Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni suradnik za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu - Zavodu za poljoprivredu Županije ZH
Široki Brijeg
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 03.01.2015.

Detaljno

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 
JAVNI  NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta  državnih službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
 

1. STRUČNI SURADNIK ZA ANALIZU TLA, VODE I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA   - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

2. STRUČNI SURADNIK  ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD U STOČARSTVU - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 
01. Opis poslova:

radi laboratorijske poslove analize tla; radi laboratorijske poslove analize vode; radi laboratorijske poslove analize tla, vode i poljoprivrednih proizvoda za potrebe poljoprivrednika i trećih osoba s područja Županije; surađuje sa drugim organizacijama; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima; organizira i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima iz gore napisanih analiza i poslova; radi administrativne poslove koji se tiču transfera novčanih poticaja u biljnoj proizvodnji i uzgojno-selekcijskoj službi; sudjeluje u izradi elaborata i projekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje; obavlja i druge poslove ovoga radnog mjesta koje odredi ravnatelj Zavoda.

02. Opis poslova:

radi umatičenja i vodi evidenciju mliječnih krava radi ostvarivanja premije za mlijeko; radi administrativne poslove koji se tiču transfera novčanih poticaja u stočarskoj proizvodnji; radi izradu elaborata i projektira za potrebe stočarske proizvodnje; organizira i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima iz stočarske proizvodnje; radi stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za stočarstvo; prati i istražuje promjene i pojave u stočarskoj proizvodnji i izrađuje potrebnu dokumentaciju i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; surađuje sa drugim organizacijama; obavlja i druge poslove ovoga radnog mjesta koje odredi ravnatelj Zavoda

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke i to:

Za  poziciju 01:

- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen agronomski fakultet ili prirodno matematički - smjer kemija ili biokemija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske ili  prirodno matematičke struke - smjer kemija ili biokemija,

-  položen ispit za državne službenike,

-  najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme

ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i

- poznavanje rada na računalu.

 
Za poziciju 02:

VSS/VII stupanj stručne spreme –završen agronomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke,
položen ispit za državne službenike,
najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
poznavanje rada na računalu.
 
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za poziciju broj 01. i 02.

1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),

2. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

3. potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika.

4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:

dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenik,
dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika,
5.   uvjerenje /certifikat o poznavanju rada na računalu i

6. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Stjepana Radića 37b
88 220  Š i r o k i   B r i j e g
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke“ - NE  OTVARATI
   

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

 
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za analizu tla, vode i poljoprivrednih proizvoda - Zavod za poljoprivredu ZHŽ
Široki Brijeg
Poljoprivreda i šumarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 03.01.2015.

Detaljno

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 
JAVNI  NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta  državnih službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
 

1. STRUČNI SURADNIK ZA ANALIZU TLA, VODE I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA   - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

2. STRUČNI SURADNIK  ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD U STOČARSTVU - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 
01. Opis poslova:

radi laboratorijske poslove analize tla; radi laboratorijske poslove analize vode; radi laboratorijske poslove analize tla, vode i poljoprivrednih proizvoda za potrebe poljoprivrednika i trećih osoba s područja Županije; surađuje sa drugim organizacijama; pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima; organizira i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima iz gore napisanih analiza i poslova; radi administrativne poslove koji se tiču transfera novčanih poticaja u biljnoj proizvodnji i uzgojno-selekcijskoj službi; sudjeluje u izradi elaborata i projekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje; obavlja i druge poslove ovoga radnog mjesta koje odredi ravnatelj Zavoda.

02. Opis poslova:

radi umatičenja i vodi evidenciju mliječnih krava radi ostvarivanja premije za mlijeko; radi administrativne poslove koji se tiču transfera novčanih poticaja u stočarskoj proizvodnji; radi izradu elaborata i projektira za potrebe stočarske proizvodnje; organizira i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima iz stočarske proizvodnje; radi stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za stočarstvo; prati i istražuje promjene i pojave u stočarskoj proizvodnji i izrađuje potrebnu dokumentaciju i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; surađuje sa drugim organizacijama; obavlja i druge poslove ovoga radnog mjesta koje odredi ravnatelj Zavoda

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke i to:

Za  poziciju 01:

- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen agronomski fakultet ili prirodno matematički - smjer kemija ili biokemija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske ili  prirodno matematičke struke - smjer kemija ili biokemija,

-  položen ispit za državne službenike,

-  najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme

ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i

- poznavanje rada na računalu.

 
Za poziciju 02:

VSS/VII stupanj stručne spreme –završen agronomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke,
položen ispit za državne službenike,
najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
poznavanje rada na računalu.
 
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za poziciju broj 01. i 02.

1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),

2. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

3. potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika.

