Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik za redovnu kontrolu - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA U SARAJEVU

Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o stausu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen) završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Sarajevo.

SEKTOR ZA LIJEKOVE U BANJALUCI

Odsjek za registraciju lijekova

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za pripremu teksta uputstva za upotrebu lijeka i rezimea glavnih karakteristika lijeka uz dozvolu za stavljanje lijeka u promet; formira i vodi administrativnu evidenciju; organizuje sastanke sa podnosiocima zahtjeva u vezi podnijete dokumentacije i u vezi; sarađuje sa zaposlenima u laboratoriji vezano za procijenu dokumentacije za kvalitet, bezbjednost i efikasnost lijeka; predlaže mjere i postupke i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 1.117,87 KM.


INSPEKTORAT U BANJALUCI

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima
Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove vezane za vođenje evidencija o izdatim dozvolama Agencije u ovoj oblasti, prikuplja podatke o odlukama o oduzimanju opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se ista može dobiti, evidenciju o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom, proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji i uništenju prekursora, uvozu, izvozu, prevozu, kupovini, prodaji biljaka iz odgovarajućih klasa, evidenciju o proizvodnji i prometu opojnih droga, o datim mišljenjima za uvoz i izvoz navedenih biljaka, o dostavljenim podacima iz carinarnica, o potrebnim godišnjim potrebama supstanci i biljaka i njihovih preparata, koje su pravnim licima dozvoljene da proizvedu i drže u posjedu u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Obavlja administrative i druge stručne poslove vezane za izdavanje dozvola i vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Izvršilac u Banjaluci će obavljati i poslove u postupku uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada ; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili drugog zdravstvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Banja Luka.


Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.


Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

- fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.02.2015. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
“Javni oglas državnih službenika za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH“
78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Samostalni stručni saradnik za kapitalne investicije i upravljanje opštinskom imovinom - Vukosavlje
Vukosavlje
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno

OPIS RADNOG MJESTA

Samostalni stručni saradnik za kapitalne investicije i upravljanje opštinskom imovinom - 1 izvršilac

II –  Radno - pravni status :

Izvršilac  na poziciji  I/1.  ima  status službenika i zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju 60 dana.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III – Opšti uslovi : 

da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine                    
da je stariji od 18 godina 
da ima opštu zdravstvenu sposobnost
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje  poslova u opštinskoj upravi  
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa .      
                                                                                      
IV – Posebni uslovi :

Za poziciju pod brojem: I/1.

Visoka stručna sprema - VII stepen sa 240 ECTS bodova, ekonomski ili drugi fakultet društvenih nauka, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u organima uprave .
Dodatna stručna osposobljenost:
Poznavanje rada na računaru, aktivno poznavanje engleskog jezika i položen vozački ispit “B“kategorije. 
                                                                                            
Za poziciju pod brojem: I/2.

Visoka stručna sprema - VII stepen sa 240 ili 180 ECTS bodova, studije informatike .

V - Sukob interesa :

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom .

VI - Potrebna dokumenta :

Uz prijavu sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti :
      
uvjerenje o državljanstvu ;
izvod iz matične knjige rođenih ;
diplomu ili uvjerenje o stečenoj stručnoj  spremi ;
ovjerenu izjavu pred nadležnim organom da  nije u sukobu interesa  i da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa  ;
uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak ;    
dokaz o radnom iskustvu ( kandidati  za poziciju 1. ) ;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave (kandidati za poziciju 1.)
potvrdu o poznavanju rada na računaru ,potvrdu o aktivnom poznavanju engleskog  jezika i vozačku dozvolu “B“ kategorije ( kandidati za poziciju 1. ) 
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže izabrani kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa ).

VII Rok za podnošenje prijave:

Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa .    
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. 
Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se  obavezni usmeni intervju.
Opis poslova dostupan je na “Info- pultu” opštinske uprave Vukosavlje .  
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnici drugih konstitutivnih naroda i druge kategorije u skladu sa Zakonom.
O rezultatima  konkursa  kandidati će biti pismeno obavješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163 , 74.470 Vukosavlje, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za prijem radnika – ne otvaraj”

Konkurs će biti objavljen u “Službenom Glasniku Republike Srpske“ i u  dnevnom listu “Glas Srpske“ putem Zavoda zapošljavana Republike Srpske .

Rok za podnošenje prijava na konkurs računa se od dana posljednjeg objavljivanja.

Dostavljena dokumentacija uz prijavu neće se vraćati, podnosiocu.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik - Facility Manager (m/ž) - Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Mostar
Nekretnine
Kompanija: HYPO ALPE-ADRIA-BANK Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 06.02.2015.

Detaljno

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 

raspisuje

NATJEČAJ / KONKURS

za popunu radnih mjesta u Odjelu upravljanja nekretninama

Stručni suradnik - Facility Manager 1 izvršitelj / izvršilac (m/ž)

Ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci,
Mjesto rada Mostar 

Pored zakonom propisanih općih uvjeta/uslova, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete/uslove:
 • VSS/ tehničkog usmjerenja (završen elektrotehnički, strojarski ili građevinski fakultet)
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 2 godine
 • Organizacijske i analitičke sposobnosti
 • Napredan nivo poznavanja rada u MS Office  i AutoCad ili ArchiCad 
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izražene komunikacijske sposobnosti i vještine pregovaranja
 • Sklonost timskom radu i nastavku profesionalnog usavršavanja
 • Vozačka dozvola B kategorije - aktivan vozač
Ključne kompetencije – prema odredbama zakonskih propisa i Pravilnika o sistematizaciji poslodavca.

