Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem asistenta - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta  za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo....1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1.  Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
„Kućni majstor “ na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

2.  „Referent za knjigovodstvene poslove“ na OJ Filozofski fakultet,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Kućni majstor:
-KV ili SSS ili VKV;
- jedna godina radnog iskustva;
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Posebni uslovi za radno mjesto: Referent za knjigovodstvene poslove:

- VŠS ili SSS (ekonomskog smjera),
-  jedna godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računaru;

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ( za sve pozicije),
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci, ( za sve pozicije),
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, ( za sve pozicije),
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, ( za sve pozicije),
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; ( za sve pozicije),
6.ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, ( za sve pozicije),
7.dokaz o radnom iskustvu ( za sve pozicije),
8.dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 2.;
9.dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za poziciju broj 1.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Specijalista ginekologije i akušerstva na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo
Istočno Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoSpecijalista  ginekologije i akušerstva  na Odjeljenju  za ginekologiju i akušerstvo - 1 izvršilac.

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
- Završen Medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),
- posložen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva,
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,
Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),
-Kratku biografiju,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
-Ovjerenu fotokopiju  uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-Ovjerenu fotokopiju diolome o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva,
-Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u „Glasu Srpske“. Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica Istočno Sarajevo, ul Kasindolskog bataljona 113, 71 213. Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:Specijalista ginekologije i akušerstva.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA „SOKOLAC“ SOKOLAC
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka na posao radnica sa porodiljskog odsustva, puna norma - 2 izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI USLOVI:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2.Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
5.Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana 29.januara 2018. godine  sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS Za prijem jednog vaspitača u Javnu ustanovu „Neven“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRaspisuje za Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa  završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača u trajanju od godinu dana, pola radnog vremena – 20 sati sedmično, 1 izvršilac, u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Opšti uslovi:

1.Da je državljanih Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18. godina
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,
5.Da se protiv njega ne vodi krivični postupak


                                            II
Posebni uslovi

1.Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Položen stručni ispit.

                                              III
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
4.Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome,
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
                                             
                                            IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS- Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad,  sa naznakom „Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU “Neven” Višegrad.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni referent (m/ž) - Living Deco d.o.o
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno

Living Deco d.o.o. Sarajevo je agencija koja zastupa Natuzzi S.p.A Italy, u regiji Balkana.
Naš posao je da razvijamo Natuzzi prodajnu mrežu, gradimo Natuzzi strategiju i identitet u svakom segmentu te da posredujemo između Natuzzi-ja i ovlaštenih prodajnih centara namještaja i distrubutera u 10 zemalja Balkana. Mi koordiniramo svim procesima nabavke i prodaje dajući podršku distributerima i prodajnim centrima. Kreiramo projekte i dizajn Natuzzi salona, galerija, ad kampanja, potrebnu print i web komunikaciju. Living Deco agencija je smještena u Sarajevu i surađuje sa najznačajnijim prodajnim centrima i salonima namještaja u regiji Balkana.

S ciljem širenja i razvoja svojih aktivnosti i poslovnih obaveza u regiji, agencija Living Deco sa sjedištem u Sarajevu traži:

Administrativni referent (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo

Vaše obaveze:
 • Izrada ponuda i izlaznih računa
 • Zaprimanje i slanje narudžbi
 • Svakodnevni kontakt i korespondencija sa određenim Natuzzi partnerima (regija Balkana)
 • Operativni i administrativni poslovi
 • Održavanje arhive dokumenata, statistike i sl. Potrebne kvalifikacije:
Stručna sprema:
 • min IV stupanj SSS - poželjno VSS
 • Iskustvo stečeno na sličnim poslovima
 • Napredni nivo poznavanja rada na računaru (Apple i Microsoft okruženje)
 • Napredni nivo poznavanja rada na MS Office paketima (Word, Excel itd.)
 • Aktivno znanje Engleskog jezika
 • Razvijene socijalne vještine, sposobnost multitaskinga, ljubazna osobnost
 • Organizacijske sposobnosti, efikasnost, produktivnost, pouzdanost
 • Samostalnost u radu i upravljanju poslovnim procesima
 • Dostupnost za povremena službena putovanja u inostranstvo
Poželjne vještine:
 • Izražene kreativne sposobnosti
 • Iskustvo na sl. poslovima
 • Aktivan stav u radu
 • Vrlo izražena komunikativnost
 • Sposobnost pregovaranja
 • Odgovornost
 • Preciznost
 • Organizovanost
 • Samostalnost
Nudimo vam:
 • Stalni radni odnos
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Rad i kontakt u visikoprofiliranom okruženju
Visok stepen stalnog usavršavanja i edukacije. Sve zainteresovane kandidate pozivamo da nam dostave svoje motivacijsko pismo i biografiju sa fotografijom putem e-mail adrese posao@livingdeco.ba sa obaveznom naznakom Rif. A.R.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač kamiona (m/ž) - Penny plus d.o.o.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 23.01.2018.

