Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Administrativne usluge
Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu Opštine Kalinovik
Trebinje
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoI - Raspisuje se javni konkurs  za  prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u  Opštinsku upravu opštine Kalinovik, i to:

-Samostalni stručni saradnik za informacione tehnologije i  administrator baza podataka 1 izvršilac.
   
Status: Samostalni stručni saradnik za informacione tehnologije i administrator baza podataka ima status službenika V kategorije 3. zvanja

II- Opis poslova i zadataka
      Opis poslova, kategorija i zvanje za upražnjeno radno mjesto utvrđeno je u članu 8.tačka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pavilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kalinovik (,,Službeni glasnik opštine Kalinovik’‘, br.  9/17)   

III- Opšti uslovi
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne  zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  član IX stav 1. Ustava BiH,
7.da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
8.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV-Posebni uslovi
1.VSS-  240 ECTS bodova, inženjer elektrotehnike, smjer računarstvo i informatika, 
2.položen stručni ispit za rad u upravi,
3.najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
4.aktivno znanje engleskog jezika.

V-Potrebna dokumenta
    Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu ( Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici  Opštine Kalinovik, a može se preuzeti i u šalter-sali  Opštine Kalinovik.
    Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti  broj kontakt telefona i fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
    1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže  uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH, izvod iz matične knjige rođenih  i izjave  kandidata:
    - da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne  zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  član IX stav 1. Ustava BiH,
    - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
    - da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivo vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
    - da se na njega ne odnose odredbe  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
    2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
    a) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koje je visoku spremu stekao po bolonjskom  sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja,
    b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita u skladu sa  Uredbom o stručnom ispitu  za rad u upravi Republike Srpske („Službeni  glasnik Republike Srpske“,br. 68/11, 85/11 i 7/15),
    c) dokaze o radnom iskustvu u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima je, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je je stečeno radno iskustvo).
    Dokaz o zdrastvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.
    Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
   
VI – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije, dužan je u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave i  uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti.
    Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio  orginalnu dokumentaciju ili ovjerene foto - kopije nije obavezan po prijemu obavještenja dostavljati ponovo  istu dokumentaciju.
    Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisnom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava  tražene uslove, pozvat će sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
   
VII- Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa.
    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja  Konkursa, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno.
    Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati  u razmatranje.
    Prijave na konkurs  podnose se na adresu: Opština Kalinovik, Karađorđeva br. 37. sa naznakom  Komisiji za sprovođenje javnog konkursa.
   

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni referent (m/ž) - Living Deco d.o.o
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno

Living Deco d.o.o. Sarajevo je agencija koja zastupa Natuzzi S.p.A Italy, u regiji Balkana.
Naš posao je da razvijamo Natuzzi prodajnu mrežu, gradimo Natuzzi strategiju i identitet u svakom segmentu te da posredujemo između Natuzzi-ja i ovlaštenih prodajnih centara namještaja i distrubutera u 10 zemalja Balkana. Mi koordiniramo svim procesima nabavke i prodaje dajući podršku distributerima i prodajnim centrima. Kreiramo projekte i dizajn Natuzzi salona, galerija, ad kampanja, potrebnu print i web komunikaciju. Living Deco agencija je smještena u Sarajevu i surađuje sa najznačajnijim prodajnim centrima i salonima namještaja u regiji Balkana.

S ciljem širenja i razvoja svojih aktivnosti i poslovnih obaveza u regiji, agencija Living Deco sa sjedištem u Sarajevu traži:

