Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


"GULF REAL ESTATE" d.o.o. - Administrator-knjigovođa
Sarajevo, Ilidža
Računovodstvo i revizija
Kompanija: Gulf Real Estate d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.10.2014. Ističe 03.11.2014.

Detaljno

Gulf  Real  Estate d.o.o.

Ul. dr.Mustafe Pintola 25

Sarajevo, Ilidža

 

Sarajevo, 24.10.2014.godine

 

Predmet :  JAVNI  OGLAS  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

Firma „GULF REAL ESTATE“ d.o.o., raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos uposlenika na neodređeno vrijeme, uz probni  rad od 3 mjeseca, za slijedeću poziciju:

 

 

1.       Administrator-knjigovođa  (SSS) ...................1 izvršilac

 

Uslovi:

·         SSS (ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola tehničkog smijera)

·         Poznavanje rada na računaru

·         Najmanje 2 godine radnog iskustva na računovodstveno-financijskim poslovima

 

Uz prijavu priložiti:

 

·         Biografiju / CV

·         Dokaz o stručnoj spremi 

·         Potvrdu o radnom  iskustvu

 

 

Prijave slati na e-mail adresu:  rusmir@gulfdoo.com ,

lično

ili na adresu firme

Gulf Real Estate

Dr.Mustafe Pintola 25

71210 Ilidža

 

Kontakt telefon:   061 484 034

 

Rok za slanje prijava – 10 dana

                                                                                                  „GULF REAL ESTATE „ DOO

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kozmetičarka - Kozmetički salon Tuzla
Tuzla
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.10.2014. Ističe 24.11.2014.

Detaljno

Potrebna kozmeticarka sa iskustvom u kozmetickom salonu u Tuzli za sve informacije obratiti se na kontakt br;0644595529 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
„GULF REAL ESTATE“ d.o.o. - Električar
Sarajevo, Ilidža
Zanatske usluge
Kompanija: Gulf Real Estate d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.10.2014. Ističe 03.11.2014.

Detaljno

Gulf  Real  Estate d.o.o.

Ul. dr.Mustafe Pintola 25

Sarajevo, Ilidža

 

Sarajevo 24.10.2014.godine

Predmet :  JAVNI  OGLAS  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

Firma „GULF REAL ESTATE“ d.o.o., raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos uposlenika za poslove grubog i finog razvoda jake i slabe  struje, sa iskustvom:

 

 

1.       Električar  (SSS) ...................1 izvršilac

 

Uz prijavu priložiti:

 

·         Biografiju / CV

·         Dokaz o stručnoj spremi 

·         Potvrdu o radnom  iskustvu

 

 

Prijave slati na e-mail adresu:  rusmir@gulfdoo.com ,

lično

ili na adresu firme

Gulf Real Estate

Dr.Mustafe Pintola 25

71210 Ilidža

 

Kontakt telefon:   061 484 034

 

 

Rok za slanje prijava – 10 dana.

 

                                                                                                  „GULF REAL ESTATE „ DOO

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Zaposlenik/zaposlenica sekretar škole - JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 29.10.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo, Armaganuša br. 29.
Telefon : 033-445-789

Na osnovu čl.112. st.4. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 23/10) i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-01-38-21625-29-1/14 i 11-01-38-21625-29-3/14 od 10.10.2014. godine, Školski odbor raspisuje 
 
J A V N I   K O N K U R S
za popunu upražnjenih  radnih mjesta 

a) nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti ....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine   
b)  zaposlenik/zaposlenica sekretar škole...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2015. godine do  15.08.2015. godine.  

Uslovi:  Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu ,  kandidati od a) do b) treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole.
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja. 

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati  su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

      a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
      b) izvod iz matične knjige rođenih, 
      c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

d) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu, 
e) radna knjižica,
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
g) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
h) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
i) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
j) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
k) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
l) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
m) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
n) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
o) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Prijava kandidata koji nije dostavio/la dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim 
ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13).

Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova kandidati mogu  dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja trgovačka škola Sarajevo, ul. Armaganuša br. 29.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev isključivo  putem  protokola Škole. 

Napomena:  Konkurs će biti objavljen 21.10.2014. godine u dnevnom listu  Oslobođenje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti - JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 29.10.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo, Armaganuša br. 29.
Telefon : 033-445-789

Na osnovu čl.112. st.4. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 23/10) i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-01-38-21625-29-1/14 i 11-01-38-21625-29-3/14 od 10.10.2014. godine, Školski odbor raspisuje 
 
J A V N I   K O N K U R S
za popunu upražnjenih  radnih mjesta 

a) nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti ....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine   
b)  zaposlenik/zaposlenica sekretar škole...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2015. godine do  15.08.2015. godine.  

