Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnih službenika u Općini Vogošća
Vogošća
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 11.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Vogošća, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

6 / 791

 

01. Stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje za komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu i vatrogastvo - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za budžet i poslove likvidature - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za obrazovanje, omladinu i vjerske zajednice - 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik za dječiji dodatak i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti komunalnih poslova; vodi evidenciju o svim izmjenama i dopunama odluka i zakona u Službenim novinama koje su vezane za nadležnu službu i o istim upoznaje rukovodioca službe i šefa odsjeka; u saradnji sa stručnim savjetnikom za komunalne poslove vrši izradu tenderske dokumentacije; inicira i učestvuje u izradi izmjena i dopuna Pravila mjesnih zajednica i drugih propisa vezanih za rad mjesnih zajednica; pregleda sve akte koji se proslijeđuju Općinskom vijeću i općinskom načelniku; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Službe, te priprema izmjene, dopune, ispravke i prečišćene tekstove tih akata; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Odsjeka.

02.Opis poslova: poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine u skladu sa Zakonom, propisima kantona i općine; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jednice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite; definira i predlaže pitanje koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, a što vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu Općine; izrađuje plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Općine; planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koji se bave poslovima vatrogastva; pruža stručnu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara; ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jednice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine; ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo; vrši druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su zakonom, kao i zakonima kantona, odlukama Općinskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite Općine; poslovi radnog mjesta Stručnog saradnika za protivpožarnu zaštitu i vatrogastvo obavljaju se pod posebnim uslovima u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

03.Opis poslova: prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, pravi analize stanja po pojedinim segmentima, kao i programe aktivnosti na poboljšanju funkcionisanja u navedenoj oblasti, analizira, inicira i učestvuje u pripremi investiciono - tehničke dokumentacije, odgovara za realizaciju planova, programa i projekata komunalne infrastrukture; koordinira sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i sa odgovarajućim resornim ministarstvima Kantona Sarajevo iz oblasti komunalne infrastrukture; koordinira rad i sarađuje sa javnim preduzećima u razrješavanju pitanja i problema iz nadležne oblasti na području Općine; sarađuje sa nadležnim organima u cilju praćenja stanja u oblasti rasvjete, telefonije i kvaliteta snabdijevanja građana električnom energijom; priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te sudjeluje u izradi pratećih akata za istu; kontaktira sa Službom civilne zaštite Vogošća u vezi sa angažovanjem pripadnika jedinica civilne zaštite na poslovima iz oblasti komunalne infrastrukture; izrađuje program rada zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća; koordinira i prati radove koji se izvode kroz ugovor o hitnim intervencijama iz oblasti komunalne infrastrukture; vrši kontrolu ispostavljenih situacija na projektima u realizaciji i iste dostavlja na plaćanje; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Odsjeka.

04.Opis poslova: priprema podatke i učestvuje u izradi budžeta, rebalansa budžeta, dokumenta okvirnog budžeta i drugih budžetskih izvještaja; obavlja sve studijsko analitičke i stručno - operativne poslove iz oblasti izvršenja budžeta; priprema instrukcije i smjernice korisnicima budžetskih sredstava u procesu izrade plana budžeta; prati i predlaže mjere za povećanje ostvarenja prihoda i kontrolu rashoda, i u vezi stim predlaže rješenja za moguću preraspodjelu; planira i analizira potrebu i mogućnost kratkoročnog pozajmljivanja sredstava radi pokrića kratkoročnog deficita nastalog iz gotovinskog toka. S tim u vezi upravlja gotovinom, planira i predlaže investiranje neangažovanih novčanih sredstava u skladu sa važećim zakonskim propisima; prati likvidnost budžeta odnosno priliv i odliv sredstava po namjenama tj. vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava u skladu sa usvojenim budžetom Općine; priprema propisane periodične izvještaje o izvršenju prihoda i rashoda budžeta i dostavlja ih nadležnim institucijama (Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, UIO, FMF); priprema podatke za izradu budžeta i učestvuje u njegovoj izradi; vodi evidenciju i brine o pravovremenom izvršavanja svih obaveza Općine prema različitim korisnicima budžeta; priprema odluke i ugovore za realizaciju grantova - transfera, prati, obezbjeđuje i analizira izvještaje o utrošku tih sredstava od strane korisnika i po potrebi sastavlja izvještaje; provodi fakture kroz KUF i unosi podatke vezane za evidenciju plaćanja istih,
prati priliv i odliv sredstava na računima ; prima, kontroliše, obrađuje i vrši isplatu po pristiglim fakturama; vrši obradu i likvidaciju plaćanja po svim nalozima uz prethodno sravnjenje faktura, otpremnica, narudžbenica, ugovora i aneksa; vrši prijem i slanje bankama elektronski pripremljenih registara-naloga za plaćanje ; izdaje fakture, kamatne listove, knjižne obavijesti i opomene; prima, kontroliše i vrši elektronsko učitanje bankovnih izvoda ; vrši evidenciju uplata i isplata sa transakcijskih računa budžeta; sačinjava dnevni izvještaj o stanju sredstava po svim transakcijskim računima poslovnih banaka i isti dostavlja općinskom načelniku i šefu Odsjeka; vrši kompletiranje dokumentacije po izvodima; brine za uredno i ažurno odlaganje i čuvanje finansijske dokumentacije; odgovara za zakonito, blagovremeno i ažurno obavljanje povjerenih poslova; obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka i pomoćnik načelnika i za svoj rad istim je odgovoran.

