Prijem 2 profesora - JU Gimnazija Banja Luka

Lokacija: Banja Luka

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 07.11.2018. Ističe 15.11.2018.


1. Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  puna nastavna norma 
2. Profesor francuskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  nepuna nastavna norma – 8 nastavnih časova 

- Radni odnos iz tačke 1 i tačke 2. konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih
zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o kriterijumima  i proceduri  za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi  („ Službeni glasnik  Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („ Službeni  glasnik  Republike Srpske “, broj:  34/15, 83/15).

  Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2.  Uvjerenje o državljanstvu,
          3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati  koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih 
          razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom               
          kopijom indeksa.
5.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će  dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest  mjeseci,
6.  Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim  putem zatražiti za izabranog  kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )
          7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastvai ili uvjerenje o radnom
          stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci ( za lica koja se
          prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)   
8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za  područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla,
- stepen stručne spreme,
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )
10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno -  otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu  statusa ),
11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno -  otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu  statusa ),
12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog  rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
        Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1.  konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 19.11.2018. godine u 12.40 časova, a        testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 20.11.2018. godine u 12.40 časova u prostorijama  JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 
Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka


Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!