Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Diplomirani inženjer građevine saobraćajni smjer - Industroprojekt a.d.
Prijedor
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Industroprojekt a.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, (VSS)............................... 1 izvršilac
2. Diplomirani inženjer građevine saobraćajni smjer (VSS) .... 1 izvršilac 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
položenu „B“ kategorija za upravljanje motornim vozilom,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika

Posebni uslovi :
Za radno mjesto pod rednim brojem
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehnički fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS (VII st.str.spr.) – završen građeviski fakultet
tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije saobraćaj - niskogradnja
posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije saobraćaj – niskogradnja

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju
dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)
licencu (ovjerenu fotokopiju)
dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice)
biografija
izvod iz matične knjige rođenih
dokaz o položenoj „B“ kategoriji
dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Rok za podnošenje prijava za popunu radnih mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevom lisu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN DUČIĆ” ŠEKOVIĆI
Šekovići
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

DetaljnoNastavnik razredne nastave u PO Papraća na određeno vrijeme do 31.8.2015. godine..1 izvršilac , lice sa radnim iskustvom u struci.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-Prečišćeni tekst, (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj:55/07), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS‘, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), uslove predviđene članom 2. Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS‘, broj: 77/09, 86/10 i 25/14) ), i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS‘, broj:70/13) i da kandidati imaju  radno iskustvo u struci.

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  su:
1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Da je punoljetan,
3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivčna djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenovj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:
1. uvjerenje o državljanstvu ,
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o  završenom prvom ciklusu  studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4. ljekarsko uvjerenje, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;     
Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati trebaju dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
4. Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog roditelja ili oba roditelja , a koji nije stariji od 26 godina života,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Kućnu listu, za kandidate koji žive u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
- Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
- Potvrdu o visini plate , ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
- Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
9. Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave , odnosno koji ispunavaju uslove konkursa,  obaviće se dana 03.11.2014. godine  u  13,00 , časova u prostorijama JU OŠ“Jovan Dučić“ Šekovići.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od konkursa.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Šekovići , Prote Matije Nenadovića broj 5 75450 Šekovići.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu - Gradska uprava Grada Bijeljina
Bijeljina
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

DetaljnoNačelnika odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu

II - Opis poslova načelnika Odjeljenja:

Usmjerava, rukovodi i odgovara za rad Odjeljenja; upravlja sredstvima Odjeljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima; usklađuje rad Odjeljenja sa djelovanjem republičkih i gradskih organa vlasti u oblasti boračko-invalidske i civilne zaštite; obezbjeđuje izvršenje odluka Skupštine Grada i Gradonačelnika; obavlja dužnost načelnika Gradskog štaba za vanredne situacije; donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku; priprema planove,programe, izvještaje i strateške dokumente iz oblasti boračko-invalidske i civilne zaštite; obavještava građane, udruženja i civilno društvo o stanju boračko-invalidske i civilne zaštite na području Grada; priprema nacrte opštih i pojedinačnih pravnih akata koje donosi Skupština Grada ili Gradonačelnik iz oblasti boračko-invalidske i civilne zaštite; prati rad službenika i raspoređuje radne zadatke; osigurava osnovna sredstva i osnovne uslove rada i odgovara za zakonito i pravilno izvršavanje poslova i radnih zadataka iz nadležnosti Odjeljenja.

III - Opšti uslovi:

    Opšti uslovi za kandidate su:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave;
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
6. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog Suda, a da se nisu povinovali po nalogu da se pojave pred Sudom (član 9. tačka 1. Ustava BiH).

IV - Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- VSS završen fakultet, ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova; tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u administrativnoj službi i poznavanje rada na računaru.

