Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Općini Cazin
Cazin
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 08.09.2014.

Detaljno

Na temelju čl. 35., a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br.5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Cazin, objavljuje;

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Cazin

 

- Urbanističko-građevinski inspektor, na mandatni period od tri godine - 1 (jedan) izvršilac,

Opis poslova: obavlja nadzor nad izradom planskih dokumenata koje donosi općinsko vijeće; obavlja nadzor nad ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata koje donosi općinsko vijeće; obavlja nadzor nad građenjem građevina za koje odobrenje za građenje izdaje općinski načelnik; obavlja nadzor nad usaglašenošću lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, sa planskim dokumentima i stručnom ocjenom za građevine za koje je nadležna općinska služba; obavlja nadzor nad kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti; obavlja nadzor nad provođenjem Zakona o prostornom uređenju i građenju na području općine; u obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog uređenja i građenja obavlja sve što mu je Zakonom o prostornom uređenju i građenju stavljeno kao pravo i dužnost i druge radnje na koje je ovlašten i koje su mu propisane kao obaveza postupanja ovim zakonom; vrši nadzor i pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima, a nadzor nad građenjem vrši na osnovu službene dužnosti i po prijavi stranaka; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u zakonskom roku; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili dugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom; poduzima i određene preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa, ukazuje na štetne posljedice, predlaže mjere za otklanjanje njihovih uzroka i slično; zapisnikom, izuzetno, može narediti poduzimanje i izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne općinske službe da oglasi rješenje ništavnim o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za građenje, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odrebama zakona; dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS- VII stepena ili diploma visokog obrazovanja, prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske ili građevinske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit „B" kategorije

Prijavljivanje na javnog konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Cazin"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
C++/3D Graphics Developer
Elektrotehnika i informatika
Objavio: OksanaH

Objavljen 28.08.2014. Ističe 13.09.2014.

Detaljno

This is a remote, home-based position.

Scopic Software (www.scopicsoftware.com) is seeking intelligent, hard-working, passionate C++/3D Graphics/Geometry Developer that want to do interesting work. Scopic Software is US-based company with employees in more than 10 different countries.  The company develops graphics, multimedia and image processing/analysis software for the desktop, web and mobile platforms. Engineers work from the comfort of their home using a PC and internet connection. Projects can be short or long. Project team sizes range from 1 to 10 people, including QA and a project manager. Web-based project management, source code control and bug tracking software help to manage the development process. Work is interesting and challenging.

 

Requirements:

·                 Very good C++ programming skills

·                 Expertise/experience in 3D graphics and mathematics

·                 Skilled with OpenGL, Direct3D or one or more 3D engines

·                 Experience with one or more shader languages (HLSL, GLSL or Cg)

·                 Experience with CUDA

·                 Experience with Qt (not required)

·                 Good English reading and writing skills

·                 Home development machine and good internet connection

 

This is a part-time or full-time position.

Hourly rate range 12$-17$ per hour depends on experience.

Please send your CV in English to oksana.h@scopicsoftware.com.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općinu Stari Grad Sarajevo
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 12.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 8/11), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinu Stari Grad Sarajevo

06 / 707


 