05.Opis poslova: prati i proučava stanje iz oblasti osnovnog obrazovanja, omladinskih i vjerskih zajednica na području općine; prati propise iz oblasti obrazovanja i primjenjuje ih u radu; prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola; priprema podatke i radi izvještaje, informacije i analize rada ustanova za osnovno obrazovanje, omladinskih i vjerskih zajednica na osnovu prikupljenih podataka i podataka koje mu dostavljaju ustanove za osnovno obrazovanja, omladinskih i vjerske zajednice i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada; koordinira rad ustanova iz oblasti osnovnog obrazovanja, u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom, Kantonalnim ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade i ustanovama osnovnog obrazovanja; u saradnji sa Ministarstvom i PPZ organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou; prati kalendar važnijih historijskih događaja i datuma iz oblasti osnovnog obrazovanja na području općine; učestvuje u pripremanju manifestacija kulturno-zabavnog karaktera za škole; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom smotri i takmičenja na općinskom nivou; obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga svojih aktivnosti, prati, prikuplja i proučava podatke neophodne za utvrđivanje stanja socijalnih, obrazovnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba u zaštiti omladine u cilju stvaranja uslova za unapređenje rada sa omladinom; raspisivanje javnih poziva po pravilnicima; sarađuje sa omladinskim organizacijama i pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć; koordinira odnose između omladinskih organizacija i obrazovnih ustanova sa općinskim organima; priprema informacije, izvještaje i analizira rad navedenih organizacija i predlaže mjere za unapređenje uslova njihovog rada; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se provode u organizaciji Općine; učestvuje u pripremi i izradi odluka o stipendiranju učenika i studenata; obavlja sve poslove na provođenju akata iz oblasti stipendiranja učenika; priprema i dostavlja spisak školskih obveznika, vodi evidenciju o upisu djece u prvi razred; priprema i izrađuje za finansiranje osiguranja prevoza školske djece i učenika sa poteškoćama u kretanju; prisustvuje sjednicama školskih odbora i učestvuje u radu istih po potrebi; učestvuje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz oblasti obrazovanja koji su u nadležnosti Službe; vodi registar omladinskih udruženja registrovanih sa područja Općine; priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata; vrši svakodnevne konsultacije sa šefom Odsjeka u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka i pomoćnik načelnika.