4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:

dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenik,
dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika,
5.   uvjerenje /certifikat o poznavanju rada na računalu i

6. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Stjepana Radića 37b
88 220  Š i r o k i   B r i j e g
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke“ - NE  OTVARATI
   

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

 
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent prodaje (m/ž) - MALAGIĆ & DIVANI d.o.o.
Brčko
Komercijala i prodaja
Kompanija: Malagić & Divani d.o.o. Brčko Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

Na osnovu odluke direktora društva, te na osnovu ukazane potrebe za zapošljavanjem novih radnika direktor društva Malagić i Divani d.o.o. Brčko  dana 19.12.2014.godine raspisuje:

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Konkurs za prijem u radni odnos na odredjeno vrijeme sljedećih radnika: 

Referent prodaje za EU tržište....................................................2 izvršioca

Opis radnog mjesta

Referent prodaje  

Rad u kancelariji, komunikacija sa kupcima, zaprimanje, evidencija i obrada  narudžbi kupaca, logistika isporuke, fakturisanje prodatih proizvoda.

Uslovi:                
 • SSS ili VSS
 • aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u komercijali.
Svi zainteresovani kandidati CV (uz CV obavezno dostaviti dokaz o radnom iskustvu)   mogu dostaviti na adresu:

Malagić i Divani d.o.o. Mehmeda Malića i Ibrahima Džindića bb, 76 100 Brčko  

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

U Brčkom, dana 19.12.2014.godine

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pizza majstor (m/ž) - Reuff d.o.o.
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 01.01.2015.

Detaljno

Pizza majstor (m/ž)

Opis posla:

 • PIZZA MAJSTOR mora imati višegodišnje radno iskustvo, poznavati vještine pripreme i izrade tjesta razvijanja i garniranja pizza.
 • Kandidat mora biti brz, pedantan, uredan i odgovoran prema svom radnom mjestu i poslu koji obavlja.
 • Molimo da se javljaju isključivo kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove.

Od Vas očekujemo:

 • SSS ugostiteljskog smjera
 • Poznavanje recentnih gastronomskih trendova te standarda proizvodnje i procesa u kuhinji.
 • Urednost, pedantnost, te razvijen visok stepen svjesti o higijeni kako lične tako i radnog prostora.
 • Fleksibilnost, ljubaznost te spremnost na timski rad.

Nudimo Vam:

 • Rad u ugodnoj atmosferi i kuhinji koja je uređena po visokim standardima.

Svi zainteresovani neka se jave na broj 062 182 335. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inženjer saobraćaja (m/ž) - Junuzović Kopex d.o.o.
Lukavac
Ostalo
Kompanija: Junuzović Kopex d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 01.01.2015.

Detaljno

JUNUZOVIĆ – kopex d.o.o. Lukavac na osnovu odluke direktora raspisuje:

KONKURS

Za prijem u radni odnos:

Diplomirani inženjer saobraćaja ............ 1 izvršilac

Prijave sa kraćom biografijom i diplomom o stručnoj spremi dostaviti na adresu:


"JUNUZOVIĆ – kopex" d.o.o.
Modrac – Studenac b.b.
75 300 Lukavac

Za dodatne informacije kontakt telefon je: 035/551-250.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Općine Fojnica za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2014/15. godini
Fojnica
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.12.2014. Ističe 08.01.2015.

Detaljno


Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014.godine, Općinski načelnik raspisuje


Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica
u akademskoj 2014/2015 godini


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za akademsku 2014/2015 godinu.


II

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
 3. da su redovni studenti
 4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
 5. da nisu ponavljali godinu studija
 6. da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
 7. da nisu stariji od 25 godina


III

Materijalni položaj studenta boduje se na osnovu prihoda po članu domaćinstva na slijedeći način:
a) domaćinstva bez prihoda 40 bodova
b) prihod do 100,00 KM po članu domaćinstva 35 bodova
c) prihod od 101,00 KM do 150,00 KM po članu domaćinstva 30 bodova
d) prihod od 151,00 KM do 200,00 KM po članu domaćinstva 25 bodova
e) prihod od 201,00 KM do 250,00 KM po članu domaćinstva 20 bodova
f) prihod od 251,00 KM do 300,00 KM po članu domaćinstva 15 bodova
g) prihod od 301,00 KM do 350,00 KM po članu domaćinstva 10 bodova
h) prihod od 351,00 KM do 400,00 KM po članu domaćinstva 5 bodova
i) prihod preko 401,00 KM po članu domaćinstva 0 bodova

Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj/zbroj bodova, prioritet prilikom odabira ima student više nastavne godine. Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.
 

IV

Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.

V

Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM.

VI

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:
 

 1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica: www.fojnica.ba - Obrazac St.1)
 2. Uvjerenje o državljanstvu - ovjerena fotokopija
 3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
 4. Dokaz - uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studija
 5. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda škole (ovjerene fotokopije)
 6. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 7. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od drugog davaoca, da nije smešten u studentski dom (Obrazac izjave St-2- Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica)
 8. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
 9. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
  b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/ umirovljenik
VII

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba.

VIII

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu stipendija - ne otvarati” na adresu: OPĆINA FOJNICA - Komisiji za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica, ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


 Prilozi:

opcina-fojnica-prijava-za-dodjelu-stipendija.pdf
opcina-fojnica-izjava-za-dodjelu-stipendija.pdf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!