Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Policajac - Potkozarje - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Potkozarje
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/14), člana 5, stav 2. tačka 1. i člana 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine i rješenja Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2001/14 od 04.09.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e
 
J A V N I  K O N K U R S
za prijem decertifikovanih policajaca za popunu upražnjenih radnih mjesta
za policijske službenike u činu "policajac"
 
          U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika na sljedeća radna mjesta:
 
1. CJB BANJALUKA
1. Policajac, PS Potkozarje
....................................................................................................................2 izvršioca
2. Policajac, PS Laktaši
....................................................................................................................1 izvršilac
 
2. CJB DOBOJ
3. Policajac, SOP Stanari, PS Doboj 1
....................................................................................................................1 izvršilac
 
3. CJB BIJELJINA
4. Policajac, PS Dvorovi
....................................................................................................................2 izvršioca
5. Policajac, PS Osmaci
....................................................................................................................1 izvršilac
         
 
4. CJB TREBINJE
6. Policajac, PS Gacko
....................................................................................................................2 izvršioca
 
5. CJB PRIJEDOR
7. Policajac, PS Prijedor 2
....................................................................................................................1 izvršilac
 
I        Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:
1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
2. najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajca,
3. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Minsitarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,
4. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,
5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožovanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova, i
6. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.
 
II       Posebni uslovi su:
Za poslove i zadatke policajac završena SSS, Srednja škola unutrašnjih poslova ili srednja stručna sprema IV stepen sa završenom policijskom akademijom ili kursom za policajca, položen stručni ispit i čin policajac.
          Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o obrazovanju,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
- ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca,
- pismeni dokaz, odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i
      dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata i
- kraća biografija.
 
Ukoliko kandidat konkuriše na više radnih mjesta, u jednom prijavnom obrazcu će navesti sva radna mjesta i priložiti jednu dokumentaciju kao dokaz da ispunjava uslove za radna mjesta na koja konkuriše.
U skladu sa članom 123, stav 5. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti samo lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata), a na koje se ne odnosi stav 1. tačka b) člana 51. Zakona o policijskim službenicima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin "policajac".
Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.
Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srspske", broj: 85/12).
Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac kandidati mogu naći u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 83/10 ili na sajtu MUP RS - http://www.mup.vladars.net/


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Policajac - Prijedor - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Prijedor
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/14), člana 5, stav 2. tačka 1. i člana 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine i rješenja Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2001/14 od 04.09.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e
 
J A V N I  K O N K U R S
za prijem decertifikovanih policajaca za popunu upražnjenih radnih mjesta
za policijske službenike u činu "policajac"
 
          U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika na sljedeća radna mjesta:
 
1. CJB BANJALUKA
1. Policajac, PS Potkozarje
....................................................................................................................2 izvršioca
2. Policajac, PS Laktaši
....................................................................................................................1 izvršilac
 
2. CJB DOBOJ
3. Policajac, SOP Stanari, PS Doboj 1
....................................................................................................................1 izvršilac
 
3. CJB BIJELJINA
4. Policajac, PS Dvorovi
....................................................................................................................2 izvršioca
5. Policajac, PS Osmaci
....................................................................................................................1 izvršilac
         
 
4. CJB TREBINJE
6. Policajac, PS Gacko
....................................................................................................................2 izvršioca
 
5. CJB PRIJEDOR
7. Policajac, PS Prijedor 2
....................................................................................................................1 izvršilac
 
I        Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:
1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
2. najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajca,
3. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Minsitarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,
4. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,
5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožovanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova, i
6. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.
 
II       Posebni uslovi su:
Za poslove i zadatke policajac završena SSS, Srednja škola unutrašnjih poslova ili srednja stručna sprema IV stepen sa završenom policijskom akademijom ili kursom za policajca, položen stručni ispit i čin policajac.
          Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o obrazovanju,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
- ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca,
- pismeni dokaz, odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i
      dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata i
- kraća biografija.
 
Ukoliko kandidat konkuriše na više radnih mjesta, u jednom prijavnom obrazcu će navesti sva radna mjesta i priložiti jednu dokumentaciju kao dokaz da ispunjava uslove za radna mjesta na koja konkuriše.
U skladu sa članom 123, stav 5. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti samo lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata), a na koje se ne odnosi stav 1. tačka b) člana 51. Zakona o policijskim službenicima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin "policajac".
Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.
Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srspske", broj: 85/12).
Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac kandidati mogu naći u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 83/10 ili na sajtu MUP RS - http://www.mup.vladars.net/


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Policajac - Gacko - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Gacko
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/14), člana 5, stav 2. tačka 1. i člana 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine i rješenja Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2001/14 od 04.09.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e
 
J A V N I  K O N K U R S
za prijem decertifikovanih policajaca za popunu upražnjenih radnih mjesta
za policijske službenike u činu "policajac"
 
          U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika na sljedeća radna mjesta:
 
1. CJB BANJALUKA
1. Policajac, PS Potkozarje
....................................................................................................................2 izvršioca
2. Policajac, PS Laktaši
....................................................................................................................1 izvršilac
 
2. CJB DOBOJ
3. Policajac, SOP Stanari, PS Doboj 1
....................................................................................................................1 izvršilac
 
3. CJB BIJELJINA
4. Policajac, PS Dvorovi
....................................................................................................................2 izvršioca
5. Policajac, PS Osmaci
....................................................................................................................1 izvršilac
         
 
4. CJB TREBINJE
6. Policajac, PS Gacko
....................................................................................................................2 izvršioca
 
5. CJB PRIJEDOR
7. Policajac, PS Prijedor 2
....................................................................................................................1 izvršilac
 
I        Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:
1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
2. najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajca,
3. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Minsitarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,
4. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,
5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožovanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova, i
6. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.
 
