Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Predstavnik prodaje na terenu - "N.T.S SOFT" D.O.O BANJA LUKA
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 25.08.2015.

Detaljno

Predstavnik prodaje na terenu

Mjesto rada: Banja Luka

Opis radnog mjesta:
-prodaja usluga i proizvoda fleet managementa klijentima
-izvršavanje poslovnih zadataka
Zaposlenima nudimo:
-pored osnovne plate mogućnost dodatne zarade za ostvarenje zadatih ciljeva
-mogućnost napredovanja
-dinamično okruženje

Uslovi za kandidata:
-minimum  IV stepen stručne spreme
-iskustvo u radu na terenu
-iskustvo u prodaji (prodaja proizvoda i usluga)
-obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
-odlične komunikacione sposobnosti
-pregovaračke vještine
-timski rad
-fokusiran na ispunjenje zadatih ciljeva

Način i rok za dostavljanje molbi:
Molimo sve kandidate koji  ispunjavaju uslove oglasa da do 25.08.2015 godine pošalju svoje biografije i motivaciono pismo na e-mail adresu 
zeljka@nts-international.netKontakt telefon: 066/115-004

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - MUZIČKA ŠKOLA «VLADO MILOŠEVIĆ» BANJA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 06.08.2015.

Detaljno

1. Profesor klavira  – 4 izvršioca  na određeno vrijeme do kraja prvog polugodišta školske 2015/2016 godine,  (zamjena profesora na bolovanju).
2. Profesor violine – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja prvog polugodišta školske 2015/2016 godine,  (zamjena profesora na bolovanju).
3. Profesor tambure – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
4. Profesor sociologije – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2015/2016 godine –  2 časa sedmično,
5. Profesor fizike – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2015/2016 godine,  - 2 časa sedmično,

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Kandidati pod rednim brojem 1,2 i 3 moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije, a kandidati pod rednim brojem 4 moraju imati završen Fakultet političkih nauka odgovarajućeg smjera i kandidati pod rednim brojem 5 moraju imati završen Prirodno-matematički fakultet odgovarajućeg smjera.

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:
ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, (odgovarajućeg smjera) ,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,
uvjerenje o državljanstvu RS ,
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,
uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička  škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena:
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 20 avgusta 2015. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren  8 dana od dana objavljivanja. 

MUZIČKA  ŠKOLA «VLADO MILOŠEVIĆ»
78000 BANJA LUKA,  Jovana Dučića 23
E-mail: ssrs12bl@inecco.net
Telefon i faks.: 00 387 (0)51 214-739

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 06.08.2015.

Detaljno

Na  neodređeno  radno vrijeme:
1. Profesor metematike......................... 1 izvršilac za punu normu, sa iskustvom.

Na određeno radno vrijeme:
2. Profesor matematike .........................1 izvršilac za 16 časova, pripravnik  do kraja školske  2015/2016.  godine
3. Profesor Ruskog jezika .......................1 izvršilac za 10 časova, pripravnik, do kraja školske  2015/2016. godine
4. Nastavnik praktične nastave za zanimanje varilac .............1 izvršilac  za 18 časova do kraja školske 2015/2016. godine sa iskustvom
5. Bibliotekar.................1 izvršilac do kraja školske 2015/2016. godine, pripravnik

Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine - dokaz uvjerenje o državljanstvu,
b) da je punoljetan - dokaz izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,
v) da je radno sposoban- dokaz ljekarsko uvjerenje  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem.Uvjerenje o  neosuđivanosti  za izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
     
Pored Opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu - Prečišćeni tekst, kandidat treba da ispunjava  i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji
“ Službeni glanik Republike Srpske“, broj 34/2015.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika „Službeni glasnik Republike  Srpske“, broj: 29/2012 ) u Srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. 
         
Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se prijavljuje na  javni konkurs  za prijem u radni odnos  nastavnika  i stručnog saradnika  , kandidati su dužni  dostaviti  i dokumentaciju kao  dokaze o ispunjavanju posebnih uslova  i to:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. ukoliko kandidat konkuriše za  prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,  dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
3. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.  uvjerenje  izdato od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica.
5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
6. uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,
7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike  Srpske ako se radi o kandidatu  iz kategorije ratnog vopjnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.
   
Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti  13.08.2015. godine (utorak) u 10 časova.
   
Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
   
Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu:
JU Srednjoškolski  centar“ Petar Kočić“, 
ulica Nikole Tesle broj: 34,
70 270 Šipovo. 
Kontakt  telefon: 050-360-390

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA - JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 13.08.2015.

Detaljno

Direktor škole

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu,Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi
- da je državljanin RS, odnosno BiH,
- da ima opštu zdravstvenu  sposobnost za rad,
- da su stariji od 18 godina,
- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizivanje vaspitno-obrazovnog  procesa u školi, i
- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj staranci –član 5. Zakona o ministarkim, vladinimi drugim imenovanjima Republike Srpske (Sl.glasnik  RS br. 25/03).

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Biografiju sa podacima o kretanju u struci  i do sada ostvarenim rezultatima rada,
Dokaz o stečenom  stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu
Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi(najmanje pet godina),
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće po službenoj dužnosti škola  za kandidata koji bude izabran putem konkursa , a prije zasnivanja radnog odnosa),
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
Prijedlog programa rada za mandatni period,

Dokazi (dokumenta)  se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i uđu u uži izbor biće  pozvani na intervju.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI Banja Luka, Nikole Pašića bb, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora srednje škole(NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Mandat direktora traje četiri(4) godine,od dana stupanja na dužnost.
Dostavljena dokumentacija školi  po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.
Kandidati  će biti pismenim putem obaviješteni o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „LAZAR ĐUKIĆ“ RIBNIK
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 06.08.2015.

