Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak

Lokacija: Istočno Sarajevo

 


Administrativne usluge
Objavljen 12.09.2018. Ističe 27.09.2018.


1. Diplomirani pravnik  ............................................................... .      3 izvršioca
2.Diplomirani ekonomista.............................................................      6 izvršioca
3. Bakalaureat /bečelor sigurnosnih i mirovnih studija  .................    1 izvršilac
4. Profesor razredne nastave...............................................................  3 izvršioca
5. Diplomirani medicinar zdravstvene njege........................................1 izvršilac
6. Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku....................1 izvršilac

II Opis poslova
Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanje prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručnog osposobljavanja pripravnika/volontera u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak broj: 16/17).

III Opšti uslovi:
Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7.da nije u  sukobu interesa,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima  od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV Posebni uslovi:

1.Za  poziciju pod  I-a, redni broj 1:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani politikolog,smjer nacionalna bezbjednost.
2. Za poziciju pod  I-b, redni broj 1 :
- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani pravnik,
3. Za  poziciju pod  I-b, redni broj 2:
- Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani ekonomista,
4. Za  poziciju pod  I-b, redni broj 3:
- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje bakalaureat/bečelor sigurnosnih i mirovnih studija, 
5. Za  poziciju pod  I-b, redni broj 4:
- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje profesor razredne nastave,
6. Za  poziciju pod  I-b, redni broj 5:
- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani medicinar zdravstvene njege,
7. Za  poziciju pod  I-b, redni broj 6:
- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku.
8. Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja,sa naznačenim periodom čekanja na zaposlenje u struci,
9. Prosjek ocjena tokom studiranja
10. Da kandidat ima status djeteta poginulog borca VRS-samo za poziciju pod  I-a, redni broj 1.
V Potrebna dokumenta Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, koji je dostupan na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u pisarnici opštine Han Pijesak.Uz prijavni obrazac kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) sastavni je dio Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
a) foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata,
b) uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja,sa naznačenim periodom čekanja na zaposlenje u struci,
v) uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja- izdaje visokoškolska ustanova.
d) uvjerenje da je kandidat dijete porodice poginulog borca  ili drugi dokaz –izdaje nadležna Opštinska uprava.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“ br: 16/17).
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.
Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.
VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave,kao i  prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han-Pijesak ,Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem na rad pripravnika.
Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi Dragani Vidović  na telefon  057/557-258.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!