01. Stručni saradnik za sprovođenje interne revizije u Vanorganizacionoj jedinici - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove u Službi civilne zaštite -1(jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za ljudske resurse u Službi kabineta načelnika općine - 1(jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za medije u Sektoru za odnose sa javnošću - 1(jedan)izvršilac
05. Stručni saradnik za kulturu i sport u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj - 1(jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Učestvuje u poslovima vezanim isključivo za internu reviziju. Pomaže internom revizoru u planiranju, izvršavanju, analizi i izvještavanju o sprovedenim internim revizijama u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, kodeksom profesionalne etike za internu reviziju, a uz uvažavanje Standarda interne revizije. Učestvuje u pripremi izrade Strateškog i godišnjeg plana interne revizije i u svim zadacima koji proističu iz navedenih revizorskih dokumenata. Priprema i kontroliše podatke u vezi sprovedenih revizija. Učestvuje u izradi izvještaja o izvršenoj reviziji i davanju preporuka i mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Uz pojedinačne revizije iz Strateškog plana rada i godišnjih planova interne revizije, učestvuje u drugiim revizijskim poslovima, a koja se obavljaju po nalogu Načelnika Općine. Po nalogu internog revizora ostvaruje saradnju sa ostalim općinskim službama i uposlenicima radi usaglašavanja konačnog revizorskog izvještaja i pomaže internom revizoru u praćenju datih preporuka a u skladu sa provedbenim internim revizijama. Obavlja i druge poslove koje mu odredi interni revizor. Za svoj rad neposredno odgovara internom revizoru.
02.Opis poslova: Učestvuje u izradi plana prihoda i rashoda za izradu budžeta Općine Stari Grad dijelom koji se odnosi na Službu civilne zaštite. Predlaže mjere na unaprjeđenju zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine. Učestvuje u izradi Plana materijalno - tehničke pomoći za službe zaštite i spašavanja koje se finansiraju iz namjenskih stavki budžeta Općine. Za svoj rad odgovara Pomoćniku Načelnika. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
03.Opis poslova: Vrši analizu podataka iz baze, prikuplja sređuje i obrađuje podatke i uspostavlja odgovarajuće datoteke o uposlenim u Općini. Vodi brigu o personalnim dosjeima uposlenih i vrši ažuriranje podataka iz dosjea. Priprema uvjerenja iz službene evidencije o činjenicama koje se odnose na radno pravni status uposlenika u Općini. Izrađuje jednostavnija rješenja o pravima i dužnostima uposlenika u Općini. Izrađuje izvještaje o stanju ljudskih resursa u Općini. Učestvuje u provođenju planova i programa za obučavanje i osposobljavanje uposlenih. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

04.Opis poslova: Učestvuje u poslovima informisanja javnosti putem saopćenja za javnost, informacija za medije (elektronske i printane) i obavještenja. Sudjeluje u medijskom praćenju aktuelnih događaja u Općini Stari Grad. Radi na poslovima interne i eksterne prepiske i učestvuje u organiziranju konferencija za novinare i medijskih nastupa zvaničnika Općine. Učestvuje u sačinjavanju izvještaja, informacija i sl. iz domena rada Sektora. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
05.Opis poslova: Učestvuje u izradi plana aktivnosti iz oblasti kulture i sporta na području Općine Stari Grad, te organizaciji kulturnih i sportskih manifestacija. Prati i analizira rad sportskih udruženja i klubova na području Općine. Izrađuje izvještaje, informacije, i druge stručne materijale / strategije vezane za stanje sporta i razvoj sportskih aktivnosti na području Općine. Provodi konkursnu proceduru za dodjelu sredstava iz budžeta Općine nevladinim organizacijama i prati realizaciju namjenskog utroška tih sredstava. Priprema izvještaje i ostvaruje saradnju sa Komisijom za budžet. Sarađuje sa kulturno - umjetničkim društvima na području Općine.Ostvaruje saradnju sa javnim ustanovama iz oblasti kulture i kulturno - historijskog nasljeđa.Implementira projekte iz oblasti sporta i kulture u saradnji sa osnovnim školama. Prisustvuje i sudjeluje na seminarima iz oblasti sporta i kulture. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

za poziciju 01.
- VSS -VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - Ekonomski fakultet
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 02.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - Fakultet ekonomskog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 03.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - Fakultet društvenog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 04.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - Fakultet društvenog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 05.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, Fakultet društvenog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova (za poziciju 01), dužni su dostaviti i :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Stari Grad Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Promoteri - Mikrokreditna fondacija EKI
Cazin
Marketing i PR
Kompanija: Mikrokreditna fondacija EKI Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 09.09.2014.

