Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Drvoprerađivač - Eni-Em doo Doboj 
Doboj
Drvna industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 23.09.2014.

DetaljnoProizvodnja i prerada drveta

Završena srednja stručna sprema,
Radno iskustvo: 12 mjeseci
Probni rad: 3 mjeseca.

Eni-Em doo za trgovinu, proizvodnju i usluge
Sarajevska 41, Mravići, Doboj-Jug
Tel.032-941-839
Mob. 061-788-821

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - JU Gimnazija "Jovan Dučić" Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

Detaljno1. Nastavnik biologije................1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.,sa položenim stručnim ispitom - 12 časova nedjeljno.
2. Nastavnik muzičke kulture.....1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja školske 2014/2015. Godine, sa položenim stručnim ispitom - 8 časova nedjeljno.

  Pored uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u Gimnaziji („Sl. gl. RS“, br. 11/93).
  Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. gl.R S“, br. 70/13).
  Uz prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokumente:
  1. uvjerenje o državljanstvu;
  2. izvod iz MKrođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
  3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
  4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
  5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
  6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
  7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  8. izvod iz MK umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji niji stariji od 26 godina života;
  9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
  10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata R S ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
  11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  12. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  a) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
  
  b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda PIO RS  da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
  v) potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen,
  g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćistva koji su mlađi od 26 godina, i
  d) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
  
  Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani i intervjuisani.
  Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez iskustva.
  Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeni u utorak, 30. septembra 2014. godine u prostorijama  škole  i to:
  -  u 08,00 časova  za kandidate  nastavnika  biologije,
  - u 10 ,00 časova za kandidata nastavnika muzičke kulture,
  
  Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti  lično ili poštom na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs “.
  :
  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
  Ljekarsko uvjerenje kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
  Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske“.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
  

JU Gimnazija ‘’Jovan Dučić’‘
Vožda Karađorđa br 1,
Trebinje
Tel: (059)270-690
e-mail:g.jducic@teol.net
   
  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik osnova informatike - OŠ “ Sveti Sava” Foča
Foča
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

DetaljnoNastavnik osnova informatike, na određeno vrijeme od datuma prijema do 31.8.2015. godine,  -  1 izvršioc – 10 časova, rad u CŠ, sa radnim iskustvom.   

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
    a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
    b)  imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno - obrazovnom procesu;
    v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
    g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
      Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. gl. R S“,  br. 77/09, 86/10 i 25/14), odnosno da imaju završenu određenu vrstu  stručne spreme i zvanje za raspisano radno mjesto.
      Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
      1.  Diplomu o završenom obrazovanju ( diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);
      2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
      3.  Izvod iz MK rođenih;
      4.  Uvjerenje o državljanstvu;
      5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
        Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. gl. RS“ br. 70/13) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim sljedećim kriterijumima:
      a) Vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje;
      b) Prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja;
      v) Rezultatu ostvarenom na intervjuu i testu;
      g) Socijalnom statusu i
      d) Dužini radnog staža.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:
1.  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se samo vrijeme poslednjeg neprekidnog čekanja na zaposlenje, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
2. Prosječna ocjena tokom studiranja -  u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Socijalni status:
a) ako kandidat nema jednog roditelja ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života –  dostavlja izvod/izvode iz MK umrlih;
b) ako kandidat ima status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske –  dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca;
v) ako je kandidat član porodičnog domaćinstva bez prihoda  ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj – dostavlja:
- kućnu listu;
- potvrdu za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, izdatu od Zavoda za zapošljavanje;
- potvrdu izdatu od nadležne poslovnice fonda PIO RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
- potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
- potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
g) ako je kandidat borac Odbrambeno-otadžbinskog rata R S – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu borca;
d) ako je kandidat ratni vojni invalid Odbrambeno-otadžbinskog rata R S – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida;

4. Dužinu radnog staža - u formi uvjerenja o radnom stažu izdatog od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
          - vrsta posla;
          - stepen stručne spreme i
          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
- Testiranje kandidata, dana 29.9.2014. godine, sa početkom u 10.00 časova,
- Intervju kandidata, dana 29.9.2014. godine,  sa početkom u  12.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Ukoliko se na Konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa položenim stručnim ispitom u tom slučaju će se razmatrati i  prijave kandidata bez položenog stručnog ispita, a u skladu sa članom 111. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. R S“ br. 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14).

                Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

            Prijave na konkurs dostaviti  direktno  ili putem poštomna adresu Škole.

JU OŠ “ Sveti Sava”
Nemanjina bb
Foča
e-mail :os177@teol.net
tel: 058/221-390;

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani ekonomista (pripravnik) - „BLONDI“ DOO KALINOVIK
Kalinovik
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

Detaljno-Diplomirani ekonomista, VSS, sa 240 ECTS bodova-1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, a za koji treba, prema zakonu, položiti stručni ispit ili kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1.da je državljanin BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,
5.da nije ranije zasnivao radni odnos u ovom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž  u ovom zanimanju i
6.da se protiv kandidata ne vodi krvični postupak.

Posebni uslovi:
-završen fakultet  iz  konkursa,

Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs  sa kraćom biografojom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa  u orginalu ili ovjerene kopije, i to:
- kopija lične karte,izvod iz  MKR,uvjerenje o državljanstvu,kopiju diplome, uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, uvjerenje o  neosuđivanosti  i  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa).
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

VI-Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  konkursa u  dnevnom listu ,,Glas Srpske’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti  lično ili putem pošte na naznačenu  adresu.

„BLONDI“DOO KALINOVIK
UL.KARAĐORĐEVA BB
K A L I N O V I K

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor ruskog jezika - SŠC „GOLUB KUREŠ“ BILEĆA
Bileća
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

DetaljnoProfesor ruskog jezika.........1 izvršilac - na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja  (14 časova sedmično)

  Pored  opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćeni tekst („Sl. gl. RS“, broj: 55/07) i posebnih uslova predviđenih članom 75. i 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl.RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), kandidati treba da ispunjavaju i uslove popisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. gl. RS“, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl. gl.RS“ broj 11/95).
  Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. gl. RS“, broj:70/13)
 Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz MK rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem).
Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van  BiH i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos  lica sa iskustvom,
Izvod iz  MKumrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditalja, a koji nije stariji od 26 godina života,
Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata R S, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostavruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva  manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda  PIO RS  da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65. godina nije korisnik penzije,
Potvrdu o visini plate , ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen,
Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26.godina
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.


 Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole..
 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje u utorak 30.09.2014.godine u  10,00 časova, u prostorijama  škole.
 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima . Potvrde i uvjerenja ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
 Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
 Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana obajvljivanja.
 
JU SŠC „GOLUB KUREŠ“
Vladimira Gaćinovića br.1
BILEĆA

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD“ NEVESINjE
Nevesinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

Detaljno1. Nastavnik klavira - 1 izvršilac,  12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u prvom polugodištu školske 2014/2015 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit,  rad centralnoj školi Nevesinje
2. Nastavnik solo pjevanja - 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na neodređeno vrijeme, radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje i područnom odjeljenju Gacko.

- Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:
da je državljanin RS i BiH
da je stariji od 18 godina;
da je radno sposoban,
da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

POSEBNI USLOVI:
1. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa  prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

2. diplomirani muzičar – solo pjevač, profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa  prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – solo pjevač.


 Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
izvod iz MK rođenih,
uvjerenje o državljanstvu BiH, RS
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje o radnom iskustvu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,
rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – „Sl.gl. RS“ broj 70/13),
 Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Dana 27.09.2014. godine sa početkom u 1000 časova u prostorijama škole sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
    
JU MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD“
NEVESINjE
Trg Blagoja parovića bb
Tel. 059/602 941
E – mail:  os203@teol.net
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik sa završenom VSS – diplomirani pedagog - J.U. DJEČIJI VRTIĆ ’’POLETARAC’’ SREBRENICA
Srebrenica
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 25.09.2014.

DetaljnoPripravnik sa završenom VSS – diplomirani pedagog – VVII stepen (jedan izvršilac),

II – Opis poslova

Obavlja poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa programom stručnog osposobljavanja pripravnika. Pripravniku se nakon odrađenog pripravničkog staža izdaje uvjerenje na osnovu kojega pripravnik može polagati stručni ispit neophodan za daljni rad.III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da su kandidati državljani BiH, odnosno RS,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovama predškolskog obrazovanja,
6. Da nije zasnivao radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmetom javnog
poziva, odnosno da je prijavljen na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

IV – Posebni uslovi: - VSS/ VII stepen stručne spreme, (I Ciklus 180-240 ECTS bodova), - da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,/ Zavoda u Srebrenici/, - da do sada u okviru stečene VSS nije zasnivao radni odnos.


V – Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs u kojoj će ukratko opsati svoju biografiju, kandidati su dužni priložiti i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kako slijedi:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
- uvjerenje da kandidat nije osuđivan (za izabrane kandidate, uvjerenja će se pribaviti službenim putem), - ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi,
- uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,
- uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji, te da nema radnog staža nakon sticanja diplome,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji po konkursu budu ušli u uži izbor obavit će se razgovor -intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

NAPOMENA: Naknade za rad pripravnika isplaćivat će se u skladu sa Odlukom Zavoda za zapošljavanje RS-a o odobravanju sredstava za sufinansiranju zarada pripravnika br: 06-2391-1/14od 24.07.2014.godine i Sporazumom
o finansiranju i prihvatanju djela obaveze odrađivanja pripravničkog staža broj: 01-014-51514 od 08.09.2014.godine.

VI–Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte , na adersu: JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica, ul.Maršala Tita bb, sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - J.U. DJEČIJI VRTIĆ ’’POLETARAC’’ SREBRENICA
Srebrenica
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.09.2014. Ističe 02.10.2014.

DetaljnoPrijem radnika na odeđeno vrijeme do dvije (2) godine i to kako slijedi:

1. Vaspitač…………………….....…jedan izvršilac,
2. Medicinski radnik...................jedan izvršilac,
3. Servirka...................................jedan izvršilac.

Opis poslova
1.Vaspitač obavlja složene poslove iz djelokruga poslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica a koji se odnose na rad iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada sa djecom raspoređnom u vaspitno-obrazovnu grupu.

2.Medicinski radnik obavlja složene poslove iz djelokruga poslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica a koji se odnose na zadatke iz oblasti zdravstveno i vaspitno-obrazovnog rada sa djecom i poslove preventivno-zdravstvenog procesa u grupi.

3.Servirka obavlja jednostavne poslove i zadatke iz djelokruga poslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica a koji se odnose serviranje hrane, nabavci neophodnih namirnica za spremanje iste kao i higjeni kuhinje ,te održavanja čistoće u Ustanovi.

Status
Tražena lica imaju status uposlenika na određeno vrijeme.

Opšti uslovi:
da su kandidati državljani BiH, odnosno RS;
da su stariji od 18 godina;
da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
da se protiv njih nevodi krivični postupak;
da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.

Posebni uslovi:
01.Vaspitač:
- završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitača i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača/VSS
-radno iskustvo, najmanje godinu dana,
-položen stručni ispit.
02.Medicinski radnik:
-završena srednja medicinska škola/ SSS,
-radno iskustvo, najmanje šest (6) mjeseci rada u struci,
-položen stručni ispit.
03.Servirka:
-završeno srednje obrazovanje /SSS
-radno iskustvo, najmanje šest (6) mjeseci rada.

Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze i ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz konkursa kako slijedi:
uvjerenje o državljanstvu ( ne straije od 6 mjeseci),
ovjerena fotokopija lične karte ( ne straije od 6 mjeseci),
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne straije od 6 mjeseci),
uvjerenje da kandidat nije osuđivan ( ne straije od 6 mjeseci),
fotokopija diplome o školskoj spremi,
dokaz o radnom iskustvu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji,
biografiju-CV,
dokaz o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Traženi dokumenti se dostavljaju kao orginali ili ovjerene fotokopije.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obavit će se razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Napomena: U slučaju da kandidat nema položen stručni ispit a ispunjava opšte i posebne uslove iz konkursa, može se primiti u rad uz obavezu da isti položi ispit u roku od šest (6) mjeseci od dana zaposlenja. U suprotnom mu prestaje radni odnos.
Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijeva je petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Rok za podnošenje prijava se računa od zadnje objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte , na adersu: JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica, ul.Maršala Tita bb, sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za prijem radnika u JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!