Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Defektolog logoped - Javni oglasi
Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2014. Ističe 30.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), članova 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), člana 87. Pravila JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju„Vladimir Nazor“ Sarajevo, saglasnosti Ministarstva broj:11-01-38-21624-57-1/14   od 06.11.2014. godine  i  Odluke Školskog odbora Centra  raspisuje se:

J A V N I  K O N K U R S
za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme

1. Defektolog oligofrenolog                                                                   2 izvršioca                                                                                                             
    puna norma na određeno vrijeme do povratka  zaposlenice sa  porodiljskog  odsustva, a najkasnije  do 15.08.2015. godine. 

2. Defektolog oligofrenolog                                                                   1 izvršilac                                                                                                             
   Pola  nastavne norme na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine. 

3. Defektolog  logoped                                                                            1 izvršilac                                                                                                            
   Puna nastavna  norma  na određeno vrijeme   do 15.08.2015. godine. 

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o radu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovne škole. 
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

 Obaveznu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): 
- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ( za radno mjesto pod rednim brojem 1,2,. Diploma edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta ili Defektološkog fakulteta, odsjek za oligofrenologiju).
- Pod rednim brojem 3: Diploma edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta ili defektološkog fakulteta odsjek za logopediju.
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- kraću biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.

Dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
( na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- radna knjižica,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
- pozitivna preporuka  poslodavca.
Po pravosnažnosti Odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko  uvjerenje ne starije od 6 mjeseci. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom blagovremeno dostaviti isključivo putem pošte na adresu Centra: Javna ustanova 'C entar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ '' Sarajevo, Azize Šaćirbegović broj 80, 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Napomena: sa najviše rangiranim kandidatima Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu prijave kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Napomena: Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama jer se ista nakon okončanja javnog konkursa neće vraćati.
Krajnji rok za prijavu je 30.11.2014. godine.

Predsjednik Školskog odbora 
Dr.sci. Muhamed Sarvan


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni oglas FMROI za dodjelu stipendija studentima - povratnicima na području RS-a za ak. 2014/15. g
Republika Srpska
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2014. Ističe 28.12.2014.

Detaljno


Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog, zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2015. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni oglas
za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike Srpske, za akademsku 2014/2015. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
 2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
 3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
 4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
 5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata u dva jednaka dijela. Prvi dio će se isplatiti u prvom kvartalu 2015. godine, odnosno nakon usvajanja budžeta FBiH za 2015. godinu, a drugi dio u junu 2015. godine.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
 2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
 3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
 4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;
 5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
 6. Kopiju ugovora o otvaranju računa u banci (žiro/tekući/transakcijski) ili potvrdu banke o otvorenom računu;
 7.  Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  1. Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
  2. Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
  3. Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović
 Prilozi:

federalno-ministarstvo- raseljenih-osoba-i-izbjeglica-obrazac-prijave-studenti-ak-2014-15.doc.doc

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozac - privatno
Bosna i Hercegovina
Transport i skladištenje
Objavio: remzija sulejmanovic

Objavljen 25.11.2014. Ističe 25.12.2014.

Detaljno

POTREBAN OZBILJAN , ISKUSAN VOZAC POSTO DOLAZIMO IZ AUSTRALIJE NA ODMOR U BOSNU NA CETIRI MJESECA , PA NAM JE SVAKODNEVNO POTREBAN VOZAC A NE MOZEMO DA NADEMO NIKOGA OZBILJNOG I POSTENOG.

UGLAVNOM PLATA JE PO DOGOVORU TAKODE BESPLATNO STANOVANJE HRANA TAKODE PLACENA.

TRAZIMO STARIJEG I JAKO ISKUSNOG VOZACA .

JAVIT SE NA FB LINK ZBOG SKUPOG POZIVA; https://www.facebook.com/remzija.sulejmanovic.7

IL MAIL; remza-sulejmanovic@mail.com

 

Konkurs ostaje otvoren par dana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra - Agencija za državnu službu FBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.11.2014. Ističe 06.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite
06/747

 
01. Rukovodilac Kabineta direktora - pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Kabinetu direktora - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Kabinetom sa ovlaštenjima koja su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite i neposredno vrši slijedeće poslove i zadatke: vrši sve poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru na razmatranje i odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu godišnjeg programa i dr.); organizuje i vrši dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave, koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije i drugi federalni organi, i priprema izjašnjenja i odgovore na poslanička pitanja; vrši poslove na organizovanju i pripremi sjednica stručnog kolegija, vodi zapisnik i dostavlja ga pomoćnicima direktora na realizaciju; učestvuje u izradi informacija, analiza, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti Uprave po nalogu direktora; učestvuje u izradi planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja (Procjena ugroženosti Federacije, Federalni program i Federalni plan zaštite i spašavanja i dr.); učestvuje u izvođenju obuke struktura zaštite i spašavanja; organizuje sve poslove na izradi i ažuriranju web stranice (site) Uprave; pregleda dnevnu štampu i upoznaje direktora Uprave o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Uprave; priprema pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada, planove rada i izvještaj o radu Uprave te za direktora Uprave priprema i predlaže radne ciljeve za rukovodeće državne službenike; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1890,00 KM