06.Opis poslova: vodi postupak priznavanja prava na dječiji dodatak, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta i pomoć u prehrani djeteta; evidentira primljene zahtjeve vezane za ostvarivanje prava na dječiji dodatak; vodi administrativne i tehničke poslove vezane za ostvarivanje prava na dječiji dodatak; preduzima sve potrebne radnje i mjere (saslušanje stranke, prikupljanje činjenica i dokaza) u vezi priznavanja prava na dječiji dodatak, jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta i pomoć u prehrani djeteta; radi postupak revizije za korisnike dječijeg dodatka (školske potvrde, dokaz o prihodima, rješenja o invalidnosti djece ili roditelja); prati propise iz djelokruga socijalne zaštite i preduzima mjere da se pravilno primjenjuju; otkriva, prati i proučava probleme iz oblasti socijalne zaštite; organizira socijalnu zaštitu; podstiče i organizira aktivnosti od preventivnog značaja za oblast socijalne zaštite; pruža usluge socijalnog rada; obavlja poslove u oblasti zaštite porodice sa djecom; obavlja savjetodavni rad; sarađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, državnim organima i ustanovama, udruženjima građana i drugim organima koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite; prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite; priprema odluke, pravilnike i druge propise iz oblasti socijalne zaštite; prima stranke po njihovom zahtjevu i daje objašnjenje o pitanjima iz nadležnosti socijalne zaštite; vodi projekte za pomoć osobama u stanju socijalne potrebe; obilazi porodice u stanju socijalne potrebe i pravi socijalne anamneze; stalna saradnja sa Službom socijalne zaštite (Centar za socijalni rad); saradnja sa domovima zdravlja, školama, vladinim i nevladinim organizacijama; koordinira odnose između nevladinih organizacija sa općinskim organima; vodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć licima u stanju socijalne potrebe i teško oboljelim licima; vodi postupak priznavanja prava na novčanu pomoć za liječenje ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica šehida i poginulih branilaca i demobiliziranih boraca; vrši svakodnevne konsultacije sa šefom Odsjeka u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; štiti interese djece bez oba roditelja; vrši kućne posjete nepokretnim ili slabo pokretnim osobama po potrebi u saradnji sa Službom socijalne zaštite i Domom zdravlja; vodi arhivu predmeta iz oblasti dječijeg dodatka, socijalne zaštite, te poslove otpreme zaključaka i ulaganje dostavnica u spis predmeta; izdavanje uvjerenja; priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata; izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu za potrebe rukovodioca Službe; izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu za potrebe Službe; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka i pomoćnik načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01
-VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pravnog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02
-VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03
-VSS - završen VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomskog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 04
-VSS - završen VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 05
-VSS - završen VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 06
-VSS - završen VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća" (06-34-8-337/15 - 6 pozicija)
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Fojnica
Fojnica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 11.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica


5 / 455

 

01. Sekretar Općinskog organa uprave - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: sekretar Općine ovlaštenja iz svoje mjerodavnosti vrši na taj način što koordinira i usmjerava rad svih općinskih službi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Općine i osigurava izvršavanje poslova po nalogu načelnika Općine, upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera i na taj način pomaže načelniku Općine u rukovođenju Općinom, u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši: izradu nacrta i drugih propisa i općih akata čija izrada nije u djelokrugu drugih službi i državnih službenika, razmatra prijedloge akata i upućuje Vijeću i daje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa ustavima i zakonima, prati izvršavanje općih propisa i drugih akata iz djelokruga Vijeća, priprema programe rada Vijeća i njegovih tijela, pomaže predsjedatelju Vijeća i radnih tijela u organiziranju i pripremanju sjednica, upozorava Općinsko vijeće i njegova radna tijela na obavezu poštivanja ustavnosti i zakonitosti u donošenju odluka, zaključaka i inicijativa, odgovoran je za blagovremeno objavljivanje "Službenih novina Općine Fojnica", izrađuje zaključke, inicijative i drugo sa sjednica Općinskog vijeća i dostavlja ih mjerodavnim organima i institucijama, stara se o informiranju javnosti u svezi sa radom Općinskog vijeća, učestvuje u izradi ugovora u kojima je Općina ugovarač, pribavlja potrebne informacije od službi za upravu za potrebe Općinskog vijeća i predsjedatelja Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i predsjedatelja Općinskog vijeća. 

02. Opis poslova: utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršavanje programa rada općinskog načelnika iz djelokruga službe, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada službe, priprema izvješća, informacije i druge materijale za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz djelokruga službe, izvršavanje propisa koji se odnose na civilnu zaštitu, koordinacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite i otkrivanja od eksplozivnih minskih sredstava, poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, potpisuje rješenja iz oblasti CZ, izrađuje elaborate za izvođenje vježbi CZ i odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS-om i opremom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine, obavlja kontrolu primjene propisa iz oblasti svih inspekcija koje rade po općinskim propisima, obavještava općinskog načelnika o radu inspekcija i stanju u oblasti inspekcija, prati izvršavanje programa rada inspekcija i neposredno kontrolira rad inspektora, vrši redovitu komunikaciju sa sudskim i drugim organima radi praćenja rješavanja podnesenih prijava, izrađuje analize, izvješća, informacije i druge materijale iz oblasti inspekcije, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u djelokrugu drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti iz koje je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, sačinjava plan zajedničkih kontrola sa kantonalnom i federalnom inspekcijom, prati izvršenje rješenja inspektora.

