Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 28.07.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

5 / 523

 

- Sekretar Ministarstva - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vodi upravne postupke u prvom i drugom stepenu u predmetima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, daje stručna mišljenja i stručna objašnjenja po zahtjevima pravnih i fizičkih lica, izrađuje pojedinačne akte, rješenja koja se odnose na izdavanje odobrenja za rad privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, saglasnosti, mišljenja i druge akte u skladu sa zakonom i drugim propisima, učestvuje u izradi plana i programa rada i izvještaja o radu Ministarstva zdravstva i praćenja realizacije plana i programa rada, kao i pojedinačnih akata usvojenih od strane Vlade i Skupštine Kantona, izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, obavlja upravno-nadzorne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva zdravstva Kantona, osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, te upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju poslova, pomaže ministru kod obavljanja poslova značajnih za organizaciju rada i ostvarivanje funkcije Ministarstva, sarađuje sa organima i tijelima državne službe, preduzećima i drugim pravnim licima, te učestvuje u realizaciji programa rada i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, prati provođenje usvojenih procedura vezanih za sistem upavljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 koje u svom radu primjenjuje Ministarstvo i odgovoran je za isto ministru, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva odredi ministar, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog rnjesta neposredno odgovara ministru.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.
-
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), Napomena: Diplome, koje nisu ovjerene
2. pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenog lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visokog obrazovanja,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija/financija
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 28.07.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu finansija/financija
06 / 867

 

01. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za bankarski sektor, mikrokreditne organizacije i lizing društva - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za unutrašnji dug - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za metodologiju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: rješavanje jednostavnih upravnih stvari u prvostupanjskom postupku; izrada akata koji se odnose na raspisivanje, odnosno sprovođenje javnih konkursa za prijem državnih službenika ili pripravnika; internih konkursa za unapređenje državnih službenika; javnih oglasa za prijem namještenika; internih oglasa za prijem namještenika i javnih ogolasa za prijem volontera u Ministarstvu; izrada rješenja o formiranju radnih grupa u MInistarstvu i rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane ministara i Vlade Federacije u kojima je predlagač formiranja Ministarstvo; vodi matične evidencije svih uposlenih; formira, vodi, ažurira i vrši prijave i odjave za mirovinski i zdravstveno osiguranje za sve državne službenike i namještenike Ministarstva; vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast; izrada analitičkih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije) obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina pripadajuće osnovne netto plaće:1165,50 KM

02. Opis poslova: učestvuje u pripremi propisa iz oblasti bankarskog sektora; poslovanja mikrokreditnih organizacija; lizing društava i regulatornog tijela za bankarski sektor; obavlja poslove izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti bankarskog sektora; poslovanja mikrokreditnih organizacija; lizing društava i regulatornog tijela za bankarski sektor i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina pripadajuće osnovne netto plaće:1165,50 KM

03. Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za provođenje politike i izvršavanja zakona u vezi sa unutrašnjih dugom; u okviru propisane metodologije vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala; pripreme naloga za knjiženje duga u Glavnoj knjizi Trezora Federacije BiH; pripremu informativnih materijala za publikovanje ili objavu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina pripadajuće osnovne netto plaće:1165,50 KM

04. Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje izvještaja, podataka i analitičkih materijala koji se odnose na implementaciju financijskog upravljanja i unutrašnje kontrole i vođenja evidencija o istom; učestvuje u pripremi i implementaciji programa obuke i izrade plana edukacije rukovodilaca i službenika nadležnih za financijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu u Federaciji BiH; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina pripadajuće osnovne netto plaće:1165,50 KM

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke ili ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke ili ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića broj 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o znanju engleskog jezika (za poziciju 04) - prema Pravilniku o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" broj:37/11 i 84/15)
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija/financija "
Nepotpune,neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Jajcu
Jajce
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 04.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Jajcu, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Jajcu

5 / 531

 

- Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent), na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodiljnskog odsustva - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: rješava zemljišnoknjižne predmete; provodi upise u zemljišne knjige; izrađuje rješenja u ZK - a predmetima; vrši upoređivanje ZK - predmeta sa stvarnim stanjem u zemljišnim knjigama; izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja; obavlja uvide u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata, notara, sudskih vještaka; daje strankama informacije i uputstva; radi rješenja u KPU predmetima; vrši upise u KPU; rješava sve predmete sa oznakom DN-e i RZ-e; izrađuje KPU izvatke, prepise i uvjerenja; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug poslova ovog radnog mjesta; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i Rukovodioca Zemljišnoknjižnog odjeljenja.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, diploma visokog obrazovanja - pravne struke - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Jajcu"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Kaknju
Kakanj
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 01.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 4/13), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Kaknju, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Kaknju

5 / 530- Pripravnik - volonter VSS/VII stepen stručne spreme - diplomirani pravnik - 2 (dva) izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

- VSS/VII stepen stručne spreme - diplomirani pravnik.

Izbor i prijem pripravnika - volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 4/13).

Napomena: Prijem pripravnika- volontera vrši se na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom za
"Javni konkurs za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Kaknju"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
TR Vaš dom Mostar - montažer i dostavljač namještaja
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 08.08.2016.

Detaljno

Komentari

marin11 25.07.2016. 21:07

dobar dana ja imam polozeno sve kategorije imam drzavni imam 5 mjeseci radnog iskustva dali se moze doc na razgovor
Key Account Manager (m/f) - Henkel BH d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 24.08.2016.

