Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Komercijalista/dostavljač (m/ž) - Julius Meinl BH d.o.o.
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 15.10.2015.

Detaljno

Julius Meinl BH d.o.o. Ljubuški , (članica grupacije Julius Meinl Gmbh, Austrija), ima vodeću ulogu u distribuciji kave na prostoru Bosne i Hercegovine  sa svoja dva najveća brenda Julius Meinl i Crem Caffe. Kako bi smo osigurali što veću dostupnost naših proizvoda potrošačima tražimo profesionalnog i odgovornog radnika,  koji bi se pridružio našem timu prodaja na poziciji: 

Komercijalista/dostavljač (m/ž) 
mjesto obavljana posla: Sarajevo

Kvalifikacije i radno iskustvo: 
 • SSS IV stupanj
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru – Office paket
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana 
Posebne vještine:  
 • sposobnost rada u timu
 • dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • fleksibilnost i samostalnost u radu
Opis radnog mjesta: 
 • pronalaženje novih kupaca
 • komunikacija i unapređenje odnosa sa postojećim kupcima
 • prodaja kave i kontrola naplate kupaca
 • analizira mjesečne planove i rezultate prodaje
Zaposlenima nudimo: 
 • mogućnost rada u velikoj korporaciji sa dugom tradicijom
 • rast plaće proporcionalno ostvarenim rezultatima
 • rad na puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • korištenje službenog vozila i mobitela
Kako bi Vaša prijava bila potpuna i uzeta u razmatranje,  OBAVEZNO  je da dostavite  CV i motivaciono pismo fotografiju  

Vašu prijavu možete izvršiti putem pošte na adresu

Julius Meinl BH d.o.o.
Bana Jelačića bb
88 320 Ljubuški

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sales manager - voditelj prodaje (m/ž) - MetaloBox
područje BiH
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 23.10.2015.

Detaljno

Naše međunarodno društvo je vodeći specijalist na tržištu garderobnih ormara od 1997. godine. Sada imamo filijale u  Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Bosni i u Poljskoj.
Da li si već razmišljao o tome da otvoriš svoje preduzeće, a nedostajala ti je ideja ili početni kapital?
Da li bi želio da nešto izgradiš, da izneseš više korisnoga iz sebe ili iz svog života?
Da li se osjećaš raspoloženim za preduzetništvo, ili bi radije radio kao zaposlenik u jednoj stabilnoj uspješnoj firmi?

SALES MANAGER – VODITELJ PRODAJE
/ODGOVORNA OSOBA ZA PROJEKT/

Zadaci:
 • ponuda naših proizvoda u vezi sa građevinskim projektima
 • vođenje pregovora preko telefona i osobno
 • davanje ponuda, sklapanje ugovora
 • kontakt sa strankama, gajenje odnosa s kupcima
Uvjeti:
 • srednja školska sprema
 • iskustvo stečeno u prodaji
 • otvorena osoba, orijentirana prema strankama
 • samostalan, precizan rad
 • poznavanje engleskog ili mađarskog jezika
Nudimo:
 • konkurentnu osnovnu plaću
 • premiju u srazmeru s učinkom
 • potporu međunarodne grupe firme
 • zanimljiv rad s doživljajem uspjeha
Pošalji CV na engleskom jeziku do 23 10 2015. godine na sljedeću e-mail adresu:
metaloBox Group International
ako se zanimaš za nas, pogledaj: www.metalobox.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Akademski profesor/Akademsko osoblje - Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 20.10.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), a u vezi sa Odlukom Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj:  IUS-SENAT 11-2504/2015 od 28.09.2015. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, raspisuje:

K O N K U R S
za izbor u naučnonastavna zvanja 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u naučnonastavna zvanja za sljedeće naučne oblasti:

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKARedni broj Naučna oblast              Nastavnik    (docent, vanredni profesor, redovni profesor)
1.                  Arhitektura                            1
2.                  Računarske nauke                  2*
3.                  Industrijski inžinjering            1

* U okviru izbora u nastavnička (naučno-nastavna zvanja) za naučnu oblast „Računarske nauke“, prednost imaju kandidati sa specijalizacijom u oblasti Softverskog inžinjeringa

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanim članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.  

