Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Trgovac - TR "Bamboocha" Modriča
Modriča
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 08.11.2014.

DetaljnoProdaja voća i povrća

Žena, starosti od 25-30 godina, radno iskustvo nije neophodno.
Poželjno da ima trgovačku školu ali ne i obavezno, bitno da hoće da radi u trgovini.

TR “Bamboocha” Modriča
D. Obradovića bb

Sve informacije možete dobiti na telefon: 065/727-604

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove u Sektoru za socijalnu politiku - ADSFBiH
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 13.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona
5 / 435

 
- Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove u Sektoru za socijalnu politiku - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu propisa iz domena i rada ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu iz djelokruga Sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); prati i nadzire primjenu zakonskih i podzakonskih propisa na području Kantona, iz oblasti Sektora; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih objašnjenja i drugih oblika pravne pomoći pravnim i fizičkim licima; inicira izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa a shodno iskustvima iz prakse; izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko - pravnih, obligacionih i dužničko - povjerilačkih odnosa ministarstva; vrši arhiviranje završenih predmeta i akata; sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000 standardima; izvršava i druge poslove iz nadležnosti ministarstva po nalogu ministra i pomoćnika ministra kojima i odgovara za svoj rad.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS/VII stepen stručne spreme, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci i spremi, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci i spremi, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo


          

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za povezivanje javnih finansija sa strateškim razvojnim prioritetima - ADSFBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 13.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za programiranje razvoja, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom zavodu za programiranje razvoja 
06 / 736

 

- Stručni saradnik za povezivanje javnih finansija sa strateškim razvojnim prioritetima - 1( jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši izradu analitičkih i informativnih materijala vezanih za usklađenost i metodološku povezanost razvojnih prioriteta i politika s budžetskim planiranjem na nivou Federacije BiH; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja vezanih za poboljšanje usklađenosti i unapređenja strateškog i budžetskog planiranja na različitim razinama vlasti u Federaciji BiH, kako bi u implementaciji strateških dokumenata bili finansirani oni projekti koji najviše doprinose implementaciji; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora

Visina plaće za radno mjesto: 1.226,84 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili fakultet za javnu upravu 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR. 19/V

71000 SARAJEVO

sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika 
u Federalnom zavodu za programiranje razvoja"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik zastupnika Vijeća ministara BiH - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 19.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, raspisuje

  
JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

 

1/01 Pomoćnik zastupnika Vijeća ministara BiH

 

1/01 Pomoćnik zastupnika Vijeća ministara BiH

Opis poslova i radnih zadataka: rukovođenje radom na pripremi zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava i radom na izvršenju presuda tog suda, te izrađivanje nacrta izjašnjenja na aplikacije u predmetima u kojima postoji ranije zauzet stav zastupnika Vijeća ministara; pomaganje u izradi izjašnjenja za zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava i za izvršenje presuda istog suda; učestvovanje u timu koji zastupa Vijeće ministara na usmenoj raspravi pred Evropskim sudom za ljudska prava; praćenje domaćih i međunarodnih propisa koji se odnose na zaštitu ljudskih prava; praćenje i analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu; pripremanje relevantnih domaćih i međunarodnih propisa i informacija za potrebe zastupanja pred Sudom i izvršenje presuda; pomaganje u pripremi sastanaka koji se održavaju pri Evropskom sudu za ljudska prava i Vijeću Evrope; obavljanje drugih pravnih i stručnih poslova vezanih za pripremu zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava i za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava po uputstvima i nalogu zastupnika Vijeća ministara.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit; iskustvo u radu u advokaturi, pravosudnim i drugim državnim tijelima u trajanju od najmanje 5 godina; aktivno znanje engleskog i/ili francuskog jezika,verifikovano od nadležne institucije; poznavanje rada na računaru.

Status: Rukovodeći državni službenik u rangu pomoćnika direktora.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.688,70 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

-     fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;
-     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
-     uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;
-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
-     dokaza o aktivnom znanju engleskog i/ili francuskog jezika;
-     popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
-       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
-       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
-       U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

-         Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog  postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita  («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan Javni konkurs, o  čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 19.11.2014. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za zastupanje

pred Evropskim sudom za ljudska prava»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Asistent Uprave (m/ž) - Prevent BH d.o.o
Goražde
Menadžment i upravljanje
Kompanija: Prevent BH d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno

Prevent je globalna kompanija u automobilskoj industriji, čiji se proizvodni portfolio sastoji od kompletne proizvodnje presvlaka za vozila, kože, proizvodnje metalnih dijelova za kočione sisteme i prenosnih sistema za putnička vozila. Ako ste u potrazi za izazovima, težite usavršavanju, uporni ste, odgovorni i želite biti dio našeg tima, pridružite nam se. Tražimo saradnika na poziciji:  

Asistent Uprave (m/ž)
Mjesto rada u Goraždu

Opis:
 • Aktivna pomoć pri pripremi prezentacija, analiza i obavijesti;
 • Administrativni rad;
 • Pomoć i koordinacija pri realizaciji internih projekata;
 • Nadzor i optimiranje poslovnih procesa, identifikacija sinergije i područja gdje su moguća poboljšanja.
Potrebne kvalifikacije:
 • VSS, diplomirani ekonomista ili MBA,
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim pozicijama,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje njemačkog jezika prednost,
 • iskustvo s projektnim vođenjem, rad u multinacionalnom okruženju dodatna prednost,
 • samostalnost, samoinicijativnost, ambicioznost, snalažljivost i komunikativnost,
 • visok nivo organizacije, pregovaračke i analitičke sposobnosti.
Osigurali smo Vam:
 • direktan rad sa Upravom Društva,
 • rad u dinamičnoj automobilskoj industriji,
 • obuku i usavršavanje,
 • pozitivnu radnu atmosferu i ugodno radno okruženje.
Prijave, uz priloženu biografiju na bosanskom i engleskom jeziku, dostavite na adresu:
Prevent BH d.o.o. Sektor za ljudske resurse
Topuzovo polje bb 71300 Visoko

