Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LjUBIJA – PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik matematike, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 4 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac
2.Nastavnik hemije, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 2 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac
3.Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.06.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac
4.Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac
5.Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom spitanju i obrazovanju rs, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17, u daljem tekstu: Zakon) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i
-da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 46/15, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),
4)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom
5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu:  JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija, ul. Drage Lukića bb, sa naznakom “za konkurs”. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu i testu koji će biti obavljen u prostorijama škole u srijedu, 29.08.2018. godine sa početkom u 09 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,  do 31.12.2018. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;
2.Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 22.04.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;
3.Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 15.06.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;
4.Voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, do 30.06.2019. g. sa iskustvom, najmanje godinu dana;
5.Voditelj produženog boravka, nepuna norma, 50%, - na određeno vrijeme, do 30.06.2019. g. - sa iskustvom, najmanje godinu dana;
6.Nastavnik matematike, nepuna norma, 16 časova - na određeno vrijeme, do 30.06.2019. g. - pripravnik;
7.Nastavnik fizike, nepuna norma, 2 časa - na određeno vrijeme, do 31.08.2019. g. - pripravnik;
8.Nastavnik demokratije, nepuna norma, 4 časa - na određeno vrijeme, do 31.08.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, 
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije pod rednim brojem 1,2,3 i 8),
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije pod rednim brojem 1,2, 3 i 8),
-dokaz da kandidat nije radio godinu dana ili duže u zanimanju za koje je stekao određenu vrstu i stepen stručne spreme, tj. stručnom zvanju koje je traženo konkursom, što se dokazuje: - ovjerenom kopijom radne knjižice (stranica sa ličnim podacima imaoca radne knjižice, stranica sa podacima o završenoj školi, kao i stranica sa podacima o zaposlenju i stažu ), ne starijom od 15 dana, - uvjerenjem o radu izdatim od ranijeg poslodavca ukoliko je kandidat radio u traženom zvanju koje sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla i vrijeme provedeno na radu i/ili uvjerenjem izdatim od Zavoda za zapošljavanje ( kandidati za pozicije pod rednim brojevima 6 i7),
kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:
a)  dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
b)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
v)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
g)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. 


Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.  Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Napomena: Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Branko Ćopić”, ul. Rudnička br. 13. Prijedor, sa naznakom “za konkurs”. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama škole dana 27.08.2018. godine (ponedeljak) u 11.00 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.
Kandidati koji se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Srednjoškolski centar Đuro Radmanović , Novi Grad;
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.1.nastavnik predmeta konstruisanje-tehničar mehatronike  (diplomirani inženjermašinstva) ,1 izvršilac, 3 časa,pripravnik………………..do 31.08.2019.g.;
1.2.teorijska nastava farmaceutski tehničar (doktor medicine), 1 izvršilac, 11 časova,pripravnik ili s radnim iskustvom najmanje 12 mjeseci u struci …………………………..........31.08.2019.g.
1.3.nastavnik teorijske nastave farmaceutski tehničar,diplomirani farmaceut,1 izvršilac,7 časova,pripravnik ili s radnim iskustvom najmanje 12 mjeseci u struci ………………..do 31.08.2019.godine.Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.1/16), kao i uslove iz člana 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18), članova 1., 2.,9. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15 );
b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;
v) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
g) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno;
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih  poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 28.08..2018. godine (utorak) u 1000 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Osnovna škola „Kozarac" Kozarac
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik /profesor  razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.
2. Nastavnik/profesor  fizike,8 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme,do  31.08.2019. godine
3. Psiholog,75% radnog vremena,1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine
4. Nastavnik/profesor koji u diplomi o stručnom zvanju ima upisan naziv  jezika bošnjačkog naroda, 12 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine - pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu- ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 ).

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene  fotokopije dokumenata:
Opšti uslovi:
-da je državljanin RS i BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci),  koje  prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),
-kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske “broj 102/14 i 45/16) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 4. nastavnik/profesor koji u diplomi o stručnom zvanju ima upisan naziv  jezika bošnjačkog naroda, 12 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – pripravnik, nije potrebno dostavljati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.Svi ostali podaci su potrebni.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju .Intervju će se održati dana  27.08.2018. godine  (ponedjeljak) u 11 h u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 102/14)

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac             
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom,a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija  evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ OŠTRA LUKA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik muzičke kulture za 9 časova, 1 izvršilac bez radnog iskustva - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine i
2.Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine.

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, u trajanju tri godine ili ekvivalent,
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto pod brojem 2.),
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radno mjesto pod brojem 2).

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:
1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i
3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14 i 45/16) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 28.08.2018.godine u 09,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Oštroj Luci.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, JU OŠ “Desanka Maksimović“, Oštra Luka 110 b, 79263 Oštra Luka, sa naznakom “za konkurs”.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ GRAD PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.NASTAVNIK NjEMAČKOG JEZIKA,  - 20 časova na određeno vrijeme,  do 31.08.2019.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;
2.NASTAVNIK FIZIKE, za 20 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu,  1 izvršilac;
3.NASTAVNIK HEMIJE, za 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;
4.NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE,  za rad u produženom boravku–  na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine, pripravnik,  2 izvršioca;
5.NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, za rad u produženom boravku – na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105, i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  visoku stručnu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;
-položen stručni ispit za kandidate pod tačkom 1.,  2.,  3., i tačkom 5.  ;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate pod tačkom 1., 2., 3., i tačkom 5.,
g)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
d)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate pod tačkom 1., 2., 3., i tačkom 5. ,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju ilica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović”,  ul. Branislava Nušića 7, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće se test i intervju u prostorijama škole dana 27.08.2018.godine godine u 11,00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Kandidati koji se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ BRANKO RADIČEVIĆ PETROVO, PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 18.04.2019. godine, 1 izvršilac, pripravnik;
2.Voditelj jutarnjeg čuvanja – nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 30.06.2019. godine, 50% norme, 1 izvršilac, pripravnik;
3.Nastavnik fizike, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.08.2019. godine, 4 časa sedmično, 1 izvršilac, pripravnik;
4.Nastavnik srpskog jezika, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 16.06.2019. godine, 16 časova sedmično, 1 izvršilac, pripravnik.

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik RS”, broj 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa i sturčno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 46/15, u daljem tekstu Pravilnik), koja podrazumijeva:
a)Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i  stručno zvanje u određenoj oblasti, ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
b)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),
g)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
d)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
đ)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o neosuđivanju za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola “Branko Radičević” Petrovo, Prijedor, Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu i testiranju, a isti će biti obavljen u prostorijama škole 29.08.2018. godine, u 10 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „PETAR MEĆAVA“ K O S T A J N I C A
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastanik matematike- sa iskustvom  - na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine -  8 časova sedmično.................1 izvršilac,
2.Nastavnik fizike – sa iskustvom - na određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine -  2 časa sedmično .............1 izvršilac, 
3.Nastavnik istorije ( 10 časova semično) –  pripravnik , do 31.08.2019. godine............................................................................................ 1 izvršilac,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredtava,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
Uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1.) diplomu o završenom prvom ciklusu  studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
2.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za kandidata sa radnim iskustvom),
3.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom ( za kandidata sa radnim iskustvom ).
6.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju dana  28.08.2018 ( utorak ) u prostorijama Škole sa početkom u 12:00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istog. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata
i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Kostajnica, sa naznakom „za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!