Uslovi: Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu ,  kandidati od a) do b) treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole.
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja. 

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati  su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

      a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
      b) izvod iz matične knjige rođenih, 
      c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

d) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu, 
e) radna knjižica,
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
g) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
h) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
i) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
j) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
k) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
l) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
m) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
n) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
o) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Prijava kandidata koji nije dostavio/la dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim 
ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13).

Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova kandidati mogu  dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja trgovačka škola Sarajevo, ul. Armaganuša br. 29.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev isključivo  putem  protokola Škole. 

Napomena: Konkurs će biti objavljen 21.10.2014. godine u dnevnom listu Oslobođenje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Anketar (m/ž) - Ipsos d.o.o.
Hercegovina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 22.11.2014.

Detaljno

Traže se anketari na područiju cijele Hercegovine. 
Iskustvo nije potrebno. 

Prijave možete izvršiti putem telefona: 033 442 133/lokal 104 Džana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Supervizor (m/ž) - Ipsos d.o.o.
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 22.11.2014.

Detaljno

Traži se supervizor u Mostaru. 

Poželjo radno iskustvo. 

Prijave možete izvršiti putem telefona: 033 442 133/lokal 104 Džana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik (Mikrokreditni Promoter) (m/ž) - Mikrokreditna Fondacija MIKRA
Travnik
Marketing i PR
Kompanija: Mikrokreditna Fondacija MIKRA Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno

Radi razvoja i povećanja obima poslovanja,
Mikrokreditna Fondacija MIKRA  želi osnažiti svoj tim, angažirati mlade i ambiciozne ljude željne stjecanja novih znanja,    
koji razvoj svoje profesionalne karijere vide u perspektivnom, dinamičnom i prijatnom radnom okruženju.

MIKRA   članovima  svoga  tima  nudi:

Radni odnos; 

Profesionalno usavršavanje putem vrhunskih treninga i obuka;

Mogućnost  napredovanja. 

MIKRA   objavljuje  otvoreni

K O N K U R S  

za  radnu  poziciju:

Kreditni službenik (Mikrokreditni Promoter) 

za  regiju Travnik 

Posao podrazumijeva:
 • Promotivne aktivnosti i prezentiranje uvjeta i prednosti mikrokredita MKF Mikra,
 • Prodajno-komercijalne aktivnosti isključivo na terenu – administrativno-uredska i logistička podrška su već obezbijeđeni,
 • Pronalazak i kontaktiranje novih klijenata, te održavanje mreže postojećih,  
 • (ciljna skupina i naši potencijalni klijenti su: Mali poduzetnici u ruralnim i prigradskim regijama, a sektori su poljopriveda, stročarstvo, voćarstvo, zanatstvo, trgovina i tsl.),
 • Praćenje i istraživanje zadovoljstva klijenata 
 • Svakodnevni obilazak terena i lokacija sa potencijalnim klijentima, 
 • Praćenje statusa naplate potraživanja u suradnji sa Pravnim odjelom i Službom za naplatu spornih potraživanja,
 • U koordinaciji sa Marketing odjelom predlaže i provodi promotivne aktivnosti,  
 • Izvještavanje o trendovima i karakterističnim situacijama na svom terenu i tržištu.
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete:
 • Izražene vještine prodajnog pregovaranja
 • Rutiniranost u prodajnom prezentiranju i vođenju prodajnih razgovora,
 • Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu,
 • Prethodno iskustvo u komercijalnoj branši, poželjno u segmentu plasmana usluga,  
 • Nije neophodno, ali je prednost, iskustvo na sličnim poslovima u Mikrofinancijskom sektoru,
 • Komercijalno-prodajni maniri
 • Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima niskih primanja, posebno u ruralnim i prigradskim područjima, 
 • Prebivalište na području regije rada,
 • Poznavanje terena, tržišta i lokalnih zbivanja, kao i tendencija razvoja male privrede-biznisa u regiji rada, 
 • Obrazovni profili ekonomskog usmjerenja, (ili nekog drugog profila, ali sa konkretnim iskustvom i rezultatima u prodaji robe i/ili usluga), 
 • Korisničko poznavanje rada na računaru.
 • Vozačka dozvola.                         
Svi kandidati iz užeg izbora će biti kontaktirani radi poziva na intervju!

Biografije sa kontakt  telefonom slati do: 15. novembar 2014. godine, na adresu:
Mikrokreditna Fondacija MIKRA, Marka Marulića 2/VI, Sarajevo,

na Fax: 033/71-71-41 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!