Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VUKOSAVLjE
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.NASTAVNIK FIZIKE - 1 IZVRŠILAC, NA ODREĐENO VRIJEME, 4 ČASA, A NAJDUŽE DO 30.06.2019. GODINE, SA RADNIM ISKUSTVOM
2.NASTAVNIK DEMOKRATIJE, NA ODREĐENO VRIJEME, 2 ČASA, A NAJDUŽE DO 30.06.2019., SA RADNIM ISKUSTVOM

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj :1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 od 18.11.2014. ,45/16 .godine).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine,a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidtata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos,potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:
1.Ovjerenu foto kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih  najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme,dužina ostvarenog staža;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorij borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objevljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Vukosavlju, intervju dana 28.08.2018. godine u 9,00 časova,a test u 11,00 časova .

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju i test, a ako se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Aleksa Šantić” ul. Omladinska 3, 74470 Vukosavlje.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac - STR “KUM” DOBOJ
Doboj
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 22.08.2018.

DetaljnoTrgovac

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- M
- do 40 god starosti

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 065/759-297, ili lično na adresu poslodavca:
Nemanjina, zgrada Linea PP3A
74000 Doboj

Datum isteka oglasa:22.08.2018. god

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - OPŠTINA BROD
Doboj
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoJAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine Brod, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po sledećem:

a) pripravnici - djeca poginulih boraca VRS:
1. Diplomirani ekonomista - 2 izvršioca,

b) ostali pripravnici:
1. Diplomirani ekonomista -1 izvršilac,
2. Vaspitač u predškolskoj ustanovi - 1 izvršilac,
3. Diplomirani sanitarni inženjer - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručne obuke pripravnika („Službeni glasnik opštine Brod“, br.5/18).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2)da je starije od 18 godina,
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4)da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5)da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6)da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7)da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi
a) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,

b) Za poziciju pod I-b, redni broj 1 i 2:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

v) Za poziciju pod I-b, redni broj 3:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijemu u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najduže do 21.01.2019.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:
-Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu(datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
-Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte ( ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),
-Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
-Završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ( na osnovu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača) i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.
-Položen stručni ispit

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:
1.Uvjerenje o državljanstvu
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
4.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6.Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
-Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 27.08.2018. godine (ponedjeljak) u 1000 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starjie od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Osnovna škola „GORNjA SLATINA“ 76238-GORNjA SLATINA

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “JEVREM STANKOVIĆ” ČEČAVA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Profesor/nastavnik hemije, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine;
2. Profesor/nastavnik fizike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine;
3. Profesor/nastavnik matematike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine;
4. Profesor/nastavnik srpskog jezika, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
−Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
−Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
−Uvjerenje o državljanstvu,
−Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
−Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se testiranje i intervju dana 27.08.2018. godine u prostorijama škole, sa početkom u 1300 časova.

Kandidati se neće naknadno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “PETAR KOČIĆ” UGODNOVIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoZa upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić
1.Nastavnik demokratije i ljudskih prava 1 čas sedmično do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom.
2.Nastavnik hemije 4 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom.
3.Nastavnik likovne kulture 5 časova sedmično do 31.08.2019. godine sa ili bez radog iskustva.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i previlnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 45/16.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:
a) da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

- Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sledeću dokumentaciju:
Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:
a)ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
b)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
v)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,
d)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
đ)uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

V)- rok za podnošenje prijave
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

G)- adresa dostavljanja prijava
Prijave se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović 74278 Teslić ili neposredno u kancelariju škole.

D)-intervju i testiranje
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju dana 29.08.2018. godine sa početkom u deset (10) časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na itervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SJENINA RIJEKA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Direktor Javne ustanove osnovne škole „Petar Kočić“ iz Sjenine Rijeke, raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:
−Profesor razredne nastave – 1 izvršilac ,pripravnik, puna norma kombinacija I, III, IV, V PO Donja Paležnica do 31.8.2019. godine.
−Profesor enleskog jezika – 1 izvršilac, sa iskustvom, Centralna škola (14 časova), PO Sjenina (4 časa), PO Donja Paležnica (2 časa) do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.
−Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom PO Gornja Paležnica (2 časa) , i PO Zelinja (2 časa) do 31.8.2019 godine.
−Profesor muzičke kulture -1 izvršilac sa iskustvom (5 časova) do 31.8.2019 godine.
−Profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 1 izvršilac sa iskustvom ( 4 časa) do povratka radnika sa fukcije.
−Profesor za Demokratiju i ljudska prava -1 izvršilac sa iskustvom (1 čas) do 31.8.2019 godine.
−Profesor Hemije- 1 izvršilac, (4 časa) do 31.8. 2019 godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16),

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

2.Potrebna dokumentacija
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
−Biografiju,
−Uvjerenje o državljanstu,
−Izvod iz matične knjige rođenih,
−Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
−Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
−Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
−Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobe sa iskustvom ,
−Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
−Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.
−Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
- Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiti će škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

3.Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „Petar Kočić“, Sjenina Rijeka 74212-Sjenina, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole.
Dana 27.08.2018. godine (ponedjeljak) u 10,00 časova održaće se intervju.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

5.Napomene
Škola će pismenim putem na Email adresi obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Knjigovođa - RAFINERIJA ULjA MODRIČA
Doboj
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoGlavni knjigovođa (šef računovodstva), izvršilaca ....................1

I OPŠTI USLOVI koji su propisani zakonom.

II POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta «Rafinerije ulja Modriča» a.d. Modriča i to:
-VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet
-Najmanje 10 godina radnog iskustva na poziciji Glavnog knjigovođe (šefa računovodstva),
-Posjedovanje sertifikata ovlaštenog računovođe,
-Odlično poznavanje automatizovanih knjigovodstvenih programa (iskustvo u uvođenju novih programa – dodatna prednost),
-Poznavanje poreskih, računovodstvenih propisa i Međunarodnih računovodstvenih standarda,
-Inicijativnost, organizatorske sposobnosti, umijeće kreiranja tima,  delegiranje i kontrolisanje,
-Poželjno poznavanje ruskog i engleskog jezika u govoru i pismu,
-Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

OSNOVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI:
a) sastavljanje analitičkog kontnog plana,
b) kreiranje i racionalno organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata preduzeća,
v) organizovanje vođenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga,
g) procjenjivanje pozicija finansijskog izvještaja u skladu sa propisima i standardima,
d) sastavljanje finansijskih obračuna za potrebe internih korisnika u preduzeću,
đ) sastavljanje finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim propisima Republike Srpske,
e) pored izrade finansijskog izvještaja, izrađuje i konsolidovani finansijski izvještaj,
ž) priprema informacija i sugestija za menadžment.

III POTREBNA DOKUMENTA:
-Kopija diplome (ovjerena)
-Kopija sertifikata
-Biografija (CV) i fotografija
-Potvrda o radnom iskustvu

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo Vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u Vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz Vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:
„Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto“
„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča
Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na e-mail: info@modricaoil.com
Kontakt telefon: 053/822-216.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!