Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


KONKURS za izbor direktora - Osnovna Škola Jovan Dučić Kasindo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

DetaljnoZa direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi:
1) da je državljanin Repulike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban.

Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  i
4) da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

II Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
1.diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5.izvod iz matične knjige rođenih,
6.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
7.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa)
8.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

III Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

IV Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

V Prijave slati na adresu: 
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Kasindo, Mladička br.3, 71 213 Istočna Ilidža.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.

VI Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o imenovanju.

VII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA” Pale
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ipunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
2)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
3)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
7)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.04.2018. godine u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Srbija’’ na Palama.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Psiholog škole - OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUČIĆ ČAJNIČE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoPsiholog škole na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom , 80 % radnog mjesta/vremena.

- Radnik stupa na  rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno vrijeme .

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
    a)  završen prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od  četiri godine za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodsova ili ekvivalent;
    b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
    v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
  U skladu sa članom 113.stav 5.pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 5. stav1.tačka b) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.
 
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:
1.Diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;
4.Uvjerenja o državljanstvu;
5.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova,a po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji
sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi
uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);
3. Dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od
ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
- stepen stručne spreme i
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa  kandidatima,  koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole dana 30.04.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs  ne vraća se.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Igumana Vasilija bb
73 280 Čajniče,preporučeno ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista (m/ž) - Euro Asfalt d.o.o.
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.04.2018. Ističe 13.05.2018.

Detaljno

Zbog ukazane potrebe, a u vezi povećanja obima posla, društvo "Euro-Asfalt" d.o.o. Sarajevo, raspisuje oglas za prijem zaposlenika:

Komercijalista, 3 izvršioca 

Uslovi:
2 godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama
poznavanje rada na računaru.
Sjedište Društva: Sarajevo. 

Mjesto rada: terenski rad podjeljeno po regijama BiH, CG, Hr i Slo.

Prijave slati   poštom ili predati lično na adresi Rajlovac bb, Sarajevo.

Oglas ostaje otvoren 30 dana, nakon čega će se sa odabranim kandidatima obaviti razgovor. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuvar - SUR “PERKOVIĆ”, Dejan Perković s.p. Rogatica
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 28.04.2018.

DetaljnoKuvar  -  izvršilac  1

Završena ugostiteljska  škola, ili druga sa iskustvom na poslovima kuvara

Oglas je otvoren  15 dana od dana objavljivanja.

Zainteresovani  kandidati  za sve dodatne informacije, mogu se  obratiti  lično  posjetom kod poslodavca, kao i putem  telefona
SUR “PERKOVIĆ”, Dejan Perković s.p.
Srpske sloge bb (naselje  Borač)
73220 Rogatica
Tel. 065-565-102

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovalac građevinskim mašinama - D.o.o. “HIDROLET” Rogatica
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 13.05.2018.

DetaljnoRukovalac građevinskim mašinama  -  broj izvršilaca - 2

Poželjno radno iskustvo,  a ukoliko ima  zainteresovanih  kandidata bez  iskustva, postoji  mogućnost obuke.

Oglas je otvoren  30 dana od dana objavljivanja.

Zainteresovani  kandidati  za sve dodatne informacije mogu se  obratiti  u biro,  i  kontaktirati  poslodavca.
D.o.o. “HIDROLET”
73220 Rogatica
Rudo 2
Tel. 065-588-738
      065-304-355

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač / prodavačica - Deichmann obuća d.o.o
Sarajevo
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 20.04.2018.

Detaljno

Najveći prodavač obuće u Evropi Deichmann traži novog saradnika u Sarajevu 

Prodavač/prodavačica

Vaši zadaci:
 • briga o trgovini i prodaji
 • rad sa kupcima
 • postizanje ciljeva preduzeća
Od Vas očekujemo:
 • završenu odgovarajuću stručnu spremu III. stepena
 • komunikativnost, fleksibilnost i organiziranost
 • veselje i smisao za rad sa kupcima i za rad u timu
 • osjećaj za odgovornost i zainteresiranost za rad
Nudimo Vam:
 • rad u uređenoj sredini vrlo uspješnog međunarodnog preduzeća
 • zanimljiv, dinamičan i raznolik posao
 • mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja
Ukoliko ste prepoznali priliku i Vam opisano radno mjesto predstavlja lični izazov, pošaljite nam svoju ponudu za posao najkasnije do 20. 04. 2018.  na adresu Deichmann obuća d.o.o., Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo.

Poželjno je da se prijavite elektronskim putem.

Hvala Vam!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za mrežnu administraciju (m/ž) - Union Banka d.d.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 20.04.2018.

Detaljno

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu i Odluke Uprave Banke UB-1/3-5653-2/18 raspisuje se:

OGLAS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

1. NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS:
   Stručni saradnik za mrežnu administraciju, 1 izvršilac

2. MJESTO  RADA :
    Sarajevo

3. OPIS RADNOG MJESTA: 
 • Nadgledanje računarske komunikacijske mreže (LAN i WAN), 
 • Instaliranje i održavanje mrežnog i komunikacijskog softvera,
 • Planira i razvija zaštite od upada neovlaštenih osoba u mrežu,
 • Podrška za hardver,
 • Podrška rada Elektronskom bankarstvu,
 • Informiše i konsultuje voditelja Odjela  za IKT o svim bitnim pitanjima za rad Tima,
 • Osigurava da se svakodnevni zadaci Odjela odvijaju bez ometanja, 
 • Realizuje  plan načina smještanja i zaštite podataka (system storage) za trenutne potrebe sistema i planira potrebna mjesta za smještanje podataka u budućnosti,
 • Obavlja ostale poslove po nalogu Voditelja Odjela.
4. OPŠTI  USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • opšta zdravstvena sposobnost za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.
5. POSEBNI USLOVI:
 • Stručna sprema: VSS
 • Usmjerenje: Informatičko/Elektrotehničko
 • Radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva, a 1 godina rada u struci
 • Stručna znanja: Poželjno posjedovanje CCNA i MCSA  certifikata i poznavanje administriranja Exchange servera.
 • Informatičke vrijednosti: Iskustvo u radu sa Windows i Linux operativnim sistemima, poželjno posjedovanje CCNA i MCSA certifikata, iskustvo u radu sa sistemskim i mrežnim HW i SW, iskustvo u radu sa Hyper V serverom, iskustvo u radu sa VM Ware serverom i Virtual Centar.
 • Lične vještine i ponašanja: Organizacijske sposobnosti, sposobnost  samostalnog  i brzog donošenja  odluka,  sposobnost  preuzimanja  odgovornosti,  analitičko razmišljanje, flesibilnost u radu, komunikativnost i pregovaračke sposobnosti, kreativnost u radu, sposobnost rada u stresnim situacijama, pouzdanost, preciznost, timski rad.     
 • Strani jezik: Aktivno znanje engleskog jezika. 
 • Ostalo: Vozačka dozvola - B kategorije.
6. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU:
 • Biografija sa kontakt podacima (CV)
 • Diploma o završenom obrazovanju.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa internim aktima Banke. 

7. ROK ZA DOSTAVU:
Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih u oglasu mogu se dostaviti neposredno na protokol Union banke dd Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:

UNION BANKA DD SARAJEVO
Hamdije Kreševljakovića br.19
71 000 Sarajevo, 
ODJEL ZA UPRAVLJANJE  LJUDSKIM  RESURSIMA sa naznakom “Prijava na Oglas - NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene u oglasu obaviće se intervju. O datumu, vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Sve prijave i navedeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i s njima se postupa kao sa poslovnom tajnom. Dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!