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:
1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu)  Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.);
4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz potvrdu o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
6. Dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
7. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
8. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
9. Potvrdu visokoškolske ustanove o uspješnom izvođenju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu) ili dokaz o poznavanju engleskog jezika Nije potrebno za kandidate kojima je engleski jezik maternji, odnosno koji su stekli diplomu na visokoškolskim ustanovama na kojima se nastava odvija na engleskom jeziku.;
10. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji orginala. 
Iznimno, ukoliko kandidat iz opravdanih i lično naznačenih razloga priloži samo kopije potrebnih dokumenata, dokumentacija će se uvjetno prihvatiti uz obavezu kandidata da originale ili ovjerene kopije originala dokumenta dostavi najkasnije do datuma donošenja odluke o izboru odnosno zaključenja ugovora o radu. 
U suprotnom, procedura izbora će se rješenjem Senata poništiti.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren do 20.10.2015

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi policije - 4 izvršioca
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 23.10.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave policije, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije

06 / 810


 

01. Stručni saradnik - kriminalistički vještak za dokumente i rukopise u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Odsjek za dokumente, rukopise, foto, fono i video tehniku, mobilnu i kompjutersku tehniku - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik - kriminalistički vještak za analize DNK- analitičar u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Odsjek DNA istraživanja i vještačenja - 1(jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik - kriminalistički vještak za balistička i mehanoskopska vještačenja u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Odsjek za balistička i mehanoskopska vještačenja - 1(jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik vještak za daktiloskopsku identifikaciju u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Odsjek za daktiloskopsku identifikaciju i vještačenje - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Obavlja sve poslove u vezi s ispitivanjem dokumenata, rukopisa, potpisa, novčanica i daje nalaze i tumačenja rezultata, kao član tima učestvuje u uviđajima te na licu mjesta neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja, u tom smislu prikuplja sporne i nesporne uzorke materijala neophodnih za daljnja istraživanja-vještačenja, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

02.Opis poslova: Vrši ekstrakciju (izolaciju), kvantifikaciju, amplifikaciju i analizu DNK iz tragova humanog porijekla (krvi, izlučevine, dlake, tkivo, kosti, zubi i dr.) kao i nespornih uzoraka, kao i mitohondrijalne DNK, autosomalne DNK, Y-filer, SNP; animalne i biljne DNK; vrši statističku obradu rezultata DNK ispitivanja, po pozivu suda i tužilaštva pristupa glavnim pretresima vezano za iznošenje nalaza i mišljenja DNK vještačenja; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

03.Opis poslova: Vrši sva potrebna ispitivanja u vezi s vatrenim, gasnim, zračnim i drugim oružjem; vrši sva potrebna ispitivanja u vezi s mehaničkim tragovima i mehanizmima za zabravljivanje te daje izvještaj o provedenim ispitivanjima i dobivenim rezultatima; prati i proučava metode vezane za balistička i mehanoskopska vještačenja te sudjeluje u razvoju novih znanja u područjima rada Odsjeka; prati stanje i funkcionalnost instrumentalne opreme u Odsjeku te se brine o njihovoj ispravnosti i servisiranju; sudjeluje u pripremi i izradi stručnih uputstava, instrukcija i drugih materijala; prati i primjenjuje pozitivne zakonske propise iz domena rada Odsjeka; kao član tima, na licu mjesta, neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja; obavlja sve poslove vezane za IBIS-sistem; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

04.Opis poslova: Obavlja sve poslove funkcionalnog poslovanja i korištenja elektronske zbirke AFIS; stara se o funkcionalnosti arhivske građe; obavlja daktiloskopska vještačenja, u laboratorijskim uvjetima vrši izazivanje latentnih otisaka papilarnih linija; kao član tima, na licu mjesta neposredno učestvuje u razjašnjavanju najsloženijih krivičnih djela i događaja; obavlja sve poslove vezane za AFIS-sistem, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - fakultet kriminalističkih nauka, likovna akademija, prirodno-matematički fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Za poziciju 02.
- VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja prirodno - matematički fakultet - odsjek biologija, smjer genetika, studije zdravstvenih nauka, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - mašinski fakultet, prirodno-matematički fakultet, smjer fizika
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, fakultet kriminalističkih nauka, prirodno-matematički fakultet, fakultet informacionih tehnologija,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS, 
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika.
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 
6.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, 
ul. Kulovića br. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bravar - SZTR 'GLUMČEVIĆ' Doboj
Doboj
Zanatske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 19.10.2015.

