Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Administrativne usluge
Prijem pripravnika - OPŠTINA BROD
Doboj
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoJAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu Opštine Brod, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po sledećem:

a) pripravnici - djeca poginulih boraca VRS:
1. Diplomirani ekonomista - 2 izvršioca,

b) ostali pripravnici:
1. Diplomirani ekonomista -1 izvršilac,
2. Vaspitač u predškolskoj ustanovi - 1 izvršilac,
3. Diplomirani sanitarni inženjer - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručne obuke pripravnika („Službeni glasnik opštine Brod“, br.5/18).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos
1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2)da je starije od 18 godina,
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4)da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5)da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6)da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7)da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi
a) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,

b) Za poziciju pod I-b, redni broj 1 i 2:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

v) Za poziciju pod I-b, redni broj 3:
- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijemu u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod
Doboj
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoI - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to:

U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju:

Samostalni stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu i poslove saobraćaja (radno mjesto pete kategorije, drugog zvanja).........1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 3/18 i 6/18).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2)da je starije od 18 godina,
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4)da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5)da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6)da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7)da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1)diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će, u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, položiti stručni ispit za rad u upravi,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4) dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda, ovjerena izjava ili drugi dokazi kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac
Banja Luka
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoI- Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine i to:
1) Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom i stečenim zvanjem diplomirani ekonomista..............................2 izvršioca
2) Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka i stečenim zvanjem diplomirani politikolog.....................1 izvršilac

II- Opšti uslovi
1. da je državljanin  Republike Srpske i Bih,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III- Posebni uslovi
1. Za pripravnika iz tačke I podat. 1. VSS - diplomirani ekonomista, VII sedmog stepena stručne spreme četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus  studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Za pripravnika iz tačke II podat. 2. VSS - diplomirani politikolog, VII sedmog stepena stručne spreme četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus  studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje  Republike  Srpske, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zavnju.

IV- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. ovjerenu kopiju diplome,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,
5. potpisanu i  ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje  opštih uslova (tačka II podt. 5.i 6.),
6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),
7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužani su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.  Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervja kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
V- Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul.Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za izbor pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o  Javnom konkursu je Jungić Nebojša kontakt telefon: 051/553-010, 051/553-012.
VI- Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs  će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”  i web stranici opštine Čelinac.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni radnik sa znanjem italijanskog jezika (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.
Ilijaš
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 06.09.2018.

Detaljno

Bosanski put 103
71380 ILIJAŠ
Bosna i Hercegovina

Datum:  07.08.2018. godine

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo , lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S 
za popunu radnog mjesta  

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

1. ADMINISTRATIVNI RADNIK SA ZNANJEM ITALIJANSKOG JEZIKA

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
  • SSS/VSS stepen obrazovanja ,
  • Dobro poznavanje italijanskog jezika – pismena i usmena komunikacija;
  • Poznavanje rada na računaru.
Uz Prijavu na konkurs za navedenu poziciju i naznaku naziva radnog mjesta na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

1. Dokaz o poznavanju italijanskog jezika,
2. Poslovnu biografiju.

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. 
Bosanski put 103
71380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas – Administrativni radnik sa poznavanjem italijanskog jezika“ )  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obaviješteni i pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE
Istočno Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.07.2018. Ističe 31.08.2018.

DetaljnoI A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2018/2019, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto:
1. Ski instruktor – 8 radnika.

II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
-IV stepen stručne spreme,
-Da posjeduju važeću licencu za obuku u skijanju,
-Izvanredne komunikacijske vještine,
-Motivisan za rad sa ljudima u timu ili samostalno,
-Poželjno znanje engleskog jezika.

III Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseca),
-ovjerenu kopiuju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (IV stepen stručne spreme),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-ovjerenu kopiju važeće licence za obuku u skijanju.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Rok za podnošenje prijava na Oglas, sa potrebnom dokumentacijom, je 31.08.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena  uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Hotel „Bistrica“, Jahorina bb., 71 420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem ski instruktora“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!