Prijem 5 nastavnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA

Lokacija: Prijedor

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.


1. Nastavnik zdravstvene grupe predmeta (dr medicine), 1 izvršilac, položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 20 časova sedmično.
2. Nastavnik medicinske i saobraćane psihologije (diplomirani psiholog), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom,  na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 4 časa sedmično.
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke (diplomirani teolog – vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom ,na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 2 časa sedmično.
4. Nastavnik islamske vjeronauke (profesor islamske vjeronauke), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine, 1 čas sedmično.
5. Nastavnik biologije i mikrobiologije (profesor biologije), 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2019. godine, 6 časova sedmično.

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16.) kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18.), članova 1.,2.,9., 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12. i 83/15.)

Uz potpisanu prijavu na raspisan konkurs, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

1. Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine, to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b) da je punoljetan, to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
v) da je radno sposoban, to dokazuje ljekarskom uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela (Uvjerenje o neosuđivanosti škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)
Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
          
a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15 )
b) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
v) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
d) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih  poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo
đ) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca
e) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
ž) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 22.10.2018. godine (ponedjeljak) u 10:00 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Tavija bb, 79 224 Kostajnica.
Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE).
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!