Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


PR Manager (m/ž) - Konzum d.o.o.
Sarajevo
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 15.09.2015.

Detaljno

KONZUM je vodeći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, koji posluje u sklopu Agrokor koncerna, jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Kompanija obuhvata 259 prodavnica različitih formata, 5 veleprodajnih centara, te zapošljava 4.500 zaposlenika.

U cilju jačanja našeg uspješnog tima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite za poziciju:

PR MANAGER 

Mjesto rada: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:
 • osmišljavanje strategije PR komunikacije
 • planiranje i realiziranje kratkoročne i dugoročne PR komunikacije
 • kreiranje i razvijanje PR planova od koncepta do njihove primjene
 • ostvarivanje saradnje sa medijima i PR agencijama
 • organiziranje press konferencija i izrada press materijala
 • organiziranje i koordiniranje PR evenata
Od Vas očekujemo:
 • VSS 
 • obavezno radno iskustvo na području marketinga i PR-a
 • izuzetno razvijene vještine pismene i usmene komunikacije
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru 
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije - aktivan vozač
 • fluentnost izražavanja, organizacijske sposobnosti, otvorenost ka promjenama
Nudimo Vam:
 • rad u sigurnoj i respektabilnoj kompaniji
 • izazovan posao u dinamičnom i kreativnom radnom okruženju
 • kontinuirano profesionalno usavršavanje i dodatne edukacije
Vašu prijavu očekujemo najkasnije do 15.09.2015. godine, a možete je poslati putem web aplikacije: http://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Karijere/Zaposlenje  

Bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug selekcijskog procesa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor i imenovanje direktora - OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" ČAJNIČE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 17.09.2015.

DetaljnoDirektor škole

  Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, pored opštih uslova ispunjava i sljedeće posebne uslove:
-  da ima završen  prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa  ili  ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
-  ima najmanje  pet godina  radnog iskustva u struci u prosvjeti, nakon sticanja više  ili visoke stručne spreme,
-  nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
-  ima predložen program rada i ističe se  u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.
       
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:
- diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u  prosvjeti, nakon sticanja  više ili visoke stručne spreme,
- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima- dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
- uvjerenje  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem  mandatu,
- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.
Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima konkursa svi kandidati će biti pismenim putem obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Prijave slati na adresu škole.

JU OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN DUČIĆ “
Ul. Igumana  vasilija bb
73280 Č  A  J  N    I  Č  E 
Tel. 058-310-020
E-mail :os190@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
PONOVNI KONKURS za prijem radnika - Srednjoškolski centar „Ivo Andrić“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 10.09.2015.

DetaljnoNa neodređeno vrijeme

1. Profesor fizike........1 izvršilac – puna norma - pripravnik
2. Profesor muzičkog vaspitanja........1 izvršilac na 4 časa

Na određeno vrijeme

3.  Profesor francuskog jezika              1 izvršilac na 2 časa, na godinu dana

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – prečišćeni tekst (»Službeni glasnik RS« broj: 55/07) ispunjavaju i sljedeće uslove:
Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano
Završen odgovarajući fakultet prema  Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik RS”, broj 34/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12).
Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
Kandidati pod rednim od 2.i 3. trebaju  da imaju iskustvo od 1 godine u struci i položen stručni ispit

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
kratku biografiju;
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih licaza nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Potvrdu o radnom iskustvu u struci

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pod rednim brojem 2. i 3.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14).
Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8(osam) dana od dana objavljivanja.
Intervju i testiranje će se obaviti 14.09.2015.godine u 8,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“.

JU Srednjoškolski „Ivo Andrić“ Višegrad
Ulica Kralja Petra I broj 16.
73240 Višegrad

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Daktilograf - Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Istočno Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 17.09.2015.

DetaljnoDaktilograf .......................................................................... 1 izvršilacOpšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH - RS
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
SSS – Završena Srednja Birotehnička škola zvanje birotehničar IV stepen, Upravno – administrativna škola IV stepen, poznavanje rada na računaru i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju,
- ovjerenu fotokopiju lične karte,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, 
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.
U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 1. – daktilograf, provest će se postupak prethodne provjere radnih i drugih sposobnosti – testiranje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu poslodavca.

Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Karađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta - OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ ROGATICA
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 10.09.2015.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave, 5 izvršilaca, na određeno vrijeme, od datuma prijema a najdalje do 31.08.2016. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od datuma prijema do kraja nastavnog procesa, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3. Nastavnik geografije, 1 izvršilac za 12 časova sedmično, na određeno vrijeme, od datuma prijema do povratka radnika sa funkcije direktora a najdalje do 24.12.2015. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 5 časova sedmično, na određeno vrijeme od datuma prijema do 31.08.2016. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik RS“ broj: 55/07),  kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Za navedena radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.
      Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je
    navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje
visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i
Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14).
    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
    Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biće obavljeni testiranje i intervju.
Testiranje kandidata, dana 14.09.2015. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole,
Intervju kandidata, dana 15.09.2015. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se  ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
       
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
        Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
        Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i zaključkom će se odbaciti.
       
Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.

JU OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
R O G A T I C A
Preobraženjska bb. 73220 Rogatica
tel/fax: 058/415-261
E – mail: os182@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor gitare - Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ Istočno Sarajevo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.09.2015. Ističe 10.09.2015.

DetaljnoProfesor gitare, na određeno vrijeme,  (do završetka nastave), 11 časova, pripravnik, 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu – prečišćeni tekst („Službeni glasnik RS“ broj 55/07), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12 i 80/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ 11/93).

Uz potpisanu  prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža; ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom,to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14).
Uvjerenje o neosuđivanosti- škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.  Sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove TEST će biti obavljen 15.09.2015.godine, u 10,00 časova, u prostorijama škole,a isti dan u 11,00 časova obaviće se intervju.
Imena kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljena na web stranici škole  http://www.gim-iilidza.org
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“

JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“
Ulica: Stefana Nemanje broj 10
71 123 Istočno Sarajevo   

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!