Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Komercijalista/ Akustičar slušnih aparata  (m/ž) - Auditiva slušni aparati d.o.o. R.J. Foča
Trebinje
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.03.2018. Ističe 31.03.2018.

DetaljnoKomercijalista/ Akustičar slušnih aparata  (m/ž) - 1  izvršilac - Foča 

Nudimo stimulativnu radnu sredinu,mogućnost napredovanja i konstantnog usavršavanja.

Od Vas očekujemo:
-Direktna prodaja medicinskih sredstava u skladu sa zadanim planom;
-Svakodnevni kontakt sa klijentima – tumačenje audiograma i podešavanje slušnog aparata prema nalazu sluha;
-Održavanje i unapređenje saradnje sa postojećim klijentima;
-Odlazak na teren.

Vaše karakteristike:
-Visoka stručna sprema VI / VII stepen zdravstvenog smjera 
-Radno iskustvo – min. 1 god. 
-Izražene prodajne vještine i orijentisanost  ka postizanju rezultata
-Izražene komunikacijske vještine
-Poznavanje rada na računaru
-Poznavanje engleskog jezika 
-Vozačka dozvola B kategorije
-Vlastito vozilo(poželjno)

Vaše prijave slati na e-mail : office.auditivabl@gmail.com
Konkurs ostaje otvoren do 31.03.2018. godine
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će obaviješteni.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor elektro grupe predmeta - Tehnička škola Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 22.03.2018.

DetaljnoProfesor elektro grupe predmeta...........1 izvršilac- 17 časova- određeno (31.08.2018) - sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u nastavi)

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl.gl.RS“ br.74/08,106/09,104/11,33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama(„Sl.gl.RS“ br. 29/12,80/14,83/15).
Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):
-Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu
-Kraću biografiju – prijava.
Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi            („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:
-Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)
-Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje 27.03.2018 godine u 12 časova u prostorijama Škole.
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju navedene uslove      (radno iskustvo i položen stručni ispit), razmatrat će se prijave ostalih kandidata.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS (prof.elektro grupe predmeta)“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik informatike - Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 22.03.2018.

DetaljnoNastavnik informatike, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018.godine, za rad u matičnj školi i područnom odjeljenju Lastva

■ Na  radno  mjesto nastavnika informatike  prima se  kandidat sa položenim stručnim ispitom  i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima nastavnika informatike .

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) („Službeni glasnik RS“ br. 44/17).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi - član  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16).
Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu
izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnomo vaspitanju i brazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.
4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu  izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom
- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.
- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Intervju  samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom  dokumemntacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama Škole u

■  PONEDJELjAK, 26.03.2018. GODINE godine sa početkom u 11:00 časova

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati  na intervju,
a ako se ne pojave na  inetrvjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.03.2018. Ističe 20.03.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave – 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do 30. 06. 2018. godine;

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,
- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,
- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,
- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,
- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
- Intervju  sa kandidatima obaviće se u utorak, 20. 03. 2018. godine  u 10,00 časova, u prostorijama škole.
- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na inetrvjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:
JU OŠ „Vuk Karadžić“, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Procedura prijema:
Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.Gl. RS 44/17 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik direktora za obezbjeđenje - KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA
Trebinje
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.03.2018. Ističe 22.03.2018.

DetaljnoPomoćnik direktora postavlja se na period od 5 (pet) godina.

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju
1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

II Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema društvenog smjera
- Najmanje tri godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent
- Položen stručni ispit

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis, i to:
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Dokaz da nije osuđivan na za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi
Diplomu o završenoj školskoj spremi,
Dokaz o radnom iskustvu
Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa
Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati će dostaviti po završetku izborne procedure.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja.
Konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - “Bis Adriatic” Kompanija Ivanica-Trebinje
Trebinje
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.02.2018. Ističe 26.05.2018.

Detaljno1. Hostesa sa doček i brigu oko gostiju u luksuznim Vilama.
2. Spremačice u luksuznim vilama.

Uslovi za kandidate pod rednim brojem 1:
- odlično poznavanje engleskog jezika,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada u Microsoft Office paketima.

Svi kandidati potrebni su svoju biografiju, CV sa kontakt telefonom poslati na E-mail : miodragspaic80@gmail.com

Informacije se mogu dobiti na tel. 063/791-647.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista - LjBILjE doo LjUBINjE
Trebinje
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 21.03.2018.

DetaljnoKomercijalista

-Minimum srednja stručna sprema bez obzira na usmjerenje
-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, u prehrambenoj industriji, farmaciji ili kozmetici, u trajanju od najmanje jedne godine
-Rad na računaru – samostalan rad/ MS office paket, Power point, internet
-Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač

Način apliciranja za radno mjesto:

-Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: ljbiljeljubinje@gmail.com ili putem pošte na adresu:
»LjBILjE doo« LjUBINjE, Crnogorski put bb, Ljubinje.

-Prijave mogu slati svi zainteresovani sa teritorije Republike Srpske.
-Na razgovor biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 
-Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

LjBILjE DOO LjUBINjE
Ul. Crnogorski put bb, Ljubinje;
Tel: + 387 59 621-598;
Email.ljbiljeljubinje@gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!