Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
Unsko - Sanski kanton
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.08.2014. Ističe 29.08.2014.

Detaljno

Na temelju čl. 35., a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br.5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, objavljuje;

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona

- Stručni savjetnik za ekonomske poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: pomaže tužiocima u Odjelu za korupciju i privredni kriminal u radu po predmetima; vrši stručnu obradu predmeta i predlaže rješenja za postupanje u predmetima; savjetuje tužioce u svakoj fazi krivičnog postupka; priprema i daje stručno mišljenje sa aspekta primjene finansijskih, računovodstvenih, knjigovodstvenih, budžetskih, poreskih i drugih propisa iz oblasti ekonomske struke i stavlja prijedlog radnji koje treba poduzeti u predmetima; proučava i prati propise iz svih ekonomskih oblasti za koje savjetuje tužioce i brine se o primjeni istih u tužilačkom radu; obavlja i druge najsloženije poslove osnovne djelatnosti po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužilaca ovog Tužilaštva.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -ekonomske struke,
- položen stručni ispit
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javnog konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Općini Jajce
Jajce
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.08.2014. Ističe 04.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Jajce, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Jajce
5 / 424

 

- Pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti u Službi opće uprave i društvenih djelatnosti - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi radom općinske službe kao organizacijske jedinice za koju je zadužen i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti upravne službe; redovno upoznaje Općinskog načelnika i o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti upravne službe i predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti upravne službe i izvršava sve poslove po nalogu načelnika, te odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; vođenje prvostepenog upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari iz oblasti boračko-invalidske zaštite uključivši i rat 1941.-1945. godine; sudjeluje u izradi nacrta Statuta i drugih propisa iz nadležnosti tijela uprave, davanje stručnih rješenja o nacrtima Statuta i prijedlozima drugih općih akata; provodi postupke o pitanjima statusa državnih službenika i namještenika, i provodi službene evidencije koje se odnose na ljudske resurse unutar tijela uprave; obavlja pružanje pravne pomoći; obavlja izradu i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanja odobrenja i saglasnosti predviđenih zakonom i drugim propisima iz oblasti opće uprave kao i oblasti društvenih djelatnosti; obavlja vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i vrši izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, a odnose se na oblast opće uprave; vrši pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana i po službenoj dužnosti, a odnose se na oblast boračko invalidske zaštite, građanskih stanja i popisa birača; vrši izradu odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblastima boračko invalidske zaštite, građanskim stanjima, te u oblastima prosvjete, kulture i sporta, te predlaže mjere radi utvrđivanja politike i mjera za rješavanje određenih pitanja iz navedenih oblasti; vrši izradu i donosi pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa; vrši izradu analiza, izvještaja i informacija na osnovu odgovarajućih podataka iz oblasti građanskih stanja i boračko invalidske zaštite; koordinira u izvršavanju poslova iz nadležnosti ove službe s ostalim pomoćnicima i Općinskim načelnikom; vrši poslove iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta; priprema godišnje planove rada o vršenju poslova, koordinira aktivnosti godišnjeg planiranja i realizacije planova obuke za državne službenike i namještenike; predlaže mjere i daje smjernice u vezi sa ocjenom rada i upravljanjem učinkom državnih službenika i namještenika; osigurava efikasno uvođenje novozaposlenih u posao; sudjeluje u godišnjem planiranju i realizaciji plana obuke državnih službenika i namještenika, te o procjeni rezultata izvršenih obuka; vrši ocjenu rada državnih službenika u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH, uključujući i postizanje radnih ciljeva i praćenje rada državnog službenika; vrši ocjenu rada namještenika u skladu sa propisanim pravilima; priprema, sačinjava i podnosi Općinskom načelniku izvještaje o radu službe čijim radom rukovodi; za obavljanje poslova iz nadležnosti općinske službe čijim radom neposredno rukovodi odgovoran je Općinskom načelniku.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog s najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
- osposobljenost za rad na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Jajce"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!