DetaljnoBravar

Poželjno radno iskustvo.

SZTR GLUMČEVIĆ, Glumčević Mukades s.p. Doboj
Doboj, Raška 1A
Telefon: 063/996-531

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pekar - SZR pekara 'GLUMČEVIĆ' s.p. Doboj
Doboj
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 19.10.2015.

DetaljnoPekar

Poželjno radno iskustvo.

SZR pekara GLUMČEVIĆ, Glumčević Agnesa s.p. Doboj
Doboj, Raška 1A
Telefon: 063/ 996-529

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Cazin - 5 izvršilaca
Cazin
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 16.10.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Cazin, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Cazin

 


01. Šef Službe za upravljanje razvojem - 1 (jedan) izvršilac
02. Šef Službe unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poljoprivredu pri Službi za privredu i poljoprivredu - 2 (dva) izvršioca 
04. Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: organizuje i rukovodi procesom rada u Službi i odgovoran je za izvršenje poslova Službe u okviru općinske administracije; odgovoran je za pokretanje procesa, operativnu pripremu i koordinaciju aktivnosti na izradi i reviziji strategije razvoja sektorskih razvojnih planova i odgovarajućih planova implementacije; odgovoran je za iniciranje aktivnosti i operativnu koordinaciju implementacije strategije, sektorskih razvojnih planova i pripadajućih programa i projekata; učestvuje u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; pokreće, na godišnjoj razini, proces izrade plana implementacije i planova službi u skladu sa prijedlogom mjera proizašlih iz monitoringa i evaluacije u cilju unapređenja razvojnih planova; odgovoran je za provođenje procesa planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja (PPVI); odgovoran je za promociju Strategije i prioriteta razvoja prema potencijalnim finansijerima, ulagačima i drugim zainteresovanim stranama, te za uključivanje strateških prioriteta općine Cazin u strateške dokumente i prioritete za finansiranje na nivou USK, Federacije BiH i državnom nivou, posebno kroz fondove EU za BiH, u saradnji sa Kabinetom načelnika i ostalim službama; odgovoran je za praćenje i ocjenu napretka u implementaciji, koordinaciju procesa izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije te pripremu godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije i drugih materijala koje razmatra općinsko vijeće, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe; koordinira rad Službe sa drugim organizacionim jedinicama u općinskoj administraciji, sa drugim nadležnim kantonalnim, državnim i međunarodnim organima, organizacijama i institucijama uključujući i Direkciju za evropske integracije u okviru svojih ovlaštenja; izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Službe; vrši nadzor nad poslovima iz djelokruga Službe, te raspoređuje poslove na službenike u Službi; odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova; odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka općinskog vijeća koje se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe; predlaže načelniku Općine mjere i inicijative u vezi sa nadležnostima Službe; odobrava plaćanje po računima i ovjerava trebovanje potrošnog materijala i goriva za potrebe Službe; odobrava korištenje službenih vozila radnicima Službe; za izvršenje poslova iz djelokruga Službe donosi rješenja, naloge i zaključke i obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata Službe; odgovoran je za planiranje javnih nabavki i izradu tehničke tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Službe; odgovoran je za praćenje stručnih seminara i različitih oblika savjetovanja iz nadležnosti Službe, te upućivanje zaposlenika na iste; odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Službi; aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju sadržaja web stranice Općine Cazin iz djelokruga rada Službe; odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno vršenje poslova, izvršavanje zakona, općih propisa i drugih općinskih akata iz samoupravnog djelokruga Općine, a iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine.

02.Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe; raspoređuje poslove i radne zadatke zaposlenicima unutar Službe, daje upute o vršenju istih te organizuje cjelokupan rad Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike; osigurava zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika, zaposlenika i namještenika u Službi; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i preduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje program rada Službe; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize izvještaja i informacija iz djelokruga rada Službe; ostvaruje kontinuiranu saradnju sa organima i službama koje se bave poslovima javne sigurnosti; ostvaruje saradnju sa ostalim kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga rada Službe; izvještava općinskog načelnika o promjenama i događajima od interesa zaštite ljudi i imovine Općine; izrađuje plan korištenja godišnjih odmora službenika, namještenika i zaposlenika vodeći računa prethodno o interesima organa uprave; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe općinskog načelnika i općinskog vijeća; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti općinski načelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga budžeta Službe; odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; izrađuje prijedloge provedbenih propisa (odluke, pravilnika) iz nadležnosti Službe; nadzire i kontroliše poslove tekućeg održavanja objekata Općine i organizuje otklanjanje kvarova i oštećenja na objektima Općine; vrši trebovanje materijala i opreme za tekuće održavanje objekata Općine, odnosno, za potrebe Službe; utvrđuje Plan korištenja službenih vozila u skladu sa važećim aktima i prati njegovo sprovođenje; obavlja druge poslove koje mu povjeri općinski načelnik.

