Referent za otpremu pošte i arhivar - OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

Lokacija: Prijedor

 


Administrativne usluge
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


Referent za otpremu pošte i arhivar
- Opis poslova:vrši prijem i raspoređivanje prispjele pošte namijenjene za otpremu, otprema poštu iz suda sa vođenjem odgovarajućih evidencija, vrši raspoređivanje i razvrstavanje svih spisa koji se otpremaju iz suda i zavodi u odgovarajuće knjige za otpremu po primaocima, odgovara za blagovremenu i urednu dostavu pošiljki putem pošte i sudskog dostavljača, vodi evidenciju o prijemu podnesaka za objavljivanje na oglasnoj tabli suda, stavlja datum kada je stavljen i skinut podnesak sa oglasne table, stara se o blagovremenoj popuni i dostavljanju punomoći za dizanje pošiljki sa PTT-a na 15 dana prije isteka tekuće godine za narednu godinu, rukuje arhivom suda, redovno, potpuno i blagovremeno vodi arhivsku knjigu u skladu sa propisima o arhivskoj knjizi, vrši sređivanje arhivske građe i redovno u roku od 30 dana po isteku prethodne godine, vrši izdvajanje bezvrijednog materijala u skladu sa arhivskim propisima, vrši izdavanje predmeta iz arhive na zahtijev ovlaštenih organa uz uredno potpisan revers, vodi evidenciju kroz knjigu Popis spisa predmeta izuzetih iz arhive o izdatim predmetima iz arhive drugim sudovima i organima, ili sudijama i ostalim zaposlenicima suda i brine se o njihovom blagovremenom vraćanju, obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

1.Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2.Posebni uslovi:
- četvrti stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili  gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od  najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- dokaz o traženom radnom iskustvu
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!