Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoJAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme  do kraja školske 2018-2019 godine

1. Nastavnik estetike struke – (profesor likovne umjetnosti) - 2 časa
2. Nastavnik dermatologije- (doktor medicine)  - 2 časa

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni  glasnik  Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, JU Ekonomska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za radna ponedjeljak 23.08.2018. godine u 09,00 časova u učionici broj 110, a nakon toga  obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor direktora - JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoK O N K U R S ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

I MANDAT
1.Imenovanje se vrši na period od četiri godine
2.Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu  koji propisuje Ministar

II USLOVI ZA IZBOR (opšti uslovi)
1.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH
2.Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad

III POSEBNI USLOVI
1.Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3.Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak
5.Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV POTREBNA DOKUMENTA
1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3.Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude imenovan za direktora (ne starije od šest mjeseci)
4.Diplomu o završenom obrazovanju ( četverogodišnji fakultet ili ekvivalent )
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
6.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
7.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
8.Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
9.Prijedlog programa rada za četverogodišnji period
10.Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I DOSTAVLjANjE PRIJAVE
1.Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
2.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat Škole, ili putem pošte, na adresu:
JU Ekonomska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom :„za konkurs za izbor direktora škole“.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
MEHANIČAR - Hidro-kop d.o.o. hidrogradnja i građevinarstvo B.Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoOglas za zapošljavanje 3 (tri) radnika kod poslodavca „HIDRO-KOP” d.o.o. Banja Luka zbog izvršavanja sezonskih poslova i to MEHANIČARA (Mehaničara mašina i postrojenja i alatničara).
•Radnici se primaju u radni odnos, na određeno vrijeme, a predviđen je i probni rad od 3 (tri) mjeseca
•mjesta rada su u radionici u Banjoj Luci i Srbcu.
•Radnici za rad na navedenim poslovima imaju pravo na novčanu naknadu po sistematizaciji radnih mjesta.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa budući radnici moraju da ispunjavaju i posebne uslove koji su određeni Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadata i to:
•Poželjno je da imaju radnog iskustva u mehaničkoj radionici i na popravci radnih građevinskih mašina .

Sa kandidatima će se razgovarati u kancelarijama Hidro-kopa na adresi Subotička 2C, Banja Luka.

Prijave se mogu vršiti na telefone 051/220-170 i 065/143-471, ili mejlom na adresu: info@hidrokop.com.

Vrijeme razgovora naknadno ćemo dogovoriti
Rok prijave na oglas je 15 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Osnovna škola Mladen Stojanović Laktaši
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor  matematike– 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva-pripravnik.
2.Nastavnik/profesor  hemije – 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16.), uslove propisane članom 104. stav.1., 3. i stav 6. (stav 6. odnosi se za kandidate pod tačkom 2.) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14, 45/16).Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.(samo za kandidate pod tačkom 2.)
6.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (samo za kandidate pod tačkom 2.)
7.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.08.2018.godine u  10,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’ Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor/nastavnik matematike - JU OŠ Branko Radičević Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor/nastavnik matematike – jedan izvršilac –puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

Za radno mjesto pod rednim brojem  1.  traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14 i 45/16) :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine (ponedjeljak) u 09.00 časova u prostorijama škole obaviće se test i  intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘’Branko Radičević’’ Banja Luka; Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik flaute - 19 časova nastave (flauta 18 časova+ čitanje s lista 1 čas)- 1 izvršilac  pripravnik na neodređeno  radno vrijeme,
2.Nastavnik gitare - 24 časa nastave (gitare 21 čas+ čitanje sa lista 3 časa) - 1 izvršilac pripravnik na neodređeno radno vrijeme,
3.Nastavnik klavira - 22 časa nastave (klavira 13 časova+ uporednog klavira 3 časova+  korepeticija 6 časova) - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,
4.Nastavnik klavira- 24 časa nastave (klavira 22 časa+ korepeticija 2 časa)-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,a najkasnije do 16.11.2018.g.,
5.Nastavnik gitare - 10 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.g.,
6.Nastavnik violine - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.g.,
7.Nastavnik informatike - 4 časa nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.g,
8.Nastavnik fizičkog vaspitanja -2 časa nastave - 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.g.,
9.Nastavnik fizike - 2 časa nastave- 1 izvršilac pripravnik na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.g.,
10.Nastavnik teoretske grupe predmeta - 10 časova nastave  (teorija muzike 2 časa+ muzički oblici 2 časa+harmonija 2 časa+ sviranje horskih partitura 2 časa+ istorije muzike 2 časa) - 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme vrijeme  do 31.08.2019. g.,
11.Nastavnik etnomuzikologije- 2 časa nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.g.Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu „Službeni Glasnik RS“ broj 1/16, 66/18, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  RS” broj: 44/17, 31/18) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik  RS” broj: 41/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15),  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 29/12, 80/14 i  83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 102/14, 45/16) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj : 102/14 i 42/16 ).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja radnika.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik RS“ br. 41/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.( Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta u kojim je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom);
-Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i interviju koje će se obaviti u utorak 28.08.2018.godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

  JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
  VLADIKE PLATONA BR.27
  78 430 PRNjAVOR
  SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS –

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE B.Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 04.09.2018.

Detaljno-  Prevodilac za njemački jezik - pripravnik – 1 izvršilac,
- Prevodilac za njemački jezik - pripravnik – 1 izvršilac (dijete palog borca VRS)

Opis radnog mjesta:
- vršenje pisanog prevođenja, po potrebi usmeno prevođenje.

Uslovi:
- završen filološki fakultet - Odsjek njemački jezik i književnost,
- poznavanje još jednog stranog jezika, najmanje na nivou B2,
- bez radnog iskustva, spremnost za polaganje stručnog ispita po  ispunjavanju uslova
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
- odlično poznavanje rada na računaru (Office - paket)
- spremnost za timski rad.

Radno mjesto:
- Banjaluka.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak - petak od 8 do 16 časova

Molbe slati isključivo putem pošte na adresu: Udruženje sudskih tumača RS, Aleja svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka

Uz molbu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, kao i kraću biografiju.
Oglas ostaje otvoren do 20 dana od objave u Glasu Srpske.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - „Bawariamed“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 01.09.2018.

Detaljno1.Mašinski inženjer / Inženjer elektronike - (PRIPRAVNIK -1 izvršilac),
2.Mašinski inženjer / Inženjer elektronike - (PRIPRAVNIK dijete poginulog borca - 1 izvršilac).

Uslovi za kandidata:
-Visoka stručna sprema - elektrotehnički ili mašinski fakultet
-Dobro poznavanje opšteg rada na računaru
-Razvijen osećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate i samostalnost u radu
-Znanje engleskog jezika (govorno i pisano), poželjno znanje nemačkog jezika
-Dobre organizacione sposobnosti

Zadaci:
-Koordinacija tehničke službe
-Rukovođenje proizvodnjom
-Učešće u razvijanju i održavanju sistema kontrole kvaliteta
-Učešće u unapređenju, razvoju i organizaciji odeljenja kontrole kvaliteta
-Vršenje ulazne, procesne i završne kontrole
-Izveštavanje o izvršenim kontrolama kvalitata
-Predlaganje akcija u slučajevima neusaglašenosti
-Obezbeđivanje strogog poštovanje i primene procedura za zaštitu i bezbodnost zdravlja na radu

Pogodnosti:
-Rad u uspešnom radnom okruženju
-Edukacija i konstantno usavršavanje
-Mogućnost napredovanja u skladu sa postignutim rezultatima

CV slati na mail adresu: racunovodstvo@bawariamed.net
Rok za prijave: 01.09.2018.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!