Opis poslova:
 • Tehničko i infrastrukturno održavanje imovine (objekata i tehničke opreme) koje Banka koristi za obavljanje djelatnosti, te koordinacija i suradnja sa firmama s kojima banka ima sklopljene ugovore o pružanju usluga održavanja, servisiranja, popravki, čišćenja i sl. 
 • Odgovornost za funkcionalnost i održavanje cjelokupne tehničke opremljenosti objekata i tehničke opreme, što podrazumijeva pravovremeno organiziranje zakonom predviđenih i drugih inspekcija, organiziranje opravki i slično
 • Samostalna izrada godišnjeg plana održavanja i osposobljavanja svih komponenti bitnih za funkcionalnost objekata i opreme
 • Proaktivno upravljanje troškovima i investicijama, npr. donošenje odluke o popravci oštećenog dijela na/u objektu ili njegovoj zamjeni novim dijelom
 • Planiranje, koordiniracija  i nadgledanje sprovođenja mjera neophodnih za funkcionalnost objekata i opreme (inspekcije / opravke / održavanje i ostalo), te odgovornost da iste budu od strane izvođača izvedene u skladu sa ugovorenim troškovima, terminima i kvalitetom
 • Za sve neophodne mjere sanacije ili adaptacije samog objekta izrada predmjera radova, gruba kalkulacija troškova, u suradnji sa Timom nabavke analiza ponuda / tendera, izrada vremenskog plana za radove, te praćenje i nadgledanje izvođača, obavljanje primopredaje radova, te odgovornost da isti budu u skladu sa sklopljenim ugovorima
 • Praćenje rokova garancija i atesta ugrađene tehničke opreme i ostalog na/u objektu, te adekvatno reagiranje na neispravnost ugrađene opreme i ostalog
 • Analiziranje postojećih troškova objekata i opreme koje koristi Banka, te izrada prijedloga optimizacije tih troškova
 • Pravovremeno obavještavanje zaposlenih i korisnika objekata o predstojećim radovima
 • Upravljanje i koordinacija prostorima koje koristi Banka (raspored sjedenja zaposlenih, organizacija preseljenja namještaja i zaposlenih, praćenje iskorištenosti poslovnih prostora, te ažuriranje informacija o istima u bazi podataka)
 • Ažuriranje baze podataka i odgovornost za točnost istih (CAFM-ARCHIBUS)
 • Koordinacija i upravljanje zakupljenim i izdatim prostorima (sklapanje i praćenje isteka ugovora o zakupu/izdavanju prostora, te ishođenje potrebnih odobrenja nadležnih organa, izračun i kontrola površina i ažiriranje informacija u bazi podataka) 
 • Osiguranje nekretnina i opreme Banke, te suradnja sa osiguravajućim kućama u pogledu prijave i naplate šteta
 • Upravljanje i kontrola evidencije osnovnih sredstava banke (namještaj, tehnička oprema,..)
 • Suradnja i komunikacija sa drugim organizacijskim jedinicama/poslovnicama radi rješavanja problema iz nadležnosti FM
 • Pripremanje zahtjeva za nadležne organe Banke vezano za odobrenja 
 • Sudjelovanje u izradi pravilnika, procedura i politika Odjela i Banke
 • Odgovornost za ostvarivanje dogovorenih ciljeva
 • Redovno izvještavanje nadređenog o rezultatima
 • Ostali prateći poslovi po nalogu nadređenog voditelja
Smatrate li da ispunjavate potrebne uvjete/uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, imate adekvatna stručna znanja i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalni razvoj, s punim povjerenjem dostavite svoju dokumentaciju koja treba sadržavati:
 • aplikaciju (prijavu  s naznačenom pozicijom i mjestom rada),
 • CV / životopis,
 • 1 fotografiju, 
 • ovjerenu fotokopiju diplome,
 • dokaz o radnom stažu,
 • preporuke / mišljenja prethodnih poslodavaca, 
 • ovjerene fotokopije certifikata o stručnim seminarima / licencama
Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:

s naznakom «Prijava na natječaj/konkurs»

Kontakt telefon Tima upravljanja ljudskim resursima:(033) 757 590  
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja/konkursa.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća.
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave nakon objavljivanja najtečaja/konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnica za manikir, pedikir i nadogradnju noktiju - Obrtnička djelatnost "Beauty Centar"
Sarajevo
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.01.2015. Ističe 28.02.2015.

Detaljno

Potrebna radnica u kozmetickom salonu Beauty Center Sarajevo ( Bulevar branilaca bb Dobrinja bb) za manikir, pediker i nadogradnju noktiju. Radno iskustvo pozeljno.

Telefon za kontakt 0 33/471-097  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!