Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Energetika i rudarstvo
Tehnički rukovodilac-pomoćnik - Teko Mining d.o.o. Lapišnica
Istočno Sarajevo
Energetika i rudarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 30.01.2018.

DetaljnoTehnički rukovodilac-pomoćnik – 1 izvršilac - na određeno vrijeme (probni rad) – 3 mjeseca sa mogućnošću produženja ugovora

II Opis radnog mjesta: sarađuje u izradi koncepcije proizvodnje prema zahtjevima rukovodstva, glavnog rukovodiocatržišta i propisanih tekućih standarda iz Zakona o rudarstvu i drugih tehničkih propisa; učestvuje, organizuje i koordinira geološka istraživanja i vodi računa da se geološkim istraživanjima obezbjeđuju dovoljne rezerve sirovine za potrebe proizvodnje; učestvuje na izradi projekata eksploatacije mineralnih sirovina i pogona za preradu sirovine; analizira tehničke karakteristike mašina i opreme iz oblasti rudarstva, vrši izbor i predlaže nabavku i ugradnju u sklopu projekta; organizuje i surađuje sa tehničkim rukovodiocem za sve što se odnosi na: otkrivu, bušenje i miniranje, prema projektnoj dokumentaciji, usmjerava rudarske radove i kontroliše tehnologiju otkopavanja i transporta robe zajedno sa tehničkim rukovodiocem, sarađuje sa tehničkim rukovodiocem u tehnološkom procesu prerade i kontroliše da li se proces izvodi pravilno; sarađuje sa naučnim ustanovama, institutima, fakultetima i školama radi unapređenja procesa proizvodnje i obezbjeđenja potrebnih stručnih kadrova; koordinira rad proizvodnje i održavanja kao i saradnju sa drugim radnim jedinicama u društvu; sarađuje na tehničkom održavanju i remontu pogona, opreme i mehanizacije za utovar, transport, opreme za bušenje i miniranje; koordinira planiranje remontovanje mašina i mehanizacije; predlaže plan proizvodnje RJ prema mogućnostima i postojećim kapacitetima za proizvodnju; koordinira sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma oko izrade godišnjih planova investiranja RJ potrebnih da bi se realizovala planirana proizvodnja; kontroliše kvalitet proizvoda, saglanso propisima i tehničkim standardima i koordinira organiziranje ispitivanje kvaliteta sa institutima i dobijanje javnih isprava (atesta); u slučaju reklamacije kvalitete tumači propise i predlaže argumente za odbijanje ili odobravanje reklamacija, u kontaktu sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, predlaže izvođenje stručnih usluga i drugu saradnju u cilju smanjenja zastoja rada, učestvuje u radu komisija na provjeri znanja kod polaganja ispita za stručno osposobljavanje zaposlenih; obavlja i druge poslove iz oblasti rudarstva, kontaktira sa državnim organima i inspekcijama i postupa po njihovim nalazima po predhodni konzultaciji sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, obavezan je da u toku rada koristi propisana sredstva lične zaštite na radu, prati standarde sistema upravljanja kvalitetom (ISO stadnarde), obavlja i druge poslove po nalogu tehničkog rukovodioca i direktora.

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
- da je državljanin RS, odnosno BiH,
- da je punoljetan,
- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivična djela koja ih čine nesposobnim za obavljanje poslova u kamenolomu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

IV Posebi uslovi za prijem u radni odnos:
- završen rudarsko-geološki fakultet,
- diplomirani inženjer rudarstva,
- VSS / VII stepen,
- položen stručni ispit iz oblasti rudarstva,
- 3 godine radnog staža u struci,
- položen vozački ispit „B“ kategrije.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavješteni o mjestu i datumu održavanja intervijua.

VI
Prijava na konkurs, uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa, dostavlja se na adresu poslodavca Bulozi bb, poštanski pretinac 71420 Pale ili na e-mail: nenad.ilic@tekomining.com.
Rok za prijave je 30.01.2018. godine

VII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!