Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem asistenta - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta  za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo....1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1.  Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
„Kućni majstor “ na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

2.  „Referent za knjigovodstvene poslove“ na OJ Filozofski fakultet,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Kućni majstor:
-KV ili SSS ili VKV;
- jedna godina radnog iskustva;
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Posebni uslovi za radno mjesto: Referent za knjigovodstvene poslove:

- VŠS ili SSS (ekonomskog smjera),
-  jedna godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računaru;

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ( za sve pozicije),
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci, ( za sve pozicije),
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, ( za sve pozicije),
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, ( za sve pozicije),
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; ( za sve pozicije),
6.ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, ( za sve pozicije),
7.dokaz o radnom iskustvu ( za sve pozicije),
8.dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 2.;
9.dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za poziciju broj 1.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Specijalista ginekologije i akušerstva na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo
Istočno Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoSpecijalista  ginekologije i akušerstva  na Odjeljenju  za ginekologiju i akušerstvo - 1 izvršilac.

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
- Završen Medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),
- posložen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva,
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,
Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),
-Kratku biografiju,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
-Ovjerenu fotokopiju  uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-Ovjerenu fotokopiju diolome o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva,
-Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u „Glasu Srpske“. Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica Istočno Sarajevo, ul Kasindolskog bataljona 113, 71 213. Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:Specijalista ginekologije i akušerstva.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA „SOKOLAC“ SOKOLAC
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka na posao radnica sa porodiljskog odsustva, puna norma - 2 izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI USLOVI:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2.Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
5.Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana 29.januara 2018. godine  sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS Za prijem jednog vaspitača u Javnu ustanovu „Neven“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRaspisuje za Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa  završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača u trajanju od godinu dana, pola radnog vremena – 20 sati sedmično, 1 izvršilac, u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Opšti uslovi:

1.Da je državljanih Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18. godina
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,
5.Da se protiv njega ne vodi krivični postupak


                                            II
Posebni uslovi

1.Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Položen stručni ispit.

                                              III
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
4.Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome,
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
                                             
                                            IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS- Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad,  sa naznakom „Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU “Neven” Višegrad.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički rukovodilac-pomoćnik - Teko Mining d.o.o. Lapišnica
Istočno Sarajevo
Energetika i rudarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 30.01.2018.

DetaljnoTehnički rukovodilac-pomoćnik – 1 izvršilac - na određeno vrijeme (probni rad) – 3 mjeseca sa mogućnošću produženja ugovora

II Opis radnog mjesta: sarađuje u izradi koncepcije proizvodnje prema zahtjevima rukovodstva, glavnog rukovodiocatržišta i propisanih tekućih standarda iz Zakona o rudarstvu i drugih tehničkih propisa; učestvuje, organizuje i koordinira geološka istraživanja i vodi računa da se geološkim istraživanjima obezbjeđuju dovoljne rezerve sirovine za potrebe proizvodnje; učestvuje na izradi projekata eksploatacije mineralnih sirovina i pogona za preradu sirovine; analizira tehničke karakteristike mašina i opreme iz oblasti rudarstva, vrši izbor i predlaže nabavku i ugradnju u sklopu projekta; organizuje i surađuje sa tehničkim rukovodiocem za sve što se odnosi na: otkrivu, bušenje i miniranje, prema projektnoj dokumentaciji, usmjerava rudarske radove i kontroliše tehnologiju otkopavanja i transporta robe zajedno sa tehničkim rukovodiocem, sarađuje sa tehničkim rukovodiocem u tehnološkom procesu prerade i kontroliše da li se proces izvodi pravilno; sarađuje sa naučnim ustanovama, institutima, fakultetima i školama radi unapređenja procesa proizvodnje i obezbjeđenja potrebnih stručnih kadrova; koordinira rad proizvodnje i održavanja kao i saradnju sa drugim radnim jedinicama u društvu; sarađuje na tehničkom održavanju i remontu pogona, opreme i mehanizacije za utovar, transport, opreme za bušenje i miniranje; koordinira planiranje remontovanje mašina i mehanizacije; predlaže plan proizvodnje RJ prema mogućnostima i postojećim kapacitetima za proizvodnju; koordinira sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma oko izrade godišnjih planova investiranja RJ potrebnih da bi se realizovala planirana proizvodnja; kontroliše kvalitet proizvoda, saglanso propisima i tehničkim standardima i koordinira organiziranje ispitivanje kvaliteta sa institutima i dobijanje javnih isprava (atesta); u slučaju reklamacije kvalitete tumači propise i predlaže argumente za odbijanje ili odobravanje reklamacija, u kontaktu sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, predlaže izvođenje stručnih usluga i drugu saradnju u cilju smanjenja zastoja rada, učestvuje u radu komisija na provjeri znanja kod polaganja ispita za stručno osposobljavanje zaposlenih; obavlja i druge poslove iz oblasti rudarstva, kontaktira sa državnim organima i inspekcijama i postupa po njihovim nalazima po predhodni konzultaciji sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, obavezan je da u toku rada koristi propisana sredstva lične zaštite na radu, prati standarde sistema upravljanja kvalitetom (ISO stadnarde), obavlja i druge poslove po nalogu tehničkog rukovodioca i direktora.

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
- da je državljanin RS, odnosno BiH,
- da je punoljetan,
- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivična djela koja ih čine nesposobnim za obavljanje poslova u kamenolomu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

IV Posebi uslovi za prijem u radni odnos:
- završen rudarsko-geološki fakultet,
- diplomirani inženjer rudarstva,
- VSS / VII stepen,
- položen stručni ispit iz oblasti rudarstva,
- 3 godine radnog staža u struci,
- položen vozački ispit „B“ kategrije.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavješteni o mjestu i datumu održavanja intervijua.

VI
Prijava na konkurs, uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa, dostavlja se na adresu poslodavca Bulozi bb, poštanski pretinac 71420 Pale ili na e-mail: nenad.ilic@tekomining.com.
Rok za prijave je 30.01.2018. godine

VII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ Sveti Sava Trnovo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno1.Nastavnik  biologije -8 časova na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .....1 izvršilac
2.Nastavnik demokratije-1 čas na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom....... 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. stav 6. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu;
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  24.01.2018. godine u 09:00 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ„ Sveti Sava“ Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 profesora - Srednjoškolski centar Ivo Andrić Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno1. Profesor matematike, 1 izvršilac sa iskustvom , 18 časova – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
2. Profesor istorije -1 izvršilac sa iskustvom,  2 časa i  latinskog jezika,  1 izvršilac sa iskustvom,  4 časa - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
3. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac sa iskustvom, 12 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – (»Službeni glasnik RS« broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:
-Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji («Službeni glasnik RS» broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
-Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Da ima  najmanje jednu  godinu rada u struci.

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.kratku biografiju;
2.uvjerenje o državljanstvu;
3.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10.Potvrda o radnom stažu/ iskustvu  u struci, izdato od strane ranijeg poslodavca
kod kojeg  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16,).
Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 22.01.2018.godine u 09,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Napomena: Fond časova, naveden u konkursu, biće umanjen u novoj školskoj godini, zbog smanjenja broja odjeljenja u školi.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa traženim radnim isustvom, u radni odnos se može primiti i lice bez iskustva.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski „Ivo Andrić“ Višegrad
Ulica Kralja Petra I broj 16.
73240 Višegrad, sa naznakom „Za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!