V - Sukob interesa:

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

VI - Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ili ovjerene kopije istih):
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih
- ljekarsko uvjerenje (ukoliko bude izabran)
- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo shodno tački 4. opštih uslova konkursa (dobija se u Centru Javne Bezbjednosti prema mjestu rođenja)
(sve, ne starije od 6 mjeseci, izuzev dokumenata koja u skladu sa zakonskim propisima nemaju ograničen rok trajanja)
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u administrativnoj službi
- dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja
- dokaz o poznavanju rada na računaru i
- potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačaka 5. i 6. opštih uslova ovog konkursa

VII - Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”; Dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi lično ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Krađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom Komisiji za izbor).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Postupak izbora kandidata, provešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova konkursa i po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o provedenom postupku po javnom konkursu sa preporukom Gradonačelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za izbor će obaviti ulazni intervju.
Odluku o izboru kandidata donosi Gradonačelnik Grada, o čemu će pismeno biti obaviješteni svi kandidati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 9 profesora - POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

Detaljno1. PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice bez iskustva,
2. PROFESOR MATEMATIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, lice bez iskustva,
3. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – OSNOVE MASAŽE – 1 izvršilac,nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
4. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – HEMATOLOGIJA SA TRANSFUZIOLOGIJOM – 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
5. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – HEMATOLOGIJA SA TRANSFUZIOLOGIJOM – VJEŽBE - 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
6. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – MEDICINSKA BIOHEMIJA - VJEŽBE – 1 izvršilac, nepuna norma od 3 časa, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
7. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – SANITARNA HEMIJA i TEHNIKA – VJEŽBE - 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
8. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – MEDICINA RADA SA ZDRAVSTVENOM STATISTIKOM – 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci,
9. PROFESOR HEMIJE, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2015. godine, bez iskustva u struci.

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih Zakonom o radu - Prečišćen tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 55/07), i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 29/12 i 80/14) ispunjava i uslove propisane u članu 75. i 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
g) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
ž) kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
3. potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
z) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ br.70/13).
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 5.11.2014. godine u 10,00 časova u prostorijama JU Poljoprivredne i medicinske škole Bijeljina.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 18 radnika - „Novi Jelšingrad“ a.d. Banja Luka
Banja Luka
Zanatske usluge
Kompanija: „Novi Jelšingrad“ a.d. Banja Luka Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 30.10.2014.

Detaljno1. BRAVAR, u brigadi održavanja - 3 izvršioca
2. BRAVAR, u brigadi montaže - 3 izvršioca
3. METALOBRUSAČ - 3 izvršioca
4. ELEKTROMEHANIČAR - 3 izvršioca
5. METALOGLODAČ - 3 izvršioca
6. DIPL. INŽINjER ELEKTROTEHNIKE - 3 izvršioca

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

VKV ili KV sa ili bez iskustva
VKV ili KV sa ili bez iskustva
VKV ili KV sa ili bez iskustva
Srednja stručna sprema, SSS sa i bez iskustva
VKV ili KV sa ili bez iskustva
VSS, Elektrotehnički fakultet, smjer Odsjek za elektroniku i komunikaciju, sa ili bez iskustva

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 dana od dana javnog oglašavanja
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com 
ili na gore navednu adresu poštom.

„Novi Jelšingrad“ a.d.
Branka Perduva 10A
78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 radnika - "Integral Inženjering" AD Laktaši
Laktaši
Transport i skladištenje
Kompanija: Integral Inženjering a.d. Laktaši Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno1. Rukovaoc Rovokopača - Bagera ............................................ 1 izvršilac
2. Rukovaoc Utovarivača ........................................................ 1 izvršilac
3. Rukovaoc Buldozera ........................................................... 1 izvršilac
4. Rukovaoci vibro - valjaka kompaktera................................. 3 izvršioca

Svi kandidati koji se prijave na Oglas treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

da je državljanin RS-BiH
da je radno sposoban
da imaju odgovarajuće Uvjerenje za rukovanje navedenom građevinskom mašinom

Prednost će imati kandidati koji imaju preko 3 godine radnog iskustva za upražnjeno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Kontakt telefon: 051/337-453 Vladimir Kremenović

Integral Inženjering AD
Laktaši

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - "PRIMA ISGN" Gradiška
Gradiška
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno1. Zamjenik direktora (m/ž)
2. Referent u tehničkoj pripremi (m/ž)