II       Posebni uslovi su:
Za poslove i zadatke policajac završena SSS, Srednja škola unutrašnjih poslova ili srednja stručna sprema IV stepen sa završenom policijskom akademijom ili kursom za policajca, položen stručni ispit i čin policajac.
          Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o obrazovanju,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
- ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca,
- pismeni dokaz, odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i
      dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata i
- kraća biografija.
 
Ukoliko kandidat konkuriše na više radnih mjesta, u jednom prijavnom obrazcu će navesti sva radna mjesta i priložiti jednu dokumentaciju kao dokaz da ispunjava uslove za radna mjesta na koja konkuriše.
U skladu sa članom 123, stav 5. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti samo lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata), a na koje se ne odnosi stav 1. tačka b) člana 51. Zakona o policijskim službenicima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin "policajac".
Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.
Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srspske", broj: 85/12).
Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac kandidati mogu naći u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 83/10 ili na sajtu MUP RS - http://www.mup.vladars.net/


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Policajac - Osmaci - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Osmaci
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/14), člana 5, stav 2. tačka 1. i člana 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine i rješenja Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2001/14 od 04.09.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e
 
J A V N I  K O N K U R S
za prijem decertifikovanih policajaca za popunu upražnjenih radnih mjesta
za policijske službenike u činu "policajac"
 
          U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika na sljedeća radna mjesta:
 
1. CJB BANJALUKA
1. Policajac, PS Potkozarje
....................................................................................................................2 izvršioca
2. Policajac, PS Laktaši
....................................................................................................................1 izvršilac
 
2. CJB DOBOJ
3. Policajac, SOP Stanari, PS Doboj 1
....................................................................................................................1 izvršilac
 
3. CJB BIJELJINA
4. Policajac, PS Dvorovi
....................................................................................................................2 izvršioca
5. Policajac, PS Osmaci
....................................................................................................................1 izvršilac
         
 
4. CJB TREBINJE
6. Policajac, PS Gacko
....................................................................................................................2 izvršioca
 
5. CJB PRIJEDOR
7. Policajac, PS Prijedor 2
....................................................................................................................1 izvršilac
 
I        Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:
1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
2. najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajca,
3. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Minsitarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,
4. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,
5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožovanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova, i
6. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.
 
II       Posebni uslovi su:
Za poslove i zadatke policajac završena SSS, Srednja škola unutrašnjih poslova ili srednja stručna sprema IV stepen sa završenom policijskom akademijom ili kursom za policajca, položen stručni ispit i čin policajac.
          Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o obrazovanju,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
- ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca,
- pismeni dokaz, odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i
      dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata i
- kraća biografija.
 
Ukoliko kandidat konkuriše na više radnih mjesta, u jednom prijavnom obrazcu će navesti sva radna mjesta i priložiti jednu dokumentaciju kao dokaz da ispunjava uslove za radna mjesta na koja konkuriše.
U skladu sa članom 123, stav 5. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti samo lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata), a na koje se ne odnosi stav 1. tačka b) člana 51. Zakona o policijskim službenicima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin "policajac".
Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.
Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srspske", broj: 85/12).
Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac kandidati mogu naći u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 83/10 ili na sajtu MUP RS - http://www.mup.vladars.net/


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Policajac - Bijeljina - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Bijeljina
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/14), člana 5, stav 2. tačka 1. i člana 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/14), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine i rješenja Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2001/14 od 04.09.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e
 
J A V N I  K O N K U R S
za prijem decertifikovanih policajaca za popunu upražnjenih radnih mjesta
za policijske službenike u činu "policajac"
 
          U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika na sljedeća radna mjesta:
 
1. CJB BANJALUKA
1. Policajac, PS Potkozarje
....................................................................................................................2 izvršioca
2. Policajac, PS Laktaši
....................................................................................................................1 izvršilac
 
2. CJB DOBOJ
3. Policajac, SOP Stanari, PS Doboj 1
....................................................................................................................1 izvršilac
 
3. CJB BIJELJINA
4. Policajac, PS Dvorovi
....................................................................................................................2 izvršioca
5. Policajac, PS Osmaci
....................................................................................................................1 izvršilac
         
 
4. CJB TREBINJE
6. Policajac, PS Gacko
....................................................................................................................2 izvršioca
 
5. CJB PRIJEDOR
7. Policajac, PS Prijedor 2
....................................................................................................................1 izvršilac
 
I        Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:
1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
2. najmanje IV stepen stručne spreme za čin policajca,
3. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Minsitarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,
4. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,
5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožovanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova, i
6. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.
 
II       Posebni uslovi su:
Za poslove i zadatke policajac završena SSS, Srednja škola unutrašnjih poslova ili srednja stručna sprema IV stepen sa završenom policijskom akademijom ili kursom za policajca, položen stručni ispit i čin policajac.
          Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o obrazovanju,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
- ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca,
- pismeni dokaz, odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i
      dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata i
- kraća biografija.
 
Ukoliko kandidat konkuriše na više radnih mjesta, u jednom prijavnom obrazcu će navesti sva radna mjesta i priložiti jednu dokumentaciju kao dokaz da ispunjava uslove za radna mjesta na koja konkuriše.
U skladu sa članom 123, stav 5. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti samo lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen certifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje certifikata), a na koje se ne odnosi stav 1. tačka b) člana 51. Zakona o policijskim službenicima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin "policajac".
Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.
Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srspske", broj: 85/12).
Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac kandidati mogu naći u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 83/10 ili na sajtu MUP RS - http://www.mup.vladars.net/


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!