Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Gradu Bihać
Bihać
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.03.2015. Ističe 06.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Grada Bihać, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Bihać


 

- Komunalni inspektor - 1 (jedan) izvršilac

Postavljenje na navedenu poziciju se vrši na period od tri (3) godine.

Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti; sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere po izvršenom uviđaju i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva (prijave); vrši pregled i nadzor nad obavljanjem djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u slučaju povrede zakona i drugih propisa; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo izvršenje; poduzima odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprječavanja nastupanja štetnih posljedica; predlaže izvršenje mjera u skladu sa zakonom zapisnikom samo izuzetno, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i načelniku Službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne, ekonomske, politološke, biotehničke, poljoprivredne, građevinske, arhitektonske ili mašinske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne, ekonomske, politološke, biotehničke, poljoprivredne, građevinske, arhitektonske ili mašinske struke, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu /stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Ured za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Bihać: 2/15 "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr.sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.03.2015. Ističe 11.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo

06 / 782

- Stručni savjetnik-pomoćnik tužioca - 1( jedan) izvršilac

Opis poslova: pomaže zamjenicima glavnog tužioca i kantonalnim tužiocima odjela u radu tužilačkih odjela. Postupa po uputama rukovodioca i tužioca odjela, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nađe da je to potrebno. Po potrebi prisusutvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Obavlja sve poslove i radnje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti glavni kantonalni tužilac, zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, šef odjeljenja ili kantonalni tužilac. Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu dodijeli glavni kantonalni tužilac ili sekretar Tužilaštva iz okvira svoje nadležnosti. kao korisnik sistema TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova-pravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
-položen pravosudni ispit

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS 
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4.uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića 7
71000 SARAJEVO

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!