Administrativni referent (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo

Vaše obaveze:
 • Izrada ponuda i izlaznih računa
 • Zaprimanje i slanje narudžbi
 • Svakodnevni kontakt i korespondencija sa određenim Natuzzi partnerima (regija Balkana)
 • Operativni i administrativni poslovi
 • Održavanje arhive dokumenata, statistike i sl. Potrebne kvalifikacije:
Stručna sprema:
 • min IV stupanj SSS - poželjno VSS
 • Iskustvo stečeno na sličnim poslovima
 • Napredni nivo poznavanja rada na računaru (Apple i Microsoft okruženje)
 • Napredni nivo poznavanja rada na MS Office paketima (Word, Excel itd.)
 • Aktivno znanje Engleskog jezika
 • Razvijene socijalne vještine, sposobnost multitaskinga, ljubazna osobnost
 • Organizacijske sposobnosti, efikasnost, produktivnost, pouzdanost
 • Samostalnost u radu i upravljanju poslovnim procesima
 • Dostupnost za povremena službena putovanja u inostranstvo
Poželjne vještine:
 • Izražene kreativne sposobnosti
 • Iskustvo na sl. poslovima
 • Aktivan stav u radu
 • Vrlo izražena komunikativnost
 • Sposobnost pregovaranja
 • Odgovornost
 • Preciznost
 • Organizovanost
 • Samostalnost
Nudimo vam:
 • Stalni radni odnos
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Rad i kontakt u visikoprofiliranom okruženju
Visok stepen stalnog usavršavanja i edukacije. Sve zainteresovane kandidate pozivamo da nam dostave svoje motivacijsko pismo i biografiju sa fotografijom putem e-mail adrese posao@livingdeco.ba sa obaveznom naznakom Rif. A.R.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički sekretar - Advokatska kancelarija Baroš Banja Luka
Banja Luka
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoAdvokatska Kancelarija Baroš, advokat dr Predrag Baroš (u daljem tekstu: Poslodavac) objavljuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto tehničkog sekretara, sa nepunim radnim vremenom (20 časova sedmično).

Poslovi koje će radnik obavljati su sledeći:
• prijem, razvrstavanje i slanje poštanskih pošiljki i e-mail pošte i vođenje evidencije o istim,
• prijem i razvrstavanje svih vrsta pismena,
• skeniranje zaprimljene dokumentacije,
• prijem i preusmjeravanje telefonskih poziva,
• popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,
• ostali administrativni poslovi po nalogu Poslodavca.

Stručne kvalifikacije koje radnik mora posjedovati su najmanje SSS i aktivno poznavanje engleskog jezika.
Pored toga, radnik mora posjedovati i sledeće vještine i osobine:
• poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Outlook, korišćenje interneta),
• poznavanje principa rada na skeneru, faksu, fotokopir mašini i sl.,
• komunikativnost i ljubaznost,
• preduzimljivost i sposobnost organizacije poslova.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Curriculum vitae (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati poštom na adresu Nikole Pašića br. 16, 78.000 Banja Luka ili na e-mail adrese: info@bblegal.ba i predrag.baros@bblegal.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Radio Novi Grad“ Novi Grad
Prijedor
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.12.2017. Ističe 19.01.2018.

DetaljnoDirektor

Opšti uslovi :
1.da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,
4 da se na njih ne odnosi član IX 1.Ustava BiH,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
6.da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u organima  vlasti  Republike Srpske,
7.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost  za obavljanje navedenih poslova.

III
Posebni uslovi:
1. da imaju  visoku stručnu spremu društvenog smjera,
2. da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti informisanja,
3. da ne postoje zakonske smetnjeza imenovanje

IV
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
        1. uvjerenje o državljanstvu,
        2. izvod iz matične knjige rođenih,
        3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt.3,4,5 i 6 ovog konkursa
        4. kopiju diplome i lične karte,
        5. dokaz o radnom iskustvu,
        6.  da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za  obavljanje funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
V     Prijave se  dostavljaju lično ili poštom na adresu : Opština Novi Grad,  ul. Petra Kočića br.2. sa naznakom: „Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Radio Novi Grad“  Novi Grad“.

VI
Javni konkurs iz tačke I objaviće se„Službenom glasniku Republike Srpske“i u
dnevnom listu“Glas Srpske.“
Rok za podnošenje prijava  je 30 dana od dana poslednjeg objavljivanja.

VII
      Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu u uži izbor
Komisija za izbor će obaviti intervju,o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!