03.Opis poslova: obavlja poslove praćenja, istražuje promjene i pojave u oblasti poljoprivrede, izrađuje potrebne dokumente o tim pojavama i promjenama; sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba stanovništva; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja i evidentiranja podataka dobijenih neposrednim kontaktom od poljoprivrednih proizvođača i udruženja u oblasti poljoprivrede i dr; obavlja terenske poslove u cilju utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za registraciju poljoprivredne djelatnosti; prati uspješnost proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima prema metodologiji i drugim uputstvima i izdaje odgovarajuće dokumentacione materijale (analize, izvještaje, informacije i dr.); provodi realizaciju projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta po odobrenju nadležnog kantonalnog ministarstva; daje stručna objašnjenja i upute građanima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine; provodi postupak prijema i obrade zahtjeva korisnika novčane pomoći; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade podataka potrebnih za izradu kratkoročnih planova sjetve i žetve i ostalih poljoprivrednih resursa; obavlja poslove u vezi programa korištenja i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i praćenja realizacije istog; vrši formiranje i trajno čuvanje dosijea podnosilaca zahtjeva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata; vodi Registar fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisanih metodologija (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

04.Opis poslova: vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u katastru komunalnih instalacija i uređaja; obavlja poslove neposrednog održavanja katastra podzemnih i nadzemnih instalacija i uređaja; vrši izradu i pregled elaborata o izvršenim geodetskim radovima urađenih od strane samostalnih geodetskih privrednika, te svojim potpisom potvrđuje ispravnost; vrši provjeru „Prijave radova" samostalnog geodetskog privrednika; unosi promjene u karte i vrši njihovu tehničku obradu; obavlja poslove u pripremi reambulacije katastarskog operata, poslove prenošenja projekata na teren - iskolčenje svih vrsta projekata; obavlja poslove na uspostavi katastra nekretnina, digitalizaciji katastarskog operata kao i održavanje premjera i katastra nekretnina i katastra zemljišta; učestvuje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, komasacije i arondacije zemljišta; obavlja složena vještačenja u pogledu zemljišta i objekata za potrebe općinskih službi; postupa po nalozima šefa Službe i prati realizaciju zaključaka i preporuka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća iz okvira geodetskih i katastarskih poslova; vrši analizu podataka prikupljenih na terenu, a koji se odnose na sve podatke predmjera i predlaže poduzimanje postupaka za ažuriranje katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja; prima stranke iz djelokruga katastarskih i geodetskih poslova; obavlja saradnju sa stručnim tijelima svih nivoa vlasti iz ove oblasti; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Cazin, broj: 01/N-34-7565/15 od 01.07.2015. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke; 
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru. 

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - kriminalističke struke;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru. 

Za poziciju 03: 
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne ili biotehničke struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru. 

Za poziciju 04:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodetske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
3. kandidati za pozicije 03. i 04. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
4. dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Općini Cazin: 71/15 "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik na stolarskim poslovima u procesu proizvodnje unutrašnje stolarije i namještaja - 'Novoform'
Bijeljina
Drvna industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.10.2015. Ističe 15.10.2015.

DetaljnoRadnik na stolarskim poslovima u procesu proizvodnje unutrašnje stolarije i namještaja sa iskustvom - 2 izvršioca

Opis radnih aktivnosti
- rad na stolarskim mašinama u procesu proizvodnje stolarije i namještaja

-KV,VKV,SSS
-radno iskustvo u struci na istim ili slicnim poslovima od namanje godinu dana
-sposobnost odgovornog samostalnog rada kao i efikasnog rada u timu

Mjesto poslovne aktivnosti: Bijeljina,Pavlovića put bb.

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu slati putem faxa na broj +387 55 351 391
e-mail : novoform@teol.net

ili nas kontaktirati na telefone +387 55 351 390

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!