03. Opis poslova: vodi upravni postupak po osnovu privatizacije, restitucije, kupovine, prodaje i korištenja općinske imovine, priprema prijedloge i izrađuje rješenja iz djelokruga nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća i zajedno sa pomoćnikom u svojstvu stručnog lica prisustvuje radu tih tijela, koordinira aktivnosti na uspostavi održavanja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, kooridinira saradnju sa komunalnim preduzećem, izrađuje i koordinira izvršenje planova održavanja javnih površina i puteva, sastavlja izvještaje vezano za stanje u oblasti stambeno-komunalnih poslova.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - društvenog smjera, 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - društvenog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 02. i 03.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neć e se uzeti u razmatranje.
D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa - COMP-ASTOR d.o.o.
Prijedor
Računovodstvo i revizija
Kompanija: COMP-ASTOR d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 01.08.2015.

Detaljno• Prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti knjigovodstva.
• Vodi sve potrebne i propisane evidencije finansijskog knjigovodstva (saldo konti kupaca i dobavljača i dr. i knjigovodstva osnovnih sredstava).
• Blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca o stanju potraživanja i obaveza.
• Vodi sve potrebne i propisane evidencije materijalnog i robnog knjigovodstva na osnovu dostavljene dokumentacije.
• Obavlja i poslove koji po prirodi posla pripadaju ovom radnom mjestu a i ostale poslove iz oblasti knjigovodstva i finansija.
• Učestvuje u pripremi neophodnih izveštaja na mesečnom i godišnjem nivou

• Sredanja škola – ekonomija (računovodstvo), fakultet-ekonomski (računovodstvo i finansije ili revizija)
• Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office, sa akcentom na EXCEL- radiće se test!)
• Engleski jezik – govor i pisana komunikacija - radiće se test!
• Radno iskustvo poželjno ali nije neophodno
• Mogućnost obuke i usavršavanja do dobijanja licence
• Mogućnost napredovanja
• Stimulativna zarada
Svi kadnidati koji se jave na konkurs će dobiti mogućnost intervijua, a interviju se sastoji od usmenog dela (upoznavanja) i pismenog dela (testovi-rada na računaru, engleskog jezika). Ukoliko kandidat nema prethodno iskustvo iz knjigovodstva a ima odgovoarajuće obrazovanje i zadovoljava ostale uslove takođe postoji mogućnost zaposlenja uz plaćenu obuku i dalje usavršavanje

Prijava treba da se sastoji od motivacionog pisma i radne biografije
Sve prijave slati isključivo na mejl: info@comp-astor.com
Dodatne informacije na broj telefona: 066 709 855

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Poslovođa i radnik u administraciji - Fructa Trade d.o.o.
Kozarac
Administrativne usluge
Kompanija: “Fructa trade” d.o.o. Derventa Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 10.06.2015.

DetaljnoFructa Trade doo raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na području rada Kozarac i to:

- poslovođa
- radnik u administraciji na uvođenju robe

-minimalno SSS trgovačkog ili komercijalnog smijera
-poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
-poznavanje rada na računaru
-spremnost na timski rad
-organizacione sposobnosti
-komunikativnost
-lojalnost
Svojim saradnicima nudimo:
-konkurentnu nadoknadu
-redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja
-mogućnost napredovanja

Uz prijavu na oglas, potrebno je da dostavite:
kopiju diplome,
kopiju LK (obavezno)
dokaz o radnom iskustvu

Na prijavi obavezno navedite radno mjesto na koje se prijavljujete.

Vaše prijave, sa potrebnom dokumentacijom, možete slati na e-mail: marketing@fructatrade.com; poštom na adresu Fructa Trade doo, Željeznička bb, 74400 Derventa ili lično u zgradu Uprave u Derventi.

Nepotpune prijave (prijave bez tražene dokumentacije) nećeno uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mesar i Radnik na delikatesu - FRUCTA TRADE DOO
Kozarac
Ostalo
Kompanija: “Fructa trade” d.o.o. Derventa Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 10.06.2015.

DetaljnoFructa Trade DOO raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnika, i to:

- Mesar

- Radnik na delikatesu, više izvršilaca

Mjesto rada: Kozarac.