02. Opis poslova: Vrši prikupljanje i obradu informacija, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti svih organizacionih jedinica Uprave, radi njegovog prezentiranja javnosti i medija; priprema prijedloge saopštenja za javnost iz nadležnosti Uprave i Federalnog štaba; vrši prikupljanje i obradu tekstova za odgovarajući bilten Uprave, stručnih priručnika i druge stručne literature iz djelokruga Uprave; vrši sve poslove u vezi organizovanja konferencija za štampu o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i Federalnog štaba i ostvaruje neposrednu saradnju sa predstavnicima medija radi učešća direktora i drugih državnih službenika Uprave u odgovarajućim informativnim i edukativnim programima, emisijama i intervjuima i sl.; sarađuje sa sredstvima javnog informisanja i daje podatke, izvještaje, informacije i saopštenja za javnost iz djelokruga Uprave radi njihovog objavljivanja u medijima; priprema odgovarajući vodič o svim pitanjima koja se odnose na slobodan pristup informacijama kojim raspolaže Uprava; priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje direktor odobri „pristup informacijama", u skladu sa zakonom; prati pisanje dnevne i periodične štampe i o svim pitanjima značajnim za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja ljudi I materijalnih dobara izvještava rukovodioca kabineta, odnosno direktora Uprave i pomoćnike direktora; vrši sve poslove u vezi arhiviranja i korištenja dnevne i periodične štampe, kao i drugih pisanih, štampanih ili snimljenih materijala koji se odnose na rad Uprave i Federalnog štaba (audio i video - kasete, CD, diskete i sl.); vrši pripremanje i provjeru sadržaja dokumenata, uređuje i ažurira web-stranicu Uprave; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1293,00 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje s vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - smjer odbrana i sigurnost i sociologija ili mašinski fakultet
- najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - odsjek za komunikologiju usmjerenje odnosi sa javnošću, poslovno komuniciranje ili žurnalistiku, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 02)
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02)
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
 
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR. 19/V
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Federalnoj upravi civilne zaštite - broj 06-34-8-858/14"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R 

mr. sc. Sead Maslo
.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac Kabineta direktora - pomoćnik direktora - Agencija za državnu službu FBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.11.2014. Ističe 06.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite
06/747

 
01. Rukovodilac Kabineta direktora - pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Kabinetu direktora - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Kabinetom sa ovlaštenjima koja su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite i neposredno vrši slijedeće poslove i zadatke: vrši sve poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru na razmatranje i odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu godišnjeg programa i dr.); organizuje i vrši dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave, koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije i drugi federalni organi, i priprema izjašnjenja i odgovore na poslanička pitanja; vrši poslove na organizovanju i pripremi sjednica stručnog kolegija, vodi zapisnik i dostavlja ga pomoćnicima direktora na realizaciju; učestvuje u izradi informacija, analiza, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti Uprave po nalogu direktora; učestvuje u izradi planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja (Procjena ugroženosti Federacije, Federalni program i Federalni plan zaštite i spašavanja i dr.); učestvuje u izvođenju obuke struktura zaštite i spašavanja; organizuje sve poslove na izradi i ažuriranju web stranice (site) Uprave; pregleda dnevnu štampu i upoznaje direktora Uprave o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Uprave; priprema pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada, planove rada i izvještaj o radu Uprave te za direktora Uprave priprema i predlaže radne ciljeve za rukovodeće državne službenike; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1890,00 KM

02. Opis poslova: Vrši prikupljanje i obradu informacija, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti svih organizacionih jedinica Uprave, radi njegovog prezentiranja javnosti i medija; priprema prijedloge saopštenja za javnost iz nadležnosti Uprave i Federalnog štaba; vrši prikupljanje i obradu tekstova za odgovarajući bilten Uprave, stručnih priručnika i druge stručne literature iz djelokruga Uprave; vrši sve poslove u vezi organizovanja konferencija za štampu o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i Federalnog štaba i ostvaruje neposrednu saradnju sa predstavnicima medija radi učešća direktora i drugih državnih službenika Uprave u odgovarajućim informativnim i edukativnim programima, emisijama i intervjuima i sl.; sarađuje sa sredstvima javnog informisanja i daje podatke, izvještaje, informacije i saopštenja za javnost iz djelokruga Uprave radi njihovog objavljivanja u medijima; priprema odgovarajući vodič o svim pitanjima koja se odnose na slobodan pristup informacijama kojim raspolaže Uprava; priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje direktor odobri „pristup informacijama", u skladu sa zakonom; prati pisanje dnevne i periodične štampe i o svim pitanjima značajnim za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja ljudi I materijalnih dobara izvještava rukovodioca kabineta, odnosno direktora Uprave i pomoćnike direktora; vrši sve poslove u vezi arhiviranja i korištenja dnevne i periodične štampe, kao i drugih pisanih, štampanih ili snimljenih materijala koji se odnose na rad Uprave i Federalnog štaba (audio i video - kasete, CD, diskete i sl.); vrši pripremanje i provjeru sadržaja dokumenata, uređuje i ažurira web-stranicu Uprave; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1293,00 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje s vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - smjer odbrana i sigurnost i sociologija ili mašinski fakultet
- najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - odsjek za komunikologiju usmjerenje odnosi sa javnošću, poslovno komuniciranje ili žurnalistiku, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 02)
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02)
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
 
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR. 19/V
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Federalnoj upravi civilne zaštite - broj 06-34-8-858/14"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R 

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!