Detaljno

Mikrokreditna fondacija EKI
www.eki.ba

Mikrokreditna fondacija Eki traži 2 promotera za područje opštine Cazin

OPIS POSLA

- Provođenje marketinških aktivnosti sa potencijalnim klijentima

- Posjeta klijentima na terenu, kontakt sa klijentima i pregovori u vezi novih kreditnih aranžmana

- Prezentacija ekija i ekijevih proizvoda

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Obrazovanje: minimalno SSS

Vještine:rad na računaru, vozačka dozvola B kategorije

Lične kvalitete:izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja

Ne smiju postojati zakonske smetnje za obavljanje poslova definisanih ovim opisom posla.

Obavezno dostaviti dokaz o završenoj školskoj spremi i vozačkoj dozvoli

Ukoliko Vas ne kontaktiramo u roku od 15 dana od datuma zatvaranja konkursa, smatrajte da niste zadovoljili potrebne kriterijume.

Vaša prijava će biti čuvana dvije godine u našoj bazi te Vas u tom periodu možemo kontaktirati ukoliko budemo imali pozicija koje odgovaraju Vašem profilu. Imajte u vidu da dokumente koje nam pošaljete ne vraćamo

Email: posao@eki.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik - Mikrokreditna fondacija EKI
Bužim
Ekonomija i finansije
Kompanija: Mikrokreditna fondacija EKI Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 14.09.2014.

Detaljno

Mikrokreditna fondacija EKI
www.eki.ba

MKF Eki kao lider u mikrokreditiranju zna da pravi pristup poslu znači donijeti posao tamo gdje je najpotrebniji – do samog klijenta. Poslovanjem na ovaj način smo postali dio  zajednice  u kojoj radimo i taj status čuvamo i vrijednujemo.

Odgovornost  u radu je najbolji način da pokažemo da smo socijalno osviješćena organizacija, a 17 godina predanog rada i preko 37 000 aktivnih klijenata potvrđuju da smo na pravom putu.

Građenje  partnerskih  odnosa među zaposlenima fondacije i sa našim klijentima je naše opredjeljenje i svaki naš korak vodi u tom pravcu.

Za Bužim tražimo

KREDITNOG SLUŽBENIKA

Koji će pomoći da povećamo broj zadovoljnih klijenata svakodnevnim proaktivnim pristupom u radu i stvaranjem partnerskog odnosa sa klijentima, spajajući njihove poslovne potrebe sa izvorima finansiranja koji pružamo. Mi znamo kako poboljšati živote ljudi, postanite dio našeg tima i dajte svoj doprinos.

Nudimo Vam raznoličan posao, pun izazova, kontakta sa različitim poslovima i različitim ljudima kroz koji ćete steći iskustvo koje nećete dobiti ni na jednom drugom poslu.

Ako se vidite u finansijskom sektoru, aktivan ste vozač i tražite dinamičan posao, dođite, umnožimo svoje napore u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Prednost imaju kandidati sa područja Bužima i Bosanske Krupe

Za uzvrat, očekujemo Vašu punu posvećenost i aktivan pristup našim klijentima, ljudima zbog kojih postojimo.

Očekujemo Vaše prijave u formi CV-a uz visoku stopu motivacije na email posao@eki.ba do 14.09.2014.

Više o MKF EKI na  www.eki.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnica za manikir i pedikir (m/ž) - Nail studio Faith
Sarajevo
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 05.09.2014.

Detaljno

Novootvorenom modernom studiu za manikir i pedikir u Sarajevu potrebne su 3 zaposlenice. Vaše pismo zainteresovanosti uz biografiju (i obavezno kontakt podatke) možete dostaviti na email: nailstudiofaith@gmail.com najkasnije do 05.09.2014. godine.

Radujemo se Vašim prijavama ! Nail studio Faith

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer za mjerenje, regulaciju i održavanje (m/ž) - Sisecam Soda Lukavac
Lukavac
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Sisecam soda Lukavac d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 25.09.2014.