-minimalno SSS, mesarskog ili kuvarskog smjera,
-poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
-spremnost na timski rad,
-organizacione sposobnosti,
-komunikativnost

Svojim saradnicima nudimo:
-konkurentnu nadoknadu
-redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja
-mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja
-mogućnost napredovanja

Uz prijavu na oglas, obavezno je da dostavite:
-biografiju
-kopiju lične karte
-dokaz o radnom iskustvu

Na prijavi obavezno navesti radno mjesto na koje se prijavljujete.

Vaše prijave, sa potrebnom dokumentacijom, možete slati na e-mail: marketing@fructatrade.com ;
 poštom na adresu Fructa Trade doo, Željeznička bb, 74400 Derventa ili dostaviti lično u zgradu Uprave u Derventi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
TRGOVAC - "Fructa Trade" (mjesto rada Kozarac)
Kozarac
Trgovina
Kompanija: “Fructa trade” d.o.o. Derventa Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 10.06.2015.

DetaljnoFructa Trade d.o.o. raspisuje konkurs za prijem u radni odnos i to:

- Trgovac, više izvršilaca, mjesto rada Kozarac

-poželjno radno iskustvo
-minimalno SSS, poželjno ekonomskog ili komercijalnog smjera
-spremnost na timski rad
-organizacione sposobnosti
-komunikativnost.
Svojim saradnicima nudimo:
-konkurentnu nadoknadu
-redovnu uplatu zarada, penzionog i socijalnog osiguranja
-mogućnost napredovanja.

Uz prijavu na oglas obavezno je da dostavite:
-kopiju diplome,
-biografiju
-Kopiju lične karte
Na prijavi obavezno navedite radno mjesto na koje se prijavljujete.
Vaše prijave, sa potrebnom dokumentacijom, možete slati na e-mail: marketing@fructatrade.com ; 
poštom na adresu: Fructa Trade doo, Željeznička bb, 74400 Derventa ili dostaviti lično u zgradu Uprave u Derventi.

Nepotpune prijave (prijave bez potrebne dokumentacije) nećemo uzimati u obzir.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Agent prodaje životnog osiguranja - Dunav osiguranje - Sektor za životno osiguranje
Istočno Sarajevo
Osiguranje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno• Prodaja polisa životnog osiguranja
• Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima
• Uspostavljanje i realizacija novih poslovnih kontakata
• Uvećanje portfelja osiguranja
• Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom
• Naplata premije osiguranja
• Izrada nedeljnih planova i izvještaja
• Rad na izmjenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju
• Prijem izjava osiguranika

• SSS/VS/VSS
• Izražena komunikativnost
• Fleksibilnost, ljubaznost, upornost i strpljenje
• Usmjerenost na ostvarenja ciljeva i realizaciju planova
• Spremnost na svakodnevno učenje
• Iskustvo u prodaji (osiguranja) – prednost, ali ne obavezno

Nudimo Vam:
• Radni odnos na određeno vreme, sa mogućnošću prelaska u stalni radni odnos
• Trening i obuku, svakodnevno usavršavanje i sticanje novih znanja i vještina
• Adekvatno vrednovanje rada i rezultata rada
• Dobro organizovano radno okruženje
• Mogućnost brzog napredovanja u karijeri

Adresa: Veselina Masleše 28, Banja Luka
Telefon: 051-246-104
Web: http://www.dunav.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Agent prodaje životnog osiguranja - Dunav osiguranje- Sektor za životno osiguranje - Trebinje
Trebinje
Osiguranje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.05.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno• Prodaja polisa životnog osiguranja
• Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima
• Uspostavljanje i realizacija novih poslovnih kontakata
• Uvećanje portfelja osiguranja
• Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom
• Naplata premije osiguranja
• Izrada nedeljnih planova i izvještaja
• Rad na izmjenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju
• Prijem izjava osiguranika

• SSS/VS/VSS
• Izražena komunikativnost
• Fleksibilnost, ljubaznost, upornost i strpljenje
• Usmjerenost na ostvarenja ciljeva i realizaciju planova
• Spremnost na svakodnevno učenje
• Iskustvo u prodaji (osiguranja) – prednost, ali ne obavezno

Nudimo Vam:
• Radni odnos na određeno vreme, sa mogućnošću prelaska u stalni radni odnos
• Trening i obuku, svakodnevno usavršavanje i sticanje novih znanja i vještina
• Adekvatno vrednovanje rada i rezultata rada
• Dobro organizovano radno okruženje
• Mogućnost brzog napredovanja u karijeri

Adresa: Veselina Masleše 28, Banja Luka
Telefon: 051-246-104
Web: http://www.dunav.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!