Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik (m/ž) - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. PREDSTAVNIŠTVO U BIH SARAJEVO
Sarajevo
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

Bilim Pharmaceuticals osnovan 1953. ima bogatu historiju u kojoj je ljudsko zdravlje uvijek bilo na prvom mjestu. Ima kapacitet proizvodnje od 250 miliona kutija godišnje, što čini 17% farmaceutske proizvodnje u Turskoj. Plasiranjem lijekova u 48 zemlje svijeta Bilim je dao podstrek prvim koracima koji su poduzeti da se razvije u globalnu kompaniju. Bilim Pharmaceuticals Predstavništvo u BiH u Sarajevu, objavljuje konkurs za poziciju: 

Stručni saradnik (m/ž)
Dva izvršilaca (Sarajevski kanton)

Nudimo Vam dinamičan rad, odlične uslove za rad i stalno usavršavanje. Od Vas očekujemo komunikativnost, samoinicijativnost, sklonost timskom radu, planiranju, organizaciji i izvještavanju. Zainteresovani kandidati treba da pošalju kraću biografiju na bosanskom i engleskom jeziku.

Uslovi:
 • VSS
 • Najmanje jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorija
 • Poznavanje engleskog jezika
 • MS Office, Internet
 • Dobre organizatorske i sposobnosti planiranja
 • Izvrsne interpersonalne i komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost za timski rad
Smatrate li da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, Vaše prijave, uz priloženu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati na e-mail adresu: naida.mehmedalic@bilimilac.com i amir.morankic@bilimilac.com 

Napomena: Prijave kandidata koji nemaju iskustva na istim ili sličnim poslovima neće se uzeti u razmatranje.
Prijave kandidata koji nemaju slike neće se uzeti u razmatranje.

Broj radnih mjesta: 2

Konkurs ostaje otvoren do 31.10.2014. godine

Kontakt osoba: Naida Mehmedalić, e-mail: naida.mehmedalic@bilimilac.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik engleskog jezika - Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra
Budimlić Japra
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoNastavnik engleskog jezika, na određeno vrijeme, 10. časova  sa radnim iskustvom do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 30.06.2015. godine - 1 izvršilac.

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst („Sl.gl. RS“ broj: 55/07), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl. RS“ broj:74/08,71/09 i 104/11)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik  Republike Srpske“ broj: 77/09 i 86/10).
 
Opšti uslovi:
da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika) i dokumentaciju vezanu za opšte uslove potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se samo vrijeme posljednjeg neprekidnog čekanja, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranojeg poslodavca, samo za kandidate koji konkurišu na konkurs pod rednim brojevima 1, 2 i 3.
Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
v) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministar.prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja  koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. gl.RS“ broj 70/13).
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u srijedu, 15.10.2014. godine u 10.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije (ne starije od šest mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Škundrić“  Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići  sa naznakom „za konkurs“.

                                                                                                                                             

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad
Novi Grad
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

Detaljno1. Nastavnik muzičke kulture, pripravnik, 2 časa na određeno vrijeme, do  kraja školske 2014/2015. godine.
2. Nastavnik likovne kulture, pripravnik, 2 časa na određeno vrijeme, do  kraja školske 2014/2015. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09,  86/10 i 25/14), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 70/13).
Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginale ili ovjerene kopije slijedećih Dokumenata:
Diplomu o završenom fakultetu,
Izvod iz Matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Uvjerenje nadležnog Suda da se ne vodi krivični postupak,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti  i
Uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci, izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 70/13) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
Uuvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;
Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili ili je ukupan iznos prihoda porododičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:
Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
Potvrdu o visini plate ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili  Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Svi kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za gore navedena radna mjesta pozivaju se da dođu na testiranje i interviju  koji će se održati dana 14.10.2014. godine (utorak) u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 70/13).
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
                       
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, Nikole Pašića 13 sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
  
       
  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik biologije - OSNOVNA ŠKOLA „DRAGAN VUJANOVIĆ“ SVODNA
Svodna
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoNastavnik  biologije, 4 časa sedmično na određeno radno vrijeme do 31.08.2015. godine,lice sa iskustvom  - 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i  86/10), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 70/13).
Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Uvjerenje nadležnog Suda da se ne vodi krivični postupak,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci, izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:70/13) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;
Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili ili je ukupan iznos prihoda porododičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
Potvrdu o visini plate ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili  Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa pozivaju se da dođu na testiranje i intervju   dana 17.10.2014. godine u 1200   časova u prostorijama Centralne škole u Svodni.

Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 70/13).
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.                             

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu Osnovna škola „Dragan Vujanović“  Svodna, Svodna bb 79229 Svodna sa naznakom „Za  konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik matematike i fizike - OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" ČAJNIČE
Čajniče
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoNastavnik  matematike i fizike ..... Centralna  škola, 8 časova  matematike i 12 časova  fizike na određeno  radno vrijeme do povratka  radnika  sa funkcije ,  sa radnim iskustvom

- Radnik stupa na rad danom potpisivanjnja ugovora o radu na određeno radno vrijeme .     

