Viši stručni saradnik - OKRUŽNI SUD U TREBINjU

Lokacija: Trebinje

 


Pravo i društvene nauke
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


1.Viši stručni saradnik.…………….…1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

- Pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS ili BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

        POSEBNI USLOVI:

-Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima od najmanje 3 (tri) godine

                                               
        POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi i radnom iskustvu.
        Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršit će se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti – testiranja i intervjua sa kandidatima.


ROK I ADRESA DOSTAVE:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!