Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnih službenika u Gradsku upravu Grada Mostara
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.07.2014. Ističe 15.08.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Gradske uprave Grada Mostara, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Gradskoj upravi Grada Mostara

2/399

01. Stručni savjetnik za institucije Grada u Službi za finansije i budžet - 1 (jedan)

izvršilac

02. Viši stručni saradnik za javnu rasvjetu, snabdijevanje energijom i vertikalnu

saobraćajnu signalizaciju u Službi za komunalne poslove i okolinu - 1 (jedan)

izvršilac

01. Opis poslova: praćenje i analiza poslovanja privrednih društava, ustanova i upravnih organizacija kojima je Grad osnivač ili ima vlasnički udio; analizira i procjenjuje računovodstveno-finansijske izvještaje o korištenju sredstava u svrhu njihovog namjenskog i pravilnog trošenja; podnosi izvještaje i informacije u ovoj oblasti; podnosi pismene i usmene izvještaje o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

02. Opis poslova: planira i programira mjere vezane za snabdijevanje potrošača električnom i drugom energijom; održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i vertikalne saobraćajne signalizacije; sarađuje sa preduzećima za proizvodnju i distribuciju energije; priprema specifikaciju potrebnih radova i usluga, priprema ugovore, vrši nadzor, kontrolu i obračun izvršenih radova; prati i proučava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera; izrađuje analize i izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, i to:

Za poziciju 01:

- VSS, VII/1 stepen stručne spreme, ekonomski fakultet

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:

- VSS, VII/1 stepen stručne spreme, elektrotehnički ili mašinski fakultet

- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.
fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2.
potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS

3. dokaz o poznavanju rada na računaru

4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u

prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački

kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu

FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.07.2014. Ističe 15.08.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okolišaHercegovačko-neretvanskog kantona

2/398

01. Stručni saradnik/saradnica za kategorizaciju ugostiteljskih objekata u Sektoru

turizma i ugostiteljstva - 1 (jedan) izvršilac

02. Viši stručni saradnik/saradnica za trgovački sistem i politiku u Sektoru trgovine

- 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada mjesečnih, polugodišnjih, godišnjih izvještaja, redovnih ili periodičnih informacija iz oblasti kategorizacije ugostiteljskih objekata; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti kategorizacije ugostiteljskih objekata i izrada potrebne dokumentacije o tim promjenama; prikupljanje, sređivanje i evidentiranje i obrada podataka kategorizacije ugostiteljskih objekata i uspostava baze podataka; prati i proučava stanje i pojave značajne za kategorizaciju ugostiteljskih objekata; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi pomoćnik/pomoćnica ministra.

02. Opis poslova: stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i drugih opštih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa; izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) u oblasti trgovine; pripremanje programa istraživanja u oblasti trgovine i predlaganje metodoloških rješenja, kao i rad na tim programima; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih tijela o stanju i problemima u oblasti trgovine i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti trgovine na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju druga tijela i pravne osobe i obrađivanje tih podataka s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencija u oblasti trgovine; izrada projekata i programa informatičkog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblasti trgovine i informisanje javnosti o radu organa državne službe; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik/pomoćnica ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Sistematizacijom radnih mjesta, i to:

Za poziciju 01:

- VSS, VII/1 stepen stručne spreme, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja pravne struke, fakultet za hotelijerstvo, fakultet za novinarstvo, ekonomski fakultet, fakultet za menadžment (180 ECTS bodova ili više)

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:

- VSS, VII/1 stepen stručne spreme, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja pravne struke, ekonomski fakultet, fakultet za menadžment, agronomski i prehrambeno- tehnološki, politologija, fakultet turizma i hotelijerstva, fakultet hemijskog inženjerstva i tehnologije, mašinski, fakultet organizacije i informatike (najmanje 240 ECTS bodova)

- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.
fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2.
potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS

3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 01) koji obavljaju poslove

namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme, odnosno

visoko obrazovanje (180 ECTS bodova ili više), dužni su dostaviti i :
-
dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina

radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za

namještenika
-
dokaz o položenom

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.07.2014. Ističe 15.08.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla

4

/

363

-Viši stručni saradnik-vaspitač/odgajatelj osuđenih osoba u Sektoru za poslove odgoja/tretmana osuđenih osoba - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: utvrđivanje individualiziranog tretmana za svaku osuđenu osobu u vaspitnoj grupi; vođenje-realizovanje tretmana, praćenje toka i efekata tretmana (evaluacija); organizovanje cjelokupnog života i funkcionisanje vaspitne grupe, stvaranje pozitivne psihološke klime u grupi i rješavanje konflikata; izrađuje materijale kojima se informiraju nadležni organi; izrađuje odgovarajuće planove i programe za društvenu rehabilitaciju osuđenih osoba; izrađuje i vodi evidenciju o osuđenim osobama u skladu sa zakonskim propisima, programiranje i planiranje poslova i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja-tretmana u klasifikacionoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora; davanje informacija i mišljenja u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i dr. postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju; utvrđivanje činjenica, pribavljanje dokaza i predlaganje postupka disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupaka po molbenom raportu; rukovođenje radom mikro tima i pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacione grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u lični list osuđene osobe; saradnja sa porodicom osuđene osobe vezano za odgoj-tretman; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, filozofski fakultet-odsjek psihologija ili pedagogija ili sociologija ili defektološki ili edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili fakultet političkih nauka-odsjek sociologija ili drugi fakultet društvenog smjera,

-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,

-položen stručni odgajateljski ispit,

-poznavanje rada na računaru.

Napomena: Kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/99, 18/02 i 22/04), isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg slobode b.b., 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),

2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,

3.dokaz o položenom stručnom odgajateljskom ispitu utvrđenom Zakonom o izvršenju

krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita

službenika i zatvorskih policajaca-stražara u federalnim ustanovama za izvršenje

kazne zatvora (za kandidate koji takav ispit imaju položen),

4.dokaz o poznavanju rada na računaru,

5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg slobode b.b., 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!