Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove - Javni oglasi
Rudo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 12.07.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 119. stav 1. i člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 22a. Uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 15/14, 76/14 i 20/15), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo”, br. 8/15, 10/15 i 5/16) i člana 2. Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Rudo za 2016. godinu, broj: 02-10-1/16, od 28.1.2016. godine, načelnik opštine Rudo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Rudo

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku
upravu Rudo, sa statusom službenika, na radno mjesto:

1. samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove - službenik pete kategorije prvog zvanja - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Obavljanje poslova i radnih zadataka utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo”, br. 8/15, 10/15 i 5/16).

III - Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,

IV - Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
- VSS - diplomirani pravnik - 240 ECTS, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.
V - Nespojivost i sukob interesa

Izabrani kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano čl. 151. i 151a. Zakona
o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. foto-kopiju lične karte ili pasoša;
2. izjave u pisanoj formi:
a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi;
3. foto-kopiju diplome o stručnoj spremi;
4. foto-kopiju isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
5. foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
6. foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru ili izjavu u pisanoj formi.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za prijem službenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem službenika, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI tačka 2. podt. b), g) i d), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII - Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas
Srpske” i na zvaničnom sajtu Opštine Rudo. Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu podnositi lično ili putem pošte, na adresu: Opština Rudo, Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića br. 41, sa naznakom: prijava na Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za poslove poljoprivrede - Javni oglasi
Šamac
Poljoprivreda i šumarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 12.07.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 13. Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštinske uprave Opštine Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, br. 11/15 i 12/15), načelnik opštine
Šamac raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Viši stručni saradnik za poslove u privredi ..................................................1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

1. Opis poslova:
- kontaktira sa privatnim sektorom, predstavnicima malih i srednjih preduzeća, udruženja privrednika i međunarodnim organizacijama za podršku
privatnom sektoru, nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama u okviru ovlašćenja,
- priprema i objelodanjuje statističke podatke iz oblasti privrede za potrebe organa opštine,
- sprovodi aktivnosti defi nisane Strategijom razvoja opštine i drugim planovima i programima u domenu rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

2. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
- da je lice starije od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
- da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa.

3. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
- viša stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova,
- najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
- položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

4. Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac, K. A. Karađorđevića br. 4.

5. Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

6. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76 230 Šamac, K. A. Karađorđevića br. 4.

7. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Euro-Blic” Banja Luka i u “Službenom glasniku Republike Srpske” i traje 15 dana od posljednjeg
objavljivanja.

8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja (m/ž) - Udruzenje za sport, igru i kreativni razvoj djece
Bugojno
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 04.07.2016.

Detaljno

Oglas za prijem prof. predskolskog odgoja. Sve prijave slati iskljucivo na lejla_selimovic0206@yahoo.de

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj digitalnog marketinga (m/ž) - Konzum d.o.o.
Sarajevo
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 11.07.2016.

Detaljno

 KONZUM je vodeći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, koji posluje u sklopu Agrokor koncerna, jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Naša vrata otvorena su odgovornim i dinamičnim osobama usmjerenim ka ostvarenju ciljeva i postizanju najboljih rezultata, koje su sklone timskom radu, sa izraženom radnom etikom, integritetom i fleksibilnošću. Zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, pored ostalog, jeste ono što Konzum pozicionira kao poželjnog poslodavca. 

U cilju jačanja našeg uspješnog tima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