Detaljno

Zašto Mi? 

Penny plus je  domaća stabilna  kompanija  koja se bavi prodajom i distribucijom na malo i veliko visokokvalitetnog  građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, plastike, pločica, lajsni, sanitarija, drugog  građevinskog materijala, kućnih potrepština i roba široke potrošnje sa velikim brojem poslovnih objekata.
Bavimo se i izgradnjom poslovnih objekata reprezentativnog karaktera.
Naša kompanija je prisutna na tržištu preko 20 godina i raspolažemo sa preko 50.000 artikala i imamo preko 370 zaposlenika.

VOZAČ KAMIONA
(1 izvršilac, mjesto rada Sarajevo)

Uslovi koje trebate ispunjavati  su: 
 • SSS/KV vozač kamiona sa prikolicom
 • Minimalno 5 godina  radnog iskustva 
 • Vozačka dozvola kategorija C1E, CE 
 • Poznavanje rukovanja sa kranom 
 • Položen državni ispit 
 • Poželjno posjedovanje kartice za digitalni tahograf
 • Dobre organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu i radu pod pritiskom
 • Spremnost na brzo uklapanje u dinamično okruženje
Nudimo: 
 • Stimulativno radno okruženje,
 • Radni odnos u skladu sa zakonskom regulativom,
 • Rok za podnošenje  prijava u formi CV a obavezno sa slikom je 10 dana od dana objavljivanja ili do popune radnih mjesta. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
U uži izbor će ući samo oni  kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa. 
Radna mjesta će se popunjavati odmah po  prijavama i izboru adekvatnih kandidata!!!

Ukoliko ispunjavate uslove navedene u oglasu:

Prijavite se putem pošte na adresu Igmanska bb, 71320 Vogošća (krug Unis pretis) SA OBAVEZNOM NAZNAKOM : ,,ZA KONKURS -  VOZAČ”

Budi dio tima koji pobjeđuje!!! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Web Developer (m/f) - Finit Consulting d.o.o.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno

Description 

Finit Consulting d.o.o. Sarajevo, implementer of USAID's Fiscal Sector Reform Activity Project (FAR) is looking for a Web Developer, based in Sarajevo.

Job Description
 • Analysing of user requirements for design of system and user interface;
 • Development and implementation of web based application, web services, various reports and other software according to user requirements;
 • Design, development and maintenance of databases;
 • Testing solution developed, debugging and errors handling;
 • Preparing user manual, writing technical and other related documentation according to needs;
 • Maintenance, optimization, fine tunning of implemented software and database solution.
Experience
 • 2+ years experience in web development;
 • Experience with C# or VB.NET language and .NET Framework;
 • Experience using technologies like ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, jQuery and AngularJS;
 • Experience with relational databases – SQL Server, development  of stored procedures;
 • Experience using source control programs like TFS;
 • Strong knowledge of the HTML + CSS, JavaScript;
 • Organizational and analytical skills combined with attention to detail.
Skills
 • Very good communication skills;
 • Excellent English communication skills;
 • Ability to work independently;
 • Confidence and full professional approach;
 • Team player.
Bonus skills
 • Experience with SQL Server Integration Services;
 • Experience with SQL Server Reporting Services;
 • Using DevExpress controls for ASP.NET web forms.
Location: Sarajevo
Duration: one year (approx.)
Position: full time

All candidates interested for the position should submit CV by e-mail to: info@usaidfarproject.ba
Finit Consulting d.o.o is a BiH registered company.  Further information about the project can be found on www.usaidfarproject.ba
Incomplete applications will not be taken into consideration. 
The closing date and time for applications is 23.59 on 18 January 2018
Only shortlisted candidates will be contacted for interview. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!