Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica
Fojnica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.07.2015. Ističe 13.07.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica


5 / 455Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 42/15 od 03.06.2015. godine i u dnevnim novinama «Dnevni avaz» i «Oslobođenje» od 29.05.2015.godine, i to za radno mjesto:

01. Sekretar Općinskog organa uprave - 1 (jedan) izvršilac

U ostalom dijelu javni konkurs ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje: Navedeni javni konkurs se djelimično poništava na zahtjev Općine Fojnica, broj:02-34-591/15 od 25.06.2015. godine, zbog finansijskih razloga.

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika i prijem vježbenika u Općinskom sudu u Livnu
Livno
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.07.2015. Ističe 13.07.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 44., 50. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14), a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Livnu, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem vježbenika u
Općinskom sudu u Livnu

 

 

I. Državni službenik
01. Tajnik suda - imenuje se na mandat od 5 (pet) godina - 1 (jedan) izvršitelj

II. Vježbenik
01. dipl. pravnik-vježbenik - 1 (jedan) izvršitelj


I. Državni službenik
I/01. Opis poslova: Tajnik suda obavlja sve poslove sudske uprave koje mu povjeri predsjednik suda, a posebno: prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenika u sudu i organizacijskih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; poduzima mjere boljeg i učinkovitijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opće i pojedinačne akte suda; sudjeluje u pripremi godišnjeg programa rada suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; vodi sve poslove u vezi s procedurom prijema zaposlenika u radni odnos; sudjeluje u postupku ocjene rada državnih službenika i namještenika suda u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije" br 1/14); povjerava zaposlenicima u sudu obavljanja pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovite sastanke s rukovoditeljima organizacijskih jedinica suda, radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenika u sudu; brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvješća suda; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda. uključujući i poslove javnih nabavki; obavlja poslove u vezi s proračunom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenika u sudu, uključujući i pripravnike-volontere; organizira vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za sudije i zaposlenike, po ovlaštenju predsjednika suda, obavlja poslove u vezi s pritužbama stranaka na rad zaposlenika u sudu, i obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika suda.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Livnu, i to:

- Diploma visokog obrazovanja - VII stupanj pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke, 
- najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- položen pravosudni ispit.

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, 
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

II. VJEŽBENIK
II/1. s diplomom visokog obrazovanja - VII stupanj pravne struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja za izbor i prijem vježbenika, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općinskom sudu u Livnu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.

Prijavu na taječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem vježbenika u
Općinskom sudu u Livnu»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.07.2015. Ističe 20.07.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona-Administrativne komisije, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika 
u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona

4 / 388

- Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi Službom; predstavlja Službu; stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika i obezbjeđuje uslove za rad klubova poslanika; učestvuje u pripremama sjednica Skupštine; prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama; stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Skupštine, blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i o dostavljanju zaključaka i poslaničkih pitanja Vladi Kantona, nadležnim ministarstvima, organima i organizacijama; organizuje rad Službe i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka i efikasno funkcioniranje Službe kao cjeline; donosi propise i druga akta iz nadležnosti Službe i preduzima druge mjere na koje je ovlašten; preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga Službe; upozorava Skupštinu, radna tijela Skupštine na obavezu poštovanja principa ustavnosti i zakonitosti u donošenju zakona i drugih propisa; osigurava saradnju Službe sa organima uprave i Vladom kantona i pravnim licima; obrazuje upravne i stručne komisije i druga odgovarajuća radna tijela za izvršavanje određenih poslova i zadataka Službe; odlučuje, u skladu sa zakonom, o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika Službe; priprema prijedloge za osiguranje u budžetu Kantona sredstava za rad Skupštine i Službe i prati izvršavanje finansijskog plana sredstava; osigurava čuvanje i upotrebu pečata Skupštine; stara se o informisanju javnosti o pitanjima u vezi sa radom Skupštine; vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Kantona, Poslovnikom Skupštine i Odlukom.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:
- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg 
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS 
bodova - pravne struke
- najmanje 7 (sedam) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene 
visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme 
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom: 
''Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc.Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Čistač-ica - Budva
Budva
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.07.2015. Ističe 13.07.2015.

Detaljno

Sezonski rad.  Hrana/smestaj obezbjeden.  450€  +4745514227

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Terenski komercijalista (ž/m) - EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Područje BiH, Goražde
Komercijala i prodaja
Kompanija: EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.07.2015. Ističe 01.08.2015.

Detaljno

EMKA je internacionalna vodeća poduzetnička grupa u području proizvodnje modularnog zatvaračkog sistema za sve oblasti industrije: elektro i telekomunikacijsku tehniku, industriju mašina, tehnika klime i industrijskih uređaja. 
Širom svijeta danas je uposleno oko 1.500 radnika na različitim mjestima.

Za traženo radno mjesto:
KOMERCIJALISTA ZA RAD NA TERENU 
potreban 1 zaposlenik
Početak rada za traženo mjesto je odmah.

Tražimo:                                                                                                                                                                                                 Ambicioznu, kreativnu i odgovornu osobu, željnu uspjeha, motivisanu za rad i za samostalno obavljanje poslova u sektoru prodaje.

Uslovi za radno mjesto:                                                                                                                                                      
 • VSS ili SSS                                                                                                                                      
 • Višegodišnje iskustvo u poslovima prodaje 
 • Kreativnost i dobre organizacione sposobnosti
 • Samostalnost i dobra komunikacija na svim nivoima
 • Ozbiljnost i profesionalna odgovornost
 • Odlično poznavanje rada u MS office paketu
 • Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Obavezno aktivno poznavanje njemačkog jezika 
Zadaci radnog mjesta:       
 • Pronalaženje novih kupaca, briga o zadovoljstvu postojećih kupaca i zadržavanje istih
 • Analiza tržišta i aktivno učešće u kreiranju i izradi planova prodaje
 • Prezentacija širokog asortimana naših proizvoda i usluga na tržištu 
 • Samostalno savjetovanje kupaca i uspješno sprovođenje novih projekata do kraja
 • Vođenje dnevnika rada, blagovremeno podnošenje izvještaja o posjetama, prezentacijama, prodaji i naplati
Zaposlenima nudimo:

Mi Vam nudimo dobre uslove rada u dinamičnom mladom timu uz konstantnu podršku kolega iz komercijalnog sektora i sigurno radno mjesto za budućnost. Primamljiva primanja sa dobrim socijalnim ostvarenjima za nas se podrazumijevaju.
Ukoliko ispunjavate uslove konkursa i želite da postanete dio našeg dinamičnog i uspješnog tima, pošaljite svoju  prijavu sa detaljnom biografijom poštom na adresu: 

EMKA Bosnia d.o.o. Goražde 
Ibrahima Popovića br.32
73 000 Goražde 
Bosna i Hercegovina 
Kontakt broj: 038/ 241-310
                                                                                                                                                                      
Na razgovor ćemo pozvati samo kandidate koji uđu u uži krug.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!