VODITELJ DIGITALNOG MARKETINGA 

Mjesto rada: Sarajevo

Opis posla:
 • izrada strategije online komunikacije i upravljanje svim online aktivnostima
 • osmišljavanje, provedba i analiza digitalnih marketinških kampanja
 • koordinacija komunikacije na društvenim mrežama
 • istraživanje online tržišta, te analiza učinkovitosti preduzetih aktivnosti
 • kontinuirano unapređivanje i razvijanje direktne komunikacije s potrošačima putem  novih medija, te prepoznavanje novih trendova tržišta i potreba potrošača
Od Vas očekujemo:
 • VSS 
 • 2 godine radnog iskustva u području digitalnog marketinga 
 • razumijevanje i poznavanje novih medija, alata i tehnika digitalnog marketinga i društvenih mreža
 • razumijevanje marketinških principa i strateškog brand managementa 
 • napredno poznavanje MS Office paketa
 • naprednu upotrebu i iskustvo u radu u Google Analytics-u
 • aktivno korištenje društvenih mreža i servisa (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram, Foursquare) 
 • iskustvo na projektima izrade web stranica 
 • poznavanje osnova SEO analize, osnovno znanje HTML-a, te iskustvo korištenja različitih CMS alata
 • poznavanje postavljanja, analize i praćenje e-mail marketing kampanja
 • razvijene komunikacijske vještine, te izražene organizacijske i analitičke sposobnosti
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Vašu prijavu očekujemo najkasnije do 11.07.2016. godine, a možete je poslati putem web aplikacije: http://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Karijere/Zaposlenje  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj istraživanja tržišta i analitike (m/ž) - Konzum d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 11.07.2016.

Detaljno

KONZUM je vodeći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, koji posluje u sklopu Agrokor koncerna, jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Naša vrata otvorena su odgovornim i dinamičnim osobama usmjerenim ka ostvarenju ciljeva i postizanju najboljih rezultata, koje su sklone timskom radu, sa izraženom radnom etikom, integritetom i fleksibilnošću. Zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, pored ostalog, jeste ono što Konzum pozicionira kao poželjnog poslodavca. 

U cilju jačanja našeg uspješnog tima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

VODITELJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I ANALITIKE

Mjesto rada: Sarajevo

Opis posla:
 • analiza eksternih i internih podataka 
 • osmišljavanje i vođenje projekata te sprovedba naprednih analiza
 • izrada kratkoročnih i dugoročnih procjena, te pronalaženje veze na osnovu dobivenih podataka, finansijskih pokazatelja i rezultata poslovanja
 • razvijanje i rad na poboljšanju analitičkih metoda u svrhu kvalitetnijeg istraživanja i analiziranja
Od Vas očekujemo:
 • VSS - ekonomskog usmjerenja, PMF - Odsjek za matematiku, Filozofski fakultet - Psihologija
 • 2 godine radnog iskustva na poslovima istraživanja tržišta
 • sklonost ka matematičkom i statističkom analiziranju 
 • inicijativa i proaktivnost
 • poznavanje i razumijevanje potreba i ponašanja potrošača
 • izražene analitičke sposobnosti
 • interes za istraživanje i analitiku
 • aktivno korištenje MS Office paketa, IBM SPSS
 • odlično poznavanje engleskog jezika
Vašu prijavu očekujemo najkasnije do 11.07.2016. godine, a možete je poslati putem web aplikacije: http://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Karijere/Zaposlenje  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj medijskih projekata (m/ž) - Konzum d.o.o.
Sarajevo
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 11.07.2016.

Detaljno

KONZUM je vodeći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, koji posluje u sklopu Agrokor koncerna, jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Naša vrata otvorena su odgovornim i dinamičnim osobama usmjerenim ka ostvarenju ciljeva i postizanju najboljih rezultata, koje su sklone timskom radu, sa izraženom radnom etikom, integritetom i fleksibilnošću. Zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, pored ostalog, jeste ono što Konzum pozicionira kao poželjnog poslodavca. U cilju jačanja našeg uspješnog tima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

VODITELJ MEDIJSKIH PROJEKATA

Mjesto rada: Sarajevo

Opis posla:
 • pregovaranje i komunikacija sa medijskim kućama i marketinškim agencijama 
 • izrada media planova i zakup medija 
 • koordinacija, organizovanje i kontrola medijskih kampanja
 • izrada analiza i izvještaja u domeni praćenja, realizacije i evaluacije medijskih kampanja
Od Vas očekujemo:
 • VSS društvenog ili prirodno-matematičkog usmjerenja (ekonomija, matematika)
 • 2 godine radnog iskustva na poslovima medijskog planiranja/buyinga 
 • poznavanje CPP načina zakupa medijskog prostora
 • poznavanje tržišta BiH kao i medijske organizacije tržišta
 • aktivno korištenje MS Office paketa 
 • odlično poznavanje engleskog jezika 
 • razvijene komunikacijske vještine
 • izražene organizacijske i analitičke sposobnosti 
 • samostalnost i fleksibilnost u radu
 • spremnost na timski rad
Vašu prijavu očekujemo najkasnije do 11.07.2016. godine, a možete je poslati putem web aplikacije: http://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Karijere/Zaposlenje  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovaoc mašinom za označavanje cesta (m/ž) - Sarajevoputevi d.d.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 05.07.2016.

