Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Profesor fizičkog vaspitanja - Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

DetaljnoProfesor fizičkog vaspitanja,  8 časova -  1 izvršilac , pripravnik, bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme;

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona kojim se uređuju radni odnosi  i na osnovu člana 7 Pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, „Sl.Glasnik RS“ broj:102/14):       
A) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;       
B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;     
V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;       
G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi
Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl.Gl.RS’“ broj: 34/2015 i 83/15.)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ) potrebno je dostaviti i dokumentaciju predviđenu  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj: 102/14.),  i to :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji; (ne starije od 10 /deset/ dana u odnosu na datum prijave na konkurs),
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca
Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. 
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i interviju  će se obaviti 08.12.2015.godine, u 10:00 časova u JU Gimnaziji „Petar Kočić“Novi Grad.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju; ako se  kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana  javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor  sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše , JU Gimnazija Petar Kočić” Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića  br. 6.,  putem pošte.
                       

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor i prijem radnika - OŠ „PETAR MEĆAVA“ KOSTAJNICA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

Detaljno1. Nastavnik biologije na određeno vrijeme (16 časova sedmično), do povratka radnice sa porodiljskog odsutstva ( sa iskutstvom )  - 1 izvršilac,
2. Nastavnik matematike na određeno vrijeme ( 12 časova sedmično), sa iskutstvom, do povratka radnika sa funkcije V.D.direktora - 1 izvršilac,
3. Nastanik fizike  na određeno vrijeme sa iskustvom, 8 časova sedmično, do povratka radnika sa funkcije V.D.direktora - 1 izvršilac,
4. Nastavnik fizike na neodređeno vrijeme (4 časa sedmično ), sa iskustvom - 1 izvršilac,
5. Psiholog na određeno vrijeme ( 75% norme ) do povratka radnice sa porodiljskog odsutstva ( pripravnik sa iskustvom) - 1 izvršilac, 
6. Nastavnik za demokratiju i ljudska prava – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme ( 2 časa sedmično ), lice sa iskustvom -  1 izvršilac
7. Bibliotekar na određeno vrijeme sa iskustvom, do 31.12.2015. godine - 1 izvršilac.

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu-prečišćeni tekst( „Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 55/07),članom 105. i 107. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 , 86/10 i 25/14).

Potrebna dokumenta kojim se dokazuje ispunjavanje opštih uslova su:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( dostaviće samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi),
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji su prijavljeni na konkurs sa adresom prebivališta, sa kratkom biografijom i brojem telefona ),
kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, te dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to :
1.) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( osim lica pod rednim brojem:5),a kandidat pod rednim brojem 7.treba dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavnjanje bibliotečke djelatnosti,
3.) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom ),
5.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom ( osim lica pod rednim brojem:1 ),
6.) uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7.)uvjernje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8.)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu boraca Odbrambeno-otadžbinsko rata
Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
  Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se testiranje i intervju dana 08.12.2015 godine ( utorak) u prostorijama Škole sa početkom u 10, 00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istog. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata
i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
  Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.
  Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Kostajnica, sa naznakom „za konkurs“.

                                           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor i imenovanje direktora - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27. JANUAR“ ROGATICA
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 10.12.2015.

DetaljnoDirektor škole

Opšti uslovi:
da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:
  - da ima završen prvi ciklus studijskog programa, stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
  - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi;
  - da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
  - da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.
    - koji ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Sukob interesa   

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS („Službeni glasnik RS“ br. 73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS („Službeni glasnik RS“, br. 25/03).
Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati  su dužni priložiti :
a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
b) izvod iz matične knjige rođenih,
v) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon 4 godine studiranja, ili ekvivalent,
g) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d)potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom  radu u školi nakon sticanja visoke stručne spreme,
đ) program rada u narednom četverogodišnjem periodu;
e) uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
ž) uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, ne starije od 6 mjeseci,
z) Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa,

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Direktor škole se imenuje na period od (4) četiri godine.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili  slati na adresu škole.
Sa naznakom „prijava na konkurs za izbor direktora škole“
Napomena:Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27. JANUAR“ ROGATICA
Ul. Srpske sloge 98
73220 ROGATICA
e-mail:ssrs73ro@inecco.net
tel.faks:058-420-081

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - Osnovna škola „Kozarac“
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

DetaljnoProfesor razredne nastave -1 izvršilac, , na određeno vrijeme,odnosno do povratka radnika sa bolovanja,sa iskustvom;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-Prečišćeni tekst ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08,71/09 i 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 ).

