Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Komercijalista (m/ž) - ZEUS DOO
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 22.12.2016.

Detaljno

OGLAS: raspisan konkurs za radno mjesto:

KOMERCIJALISTA (2 izvršilac) - Banja Luka

Kontakt osoba: Pera Maja Ćeranić
Kontakt telefon: 051/212-218
Oglas traje 15 dana

Na informativni razgovor će biti pozvani kandidati koji uđu u uži izbor. 

Opisi radnih zadataka:
1. Komercijalista (2 izvršioca) 
 • Nabavka i prodaja;
 • Poboljšanje prodaje kroz kontakte sa domaćim i stranim kupcima;
 • Kontakt sa proizvođačima i distributerima kako bi se obezbijedila konstantna i kvalitetna ponuda;
 • Davanje predloga za poboljšanje poslovanja firme u svim segmentima u kojima se uoči prilika;
 • Sačinjavanje periodičnih izvještaja.
 • Iskustvo u komercijali, najmanje 3 godine;
 • Visoka ili viša stručna sprema;
 • Vozačka dozvola “B” kategorije;
 • Dobro poznavanje rada u programima Word i Excel;
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu;
 • Želja i spremnost na stalno usavršavanje.
Potrebna dokumentacija:
 • Biografija;
 • Kopija diplome;
 • Kopija lične karte.
Dokumenta slati na gore navedeni e-mail ili lično ili poštom na adresu:

Zeus d.o.o. 
 Subotička br.1
78114 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Hercegbosanske županije za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2016/17. godinu
područje Hercegbosanske županije
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 20.12.2016.

Detaljno


Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/16), te Odluke o deficitarnim studijskim skupinama, broju korisnika i visini studentske stipendije, broj: 06-01-02-3426/16. od 29. studenoga 2016. godine, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih
studija s područja Hercegbosanske županije


I.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija s područja Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

II.

Studentima u akademskoj 2016./2017. godini dodijelit će se deset (10) stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM u deset (10) jednakih mjesečnih rata i to za:

Studij fizike - pet (5) stipendija,
Studij matematike - četiri (4) stipendije,
Studij kemije - jedna (1) stipendija.

III.

Pravo na sudjelovanje na Natječaju i dodjelu stipendije ima student državljanin Bosne i Hercegovine pod sljedećim uvjetima ako:

 1. je upisao ili pohađa diplomski ili dodiplomski studij naveden u točki II. Natječaja
 2. ima stalno mjesto prebivališta na području Županije,
 3. savladava upisani studij bez ponavljanja godine,
 4. ne prima kredit ili stipendiju od drugog davatelja,
 5. je upisao diplomski studij i nije stariji od 26 godina,
 6. je upisao dodiplomski studij i nije stariji od 21 godina 2

IV.

Uz prijavu na natječaj zainteresirani studenti obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od tri (3) mjeseca,
 3. Uvjerenje/potvrda visokoškolske ustanove o redovitom upisu diplomskog ili dodiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini,
 4. Uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom svih ocjena i izračunatim prosjekom, te podatkom je li student do sada ponavljao godinu,
 5. Ovjereni prijepis svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbama o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvi (I.) godinu),
 6. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.

V.

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točaka III. i IV. Natječaja utvrđuje se na temelju ostvarenog prosjeka ocjena iz prethodnih godina studija.

VI.

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.

Ugovor o stipendiji zaključuju ministar i student.

VII.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Ministarstva i na službenoj WEB stranici Ministarstva. Popunjen obrazac prijave na Natječaj koji se može dobiti u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Stjepana II. Kotromanića bb., Livno, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

M I N I S T A R
Petar Galić

 Prilozi:

hercegbosanska-zupanija-prijava-ak-2016-2017.doc

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 22.12.2016.

DetaljnoDirektor

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.
Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnosti od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.
Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarvo prosvjete i kulture.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad, te Pravilnikom o radu.

Za direktora JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
da je državljanin RS ili BiH,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i
da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti, nakon sticanja više ili visoke stručne spreme
da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Grad ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/08 i 52/14), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/03).

VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
Izvod iz Matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
Prijedlog programa rada za mandatni period,
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad, ul. Ive Andrića bb, 79220 Novi Grad, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

IX – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad, u roku od osam (8) dana od dana donošenja iste.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 nastavnika - Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 15.12.2016.

Detaljno1. Nastavnik fizike – pripravnik, 6 časova na neodređeno vrijeme.
2. Nastavnik njemačkog jezika – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova na neodređeno vrijeme.
3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa na neodređeno vrijeme.
4. Nastavnik matematike – 16 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.
5. Nastavnik engleskog jezika – pripravnik, 14 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Izvod iz Matične knjige rođenih ili lična karta,
Uvjerenje o državljanstvu,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca (za kandidate koji se prijave na Konkurs za radno mjesto pod rednim brojevima  2. i 3.)

