Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI. PREDMET
Školski odbor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru raspisuje  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru.

II. OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za  zakonitost rada i uspješno obavljanje  djelatnosti škole . Za svoj rad odgovara  Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za  obavljanje ostalih poslova  utvrđenih  Zakonom o sistemu  javnih službi i  Statutom škole .

III. MANDAT
Direktor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru  se bira na period od 4 /četiri / godine, član 130 Stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  „Sl.Glasnik RS“ , broj: 41/18.
Mandat iz prethodne alineje  može se računa od  dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost  nakon što dobije saglasnost  od  resornog  ministra ili
nakon što protekne  rok od trideset  dana u kojem roku je ministar  dužan odlučiti o predloženom kandidatu .

IV. STATUS
Direktor škole  zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim  i posebnim zakonima , Kolektivnim ugovorom , Statutom te Pravilnikom o radu .

V. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :
1.Opšti uslovi  :
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,
-Da je stariji od 18 godina ,
-Da je državljanin Republike Srpske  i BiH.
    2. Posebni uslovi
-Da ima završen najmanje  prvi  ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
-Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem,
-Da ima predložen program rada  i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno obrazovnog rada  škole,
-Da ispunjava  uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
-Nakon izbora, direktor  škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar,
-Pored  opštih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine .

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs  sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti :
-Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim  rezltatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih ,
-Uvjerenje o  državljanstvu ,
-Ljekarsko  uvjerenje  o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti za rad ,
-Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme  ili ekvivalent,
-Dokaz o dužini radnog  iskustva  u vaspitno obrazovnom radu u školi,
-Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj  konkuriše ,
-Uvjerenje da lice nije  osuđivano  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi  krivični postupak ,
-Prijedlog programa rada  za mandatni period ,
-Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,
-Dokaz dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu  u skladu sa zakonom.

VII. ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU  I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno  na slijedeću adresu:
JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru, Nikloe Pašića br.4 79000 Prijedor sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  /NE OTVARATI/.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a koji je objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS,  a  koje izlaz na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje .
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII.  NAPOMENE

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru  u roku od  8 /osam/ dana od  dana  donošenja  odluke .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora, jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/18)
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
V - Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1 .Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6. Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
7. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
9.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Nastavnici i stručni saradnici i ostali radnici koji su ispunjavali uslove do stupanja na snagu  Zakona mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.                                                                                           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar škole - OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ DONjI AGIĆI, NOVI GRAD
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoSekretar škole,  na neodređeno radno vrijeme, sa iskustvom, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su :

(1) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu te spreme.

    Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi .  Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske, intervju sa  kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti  25.06.2018.
godine u 09,00 časova u prostorijama škole.

Obavještavamo  sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da u slučajnu nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

    Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Donji Agići bb, Novi Grad sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“ ili lično Sekretaru škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoOpis radnog mjesta
I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica  raspisuje  konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi,  ministru i školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica  se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora  jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima  i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom  177., stav 1. i 2.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:  44/17 i 31/18),
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V– Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
  - Izvod iz matične knjige rođenih,
  - Uvjerenje o državljanstvu,
-  Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet  (5) godina radnog iskustva kao stručni    saradnik ili nastanik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-  Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ( ne starije od 6 mjeseci),
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom  93. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  isključivo putem pošte na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica, Dositejeva bb, 79 240 Kozarska Dubica  sa naznakom ‘’Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica.
Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest)  dana od dana  objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hrecegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije  neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
   
     

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!