Detaljno

O nama: 

Sisecam Soda Lukavac d.o.o. se bavi proizvodnjom sode,  koja se koristi kao sirovina u više od 100 proizvoda, od stakla do deterdženta, od hemijske i kožarske industrije, pa do farmaceutskog sektora. 

Soda Sanayii A.S. je većinski vlasnik Sisecam Sode Lukavac d.o.o i  nalazi se u sklopu hemijskog ogranka Sisecam u okviru kojeg posluje i Sisecam soda Lukavac d.o.o.. 

Od 1. septembra 2006. godine fabrika je u vlasništvu turske industrijske grupacije, Sisecam Grupacije koja zauzima vodeće mjesto u poslovnim aktivnostima koje pokrivaju osnovna polja industrije stakla kao što su: ravno staklo, staklena galanterija, staklena ambalaža i staklena vlakna, ali i proizvoda hemijske industrije kao što su soda i hrom. Organizaciono, Sisecam je podijeljen u 4 grupacije: grupaciju za proizvodnju stakla za građevinsku industriju, ambalažnog stakla, staklene galanterije i hemijsku grupaciju. Od dana privatizacije do danas Sisecam Soda Lukavac d.o.o.  prolazi kroz proces modernizacije i restauracije u cilju postizanja najviših standarda kao i pozicije regionalnog lidera u hemijskoj industriji.

Naš je uspjeh rezultat jasne poslovne vizije, sposobnosti da kreiramo i proizvedemo kvalitetne i konkurentne proizvode, te predanog i timskog rada svih zaposlenika naše firme.
             
Tražimo kandidate koji će biti dio naše kompanije na sljedećoj poziciji:

- Inženjer za mjerenje, regulaciju i održavanje - 1

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su: 
 • Završen fakultet elektrotehnike - ( Smjer: Automatika i elektronika, Tehnička informatika, Automatika i robotika)
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno je:
              • Poznavanje turskog jezika
              •3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima održavanja, montaže i demontaže  mjerne opreme kao što su transmiteri pritiska, temperature, debimetri, vage, PLC, SCADA sistemi, regulacioni ventili i sl.

Sposobnosti koje tražimo:
 • Sposobnost upravljanja investicijama, projektima, materijalima i sredstvima;
 • Poznavanje rada na računaru (Windows operativni sistem, MS Office, Auto CAD mechanical.);
 • Umijeće rukovođenja, organiziranja, i planiranja;
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske vještine;
 • Kvalitetan i metodičan pristup pri planiranju i upravljanju projektima i investicijama;
 • Sposobnost identifikacije problema, te kreiranje i testiranje najoptimalnijeg problemskog rješenja;
 • Samoinicijativnost u radu;
 • Timski rad.
Nudimo Vam:
 • izazovno okruženje
 • mogućnost razvijanja i napredovanja u karijeri 
 • visoku socijalnu sigurnost i fleksibilne beneficije koje se temelje na vještinama kandidata.
Ako mislite da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu, imate adekvatna stručna znanja, spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja, stimulacije i profesionalan razvoj dostavite svoj CV elektronskim putem opcije "Prijavi se na oglas" ili fax: 035 552 736.

Vaše prijave možete dostaviti i poštom na :

Sisecam Soda Lukavac doo
Prva Ulica br.1
75300 Lukavac,
Tuzlanski kanton, BiH

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

About us: 

Sisecam Soda Lukavac Ltd. produces soda chemicals that are used as raw materials in more than 100 products, from glass to detergents, from the chemical industry to the leather and pharmaceutical sectors. 
Soda Sanayii A.S. is the majority owner of Sisecam Soda Lukavac Ltd. and  part of the chemical branch of the group Sisecam within which Sisecam Soda Lukavac Ltd. operates. 

As from the September 1st. 2006, the factory is owned by Sisecam groupation, which has a leading position in business activities that cover basic areas of the glass industry, such as: flat glass, glassware, glass packaging and glass fibres, and chemical industry products such as soda and chromium. 