Detaljno

1. Profesor  hemije – 10 časova,  određeno radno vrijeme do 30.6.2016.  godine
2. Inžinjer šumarstva  5 časova , određeno vrijeme do 30.6.2016. god.

Opšti uslovi:
Da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban , a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojansttva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Posebni uslovi:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podtke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
- Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
- Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nisu stariji od 26 godina života;
- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinsko rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-  Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida;
- Kućna lista za kandidate koji žive u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju;
1. Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposlen, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
2. Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
3. Potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen.
4. Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
5. Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave  ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole 7.8.2015. godine (petak ) u 11 časova.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će iste biti odbačene.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole.

REPUBLIKA SRPSKA
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „LAZAR ĐUKIĆ“ RIBNIK
Rade Jovanića br. 39   79 288 Ribnik
Broj telefona: 050/431-213, faks: 050/431-388, e-mail: ssrs24ri@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnolog Kvaliteta - Kolektor Bosna d.o.o. Laktaši
Banja Luka
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 27.08.2015.

Detaljno

Tehnolog Kvaliteta 

Opis poslova:
- Izrada  dokumentacije PPAP
- Izrada  kontrolne dokumentacije za ulaznu kontrolu
- Izrada  plan kontrole
- Učešće u određivanju zahtjeva kvaliteta proizvoda u fazi razvoja
- Učešće pri određivanju zahtjeva  kvaliteta ulaznog materijala
- Izvođenje mjerenja sposobnosti procesa
- Definisanje i projektovanje složenih mjernih uređaja
- Analiziranje i učešće pri utvrđivanju i odklanjanju uzroka neodgovarajuće kvalitete
- Rješavanje  reklamacija kvaliteta za proizvod i ulazne materijale
- Učešće pri ocjenjivanju dobavljača
- Provjere dobavljača
- koordinacija i nadzor rada u škart zonama,te pregled proizvoda u proizvodn
interne reklamacije
- reklamacije kupaca(8D),učestvovanje kod provjera sistema kvaliteta od strane kupaca
- izvođenje mjerenja u proizvodnji(natisne sile,presjeci,prve runde-po planu kontrole,razni testovi-po protokolu
- Praćenje i primjena standarda i propisa
- Vođenje i / ili učešće u projektima
- Priprema dokumenata  i dokumentacije s područja rada
- Priprema podataka, izvještaja, analiza, te izvještavanje internih ili eksternih korisnika
- Kreiranje i održavanje  baza podataka te sistema kodiranja s područja rada
- Poznavanje i upotreba propisa,uputstava i  drugih zahtjeva s područja rada
- Prepoznavanje i odklanjanje te obavještavanje o greškama i problematičnim situacijama  s područja rada
- Uvođenje u posao i/ili zamjena radnih kolega
- Učenje i razmjena znanja sa zaposlenim 

Opšti uslovi konkursa:
u skladu sa zakonski predviđenim uslovima

Posebni uslovi konkursa:
završen mašinski fakultet (diplomirani inženjer mašinstva smijer -proizvodni),
- znanje jednog CAD softvera (ACAD, ProE, CATIA,…),
- znanje jednog od stranih jezika: engleski ili njemački (minimalno pasivno znanje: čitanje/pisanje)

Obuka za tehnologa kvaliteta:
Kolektor Bosna organizuje obuku u trajanju od 1 godine za primljene kandidate.

Rok za podnošenje prijava:
-je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se mogu slati na navedenu adresu putem pošte, e-mail-a radmila.gvozdenac@kolektor.com ili predati lično u prostorijama preduzeća. Termin razgovora sa prijavljenim kandidatima će se definisati naknadno.
           
Kolektor Bosna d.o.o.
Nemanjina ulica 61, 78250 Laktaši
Kontakt telefon  051/530-900

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konstruktor- tehnolog proizvoda komutatorskog programa - Kolektor Bosna d.o.o. Laktaši
Banja Luka
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2015. Ističe 13.08.2015.

Detaljno

Konstruktor- tehnolog proizvoda komutatorskog programa…….2 izvršioca

Opis poslova:
- konstruisanje proizvoda i sastavnih dijelova u ProE (3D assembly/part, drawwing),
- unos i ažuriranje baze podataka (Windchill) za konstrukcionu dokumentaciju,
- razvoj novih i revizije postojećih konstrukcija,
- izrada tehnoloske dokumentacije

Opšti uslovi konkursa:
- u skladu sa zakonski predviđenim uslovima

Posebni uslovi konkursa:
- završen mašinski fakultet (diplomirani inženjer mašinstva smijer - proizvodni),
- znanje jednog CAD softvera (ACAD, ProE, CATIA,…) i 3D modeliranja,
- znanje jednog od stranih jezika: engleski ili njemački (minimalno pasivno znanje: čitanje/pisanje)

Obuka za konstruktora -tehnologa:
Kolektor Bosna organizuje obuku u trajanju od 1 godine za primljene kandidate.

Rok za podnošenje prijava:
-je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu slati na navedenu adresu putem pošte, e-mail-a radmila.gvozdenac@kolektor.com ili predati lično u prostorijama preduzeća. Termin razgovora sa prijavljenim kandidatima će se definisati naknadno.

Kolektor Bosna d.o.o.
Nemanjina ulica 61, 78250 Laktaši
Kontakt telefon  051/530-900

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pekar - “DOBOJKA” a.d. Doboj
Doboj
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.07.2015. Ističe 11.08.2015.

DetaljnoPekar

Poželjno radno iskustvo u struci ali nije obavezno.

“DOBOJKA” a.d. Doboj
Nikole Pašića br. 4, Doboj
Telefon: 053/204-351

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!