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene fotokopije dokumenata:

Opšti uslovi:
-da je državljanin RS i BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),
-kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske “broj 102/14) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,za kandidata za čije se radno mjesto traži iskustvo.
3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju .Intervju će se održati dana 08.12.2015. godine ( utorak ) u 10 h u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 102/14)
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom,a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik-profesor fizike - OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BUSNOVI
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

DetaljnoNastavnik-profesor fizike – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na 6 časova sedmične norme na neodređeno radno vrijeme

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
da je punoljetan
da je radno sposoban
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom statusu člana porodice poginulih borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu člana porodice  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
10.ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrani kandidat, a  prije zasnivanja radnog odnosa.
11.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Sl.glasnik RS ‘’ br: 102/2014). 

Testiranje i intervju će se obaviti dana08.12.2015. godine sa početkom u10 časova.  Testiranje i intervju za navedeno radno mjesto obaviće se  u školi u Busnovima, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Neblagovremen i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Busnovi, Prijedor, sa naznakom „Za konkurs“. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik za nastavni predmet Ekologija i zaštita životne sredine - JUSC „Đuro Radmanović“
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

DetaljnoEkologija i zaštita životne sredine- 4 časa teorijske  nastave –(određeno do 31.08.2016. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju) - 1 izvršilac
                 

 Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.55/07-prečišćeni tekst), kao i uslove iz člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i čl. 10. i 15. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 29/12; 80/14).
 Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
 Opšti uslovi
  a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
  v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
  g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 2-
 Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
  1.  a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 29/12 i 80/14);
  2.    b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;
  3.  v) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
  4.  g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
  5.  d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 
  6.  đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  7.  e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
  8.  ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  9.  z)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
   Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 10.12.2015. godine (četvrtak) u 1100 časova u prostorijama ove Škole.
 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JPEPBiH RMU Zenica - inžinjer elektrotehnike - 4 izvršioca
Zenica
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 02.12.2015.

Detaljno

Komentari

Tarik Krivokapa 26.11.2015. 01:16

Molim vas ako mozete mi odgovoriti na jednu stavku u vezi konkursa za pripravnika..obzirom da po bologna sisitemu (3+2) bachelor iznosi 180 ECTS bodova..da li mi onda mozemo , odnosno treba da se prijavimo na ovaj konkurs za pripravnika sa diplomom Mastera ?
Radnik na održavanju prostora i mašina - JU Spomen područje Donja Gradina
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.11.2015. Ističe 03.12.2015.

DetaljnoRadnik na održavanju prostora  i mašina

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst ( „Sl. glasnik RS“, broj: 55/07 ) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta JU Spomen područje donja Gradina.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
1.da je državljanin Republike Srpske-BiH,
2.da je punoljetan,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan

Posebni uslovi:-KV radnik ( III stepen) mašinskog ili sličnog smjera,
                  -položen vozački ispit B kategorije
                  -6 mjeseci radnog iskustva u struci

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom III stepenu stručne spreme
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod  kojeg  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) izdato od nadležne ustanove dostaviće kandidat koji bude odabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa;  Uvjerenje o neosuđivanosti, za kandidata koji bude izabran po konkursu, Ustanova  će zatražiti od nadležnog Centra javne bezbjednosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se pojedinačno po pismenom pozivu .
Kandidati koji se ne odazovu na  intervju u zakazanom terminu, smatraće se da je odustali.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i dokumentaciju dostaviti na adresu :
JU Spomen područje Donja Gradina ,79243 Demirovac.  sa naznakom „ za konkurs“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u  razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!