 23.01.2018.

Detaljno

Zašto Mi? 

Penny plus je  domaća stabilna  kompanija  koja se bavi prodajom i distribucijom na malo i veliko visokokvalitetnog  građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, plastike, pločica, lajsni, sanitarija, drugog  građevinskog materijala, kućnih potrepština i roba široke potrošnje sa velikim brojem poslovnih objekata.
Bavimo se i izgradnjom poslovnih objekata reprezentativnog karaktera.
Naša kompanija je prisutna na tržištu preko 20 godina i raspolažemo sa preko 50.000 artikala i imamo preko 370 zaposlenika.

VOZAČ KAMIONA
(1 izvršilac, mjesto rada Sarajevo)

Uslovi koje trebate ispunjavati  su: 
 • SSS/KV vozač kamiona sa prikolicom
 • Minimalno 5 godina  radnog iskustva 
 • Vozačka dozvola kategorija C1E, CE 
 • Poznavanje rukovanja sa kranom 
 • Položen državni ispit 
 • Poželjno posjedovanje kartice za digitalni tahograf
 • Dobre organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu i radu pod pritiskom
 • Spremnost na brzo uklapanje u dinamično okruženje
Nudimo: 
 • Stimulativno radno okruženje,
 • Radni odnos u skladu sa zakonskom regulativom,
 • Rok za podnošenje  prijava u formi CV a obavezno sa slikom je 10 dana od dana objavljivanja ili do popune radnih mjesta. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
U uži izbor će ući samo oni  kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa. 
Radna mjesta će se popunjavati odmah po  prijavama i izboru adekvatnih kandidata!!!

Ukoliko ispunjavate uslove navedene u oglasu:

Prijavite se putem pošte na adresu Igmanska bb, 71320 Vogošća (krug Unis pretis) SA OBAVEZNOM NAZNAKOM : ,,ZA KONKURS -  VOZAČ”

Budi dio tima koji pobjeđuje!!! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem Volontera - Trigma doo Banja Luka
Banja Luka
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 24.01.2018.

DetaljnoPostani dio ekipe T-Group holding-a (TGH) – Trigma doo Banja Luka i stekni jedinstveno i praktično iskustvo u radu složenih poslovnih sistema. Tražimo tim volontera zainteresovanih da se profesionalno usavršavaju, koji će pružati podršku u stalnim poslovima u kompaniji i potencijalno preuzeti niz odgovornih zaduženja.
Trigma d.o.o. Banja Luka, uspješna i perspektivna firma, prisutna je više od 17 godina na cjelokupnom tržištu BiH, sa prepoznatljivim imidžom i kvalitetnim brendovima koje nudi u svom asortimanu: ulja  i maziva  Texaco, Shell, Nisotec, autodijelove i akumulatore: Robert Bosch, Wix, Jenox, te Mirka– brusne alate i materijale.

U zavisnosti od svog obrazovanja, interesovanja, senzibiliteta i iskustva, možeš nam pomoći u nekom od sljedećih segmenata realizacije:
-u poslovima računovodstva po međunarodnim računovodstvenim standardima, logistike, analitike, komercijalnih  aktivnosti, istraživanju tržišta, analizi konkurencije i sl.
-u promociji brendova koje zastupamo (komunikacija sa predstavnicima medija, pisanje medijskih izvještaja, pravljenje foto i video dokumentacije, administracija web stranice i društvenih mreža, dizajniranje i plasiranje promo materijala, planiranje i organizovanje ostalih prodajno-promotivnih aktivnosti)
-podrška u primjeni sredstava za podmazivanje i hlađenje, filtriranje, priprema planova podmazivanja, praćenje eksploatacije u praktičnim slučajevima
-analiza trzista i tehnička podrška u prodaji servisne opreme i autodijelova

- Broj pozicija: 6 (2x Diplomirani ekonomista, 2x diplomirani ingženjer mašinistva - energetsko i saobraćajno mašinstvo, 2x Diplomirani inženjer hemijske tehnologije - opšti smjer)

Lokacija:  Banja Luka

Zauzvrat, mi ti nudimo:
-mogućnost zasnivanja radnog odnosa
-dragocjeno iskustvo, prijatno okruženje i nove prijatelje
-neprocjenljiv networking
-mogućnost da, kao član tima stekneš nova znanja i iskažeš svoje potencijale
-certifikat o volontiranju


Ukoliko ste radoznali, spremni da stičete nova znanja i razvijate svoj profesionalni portfolio, te se prepoznajete u gore navedenim poslovima, pripremite kratku biografiju, motivaciono pismo i kontakt podatke koje ćete nam poslati putem maila  info@trigma.ba

Konkurs je otvoren do 24.01.2017. god. Kandidati kojI budu prošli u drugi krug, biće pozvani na intervju.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas pozovi na telefon 051/319-128 ili nam piši na info@trigma.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!