Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI - Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:44/17 i 31/18),
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.
        
V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima..

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

Detaljno1. „Čuvar“ na OJ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Broj izvršilaca: 1;
2.„ Spremačica“ na OJ Pravni fakultet - Broj izvršilaca: 1;
3.„ Spremačica“ na OJ Medicinski fakultet - Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto Čuvar:
-Osnovna škola, NK;
- šest mjeseci  radnog iskustva;

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačica:
- osnovna škola, NK
- jedna godina radnog iskustva

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6.ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi;
7.dokaz o radnom iskustvu;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

1.Za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalna psihologija..............1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča


1. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina...............................1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina.........1 izvršilac

      Studentska br.1 , 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Primijenjena mehanika.............1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo............................1 izvršilac
 
2.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo......1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Business Assistant (m/ž) - Nelt d.o.o
Istočno Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.06.2018. Ističe 22.06.2018.

Detaljno

Nelt d.o.o je kompanija koja se bavi trgovinom na veliko i distribucijom duhanskih proizvoda i robom široke potrošnje.  Nelt danas sarađuje sa poznatim svjetskim kompanijama kao što su Japan Tobacco International, Mondelez, Jacobs Douwe Egberts, Bambi a.d., Neoplanta, Arla foods, BiC, Philips, SC Johnson, Kent, Sony baterije, Tvornica duhana Udbina, Karelia Tobacco Compny Inc. Sa sjedištem u I. Sarajevu i distributivnim jedinicama u Bijeljini i Banja Luci, kompanija zapošljava više od 330 ljudi u BiH. Nelt d.o.o. je dio Nelt Grupe, organizacionog sistema koji povezuje 3800 zaposlenih u 12 kompanija na tržištima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije i u regiji podsaharske Afrike - u Angoli, Zambiji i Mozambiku.

Trenutno smo u potrazi za kandidatom koji će nam se pridružiti na poziciji:

Business assistant Izvršnog direktora

Odgovornosti:
 • Podrška izvršnom direktoru u svim zadacima i poslovnim aktivnostima
 • Podrška, koordinacija i organizacija sastanaka, poslovnih putovanja i poslovnih događaja
 • Priprema i podrška u izradi različitih izvještaja za potrebe biznisa
 • Koordinacija internih i eksternih sastanaka Izvršnog direktora
 • Koordinacija komunikacije između Izvršnog direktora, članova menadžment tima i zaposlenih, prilikom preduzimanja specifičnih zadataka za upravljanje timom i procesima
 • Pružanje podrške projektima i zadacima Izvršnog direktora i menadžment tima
 • Izrada i praćenje zapisnika sa sastanka menadžment tima
 • Asistiranje i podrška u istraživačkom dijelu rada na projektima (administrativna pomoć, koordinacija informacija, priprema i obrada dokumentacije...)
 • Aktivno učešće i pripreme aktuelnih informacija za potrebe objavljivanja / informisanja zaposlenih putem Internog Portala ili e mail-a
 • Ostali zadaci u skladu sa potrebama poslovanja i prema nalogu nadređenog
Potrebne kvalifikacije i uslovi:
 • Visoka stručna sprema
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 • Poželjno iskustvo rada u SAP-u
 • Odlično poznavanje rada u MS Office paketu, sa naglaskom na Excel
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • Visok nivo diskrecije, zrelosti, diplomatije i prosuđivanja 
 • Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Proaktivan pristup radu i analitičnost
U kompaniji Nelt doo sistemski planiramo trening programe za naše zaposlene kako u saradnji sa principalima, tako i u internoj organizaciji, a veliki broj obuka realizujemo i sa eksternim konsultantima i partnerima. Trudimo se pažljivo pratiti profesionalne afinitete i kvalitete svojih zaposlenih i da za zaposlene sa liderskim potencijalom kreiramo adekvatne razvojne planove što potvrđuje značajan broj internih unapređenja, pomjeranja iz jedne poslovne oblasti u drugu kao i pomjeranja na sva naša tržišta na Zapadnom Balkanu i na afričkom kontinentu.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkursa, molimo Vas da se prijavite do 22.06.2018 . godine na sljedeći link http://www.nelt.ba/konkursna-prijava
Sve prijave će biti razmatrane u punoj povjerljivosti, a samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!