Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Kreditni službenik - Mikrokreditna fondacija EKI
Bihać
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 15.02.2015.

Detaljno

Mikrokreditna fondacija EKI
www.eki.baMKF Eki  kao lider u mikrokreditiranju zna da pravi pristup poslu znači donijeti posao tamo gdje je najpotrebniji – do samog klijenta. Poslovanjem na ovaj način smo postali dio  zajednice  u kojoj radimo i taj status čuvamo i vrijednujemo.

Odgovornost  u radu je najbolji način da pokažemo da smo socijalno osviješćena organizacija, a 17 godina predanog rada i preko 37 000 aktivnih klijenata potvrđuju da smo na pravom putu.

Građenje  partnerskih  odnosa među zaposlenima fondacije i sa našim klijentima je naše opredjeljenje i svaki naš korak vodi u tom pravcu.

Za rad na području Bihaća tražimo

KREDITNOG SLUŽBENIKA

Koji će pomoći da povećamo broj zadovoljnih klijenata svakodnevnim proaktivnim pristupom u radu i stvaranjem partnerskog odnosa sa klijentima, spajajući njihove poslovne potrebe sa izvorima finansiranja koji pružamo. Mi znamo kako poboljšati živote ljudi, postanite dio našeg tima i dajte svoj doprinos.

Nudimo Vam raznoličan posao, pun izazova, kontakta sa različitim poslovima i različitim ljudima kroz koji ćete steći iskustvo koje nećete dobiti ni na jednom drugom poslu.

Ako se vidite u finansijskom sektoru, aktivan ste vozač i tražite dinamičan posao, dođite, umnožimo svoje napore u ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Minimalni uslovi za prijavu su srednja stručna sprema i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Prednost imaju kandidati sa područja općine Bihać sa završenim ekonomskim fakultetom.

Za uzvrat, očekujemo Vašu punu posvećenost i aktivan pristup našim klijentima, ljudima zbog kojih postojimo.

Očekujemo Vaše prijave u formi CV-a uz visoku stopu motivacije na email posao@eki.ba  do 15.02.2015. Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar farmacije (m/ž) - JZU GRADSKA APOTEKA Velika Kladuša
Velika Kladuša
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 28.02.2015.

Detaljno

J.Z.U. ''GRADSKA APOTEKA''  Velika Kladuša
Adresa: Ibrahima Mržljaka bb
Poštanski broj: 77230
Grad: Velika Kladuša
Država: Bosna i Hercegovina

Magistar farmacije, Velika Kladuša

Raspisuje se Javni konkurs  za prijem zaposlenika u radni odnos u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Gradska apoteka“ Velika Kladuša za magistra farmacije koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa mora ispunjavati i sljedeće uslove:
  • da ima visoku stručnu spremu – zvanje magistra farmacije,
  • položen stručni ispit,
  • posjedovanje licence.
Radni odnos se uz stimulativna primanja, zasniva na neodređeno vrijeme. 

Prijave na konkurs uz kraću biografiju, te dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova slati putem pošte na adresu Ibrahima Mržljaka b.b., 77230 Velika Kladuša ili putem e-mail adrese: 

Informacije vezano za objavljeni konkurs i radno mjesto možete dobiti i telefonski kontaktirajući predsjednicu upravnog odbora ustanove prim. dr. med. Okanović Evresu na broj 061/794-325. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer elektrotehnike ili strojarstva/mašinstva (m/ž) - Uni-Ves-Plast d.o.o.
Čitluk
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Uni-Ves-Plast d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 28.02.2015.

Detaljno

Traži se:  
  • inženjer elektrotehnike ili strojarstva/mašinstva,
  • 1 izvršitelj,
  • lokacija Čitluk
Posebni zahtjevi: 
  • Prednost imaju kandidiati sa aktivnim poznavanjem njemačkog ili engleskog jezika
Vrsta zaposlenja: nakon probnog perioda, ugovor na neodređeno. 

Ukliko smatrate da ispunjavate uslove, te želite biti dio našeg tima Vašu biografiju nam možete poslati na email: info@univesplast.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima - Agencija za državnu službu
Banja Luka
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA U SARAJEVU

Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o stausu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen) završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Sarajevo.SEKTOR ZA LIJEKOVE U BANJALUCI

Odsjek za registraciju lijekova

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za pripremu teksta uputstva za upotrebu lijeka i rezimea glavnih karakteristika lijeka uz dozvolu za stavljanje lijeka u promet; formira i vodi administrativnu evidenciju; organizuje sastanke sa podnosiocima zahtjeva u vezi podnijete dokumentacije i u vezi; sarađuje sa zaposlenima u laboratoriji vezano za procijenu dokumentacije za kvalitet, bezbjednost i efikasnost lijeka; predlaže mjere i postupke i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 1.117,87 KM.INSPEKTORAT U BANJALUCI