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za izbor obavit će testiranje i intervju dana 20.12.2016. godine (utorak) u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima, osim u slučaju da dostave originale. 
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad, sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs Komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
 
  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik za nastavni predmet fizike - OSNOVNA ŠKOLA „DRAGAN VUJANOVIĆ“ SVODNA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 15.12.2016.

DetaljnoNastavnik za nastavni predmet fizike, 8 časova  sedmično na neodređeno  vrijeme,pripravnik     

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i  86/10), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 102/14,18/16 i 45/16).

Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci  izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.

2.  Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:102/14,18/16 i 45/16) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,                                                 
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa pozivaju se da dođu na testiranje i intervju   dana 26.12.2016. godine u 1200   časova u prostorijama Centralne škole u Svodni.                                                                                         

Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.                                                                   

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14,18/16 i 45/16).                                                 

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.                             

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Dragan Vujanović“  Svodna, Svodna bb, 79229 Svodna sa naznakom „Za  konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bibliotekar - OŠ “SVETI SAVA KOZARSKA DUBICA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 15.12.2016.

DetaljnoBibliotekar puna norma, pripravnik,  na određeno vrijeme, do povratka  radnika sa bolovanja

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati  predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 102/14 i 45/16). U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune  uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/01, 25/14 i 76/15) .
Opšti uslovi koje kandidat za svaku poziciju konkursa treba da ispunjava:
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom  lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, sa kontakt telefonom i adresom, kandidat treba dostaviti i dokumenta predviđena  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14 i 45/16) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i prijem u radni odnos :

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent;
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za poziciju u konkursu pod rednim brojem od 1- 4) ,
3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje nadležne ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostavrenog radnog staža po vrstama posla;
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće se vraćati .Testiranje i intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave   će se održati dana 23.12.2016. godine  ( petak)  u  9 časova u prostorijama  škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu  JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica,  Dositejeva bb, sa naznakom „Za konkurs „.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
                                                            

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor engleskog jezika - Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 15.12.2016.

DetaljnoProfesor engleskog jezika, 1 izvršilac, puna nastavna norma (18) časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored  uslova propisanih članom 26. Zakona o radu ( „Sl. glasnik RS“, broj: 1/16 ) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Sl. glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14, 83/15).

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata, a u skladu sa  članom 28. stav (1) Zakona o radu ( „Sl. glasnik RS“, broj: 1/16) te članom 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Sl. glasnik RS“, broj: 102/14):
-  Uvjerenje o državljanstvu;
-  Izvod iz matične knjige rođenih;
-  Ovjerenu foto-kopiju diplome  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
-  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod  kojeg  je kandidat bio za-
poslen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.  Uvjerenje treba da sadrži podatke propisane članom 19. Pravilnika o kriterijumima i  proceduri prijema radnika u radni odnos u srenjoj školi;
- Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za rad sa učenicima izdato od nadležne ustanove dostaviće kandidat koji bude odabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa; 
-  Uvjerenje o neosuđivanosti, za kandidata koji bude izabran po konkursu, Škola će zatražiti od nadležnog Centra javne bezbjednosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22.12.2016. godine u 11:00 časova, u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ukoliko se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i dokumentaciju dostaviti na adresu JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Ul. Vuka Karadžića br. 16, 79101 Prijedor, sa naznakom „za konkurs“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.
Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u  razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor – nastavnik njemačkog jezika - OŠ Boško Buha Štrpci
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.12.2016. Ističe 15.12.2016.

DetaljnoProfesor – nastavnik njemačkog jezika – na određeno vrijeme do kraja nastavne 2016/17 god. za 10 časova,sa iskustvom, 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – (Službeni Glasnik RS, br 1/16.), uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni Glasnik RS, br. 74/08, 71/09. 104/11.i 33/14) članom 2.i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni Glasnik RS, br. 77/09. 86/10 i 25/14 , članom 3 tačka ž Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.Gl. RS broj 76/15) članom 7,8, i 9 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni Glasnik RS broj 102/14) .
1. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1)  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .1.Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9.ovog pravilnika.

2. Dokumentacija iz stava 1.ovog člana podrazumjeva :
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
3.Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom se vrši u 13:00 časova, a intervju kandidata koji ispunjavaju uslove  obaviće se istog dana
po završetku testiranja 21.12.2016.god. u školi Štrpci.

Naknadnog obavještenja i poziva neće biti te kandidati koji se ne jave na zakazano testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima .Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa sa naznakom ‘’ za konkurs’’ .
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

JU OŠ ‘’ Boško Buha’‘Štrpci
Telefon- faks  058-730-081
e- mail: os180@skolers.org

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!