Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnih službenika u Općini Vitez - Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoliša
Vitez
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.08.2015. Ističe 15.09.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez
5 / 464

 

01. Inspektor za urbanističko-građevinske poslove - 1 (jedan) izvršilac 
02. Inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne puteve - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i građenja za objekte za koje urbanističku saglasnost, odnosno odobrenje za građenje izdaje nadležna općinska služba za upravu; vrši poslove nadzora na ostvarivanju prostorno planskih dokumenata za područje Općine; vrši nadzor na provođenju propisa o zaštiti sredine na zaštićenim područjima i objektima; u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost poduzimanja mjera na provođenju Federalnog i Kantonalnog zakona i propisa iz oblasti urbanizma i građenja, koji se odnose na otklanjanje nepravilnosti, obustavu gradnje i uklanjanje građevina; priprema izvještaje o stanju utvrđenom u postupku provođenja nadzora; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti urbanizma; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima i po nalogu rukovodioca Službe.

02.Opis poslova: kontroliše održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja, kao što su javne saobraćajne površine u naselju, javne zelene površine, objekti za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, objekti za prečišćavanje i odvođenje atmosferskih voda iz naselja, objekti za deponiranje otpada, objekti za proizvodnju i distribuciju toplote; kontroliše izvršavanje dimnjačarske i pogrebne djelatnosti; kontroliše održavanje i korištenje autobusne stanice i stajališta, septičke jame, sportske objekte, dječja igrališta, pijacu, stočne i druge pijace; obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite okoliša, prirode, zraka, buke i upravljanja otpadom; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vrši nadzor nad provođenjem okolišnih dozvola za čije donošenje je nadležna općina; učestvuje u poslovima izrade općinskog plana zaštite okoliša i općinskog plana upravljanja otpadom; kontroliše održavanje i zaštitu lokalnih puteva; vrši nadzor nad održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih komunalnih objekata; priprema izvještaje o stanju utvrđenom u postupku inspekcijekog nadzora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima o inspekcijskom nadzoru i po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - završen fakultet građevinske ili arhitektonske struke, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
- položen stručni ispit u struci propisan članom 65. Zakona o građenju („Službene novine SBK/KSB" broj: 10/14) i članom 99. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" broj: 11/14),
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - završen fakultet tehnološke struke, tehničke struke ili pravne stuke, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
3. dokaz o položenom stručnom ispitu u struci propisan članom 65. Zakona o građenju ("Službene novine SBK/KSB" broj 10/14) i članom 99. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine SBK/KSB" broj: 11/14), (za poziciju 01.)
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Techniker oder Facharbeiter mit Berufserfahrung für DGUV (BGAV A3) Prüfungen - ALUMNA d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.08.2015. Ističe 30.09.2015.

Detaljno

ALUMNA d.o.o. 
Ulica Vojvode Pere Krece 13
78000 Banja Luka
Tel. 051 247 939

Techniker oder Facharbeiter mit Berufserfahrung für DGUV (BGAV A3) Prüfungen
Aufgabengebiete:  Prüfungen von ortsfesten Anlagen und Maschinen sowie ortsveränderlichen Geräten nach DGUV (BGAV A3)
Anforderungen : Abgeschlossene Berufsausbildung als Facharbeiter/-in im Bereich Energie- und Anlagen – Elektroniker/-in, Techniker/-in oder einem artverwandten Berufsfeld. Mehrjährige Erfahrung im Bereich Service, Kundendienst, Instandhaltung und/oder dierversen Prüfungen. Vertraut in BGV- A3 Regeln und DIN VDE/EN Normen und Vorschriften ist notwendig. 

Wir bieten interessante Tätigkeit in einer krisensicheren Firma und  Leistungsorientierten Gehalt.
Für alle weitere Informationen bezüglich Anforderungen, Gehaltshöhe, Leistungen usw. stehen wir Ihnen auf oben genannte Tel.Nr und e-mail Adresse zur Verfügung.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Vitez - inspektor za urbanističko-građevinske poslove
Vitez
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.08.2015. Ističe 15.09.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez
5 / 464

 

01. Inspektor za urbanističko-građevinske poslove - 1 (jedan) izvršilac 
02. Inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne puteve - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i građenja za objekte za koje urbanističku saglasnost, odnosno odobrenje za građenje izdaje nadležna općinska služba za upravu; vrši poslove nadzora na ostvarivanju prostorno planskih dokumenata za područje Općine; vrši nadzor na provođenju propisa o zaštiti sredine na zaštićenim područjima i objektima; u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost poduzimanja mjera na provođenju Federalnog i Kantonalnog zakona i propisa iz oblasti urbanizma i građenja, koji se odnose na otklanjanje nepravilnosti, obustavu gradnje i uklanjanje građevina; priprema izvještaje o stanju utvrđenom u postupku provođenja nadzora; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti urbanizma; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima i po nalogu rukovodioca Službe.

02.Opis poslova: kontroliše održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja, kao što su javne saobraćajne površine u naselju, javne zelene površine, objekti za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, objekti za prečišćavanje i odvođenje atmosferskih voda iz naselja, objekti za deponiranje otpada, objekti za proizvodnju i distribuciju toplote; kontroliše izvršavanje dimnjačarske i pogrebne djelatnosti; kontroliše održavanje i korištenje autobusne stanice i stajališta, septičke jame, sportske objekte, dječja igrališta, pijacu, stočne i druge pijace; obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite okoliša, prirode, zraka, buke i upravljanja otpadom; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vrši nadzor nad provođenjem okolišnih dozvola za čije donošenje je nadležna općina; učestvuje u poslovima izrade općinskog plana zaštite okoliša i općinskog plana upravljanja otpadom; kontroliše održavanje i zaštitu lokalnih puteva; vrši nadzor nad održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih komunalnih objekata; priprema izvještaje o stanju utvrđenom u postupku inspekcijekog nadzora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima o inspekcijskom nadzoru i po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - završen fakultet građevinske ili arhitektonske struke, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
- položen stručni ispit u struci propisan članom 65. Zakona o građenju („Službene novine SBK/KSB" broj: 10/14) i članom 99. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" broj: 11/14),
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - završen fakultet tehnološke struke, tehničke struke ili pravne stuke, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
3. dokaz o položenom stručnom ispitu u struci propisan članom 65. Zakona o građenju ("Službene novine SBK/KSB" broj 10/14) i članom 99. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine SBK/KSB" broj: 11/14), (za poziciju 01.)
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!