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima
Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove vezane za vođenje evidencija o izdatim dozvolama Agencije u ovoj oblasti, prikuplja podatke o odlukama o oduzimanju opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se ista može dobiti, evidenciju o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom, proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji i uništenju prekursora, uvozu, izvozu, prevozu, kupovini, prodaji biljaka iz odgovarajućih klasa, evidenciju o proizvodnji i prometu opojnih droga, o datim mišljenjima za uvoz i izvoz navedenih biljaka, o dostavljenim podacima iz carinarnica, o potrebnim godišnjim potrebama supstanci i biljaka i njihovih preparata, koje su pravnim licima dozvoljene da proizvedu i drže u posjedu u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Obavlja administrative i druge stručne poslove vezane za izdavanje dozvola i vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Izvršilac u Banjaluci će obavljati i poslove u postupku uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada ; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili drugog zdravstvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Banja Luka.Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

- fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.02.2015. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
“Javni oglas državnih službenika za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH“
78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka - ADSF
Banja Luka
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisujeJAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA U SARAJEVU

Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o stausu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen) završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Sarajevo.SEKTOR ZA LIJEKOVE U BANJALUCI

Odsjek za registraciju lijekova

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za pripremu teksta uputstva za upotrebu lijeka i rezimea glavnih karakteristika lijeka uz dozvolu za stavljanje lijeka u promet; formira i vodi administrativnu evidenciju; organizuje sastanke sa podnosiocima zahtjeva u vezi podnijete dokumentacije i u vezi; sarađuje sa zaposlenima u laboratoriji vezano za procijenu dokumentacije za kvalitet, bezbjednost i efikasnost lijeka; predlaže mjere i postupke i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 1.117,87 KM.INSPEKTORAT U BANJALUCI

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima
Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove vezane za vođenje evidencija o izdatim dozvolama Agencije u ovoj oblasti, prikuplja podatke o odlukama o oduzimanju opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se ista može dobiti, evidenciju o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom, proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji i uništenju prekursora, uvozu, izvozu, prevozu, kupovini, prodaji biljaka iz odgovarajućih klasa, evidenciju o proizvodnji i prometu opojnih droga, o datim mišljenjima za uvoz i izvoz navedenih biljaka, o dostavljenim podacima iz carinarnica, o potrebnim godišnjim potrebama supstanci i biljaka i njihovih preparata, koje su pravnim licima dozvoljene da proizvedu i drže u posjedu u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Obavlja administrative i druge stručne poslove vezane za izdavanje dozvola i vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Izvršilac u Banjaluci će obavljati i poslove u postupku uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada ; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili drugog zdravstvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Banja Luka.Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

- fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.02.2015. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
“Javni oglas državnih službenika za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH“
78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za redovnu kontrolu - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA U SARAJEVU

Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o stausu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen) završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Sarajevo.

SEKTOR ZA LIJEKOVE U BANJALUCI

Odsjek za registraciju lijekova

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za pripremu teksta uputstva za upotrebu lijeka i rezimea glavnih karakteristika lijeka uz dozvolu za stavljanje lijeka u promet; formira i vodi administrativnu evidenciju; organizuje sastanke sa podnosiocima zahtjeva u vezi podnijete dokumentacije i u vezi; sarađuje sa zaposlenima u laboratoriji vezano za procijenu dokumentacije za kvalitet, bezbjednost i efikasnost lijeka; predlaže mjere i postupke i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 1.117,87 KM.


INSPEKTORAT U BANJALUCI

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima
Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove vezane za vođenje evidencija o izdatim dozvolama Agencije u ovoj oblasti, prikuplja podatke o odlukama o oduzimanju opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se ista može dobiti, evidenciju o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom, proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji i uništenju prekursora, uvozu, izvozu, prevozu, kupovini, prodaji biljaka iz odgovarajućih klasa, evidenciju o proizvodnji i prometu opojnih droga, o datim mišljenjima za uvoz i izvoz navedenih biljaka, o dostavljenim podacima iz carinarnica, o potrebnim godišnjim potrebama supstanci i biljaka i njihovih preparata, koje su pravnim licima dozvoljene da proizvedu i drže u posjedu u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Obavlja administrative i druge stručne poslove vezane za izdavanje dozvola i vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Izvršilac u Banjaluci će obavljati i poslove u postupku uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada ; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili drugog zdravstvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Banja Luka.


Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.


Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

- fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.02.2015. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
“Javni oglas državnih službenika za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH“
78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!