JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bileć

Lokacija: Trebinje

 


Administrativne usluge
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


1.Šef Odsjeka za civilnu zaštitu i zaštitu od požara.....1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. Samostalni stručni saradnik za saradnju Skupštine opštine sa nižim budžetskim korisnicima i Javnim ustanovama  Bileća........1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
3.Samostalni stručni saradnik za pripremu dokumentacije......1 izvršilac na neodređeno vrijeme ,
4. Vatrogasac – vozač.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizacijiji radnih mjesta opštinske uprave Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća“,broj: 8/14,2/15,5/15 4/16 ,6/16,4/17 ,6/17 i 7/17).

III - Opšti uslovi za kandidate

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest 
  mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u                           
  Opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem                                                                               
  nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na 
  području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred   
  Tribunalom-član IX stav 1 .Ustava BiH,
7.Da nije u sukobu interesa ,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa   
  dužnošću službenika u opštinskoj upravi član od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi  za kandidate
Pod 1.

-VSS-društvenog ,prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova.
-Najmanje tri  (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
-Poznavanje rada na računaru.
Pod 2.

-  VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje  240 ECTS
  bodova,                                                                                                           
    -  jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-  položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
-  poznavanje rada na računaru.

  Pod 3.
 
    -  VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje  240 ECTS
  bodova,                                                                                                           
    -  jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-  položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
-  poznavanje rada na računaru.

Pod 4.

-KV – tehničkog smjera,
-6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

V -  Status:službenici osim  vatrogasca-vozača ,koji ima status namještenika.

VI Potrebna dokumenta

    Uz prijavu na  konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju 
      opštih i posebnih uslova i to: 

1.fotokopije  lične karte ili pasoša,
2.izjave u pismenoj formi:

        a)  da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
        b)  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na 
            području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje   
            pred Tribunalom-član IX stav 1 .Ustava BiH,

        v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje
          šest mjeseci ili za krivično  djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje     
          poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo 
  kome nivou vlasti  u BiH tri godine  prije objavljivanja javnog kokursa,

d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47 .
  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
    samouprave  („Službeni glasnik Republike Srpske „broj:97/16),

3.Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
4.Fotokopiju dokaza o radnom iskustvu  u struci,
5. Fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
6.Fotokopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje,potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
                                  VII  

  Kandidati  koji ispunjavaju uslove  konkursa biće pozvani na intervju.
  O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno 
    obavješteni.
    Prvorangirani  kandidat ,po prijedlogu Komisije ,dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova  u orginalu ili ovjerene foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih,uvjerenje o državljanstvu ,uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti,uvjerenje o neosuđivanju,uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  VI tačke 2.podt.b),g) i d) i posebnih uslova  u orginalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi,uvjerenje o radnom iskustvu,uvjerenje o položenom stručnom ispitu, i dokaz o poznavanju rada na računaru ).

    Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove,pozvaće sledećeg kandidata ,po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata ,da dostavi tražene dokaze .

                                    VIII

    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
    Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
      Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće  se vraćati kandidatima.

                                    IX

  Prijave se  mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28.  sa naznakom „Komisiji za sprovođenje postupka  za prijem službenika“ .

  Kontakt telefon: 059/371-459 e-mail: opbil.personalno@teol.net


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!