Prijem 2 radnika - Osnovna škola “Aleksa Šantić“ Banja Luka

Lokacija: Banja Luka

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 27.11.2018. Ističe 06.12.2018.

Oglas je istekao!1. Dipl.pedagog-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
2. Profesor/nastavnik biologije -1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

U  radni odnos primaju  se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 74/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17,31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ 74/18).
  Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).
Uz potpisanu  prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazmijeva:     
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Na potpisanoj prijavi za konkurs kandidati trebaju napisati svoju i  e–mail adresu , kako bi  im komisija dostavila obavještenje o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji  se ne pojave na  testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće  razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić“ Trive Amelice 24, Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.


Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!