Nastavnik razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA «SVETI SAVA» FOČA

Lokacija: Trebinje

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.


NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, na određeno vrijeme u PO Dragočava, od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
    a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;
    b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
    v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava. 
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za gore navedeno radno mjesto. 
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:


1.Uvjerenja o državljanstvu;
2.Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;
3.Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992.godine, BiH i Republici Srbiji);
4.Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
5.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
6.Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
7.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
    U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);
3.Za dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
          -  stepen stručne spreme i
          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Kandidati, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pisanim putem će biti obavješteni  o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.
*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
          Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!