Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 nastavnika - OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno-nastavnik matematike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019.godine,
-nastavnik informatike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019.godine.

Opšti uslovi:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne  i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5.Pravo učešća na konkurs imaju i :
- lica iz člana 104.stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i
- lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrsti stručne spreme.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
-diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvomi položenim stručnim ispitom,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispitau školi,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radniom stažu potpune izdato od ranijeg poslodavca,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti  vraćene kandidatma.
Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „ŠAMAC“ Šamac, Dositeja Obradovića broj 4. 76 230 Šamac.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Neblagovreme i nepotpune prijave komisija ne razmatra.
Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - OŠ „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Profesor razredne nastave – 2 izvršioca za voditelja produženog boravka, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do kraja nastavnog procesa u školskoj  2018/19. godini
2. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka ranika sa bolovanja.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju  ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17 i 31/18).
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
3.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
5.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Izvod iz matične knjige rođenih;
8.Uvjerenje o državljanstvu;
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

  Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove, koje  ne može biti starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.
Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:
JU Osnovna škola „Petar Kočić“
Sime Šolaje 89
70260 Mrkonjić Grad

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ MASLOVARE
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1) Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, PO Garići, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, a najduže do  29.12.2018. godine,
2) Profesor engleskog jezika - 1 izvršilac, PO Obodnik i PO Garići, ukupno 6 časova redovne nastave, 4 časa PO Obodnik i 2 časa PO Garići, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, a najduže do  02.05.2019. godine i
3) Profesor fizike – 1 izvršilac, 8 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme do kraja školske godine.

- Za navedena radna mjesta potrebno je iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18) i članom 104. st. 1., 4., 5., i 6., Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS“ broj: 18/16.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st.6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju)
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave Komisija pisanim putem obavještava o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske “, a šalju se na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole - OSNOVNA ŠKOLA «VUK KARADžIĆ» ŽIVINICE- KNEŽEVO
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.

DetaljnoI-Opis poslova:
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.
Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

II.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.
Mandat direktora traje 4 (četiri) godine od dana stupanja na dužnost.

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava:
III-Opšti uslovi:
- ima  opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- je stariji od 18 godina,
- je državljanin BiH-RS.

IV-Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177.stav 1.i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS“, broj 44/17 i 31/18).
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi  nakon sticanja diplome  iz tačke 1. ovog stava ,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-da ima predložen programa rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V-Potrebna dokumentacija:
Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti:
-prijavu,
- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu ,
- uvjerenje da su državljani BiH i Republike Srpske,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,
- uvjerenje o ploženom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora(škola će pribaviti službenim putem za sve kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju),
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- preporuku ranijeg Poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav1. Ustava BiH.
  Dokumeta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI-Rok za učešće na konkursu, način dostavljanja prijave i obavještenje o rezultatima konkursa
Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidati koji budu učestvovali na konkursu biće pismeno obavješteni o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana donošenja rješenja Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostvaviti na adresu: JU OŠ„Vuk Karadžić“ Živinice bb , 78230 Kneževo.Dostavljenu dokumentaciju škola neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor pravoslavne vjeronauke - ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA NIKOLA TESLA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, nepuna norma-8 časova nastave

Pored opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu  kandidat koji se prijavljuju treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) da ima završen Teološki fakultet, zvanje diplomirani teolog, VII stepen i da ispunjava druge posebne uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati  su dužni  dostaviti sledeću dokumetaciju:
1.prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata,
2.diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi  ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana;
5.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
6.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
7.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica;
8.uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
9.uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;
10.uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
11.uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.10.2018 godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave -1 izvršilac na određeno vrijeme (puna norma), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  .za rad u PO Bistrica  do povratka radniika sa porodiljskog bolovanja.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1.,3.,6., i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača
. . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilniukom o proceduri prijema  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su::
1.Da je državljanin RS i B i H (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)
2.Da je punoljetan ( što dokazuje Izvodom iz matične knjige rpđenih i kopijom lične karte)
3.Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i  koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem zloupotrebe opojnih sredstava (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta:
Uz PRIJAVU NA KONKURS svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i dokumentacije GORE NAVEDENE, potrebno je dostaviti i DOKUMENTACIJU na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumu propisanim Pravilnikom  o proceduri prijema  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18)
A to je slijedeća dokumentacija:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečenu stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; koja traže zaposlenje,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borc
U skladu sa članom 113. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test i  intervju.

Komisija će pisanim putem obavještavati kandidate koji su dostavili potpune i blagovremen prijave o datumu i mjestu sprovođenja TESTIRANjA i INTERVJUA.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci
78405 Gornji Podgradci
Sa naznakom ,, ZA KONKURS“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OŠMLADEN STOJANOVIĆ“ Gornji Podrgradci
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave -1 izvršilac na određeno vrijeme (puna norma),  sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  .za rad u PO Bistrica  do povratka radniika sa porodiljskog bolovanja.

- Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1.,3.,6., i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača

- Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilniukom o proceduri prijema  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su::
1.Da je državljanin RS i B i H (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)
2.Da je punoljetan ( što dokazuje Izvodom iz matične knjige rpđenih i kopijom lične karte)
3.Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i  koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem zloupotrebe opojnih sredstava (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta:
Uz PRIJAVU NA KONKURS svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i dokumentacije GORE NAVEDENE, potrebno je dostaviti i DOKUMENTACIJU na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumu propisanim Pravilnikom  o proceduri prijema  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodobanja kandidata  osnovnoj školi (Sl.glasnik RS  br. 74/18)
A to je slijedeća dokumentacija:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečenu stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; koja traže zaposlenje,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borc
U skladu sa članom 113. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test i  intervju.

Komisija će pisanim putem obavještavati kandidate koji su dostavili potpune i blagovremen prijave o datumu i mjestu sprovođenja TESTIRANjA i INTERVJUA.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci
78405 Gornji Podgradci
Sa naznakom ,, ZA KONKURS“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - OŠ “Vuk S. Karadžić“ Turjak
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Profesor razredne nastave- 1 izvršilac,pripravnik (do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja)
2. Profesor razredne nastave- 1 izvršilac,  sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 27.03.2019. - pola norme za jutarnje čuvanje.
3. Profesor njemačkog jezika , sa položenim stručnim ispitom - 8 časova, na određeno vrijeme do 15.01.2019. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, 44/17).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
9.Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17),
Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 74/18) , a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016.godine.
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22.oktobra 2018.godine  sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU OŠ“Vuk S. Karadžić“78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetniom licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!