Detaljno

Na osnovu prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj 08-34-1320/16 od 13.06.2016.godine, na zahtjev za prijem u radni odnos, te ukazane potrebe za prijemom radnika, v.d. direktor dioničkog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, raspisuje :


KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


RUKOVAOC MAŠINOM ZA OZNAČAVANJE CESTA (1 IZVRŠILAC)

Opis poslova:
 • Rukuje mašinom za izradu vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije
 • Nadzire rad mašine
 • Rukovanje ostalim mašinama, te ostali poslovi iz djelatnosti niskogradnje i održavanja cesta po nalogu neposrednog rukovodioca
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
 • KV– III stepen stručne spreme, zanimanje: rukovaoc građevinskim mašinama
 • Radno iskustvo od minimalno 2 godine  na poslovima rukovanja mašinom za označavanje cesta marke Hofmann (za poziciju broj 1)
 • Vozačka dozvola „B“ i „C“ kategorije
 • Sklonost timskom radu,odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka; 
Potrebni dokumenti:
 • Diplomu o završenom III stepenu stručne spreme (ovjerena kopija ili original);
 • Radna biografija sa popisom poslova u čijoj izradi je lice učestvovalo (CV)
 • Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu, radnom iskustvu u struci, odnosno radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ovjerena kopija ili original); 
 • Ovjerena kopija lične karte i ovjerena kopija potvrde o prebivalištu;
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao naprijed navedene kriterije obavit će se usmeni razgovor – intervju.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje je konkurisao, Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanosti i Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka.

Prijave na konkurs slati na adresu:

„Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
Mustajbega Fadilpašića br. 17
71 000 Sarajevo
Uz naznaku: „Prijava na konkurs – ne otvarati“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovaoc mašinom kombinirkom – skip (m/ž) - Sarajevoputevi d.d.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.06.2016. Ističe 05.07.2016.

Detaljno

Na osnovu prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj 08-34-1320/16 od 13.06.2016.godine, na zahtjev za prijem u radni odnos, te ukazane potrebe za prijemom radnika, v.d. direktor dioničkog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, raspisuje :

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

RUKOVAOC MAŠINOM KOMBINIRKOM –SKIP (1 IZVRŠILAC)

Opis poslova:
 • Rukuje mašinom kombinirkom (skip-om)
 • Nadzire rad mašine
 • Rukovanje ostalim mašinama, te ostali poslovi iz djelatnosti niskogradnje i održavanja cesta po nalogu neposrednog rukovodioca
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
 • KV– III stepen stručne spreme, zanimanje: rukovaoc građevinskim mašinama
 • Radno iskustvo od minimalno 2 godine  na poslovima rukovanja mašinom kombinirkom
 • Vozačka dozvola „B“ i „C“ kategorije
 • Sklonost timskom radu,odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka; 
Potrebni dokumenti:
 • Diplomu o završenom III stepenu stručne spreme (ovjerena kopija ili original);
 • Radna biografija sa popisom poslova u čijoj izradi je lice učestvovalo (CV)
 • Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu, radnom iskustvu u struci, odnosno radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ovjerena kopija ili original); 
 • Ovjerena kopija lične karte i ovjerena kopija potvrde o prebivalištu;
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao naprijed navedene kriterije obavit će se usmeni razgovor – intervju.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje je konkurisao, Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanosti i Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka.

Prijave na konkurs slati na adresu:

„Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
Mustajbega Fadilpašića br. 17
71 000 Sarajevo
Uz naznaku: „Prijava na konkurs – ne otvarati“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!