Organizationally, Sisecam is divided into 4 groups: groups for manufacturing glass for the construction industry, glass packaging, glassware and the chemical group. 

From the moment it was privatized until today, Sisecam Soda Lukavac Ltd.  undergoes the process of modernization and restoration in order to achieve the highest standards and a leading place in the region's chemical industry. Our success is the result of a clear business vision, the ability to create and produce high quality and competitive products, as well as dedicated and team work of all employees of our company.

We are looking for candidates who will be part of our company for the following position:

- Measure, regulation and maintenance engineer - 1 

 Major requirements:
 • Electrical Engineering - University Degree  ( Departments : Automatic Control and  Electronics, Technic Informatics, Robotics and Automation)
 • Knowledge of English is obligatory 
 • Preferably 
        •Knowledge of Turkish 
      • 3  years of work experience in maintenance, assembling and disassembling of measuring instruments such as temperature and pressure transmitters, liquid and mass flowmeters, scales, PLCs, SCADA systems, control valves etc.

Key skills:
 • Ability to manage investments,projects, materials and funds;
 • Good command of Windows operating systems MS Office, Auto CAD mechanical.Other computer skills would be an asset;
 • Qualities of leadership, organization, communication and planning;
 • Excellent verbal and written communication skills;
 • Methodical and high quality approach to planning and managing projects and investments;
 • Ability to identify the source of the problem, create and test the most optimal problem solutions;
 • Independence;
 • Teamwork;
We offer You:
 • challenging environment
 • possibility of developing and making progress your career  
 • high social security and flexible benefit package based on the skills of the candidate
If you think that you meet the necessary conditions for employment in the aforementioned position, you have adequate professional knowledge, you are ready for dynamic and responsible business, additional professional training, incentives and professional development,  send your CV to fax number 035 552 736.

You can also send your CV  by post:
Address:
Sisecam Soda Lukavac doo
Prva Ulica br.1
75300 Lukavac, Tuzla Canton, BiH
Ad will be open 30 days from the date of publication.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnolog na zavarenim konstrukcijama (m/ž) - GS-Tvornica mašina Travnik dd
Travnik
Mašinstvo i metalurgija
Kompanija: GS Maschinenfabrik Travnik AG Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.08.2014. Ističe 26.09.2014.

Detaljno

Datum:  27.08.2014. godine
Broj:     3946-08/14

Gs - Tvornica mašina Travnik kao izvozno orijentisana firma sa godišnjim udjelom izvoza od 98 %, proizvodi mašinske dijelove za njemačke i austrijske firme. Tvornica je u većinskom vlasništvu njemačke firme Global Sourcing GmbH. Sastoji se od mladog, motivisanog i visokokvalitetnog tima spremnog na kontinuirano profesionalno usavršavanje i edukaciju. Sa tendencijom širenja proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja novih radnika objavljuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

Tehnolog na zavarenim konstrukcijama...................................... 1 izvršilac

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:
 • VSS – diplomirani inžinjer mašinstva
 • poznavanje njemačkog jezika
 • poznavanje rada na računaru 
 • radno iskustvo od tri (3) godine na istim poslovima
Prednost po ovom Oglasu imati će kandidati koji aktivno poznaju strani jezik za tražene pozicije.

Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom poslati na adresu:

GS - Tvornica mašina Travnik
Slimena b.b.
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
sa naznakom: „ Prijava na Oglas“

Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru po ovom Oglasu sa kandidatima će biti obavljen razgovor.
Kandidati koji budu zadovoljili kriterije iz ovog Oglasa naknadno će dostaviti: diplomu o završenoj školi, potvrdu o radnom iskustvu i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Ohrabrujemo kandidate i iz drugih gradova da se prijave na navedene pozicije jer za izabrane kandidate sa mjestom stanovanja preko 60 km udaljenosti od Travnika, obezbijedili smo smještaj.

Rok za prijavu: 30 dana od dana objave Oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                   
D I R E K T O R                     
Mr.sc. Snježana Köepruner,dipl.ing

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!