Krajnji rok za slanje prijava je 15.11.2014.                                               
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija o Prevent grupaciji u BiH potražite i na našoj zvaničnoj stranici www.prevent.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički projekt koordinator (m/ž) - Prevent BH d.o.o
Visoko
Ostalo
Kompanija: Prevent BH d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno

Prevent je globalna kompanija u automobilskoj industriji, čiji se proizvodni portfolio sastoji od kompletne proizvodnje presvlaka za vozila, kože, proizvodnje metalnih dijelova za kočione sisteme i prenosnih sistema za putnička vozila. Ako ste u potrazi za izazovima, težite usavršavanju, uporni ste, odgovorni i želite biti dio našeg tima, pridružite nam se. Tražimo saradnika na poziciji:                                                  

Tehnički projekt koordinator
Prevent Visoko (m/ž)

Glavne odgovornosti radnog mjesta su: 
 • Razvoj produkta (autopresvlake) / Projektno vođenje u saradnji sa tehničkim odjelom kupca,
 • Planiranje i definisanje koncepta razvoja produkta (projektno planiranje, risiko-analiza, tehnička studija izvodljivosti),
 • Izrada i dorada kompletne tehničke dokumentacije u saradnji s kupcem (design skice, preglednice i specifikacije materijala, razvojni plan, konstrukcijski crteži),
 • Izrada razvojnih ponuda, definisanje razvojnih troškova i praćenje projektnog budžeta,
 • Industrijalizacija projekta / produkta,
 • Odgovornost za verifikaciju proizvoda ,
 • Change management (uvodjenje promjena na produktu, provjera tehničke izvodljivosti, implementacije promjene u proizvodnju),
 • Customer management (redovni timski sastanci sa kupčevim odjelom razvoja, nabave i kvaliteta, predstavljanje razvojnih uzoraka, definisanje daljnih akcija u cilju poboljšanja proizvoda),
 • Rad na optimiranju proizvoda po kupčevim zahtjevima u saradnji sa modelarom,
 • Definisanje terminskih planova za razvoj proizvoda po projektnim fazama automobilske industrije.
Uvjeti: 
 • VSS tehničkog smjera;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 1 godine;
 • Aktivno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (prednost njemački jezik);
 • Aktivno poznavanje MS Office-a;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Spremnost na putovanja.
Ako ste zainteresirani za opisano radno mjesto i udovoljavate navedenim kriterijima, pozivamo Vas da nam pošaljete svoju biografiju i motivacijsko pismo poštom Prevent BH, Topuzovo polje bb, 71300 Visoko.
Sa naznakom „Za konkurs Tehnički projekt koordinator”

Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2014.. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje
Više informacija o Prevent grupaciji u BiH potražite i na našoj zvaničnoj stranici www.prevent.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mehaničar (m/ž) - Prevent BH d.o.o
Visoko
Zanatske usluge
Kompanija: Prevent BH d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 13.11.2014.

Detaljno

Prevent  Sarajevo d.o.o. Visoko  raspisuje eksterni oglas u odjelu Održavanje, za poziciju:

Mehaničar

Direktno odgovara za:
 1. Održavanje i popravak alata i mašina u proizvodnji;
 2. Održavanje i popravak na područjima finomehanike, energetike, elektroinstalacija
 3. Praćenje radne opreme, akcije i sudjelovanje u analiziranju grešaka pri djelovanju opreme;
 4. Izrada opreme, osnovnih sredstava, rezervnih dijelova;
 5. Preuzimanje i montaža opreme ili sudjelovanje pri istom;
 6. Vođenje evidencije, priprema i posredovanje podataka sa područja održavanja.  
Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati su:
 • SSS, mašinskog ili elektrotehničkog smjera;
 • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 2 godine;
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
 • Poznavanje MS Office-a, služenje e-mailom i internetom.
Posebne vještine:
 • Sistematičnost;
 • Samoinicijativa;
 • Timski rad;
 • Preciznost.
Prijave, uz priloženu biografiju, dostavite na adresu: Prevent Sarajevo d.o.o. Sektor za ljudske resurse Goruša bb 71300 Visoko. 
Krajnji rok za slanje prijava je sedam dana od dana objavljivanja oglasa, do 15.10.2014. godine.

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Key Account Manager/Large Account Sales Representative (m/f) - LEXMARK International BH d.o.o.
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno

You have a challenging and rewarding opportunity
to join a leading developer, manufacturer and supplier of printing solutions

We are looking for

Key Account Manager/Large Account Sales Representative

Responsibilities
 • To establish business relations with corporate accounts to create demand for company product line
 • To identify potential accounts, understand their needs, match solutions/products to their needs
 • To manage and complete the selling process from introduction and contract negotiations to final agreement
 • To report periodically and precisely on progress and results to the Branch Manager
PROFILE
 • Proven experience in account sales and service within an international company
 • Motivated, goal-oriented work habits
 • Excellent communication and presentation skills
 • MS Office
 • Excellent English skills (reading, writing, speaking)
 • Commercial or Technical University degree
For this post we offer an independent position and a competitive remuneration package. The applicants are requested to send their CV in English  by post to: Lexmark International BH doo Fra Andjela Zvizdovica 1, 71000 Sarajevo

Closing date: November 15th, 2014. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!