KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Lokacija: Banja Luka

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 22.11.2018. Ističe 06.12.2018.

Oglas je istekao!I - PREDMET
Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad.

II – OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno - pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - MANDAT
Mandat direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

IV - USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izboru direktora škole i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin RS/BiH
3) da je stariji od 18 godina
2. Posebni uslovi:
1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno - vaspitnog rada škole,
5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti :
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno - obrazovnog rada,
- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno - obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavanika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),
- Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.
Dokazi se dostavljaju originalni ili ovjerene fotokopije, u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

VI - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Gimnazija Mrkonjić Grad, Sime Šolaje 91, 70260 Mrkonjić Grad SA NAZNAKOM „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kanidatima.

VII – Napomena
Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.


Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!