Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem državnog službenika u Pedagoškom zavodu Mostar
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 17.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i u vezi sa članom 1. Uredba o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ( „Službene novine HNK", br. 1/12 i 1/14) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Pedagoškog zavoda Mostar, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Pedagoškom zavodu Mostar
2 / 407

 

- Stručni savjetnik - Odjeljenje za nastavne planove i programe, standarde i udžbenike - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: davanje stručnih mišljenja o prednacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja; izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolske, osnovne i srednje škole; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu raspoloživih podataka; izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti nastavnih planova i programa; donosi metodologiju izrade nastavnih planova i programa; prati reformu i modernizaciju nastavnog procesa; izrada programa za školovanje odraslih; izrada programa rada sa nadarenim učenicima i organizacija takmičenja; istraživanja u oblasti nastave; učešće u radu Stručnog kolegija Zavoda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organiziji, i to:
- VSS - završen fakultet nastavničkog smjera
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit za nastavnike
- objavljeni stručni radovi

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja .

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon stjecanja VSS
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike
4. dokaz o objavljenim stručnim radovima
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton
Adema Buća b.b. 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Pedagoškom zavodu Mostar"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Maglaj
Maglaj
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 17.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Maglaj, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj

5 / 428


 

01. Stručni saradnik za vođenje budžeta i finansija u Službi za privredu finansije/financije i razvoj poduzetništva - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik - matičar u Službi za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti -1(jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu u Službi civilne zaštite -1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: radi operativni budžetski kalendar; radi poslove planiranja i donošenja budžeta za jednu fiskalnu godinu; kontira i vrši unos usvojenog Budžeta u bazu podataka informacionog sistema; prati izvršenje usvojenog budžeta i o tome dostavlja mjesečni izvještaj općinskom načelniku i rukovodiocu službe; radi mjesečne finansijske izvještaje o naplaćenim prihodima koji se izravno uplaćuju na račun Budžeta Općine Maglaj za Ministarstvo finansija Ze-do kantona, za Kantonalnu poresku upravu, kao i za općinsku poresku ispostavu; vodi operativnu vanknjigovodstvenu dnevnu evidenciju o prilivima i odlivima gotovine o stanju likvidnosti; vodi dnevni izvještaj o stanju novčanih sredstava na računima budžeta i isti dostavlja općinskom načelniku i rukovodiocima službi; prati stanje obaveza i potraživanja i predlaže mjere za njihovo optimiranje; operativno vanknjigovodstveno prati stanje namjenskih neutrošenih sredstava; radi polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće; radi tromjesečne izvještaje utroška sredstava tekuće budžetske rezerve za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće; prati propise iz oblasti javnih finansija, stara se o primjeni istih, naročito u dijelu sticanja i raspodjele javnih prihoda; pruža stručnu pomoć iz oblasti javnih finansija rukovodiocima službi i općinskom načelniku u smislu što efektivnijeg i efikasnijeg donošenja konkretnih poslovnih odluka; radi periodične i godišnje konsolidovane obračune i finansijske izvještaje za Ministarstvo finansija Ze-do kantona u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještaju i godišnjem obračunu Budžeta FBiH, Pravilnika o knjigovodstvu proračuna - budžeta i međunarodnih kodeksa, računovodstvenih načela i standarda; radi mjesečne izvještaje o naplaćenim prihodima Općine za Upravu za indirektno oporezivanje; prikuplja i vrši obradu zahtjeva budžetskih korisnika i općinskih službi; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i rukovodioca službe.
02.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak za sva pitanja koja su prema Zakonu o matičnim knjigama u nadležnosti službe za matične knjige općine; vodi i izdaje matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, te njihove duplikate; vodi bazu podataka iz matičnih knjiga; vodi knjigu državljana; izdaje izvode iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige; prisustvuje sklapanju braka i vrši upis u knjigu vjenčanih; upisuje promjene u matične knjige i o tome obavještava druge matičare i druge institucije; dostavlja smrtovnice sudovima; sastavlja zapisnike o priznavanju očinstva i materinstva i dostavlja centru za socijalni rad i druge; vrši upis JMB; prima stranke i daje razna objašnjenja i obavještenja; izdaje kućne liste za inostranstvo i ovjerava potvrde o životu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i načelnika.
03.Opis poslova: izrađuje planove zaštite od požara, pravilnike, elaborate i zapisnike iz oblasti zaštite od požara, izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti vatrogasaca i vrši obuku, rukovodi radom profesionalne vatrogasne jedinice, koordinira njen rad, zastupa i predstavlja jedinicu i rukovodi upotrebom združenih jedinica civilne zaštite u akcijama zaštite spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, priprema izvještaje, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara, predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga organizacione jedinice, izrađuje i provodi planove osposobljavanja vatrogasaca, neposredno rukovodi akcijama gašenja i spašavanja, koordinira aktivnosti sa privrednim subjektima u vezi sa planovima i zaštitom od požara, predlaže cjenovnik usluga kontrole i punjenja vatrogasnih aparata, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i rukovodioca službe, obavlja poslove i daje instrukcije preventivne zaštite od požara.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS, Ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS, Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- položen poseban stručni ispit za matičare
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS, Fakultet zaštite na radu ili prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - struka zaštita na radu
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- položen stručni vatrogasni ispit
- položen vozački ispit „B" kategorije 
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pozicija 01. i 03. ili najmanje 240 ECTS bodova, pozicija 02.), dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičare (za poziciju 02.)
6. dokaz o položenom stručnom vatrogasnom ispitu (za poziciju 03.)
7. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije (za poziciju 03.)
8. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za pravne poslove - Republička uprava za inspekcijske poslove
Bijeljina
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto


I - 1. Republička uprava civilne zaštite

1.1. Direktor .................................. 1 izvršilac

1.2. Pomoćnik direktora za deminiranje .................................. 1 izvršilac


2. Republička uprava za igre na sreću

2.1. Viši stručni saradnik za upravno-pravne, normativne i kadrovske poslove, Odjeljenje za finansijske, pravne i opšte poslove .................................. 1 izvršilac


3. Republička uprava za inspekcijske poslove

3.1. Viši stručni saradnik za pravne poslove

Područno odjeljenje Bijeljina .................................. 1 izvršilac


II

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 • VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, fakultet političkih nauka smjer odbrana i zaštita; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 • VII stepen stručne spreme, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili vojna akademija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na poslovima protivminskih i EOD akcija; da posjeduje sertifikat za sprovođenje protivminskih akcija; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 • VII stepen stručne spreme, pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

 • VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

IV

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.


Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11 i 85/11);
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za radno mjesto označeno sa 1.2;
 • dokaz o posjedovanju sertifikata za sprovođenje protivminskih akcija za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za upravno-pravne, normativne i kadrovske poslove - Republička uprava za igre
Banja Luka
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto


I - 1. Republička uprava civilne zaštite

1.1. Direktor .................................. 1 izvršilac

1.2. Pomoćnik direktora za deminiranje .................................. 1 izvršilac


2. Republička uprava za igre na sreću

2.1. Viši stručni saradnik za upravno-pravne, normativne i kadrovske poslove, Odjeljenje za finansijske, pravne i opšte poslove .................................. 1 izvršilac


3. Republička uprava za inspekcijske poslove

3.1. Viši stručni saradnik za pravne poslove

Područno odjeljenje Bijeljina .................................. 1 izvršilac


II

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 • VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, fakultet političkih nauka smjer odbrana i zaštita; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 • VII stepen stručne spreme, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili vojna akademija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na poslovima protivminskih i EOD akcija; da posjeduje sertifikat za sprovođenje protivminskih akcija; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 • VII stepen stručne spreme, pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

 • VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

IV

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.


Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11 i 85/11);
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za radno mjesto označeno sa 1.2;
 • dokaz o posjedovanju sertifikata za sprovođenje protivminskih akcija za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik direktora za deminiranje - Republička uprava civilne zaštite
Banja Luka
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto


I - 1. Republička uprava civilne zaštite

1.1. Direktor .................................. 1 izvršilac

1.2. Pomoćnik direktora za deminiranje .................................. 1 izvršilac


2. Republička uprava za igre na sreću

2.1. Viši stručni saradnik za upravno-pravne, normativne i kadrovske poslove, Odjeljenje za finansijske, pravne i opšte poslove .................................. 1 izvršilac


3. Republička uprava za inspekcijske poslove

3.1. Viši stručni saradnik za pravne poslove

Područno odjeljenje Bijeljina .................................. 1 izvršilac


II

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 • VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, fakultet političkih nauka smjer odbrana i zaštita; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 • VII stepen stručne spreme, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili vojna akademija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na poslovima protivminskih i EOD akcija; da posjeduje sertifikat za sprovođenje protivminskih akcija; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 • VII stepen stručne spreme, pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

 • VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

IV

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.


Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11 i 85/11);
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za radno mjesto označeno sa 1.2;
 • dokaz o posjedovanju sertifikata za sprovođenje protivminskih akcija za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Direktor - Republička uprava civilne zaštite
Banja Luka
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto


I - 1. Republička uprava civilne zaštite

1.1. Direktor .................................. 1 izvršilac

1.2. Pomoćnik direktora za deminiranje .................................. 1 izvršilac


2. Republička uprava za igre na sreću

2.1. Viši stručni saradnik za upravno-pravne, normativne i kadrovske poslove, Odjeljenje za finansijske, pravne i opšte poslove .................................. 1 izvršilac


3. Republička uprava za inspekcijske poslove

3.1. Viši stručni saradnik za pravne poslove

Područno odjeljenje Bijeljina .................................. 1 izvršilac


II

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 • VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije, pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova, fakultet političkih nauka smjer odbrana i zaštita; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 • VII stepen stručne spreme, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili vojna akademija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; iskustvo na poslovima protivminskih i EOD akcija; da posjeduje sertifikat za sprovođenje protivminskih akcija; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 • VII stepen stručne spreme, pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

 • VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

IV

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.


Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11 i 85/11);
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za radno mjesto označeno sa 1.2;
 • dokaz o posjedovanju sertifikata za sprovođenje protivminskih akcija za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor i imenovanje direktora škole - JU TEHNIČKA ŠKOLA Banjaluka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 10.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 94. i čl. 97, stav 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS" br. 74/08 , 109/09 , 104/11 i 33/14), člana 3, stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ("Sl. glasnik RS" br. 108/09 i 118/09) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju novog konkursa za izbor direktora škole
br. 01- 1338 /14 od 01.10.2014. godine, Školski odbor Tehničke škole Banjaluka, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ŠKOLE

Uslovi za izbor:
Za direktora škole može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uslove:
1. da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u školi i
5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Potrebna dokumenta uz prijavu:
1. biografija sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu,
5. dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi (najmanje pet godina),
6. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
7. uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće po službenoj dužnosti škola za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa) ,
8. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
9. prijedlog programa rada za mandatni period,
10. druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti
Konkursni rok:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Direktor škole bira se na period od četiri godine.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.
Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU TEHNIČKA ŠKOLA Banjaluka, Ul. Đure Daničića 2 A, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora srednje škole (NE OTVARATI).
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora .             


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Portir u Područnoj jedinici - Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.10.2014. Ističe 17.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Sriske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, raspisuje

JAVI KONKURS
za upražnjena radna mjesta

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1. Saradnik za za vozni park (Odjeljenje za javne nabavke).............1 izvršilac
2. Viši saradnik za javne nabavke (Odjeljenje za javne nabavke)...1 izvršilac
3. Viši saradnik za planiranje i izvršenje sredstava plana
(Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove).....................1 izvršilac
4. Portir u Područnoj jedinici (Područna jedinica Prijedor)…1 izvršilac


