Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem volontera u Općini Bužim
Bužim
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2014. Ističe 01.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 50., a u vezi sa članom 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 5/12), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 7/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Bužim, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Bužim

 

01. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - pravne struke - 2 (dva) izvršioca
02. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - ekonomske struke - 2 (dva) izvršioca
03. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - novinarske struke - 1 (jedan) izvršilac
04. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - građevinske struke - 1 (jedan) izvršilac
05. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - geodezijske struke - 1 (jedan) izvršilac
06. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - struke regionalnog i prostornog planiranja - 1 (jedan) izvršilac

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema volontera u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bužim , i to:

01. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - pravne struke
02. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - ekonomske struke
03. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - novinarske struke
04. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - građevinske struke
05. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - geodezijske struke
06. VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog, drugog ili trećeg ciklusa - struke regionalnog i prostornog planiranja

Izbor i prijem pripravnika-volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Volonterski staž traje jednu godinu.


Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupanja stručne spreme ili prvog ciklusa visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Bužim u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem volontera u Općini Bužim"
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2014. Ističe 05.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH
06 /709


 

- Šef ureda u Uredu za Brčko Distrikt BiH - Sektor za koordinaciju poslova detaširanih ureda Vlade Federacije BiH - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rukovodi Uredom i u tom pogledu ima ovlaštenja koja su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i neposredno vrši slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz djelokruga Ureda; sarađuje sa resornim federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave u vezi sa pitanjima koja se odnose na djelokrug Ureda; sarađuje sa organima Brčko Distrikta BiH u vezi sa pitanjima koja se odnose na djelokrug Ureda; prati zaključke i izvršenje obaveza koja se utvrđuju zaključcima Vlade u vezi sa Brčko Distriktom BiH, drugi poslovi koje odredi pomoćnik sekretara i sekretar Vlade.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.417,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, fakulteta ekonomskog smjera ili drugog fakulteta društvenog smjera,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR. 19/V
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH „

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK
Unsko - Sanski kanton
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2014. Ističe 01.09.2014.

Detaljno

Na temelju čl. 35., a u vezi sa čl. 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br.5/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona


- Šef Sektora za finansijsko-računovodstvene i informacione poslove u Sektoru za finansijsko-računovodstvene i informacione poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: organizira vršenje svih poslove iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže rukovoditelju organa državne službe u rukovođenju organom; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa; vrši izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti boračko- invalidske zaštite; izvršava poslove po nalogu ministra; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem; načelnik odjeljenja za svoj rad odgovara ministru Ministarstva.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na javnog konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH ( može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!