Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 3 radnika - DOO "Primus" BIJELjINA
Bijeljina
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 08.05.2014.

Detaljno1. Rukovodilac proizvodnje galvanizacije plastike - 1 izvršilac
2. Radnik na održavanju opreme - 1 izvršilac
3. Radnik na pakovanju gotovih proizvoda - 1 izvršilac

Uslovi za radno mjesto pod rednim brojem jedan:
- školska sprema: VSS hemijskog smjera.
- radno iskustvo: nije neophodno.
- pol: muški.

Uslovi za radno mjesto pod rednim brojem dva:
- školska sprema: SSS elektro smjera.
- radno iskustvo: godinu dana na poslovima u struci.
- pol: muški

Uslovi za radno mjesto pod rednim brojem tri:
- školska sprema: NK.
- radno iskustvo: nije neophodno.
- pol: ženski.

Potrebna dokumentacija:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2.
- prijava sa CV – om.
- fotokopija diplome

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: prijava.

Prijave na oglas sa kopiranim prilozima se neće vraćati kandidatima, a mogu se proslijediti mejlom na adresu: primusbn@primusbn.com ili putem pošte na adresu: „ Primus” doo, Bijeljina 76300, ul. Stefana Dečanskog 258.

Zakazivanje termina za razgovor na tel: 055/ 240 – 040.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Cazinu
Cazin
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 05.05.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 50., a u vezi sa članom 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12) te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.7/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Cazinu, objavljuje


JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u
Općinskom sudu u Cazinu


 

-Pripravnik-volonter, diplomirani pravnik VII stepena ili visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke - 2 (dva) izvršioca

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Cazinu br.020-0-SU-12-000297 od 05.06.2012.god. i Planom prijema pripravnika - volontera br.020-0-SU-14-000160 od 25.09.2013.god., i to:

-diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke.

Izbor i prijem pripravnika-volontera izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Prijem pripravnika-volontera vrši se na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visokog obrazovanja VII stepena ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općinskom sudu u Cazinu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Cazinu: 67/14"
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik VSS – Profesor fizičke kulture - Kulturno sportski centar Bileća
Bileća
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 08.05.2014.

DetaljnoPripravnik VSS –profesor fizičke kulture - 1 izvršilac

Pripravnički staž za lica sa visokom stručnom spremom traje godinu dana.

Opšti uslovi :

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme, profesor fizičke kulture
Da  nema radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
Da se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje

Način i rok podnošenja prijave:
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
Kandidat koji bude izabran dužan je, prije početka obavljanja pripravničkog staža, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijave se mogu dostavljati lično u kancelariju ili putem pošte na adresu poslodavca sa naznakom: „Prijava na konkurs“ - za komisiju: 
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne  ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, neće se uzimat u razmatranje.                                         
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Komisija će  obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

JU  Kulturno sportski centar
Zavođska 2
Bileća


       

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac u maloprodaji - “Comp-astor” d.o.o.
Novi Grad
Trgovina
Kompanija: “Comp-astor” d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 15.05.2014.

Detaljno- Prijem robe
- Razvoz robe
- Slaganje, izlaganje robe
- Rad na kasi,
- Komunikacija sa kupcima i njihovo usluživanje
- Održavanje dobrih odnosa sa kupcima
- Redovno održavanje higijene maloprodajnog objekta
- Pregledanje rokova, redovno ažuriranje i praćenje cijena
- Ostala zaduženja po nalogu nadređenog

- Da imaju završenu srednju poljoprivednu školu
- Komunikativni su, fleksibilni, precizni i odgovorni
- Poznavanje rada na računaru
- Aktivni su vozači (vozačka dozvola “B” i “C” kategorije)
- Spremnost na dužu saradnju
- Sposobnost da se uredno vodi sva potrebna evidencija i obavljaju svi radni zadaci
- Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova, poželjno ali ne i neophodno

“Comp-astor” d.o.o.
Rakani bb, Novi Grad
052/768-444
http://www.comp-astor.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik u računovodstvu - “Comp-astor” d.o.o.
Novi Grad
Računovodstvo i revizija
Kompanija: “Comp-astor” d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 15.05.2014.

Detaljno- Obavlja poslove provere ispravnosti ulazne dokumentacije prije knjiženja
- Obavlja poslove knjiženja poslovnih promjena
- Obavlja poslove deviznog i ostalog platnog prometa
- Vrši usklađivanje stanja sa kupcima i dobavljačima
- Vrši kontinuirano praćenje likvidnosti, kreira planove likvidnosti, prati naplatu potraživanja i komunicira sa kupcima
- Obezbeđuje usaglašenost sa politikom i procedurama na nivou grupe, kao i lokalnim zakonskim propisima
- Priprema finansijske izveštaje, izveštaje o troškovima Ili budžetu, sastavlja računovodstvene formulare, zapise, metode i procedure
- Kontroliše šemu knjiženja u software-u i učestvuje u razvoju transakcija software-a

Uslovi za kandidate:

- Posedovanje diplome Ekonomskog fakulteta ili fakulteta sličnih usmerenja
- Precizni, odgovorni, detaljni
- Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Outlook i računovodstveni softver)
- Poznavanje engleskog jezika (komunikacija i pisanje)
- Aktivni su vozači (vozačka dozvola B kategorije)
- Spremnost na dužu saradnju
- Sposobnost da se uredno vodi sva potrebna evidencija i obavljaju svi radni zadaci
- Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova, poželjno ali ne i neophodno

“Comp-astor” d.o.o.
Rakani bb, Novi Grad
052/768-444
http://www.comp-astor.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar farmacije - ZU “APOTEKA PETKOVIĆ” ŠAMAC
Šamac
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.06.2014.