II Opis poslova
1. Saradnik za vozni park
Status i kategorija radnog mjesta: Namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.
Opis poslova: Saradnik za vozni park vodi kartoteku voznog parka, matičnu knjigu vozila, kolsku knjigu, evidenciju saobraćajnih nezgoda i drugih havarija na vozilima, osiguranja i održavanja vozila, stara se o redovnom servisiranju i opravkama vozila i registraciji istih, nadzire kvalitet i vrijednost izvršenih usluga i podnosi reklamacije, analizira troškove eksploatacije vozila i predlaže tehničke mjere za racionalnije korišćenje voznog parka i po potrebi obavlja poslove vozača, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
2. Viši saradnik za javne nabavke
Status i kategorija radnog mjesta: Namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.
Opis poslova: Viši saradnik za javne nabavke učestvuje u planiranju javnih radova, nabavki ili usluga. Usklađuje plan javnih nabavki sa sredstvima dostupnim u buyetu i finansijskom planu. Kontroliše i izvještava da li su sve nabavke, ugovori, rješenja, zapisnici komisija i razna obavještenja napravljeni u skladu sa zakonima, propisima i procedurama. Neposredno pruža stručnu pomoć komisiji za javne nabavke da tenderska dokumentacija i tehničke specifikacije sadrže sve osnovne informacije propisane zakonom i podzakonskim aktima, vrši objavljivanje rješenja, oglasa i obavještenja u vezi s javnim nabavkama, prati i upozorava o vremenskim rokovima u svim sferama. Daje uputstva, obavještenja i smjernice o tenderskoj dokumentaciji (potvrde, izjave, bankarske garancije, kadrovska struktura, tehnička opremljenost, dinamika radova i dr.). Koordinira u svim segmentima javnih nabavki sa organizacionim jedinicama. Arhivira cjelokupnu dokumentaciju u vezi s javnim nabavkama i pravi svobuhvatne kvartalne izvještaje u vezi s javnim nabavkama u svim segmentima. Prati realizaciju tendera i ugovora, kao i vremensku dinamiku i usklađenost s aktima. Kontroliše da li je izvršen kvalitativni i kvantitativni prijem robe, usluga ili radova shodno tenderskoj dokumentaciji, ponudama i potpisanim ugovorima. Vodi evidenciju dodijeljenjih ugovora o javnim nabavkama. Neposredno je odgovoran za tačno i istinito prezentovanje tenderske i druge dokumentacije direktoru i eksternim korisnicima (revizije, buyetske kontrole i drugi republički organi), obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
3. Viši saradnik za planiranje i izvršenje sredstava plana
Status i kategorija radnog mjesta: Namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.
Opis poslova: Viši saradnik za planiranje i izvršenje sredstava plana koordinira izradu i izvršenje finansijskog plana Uprave, izrađuje prijedloge svih finansijskih planova, buyeta i DOB-a, prati i kontroliše izvršenje istih, prati i kontroliše primjenu kontnog okvira, analizira ostvarenje finansijskih planova u dijelu prihoda i rashoda, prikuplja i obrađuje podatke o prihodima i rashodima. Analizira troškove rada Uprave po organizacionim dijelovima i pojedinim poslovima i predlaže mjere za povećanje efikasnosti rada Uprave, po potrebi obavlja poslove za SUFI. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
4. Portir u Područnoj jedinici, PJ Prijedor
Status i kategorija radnog mjesta: Namještenik druge kategorije sa srednjom stručnom spremom.

Opis poslova: Portir u područnoj jedinici usmjerava stranke i najavljuje ih službenicima u područnoj jedinici, vodi evidenciju o posjetama i boravku trećih lica u prostorijama područne jedinice, upravlja telefonskom centralom u područnoj jedinici, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

III Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od osamnaest (18) godina;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:
1. Saradnik za vozni park
IV stepen stručne spreme, tehnička škola, mašinska škola ili elektrotehnička škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen ispit za vozača motornih vozila.
2. Viši saradnik za javne nabavke
VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili fakultet poslovne ekonomije, najmanje1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
3. Viši saradnik za planiranje i izvršenje sredstava plana
VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
4. Portir u Područnoj jedinici, PJ Prijedor
III stepen stručne spreme, tehnička škola, mašinska škola ili škola učenika u privredi, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
V  Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
VI  Prijava na učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove njnjnj.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (položen vozački ispit) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1, tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113, stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
a) uvjerenje o državljanstvu;
b) diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10 i 104/11);
v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
g) položen ispit za vozača motornih vozila za radno mjesto broj 1.
Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka ili elektronskim putem na e-ma¬il upra¬va¬Žrgurs.org sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronsim putem obavezni su dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Pres RS" i "Nezavisne novine".
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.
Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
VII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama "Pres RS"  "Nezavisne novine" kao i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!