Detaljno

Henkel BH d.o.o.  / Beauty Care division announce job opening:

Key Account Manager (m/f) – Bosnia&Herzegovina

Henkel Beauty Care holds leading market positions worldwide and its brand-name product business is continuously expanding. In this fast-moving sector, success depends on constant innovation and high-quality products. Are you ready to work in a challenging, but also glamorous and dynamic environment? If you share a passion for hair and beauty, this is the place to start your career.

What we offer
 • Implementation of company marketing and sales strategy, while developing excellent relationship with clients
 • Sales planning and delivering the results, finding solutions to cover potential gaps
 • Preparation, execution and evaluation of the activities presented by local marketing according to the prepared activity plan at client
 • Allowance & budget management
 • Solving of the daily issues within the client to ensure smooth trading
 • Regular reporting of the client development – (sales, market shares, profitability, KPI´s)
Who we are looking for
 • University degree (preferably Marketing, Economics or Management)
 • Sales person with excellent negotiation skills, able to analyze market data and convey the learning into the practice
 • 4-5 year of experience in FMCG company (of which 2-3 years in Key Account Management)
 • Fluent English (written & spoken)
 • Dynamic, initiative, hard-working, committed to deliver desired results
 • Teamplayer
Location : Sarajevo

Applications for this position should be sent via link: http://www.henkel.hr/zaposlenja/ponuda-poslova-i-online-prijava/-/695048

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sistem administator (m/ž) - Mikrokreditna fondacija EKI
Tuzla
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 01.08.2016.

Detaljno

MKD EKI kao lider u mikrokreditiranju zna da pravi pristup poslu znači donijeti posao tamo gdje je najpotrebniji – do samog klijenta. Poslovanjem na ovaj način smo postali dio zajednice u kojoj radimo i taj status čuvamo i vrijednujemo. Građenje partnerskih odnosa među zaposlenima i sa našim klijentima je naše opredjeljenje i svaki naš korak vodi u tom pravcu.

U Tuzli tražimo

SISTEM ADMINISTRATORA

Vaše aktivnosti će uključivati, ali se ne i ograničavati na:

 • Formiranje i održavanje baze podataka o kompletnoj računarskoj opremi
 • Periodični obilazak, kontrola i servisiranje kompletne računarske opreme na centralnoj lokaciji u Tuzli a po potrebi i na lokacijama
 • Pružanje tehničkih i savjetodavnih usluga uposlenima
 • Održavanje svih servera, 'End of Day' procesa te redovno kreiranje dnevnih, sedmičnih i  mjesečnih backup-a informacionih sistema
 • Stalno praćenje update -a i upgrade operativnih sistema, anti virusnih programa na klijentskim i serverskim računarima, praćenje isteka licenci na licencnom software -u
 • Kontinuirano praćenje stanja opreme, te davanje sugestija i prijedloga o zamjeni i kupovini nove opreme i software-a.
 • Poslovi uspostavljana, nadzora i održavanja mrežnog operacijskog sistema i pridruženih servisa, komunikacijskih sistema i sistema elektronske pošte

  Minimalni uslovi za prijavu su:

 • Visoka stručna sprema tehničkog smjera (visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – 180 ECTS bodova)
 • Minimalno 5 godine radnog iskustva na poslovima sistem administratora.
 • Aktivno znanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj formi.
 • Vozačka dozvola B kategorije.
 • Ne smiju postojati zakonske smetnje za obavljanje poslova definisanih ovim opisom posla.

Očekujemo Vaše prijave u formi motivacijskog pisma i biogafije sa dokazima o školskoj spremi, vozačkoj dozvoli i radnom iskustvu s punim povjerenjem na adresu:

MKD EKI, Džemala Bijedića bb. 71 000 Sarajevo, sa napomenom „Za posao“ do 1.8.2016.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnolog procesa brizganja (m/ž) - RPC Superfos Balkan d.o.o.
Gračanica
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2016. Ističe 09.08.2016.

Detaljno

Datum : 20.07.2016. godine

„RPC Superfos Balkan“ d.o.o. Gračanica, članica velike svjetske grupacije RPC, jedna je  od vodećih firmi u regiji za proizvodnju  plastične ambalaže. Na osnovu  Pravilnika o radu i ukazane potrebe raspisujemo :

O G L A S
za prijem u radni odnos 

1. RUKOVODILAC PROCESA BRIZGANJA..........................................................1 izvršilac

Kratak opis radnih zadataka:
 • Prati, održava i poboljšava proces brizganja
 • Razvija proizvodne procese radi poboljšanja i optimizacije proizvodnje
 • Provodi testove novih materijala i boja
 • Provodi testove i probe kako bi odredio smjer razvoja svih novih proizvoda
 • Pravovremeno prenosi sve relevantne informacije svojim nadređenim
NUDIMO:
 • Raznovrstan posao u dinamičnom okruženju, kontinuirano stjecanje novih znanja i mogućnost za napredovanje
 • Razmjenu znanja i iskustava u internacionalnom okruženju
 • Redovna stimulativna primanja.
Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove :
 • VSS – inženjer mašinstva ili tehnologije  
 • Radno iskustvo u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine na poslovima u struci,
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika (obavezno)
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Spremnost na timski rad
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.
Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel: 00387 35/701-115.

Prijave slati na adresu:

RPC Superfos Balkan d.o.o. Gračanica,  
Ul. Branilaca Grada bb, 75320 Gračanica.


direktor
Suad Helić

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!