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
    a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
    b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom propcesu;
    v)imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
    g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
      Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
      1. Diplomu o završenom obrazovanju;
      2. Uvjerenje o ploloženom stručnom ispitu;
      3.  Izvod iz MK rođenih;
      4.  Uvjerenje o državljanstvu;
      5.  Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostoanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
      6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
          - vrsta posla;
          - stepen stručne spreme i
          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
      7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
  Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti (prema mjestu rođenja kandidata), zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 70/13) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim sljedećim kriterijumima:
      a) Vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje;
      b) Prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja;
      v) Rezultatu ostvarenom na intervjuu i testu;
      g) Socijalnom statusu i
      d) dužini radnog staža.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:
1.  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se samo vrijeme poslednjeg neprekidnog čekanja na zaposlenje, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
2. Prosječna ocjena tokom studiranja -  u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Socijalni status:
a) ako kandidat nema jednog roditelja ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života –  dostavlja izvod/izvode iz MK umrlih;
b) ako kandidat ima status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske –  dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca;
v) ako je kandidat član porodičnog domaćinstva bez prihoda  ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj – dostavlja:
- kućnu listu;
- potvrdu za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, izdatu od Zavoda za zapošljavanje;
- potvrdu izdatu od nadležne poslovnice fonda PIO Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
- potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
- potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
g) ako je kandidat borac Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu borca;
d) ako je kandidat ratni vojni invalid Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
- Testiranje kandidata, dana  13.10.2014. godine, sa početkom u 9.00 časova,
- Intervju kandidata, dana    13.10.2014. godine,  sa početkom u  12.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.  Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole,  JU Osnovna škola  ” Jovan Dučić” Čajniče, ulica Igumana Vasilija bb Čajniče .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor matematike - Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ KOZARSKA DUBICA
Kozarska Dubica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoProfesor  matematike-norma časova (sa ili bez iskustva)

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte  uslove predviđene Zakonom  o  radu ,kao i uslove iz člana 75.Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.74/08 , 106/09 , 104/11 i 33/14),i Pravilnika  o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12.). Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Sl.glasnik RS“broj 70/13).

Potrebna dokumentacija
  Kandidati , uz  potpisanu prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i to:
   - Uvjerenje o državljanstu,
   - Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
   - Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
   - Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
   Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
   - ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
   
   - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
   - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
   - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.
   - izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,
   - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
   - kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
   1) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
   2) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
   3) potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
   4) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
   - potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
  Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
  Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla““, ul.Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i navesti radno mjesto  (NE OTVARATI).
  Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
  Neblagovremene i nepotpune prijave ,kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana. Testiranje i intervju sa  kandidaima će se održati dana 13.10.2014. godine, sa početkom u 10.00. časova, u prostorijama škole .
  Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke. 

JU Srednjoškolski centar “Nikola  Tesla“
KOZARSKA  DUBICA
Dositejeva  bb , 79240 Kozarska  Dubica,
tel. ++387 52 416-306 faks: ++387 52 424-370, 
E-mail: ssrs34 kd@inecco.net                        

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik /profesor matematike - OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD
Višegrad
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoNastavnik /profesor matematike,  na određeno vrijeme od 01.11.2014. do 31.8.2015. godine, 1 izvršilac – 16 časova u Područnoj školi Kopači (sa radnim iskustvom).

  Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
    a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
    b)  imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno - obrazobnom procesu;
    v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
    g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana  3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“,  br. 77/09, 86/10 i 25/14), odnosno da imaju završenu određenu vrstu  stručne spreme i zvanje za raspisano radno mjesto.
      Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
      1.  Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata - nostrifikovana ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);
2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ;                  3.  Izvod iz MK rođenih;
      4.  Uvjerenje o državljanstvu;
      5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
        Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
        U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 70/13) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim sljedećim kriterijumima:
      a) Vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje;
      b) Prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja;
      v) Rezultatu ostvarenom na intervjuu i testu;
      g) Socijalni status:
1) ako kandidat nema jednog roditelja ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života –  dostavlja izvod/izvode iz MK umrlih;
2) ako kandidat ima status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske –  dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca;
3) ako je kandidat član porodičnog domaćinstva bez prihoda  ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj – dostavlja:
- kućnu listu;
- potvrdu za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, izdatu od Zavoda za zapošljavanje;
- potvrdu izdatu od nadležne poslovnice fonda PIO Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
- potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
- potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
4) ako je kandidat borac Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu borca;
5) ako je kandidat ratni vojni invalid Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida;

i
      d) dužini radnog staža.
Kandidati treba,uz prijavu, da dostave dokaze o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
   
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
- Testiranje kandidata, dana 13.10.2014. godine, sa početkom u 9:00 časova,
- Intervju kandidata, dana 13.10.2014. godine,  sa početkom u  11:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se neće vraćati.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor i imenovanje direktora - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27.JANUAR“ ROGATICA
Rogatica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 16.10.2014.

DetaljnoDirektor škole

Opšti uslovi:
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent.
Pored navedenog, lice koje se prijavljuje na konkurs za izbor direktora škole, treba da ispunjava i sljedeće uslove:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
da ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi, nakon sticanja visoke stručne spreme,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada  škole,
da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Kandidat koji konkuriše za direktora škole, uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta o ispunjenosti uslova (originalna ili ovjerene fotokopije):
Kratku biografiju o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu,
Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri  godine studija ili ekvivalent,
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi  nakon sticanja visoke stručne spreme,
Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci),
Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti, dostavlja kandidat nakon izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,
Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u novinama „Glas Srpske“.
Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.
Kandidati će o odluci o imenovanju direktora biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru od strane Školskog odbora.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave dostaviti lično ili slati poštom sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“ na adresu:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
„27. JANUAR“ R O G A T I C A
SRPSKE SLOGE  98
73220 R O G A T I C A

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!