DetaljnoMagistar farmacije - 1 izvršilac

- magistar farmacije, da ima završen Farmaceutski fakultet,
- položen stručni ispit,
- da ima licencu za rad,
- državljanin BiH.

Konkurs se raspisuje za prijem na rad na određeno vrijeme - 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora o radu u stalni radni odnos.
- stan obezbijeđen,
- plata po dogovoru.

Dokumentaciju slati na navedenu adresu.
Konkurs je otvoren do 01.06.2014 godine.

ZU “APOTEKA PETKOVIĆ”
MAJKE JEVROSIME
76 230 ŠAMAC
Tel: 065/755-186

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer zaštite životne sredine-ripravnik - JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
Vukosavlje
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

DetaljnoPripravnik sa završenom visokom stručnom spremom u zvanju: inženjer zaštite životne sredine

- Rad i osposobljavanje pripravnika trajaće jednu godinu, radi stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad i za sticanje prethodnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita, nakon čega mu prestaje rad.

Opšti uslovi:
- Da je državljanin RS, odnosno BIH
- Da je stariji od 18. godina
- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

Posebni uslovi za kandidate:
- Završena visoka stručna sprema sa najmanje 180 ECTS bodova i stečeno stručno zvanje inžinjer zaštite životne sredine,
- Da kandidat do sada nije zasnivao radni odnos u traženom nivou stručne spreme.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Ovjerenu fotokopiju lične karte,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi i stečenom stručnom zvanju “inžinjer zaštite životne sredine”,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o nekažnjavanju,
- potvrdu-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje po mjestu njegovog prebivališta da kandidat nema ostvaren radni staž nakon sticanja VSS.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti naknadno.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom mogu se predati lično ili poštom na adresu preduzeća sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnika”.

JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA BB
74 470 VUKOSAVLjE
Tel: 053/707-507

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik - profesor italijanskog jezika - OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
Blatnica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

DetaljnoNastavnik - profesor  italijanskog jezika  - 1 izvršilac , na određeno radno  vrijeme  do 30.06.2014. - 25% nastavne norme, odnosno na 6 časova sa ili bez iskustva

I – Opšti uslovi:
Opšti  uslovi koje kandidati  treba  da ispunjavaju  prilikom  prijavljivanja na javni konkurs  su:
a)  da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)  da je punoljetan,  a to  dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  kopijom  lične karte
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim  uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g)da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjna protiv dostojanstva  ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
uvjerenje  o neosuđivanosti iz  stav 1. tačka g)  za izabranog kandidata škola će  pribaviti  službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

II- posebni uslovi:
Dokumentacija  koja se prilaže uz  prijavu:
Potrebno je dostaviti dokumentaciju na  osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši  bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema  radnika u radni odnos u  osnonoj školi.
Ovjerena foto- kopija diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti  ili ekvivalent.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjene  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje  izdato od Zavoda za za pošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca , ukoliko je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom
Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja , ukoliko  se  radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koje nije starije od 26 godina života
Uvjerenje opštinskog /gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidati iz kategorije  borca
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandideatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida
Kućna listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem  ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda  porodičnog domaćinstva  manji od najniže osnovne plate u RS , uz koju je potrbno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu izdatu od Zavoda  za zapošljavanje  za članove porodičnog domaćinstva  koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica .
- Potvrdu izdatu od nadležne  poslovnice  Fonda  penzijsko i invalidskog osiguranja RS  da član porodičnog domaćinstva  koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije
- Potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva  zaposlen i
- Potvrdu o redovnom školovanju  onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi  od  26 godina,
Potvrdu izdatu od nadležnog organa  jedinice lokalne samouprave  ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju  stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendiju za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine

III intervju i testiranje:
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti  testiranje i intervju dana ponedjeljak 05.05.2014.  u  9,00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’ Dositej Obradović’’ Blatnica .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija  za izbor kandidata  neće razmotiti.

IV Rok za podnošenje prijave:
Javni konkurs je otvoren osam  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
V adresa dostavljanja prijava.
Prijave sa  potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, poštom ili neposredno u upravu  škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ”prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika-stručnog saradnika”.
Prijave kandidata koje su dostavljene na konkurs od 16.04.2014 godine biće razmatrane.

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
74 275 BLATNICA
Tel: 053/446-144
E-mail: os095@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!