Prijem 2 profesora - GIMNAZIJA „KALINOVIK“ KALINOVIK

Lokacija: Trebinje

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.


1.Profesor engleskog jezika i književnosti -jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, 10 časova  sedmično,do povratka radnika sa bolovanja
2.Profesor fizike –jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno –obrazovnom procesu, 9 časova sedmično, do povratka radnika sa bolovanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).
  Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci(ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,zloupotreba  službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
  Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
  Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj:41/18)
  Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
  Prijem radnika izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 42/16).
  Dana 22.10.2018.godine u 12 časova u prostorijama škole obavit će se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
  Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“  slati na adresu:
JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik
Ul.Šumadijska bb.
71 230 Kalinovik
Tel. 057/623-044


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!