Stručni saradnik za obračun plata - KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ISTOČNO SARAJEVO

Lokacija: Istočno Sarajevo

 


Ostalo
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


Stručni saradnik za obračun plata  (SSS) - 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a) Opis poslova radnog mjesta

-obračunava plate za  radnike u sistemu COP
-obračunava ostala primanja (naknade, ugovore i slično)
-radi rekapitulaciju plate
-vodi dosije za svakog radnika o visini redovnih plata , naknada,obustava i analitičke evidencije ( kartice ) u koje evidentira lična primanja po svim osnovama, te izdaje potvrde o ovim evidencijama,
-priprema predmete i dostavlja sve vrste obrazaca izvještaja za Poresku upravu, Statistiku, Fond dječije zaštite i druge nadležne organe ( 1002, RAD-1, MOP,refundacija porodiljkog i slično)
-sastavlja isplatne liste i druge obračune za isplatu redovnih plata i ostalih primanja radnika
-usklađuje javne prihode sa karticama Poreske uprave

b) Opšti uslovi:

1.Da je državljanin RS – BiH;
2.Da je stariji od 18 godina;
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;
5.Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;
6.Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
7.Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi

-srednja ekonomska škola ili škola srednjeg usmjerenog obrazovanja za zanimanje ekonomski tehničar – IV stepen,
-položen stručni ispit za rad u organima uprave,
-radno iskustvo od najmanje 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima,
-poznavanje rada na računaru,
g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Uvjerenje o državljanstvu;
4.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
5.Potvrdu o radnom iskustvu sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca ;
6.Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);


Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) i uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4,  ne smije biti stariji od 3(tri)mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u  Dnevnom listu „Glas Srpske“  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIPA
ISTOČNO SARAJEVO
ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,
sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta iz Konkursa) „

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.                                                                                                           
                                       


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!