Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Diplomirani inženjer građevine saobraćajni smjer - Industroprojekt a.d.
Prijedor
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Industroprojekt a.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, (VSS)............................... 1 izvršilac
2. Diplomirani inženjer građevine saobraćajni smjer (VSS) .... 1 izvršilac 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
položenu „B“ kategorija za upravljanje motornim vozilom,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika

Posebni uslovi :
Za radno mjesto pod rednim brojem
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehnički fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS (VII st.str.spr.) – završen građeviski fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije saobraćaj - niskogradnja
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije saobraćaj – niskogradnja

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju
dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)
licencu (ovjerenu fotokopiju)
dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice)
biografija
izvod iz matične knjige rođenih
dokaz o položenoj „B“ kategoriji
dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Rok za podnošenje prijava za popunu radnih mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevom lisu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti

1. Za izbor nastavnika u sva zvanja za užu oblast obrazovanja Crtež (svi aspekti) za predmete Anatomsko crtanje 1 i 2…...................................................1 izvršilac

Stepe Stepanovića, 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Pravoslavni bogoslovski fakultet

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast obrazovanja Istorija religije za predmete Istorija religije 1i 2….....................1 izvršilac

Velečevo bb, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast obrazovanja Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla, na predmetima Tehnologija žita i brašna, Tehnologija ulja i masti, Nove tehnologije u proizvodnji i preradi žita i Nove tehnologije u preradi brašna............................................................... 1 izvršilac (50% radnog vremena).
2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast obrazovanja Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla na predmetima Tehnologija konditorskih proizvoda, Tehnologija ulja i masti i Nove tehnologije u proizvodnji konditorskih i srodnih proizvoda............................................................1 izvršilac (50% radnog vremena)
3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla na predmetima Osnove prehrambenih tehnologija, Tehnologija žita i brašna, Tehnologija konditorskih proizvoda, Tehnologija ulja i masti i Tehnologija voća i povrća........................................................................................................1 izvršilac

Karakaj, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet

1. Izbor nastavnika u zvanje docenta za užu oblast obrazovanja Patološka anatomija...................................................................................................1 izvršilac
2. Izbor nastavnika u zvanje docenta za užu oblast obrazovanja Dječija i preventivna stomatologija......................................................................1 izvršilac
3. Izbor nastavnika u sva zvanja za užu oblast obrazovanja Zdravstvena njega............................................................................................................1 izvršilac
4. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Dentalna patologija..................................................................................................1 izvršilac

5. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Parodontologija i oralna medicina.....................................................1 izvršilac

6. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Histologija i embriologija....................................................................1 izvršilac

7. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Medicinska hemija sa biohemijom.........................................................1 izvršilac

8. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Infektivne bolesti.................................................................................1 izvršilac

9. Izbor nastavnika u zvanje docenta za užu oblast obrazovanja Dječija i preventivna stomatologija......................................................................1 izvršilac

10. Izbor nastavnika u sva zvanja za užu oblast obrazovanja Oftalmologija..........................................................................................1 izvršilac

11. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Parodontologija i oralna medicina.....................................................1 izvršilac

12. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu oblast obrazovanja Anatomija čovjeka........................................................................................................1 izvršilac

Studentska br. 1, 73 000 Foča

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje potrebno je da ispunjavaju i posebne uslove:
1. Završena ALU ili FLU smjer slikanje, grafika ili vajanje.
2. Neophodno iskustvo u radu u oblasti anatomskog crtanja, kao i dokaz da se u svom radu bavio tom problematikom.
3. Kandidati treba da dostave najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.
Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
                                                                     


                                                                 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor engleskog jezika - Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ KOZARSKA DUBICA
Kozarska Dubica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoNa određeno vrijeme-do povratka radnika sa bolovanja
1.1. profesor  engleskog jezika-16 časova .........1 izvršilac ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte  uslove predviđene Zakonom  o  radu ,kao i uslove iz člana 75.Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.74/08 , 106/09 , 104/11 i 33/14),i Pravilnika  o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12.). Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Sl.glasnik RS“broj 70/13).

Potrebna dokumentacija
  Kandidati , uz  potpisanu prijavu i kraću biografiju,  dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i to:
   - Uvjerenje o državljanstu,
   - Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
   - Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
   - Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
   Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
   - ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
   
   - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
   -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ,
   - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
   - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.
   - izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
   - kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
   1) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
   2) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
   3) potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
   4) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
   - potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
  Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
  Prijave se dostavljaju  isključivo poštom  na sledeću adresu:JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla““, ul.Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom „Za konkurs“  (NE OTVARATI).
  Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
  Neblagovremene i nepotpune prijave ,kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana. Testiranje i intervju sa  kandidatima će se održati dana 03.11.2014. godine, sa početkom u 10.00. časova, u prostorijama škole .
  Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Srednjoškolski centar "Đuro Radmanović" Novi Grad
Novi Grad
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoNa određeno vrijeme:

Profesor biologije
Diplomirani biolog
Prof. ekologije i zaštite životne sredine
Diplomirani inženjer zaštite životne okoline -za 4 časa redovne nastave predmeta ‘’ekologijai zaštita životne sredine’’ (do kraja nastavne godine -30.06.2015. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obrazovanju)

 Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.55/07-prečišćeni tekst), kao i uslove iz člana 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.74/08) i članova 4, 9, 10 i 14. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 29/12).

 Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
 Opšti uslovi
  a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
  v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
  g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 2. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
  a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potrebnog kadra;
  b) dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate za koje se traži položen stručni ispit);
  v) dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili ovjerena fotokopija radničke knjižice za kandidate za koje se traži radno iskustvo);
  g) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
  d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
  đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom;
  e) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
  ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
  z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
  i)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  j) kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostavruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  - potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
  - potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
  - potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
  - potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
  k) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
 Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 05.11.2014. godine u 1000 časova u prostorijama Škole.
 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti za koje radno mjesto konkuriše kandidat, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
 
 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
 
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
 
 
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor Poznavanja robe - Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoProfesor  Poznavanja robe, 1 izvršilac (pripravnik) – 17 časova, na neodređeno vrijeme.         

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst ( „Sl. glasnik RS“, broj: 55/07 ) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Sl. glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 ).
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
Diplomu  ili uvjerenje o stečenom zvanju;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod  kojeg  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom;
Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja;
Izvod iz  matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog roditelja ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda  porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2. Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda  PIO  Republike Srpske da  član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
3. Potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
4. Potvrdu  o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine;
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
   izdato od nadležne ustanove dostaviće kandidat koji bude odabran po konkursu,
   a prije zasnivanja radnog odnosa; 
Uvjerenje o neosuđivanosti, za kandidata koji bude izabran po konkursu, Škola će zatražiti od nadležnog Centra javne bezbjednosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 03.11.2014. godine, u 9:30 časova, u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ukoliko se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs i dokumentaciju dostaviti na adresu JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Ul. Vuka Karadžića 16,  79101 Prijedor.
Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u  razmatranje.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik hemije - OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoNastavnik hemije, 20 časova – na neodređeno vrijeme, sa iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 55/07), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 74/08, 71/09 i 104/11) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,
da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:
a)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
b)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
v)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,
g)  izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
ž)  kućnu listu, za kandidatakoji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem nijedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
-  potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
-  potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
-  potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
-  potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina,
z) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 70/13.), a na osnovu liste kandidata utvđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Branko Ćopić”, ul. Rudnička br. 13. Prijedor, sa naznakom “za konkurs”. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 03.11.2014. godine u 11.00 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inženjer elektrotehnike - "INDUSTROPROJEKT" PRIJEDOR
Prijedor
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Industroprojekt a.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, (VSS)............................... 1 izvršilac
2. Diplomirani inženjer građevine saobraćajni smjer (VSS) .... 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
položenu „B“ kategorija za upravljanje motornim vozilom,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika

Posebni uslovi :
Za radno mjesto pod rednim brojem
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehnički fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS (VII st.str.spr.) – završen građeviski fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije saobraćaj - niskogradnja
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije saobraćaj – niskogradnja

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju
dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)
licencu (ovjerenu fotokopiju)
dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice)
biografija
izvod iz matične knjige rođenih
dokaz o položenoj „B“ kategoriji
dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Rok za podnošenje prijava za popunu radnih mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevom lisu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik za predmet demokratija i ljudska prava - Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Kozarska Dubica
Kozarska Dubica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoNastavnik za predmet demokratija i ljudska prava  za 4 časa sedmično na neodređeno radno vrijeme - 1 izvršilac sa iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 86/10), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 70/13).

Opšti uslovi:
Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
Da je punoljetan
Da je radno sposoban

Posebni uslovi:
Da ima završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent:
Profesor filozofije
Profesor sociologije
Dipl.filozof sa položenom pedagoškom grupom predmeta
Dipl.sociolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginale ili ovjerene kopije slijedećih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):
Diplomu o završenom fakultetu,
Izvod iz Matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Uvjerenje nadležnog Suda da se ne vodi krivični postupak,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti  i
Uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci, izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:70/13) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
Uuvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;
Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili ili je ukupan iznos prihoda porododičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti slijeedeću dokumentaciju:
Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
Potvrdu o visini plate ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili  Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
Svi kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za gore navedeno radno mjesto pozivaju se da dođu na testiranje i interviju  koji će se održati dana 31. 10. 2014. godine (petak) u 11:00 časova u prostorijama Centralne škole na adresi,  Đakona Avakuma 15, Kozarska Dubica.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 70/13).

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
                             
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Koz. Dubica, Đakona Avakuma 15 sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!