Mjesto rada; GRADIŠKA, BIH

LIČNI PROFIL- RADNO MJESTO BROJ 1:
 VSS/ mašinski fakultet
 3 godine radnog iskustva
 Izvrsno poznavanje MS Office, excel
 Aktivno znanje engleskog jezika
 vozačka dozvola B kategorija

LIČNI PROFIL - RADNO MJESTO BROJ 2:
 VSS/ tehničkog ili mašinskog usmjerenja
 Pznavanje rada na računaru (windows, MS office)
 Poznavanje softvera za 3D modeliranje (Google Skechup, Solidworks), AutoCad
 Aktivno znanje engleskog jezika
 Poželjno radnoiskustvo na istim ili sličnim poslovima 1 godina
 Vozačka dozvola B kategorije

Oglas ostaje otvoren do 15.11.2014. godine

Svoje biografije sa slikom možete slati na e-mail: e-mail: kadrovskasluzba@isg.ba
Putem pošte na gore navedenu adresu sa naznakom „prijava na konkurs za poziciju zamjenika direktora”

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - Univerzitet u Banjoj Luci
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.10.2014. Ističe 06.11.2014.

DetaljnoI ZA IZBOR NASTAVNIKA

Za uže  umjetničke oblasti:
Grafički dizajn, na nastavnim predmetima: Industrijski dizajn; Dizajn ambalaže i pakovanja 1 i 2 - 1 izvršilac
Grafika, na nastavnim predmetima: Grafika 1,2,3,4,5,6,7 i 8; Grafika izborni 1,2,3 i 4; Grafika – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2; Grafika izborni I i II – 1 izvršilac
Slikarstvo, na nastavnim predmetima: Intermedijalna umjetnost izborni 1,2,3 i 4; Video umjetnost; Performans – 1 izvršilac
Slikarstvo, na nastavnim predmetima: Plastična anatomija 1,2,3 i 4; Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1,2,3 i 4; Slikanje izborni 1,2,3 i 4 – 1 izvršilac
Slikarstvo, na nastavnim predmetima: Crtanje 1 i 2; Slikanje 1,2,3 i 4; Slikanje izborni 1,2,3 i 4; Slikarske tehnike i materijali 1,2,3 i 4; Zidno slikarstvo 1 i 2; Zidno slikarstvo izborni 1 i 2; Ikonopisanje izborni 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2; Slikarstvo izborni I i II – 1 izvršilac
Slikarstvo, na nastavnom predmetu: Večernji akt 1,2,3,4,5 i 6 – 1 izvršilac
Gluma, na nastavnim predmetima: Gluma 1,2,3,4,5,6,7,8; Gluma I i II – 1 izvršilac
Gluma, na nastavnom predmetu: Tehnika glasa 1,2,3,4,5,6,7 i 8 – 1 izvršilac
Gluma, na nastavnim predmetima: Scenski pokret 1,2,3,4,5,6,7 i 8; Scenski pokret I – 1 izvršilac
Montaža, na nastavnim predmetima: Montaža 1,2,3,4,5,6,7 i 8; Montaža zvuka 1,2,3 i 4; Osnovi montaže 1 i 2; Osnove digitalnih medija 1 i 2; Montaža I, II, III i IV; Digitalna postprodukcija I i II – 1 izvršilac
Za uže naučne oblasti:
Tehničke mehanike u građevinarstvu – 1 izvršilac
Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi – 1 izvršilac
Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac
Upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i prostorno planiranje – 1 izvršilac
Anatomija –1 izvršilac
Oftalmologija - 1 izvršilac
Hirurgija - 2 izvršioca
Interna medicina - 1 izvršilac
Pedijatrija - 1 izvršilac
Maksilofacijalna hirurgija - 1 izvršilac
Ginekologija i opstetricija - 1 izvršilac
Neurologija - 1 izvršilc
Stomatološka protetika – 1 izvršilac
Medicinska mikrobiologija – 1 izvršilac
Biohemija i molekularna biologija – 1 izvršilac
Opšta pedagogija, na nastavnom predmetu: Pedagogija sa psihologijom – 1 izvršilac
Organska hemija – 1 izvršilac
Međunarodni odnosi i bezbjednost – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA
Za uže umjetničke oblasti:
Filmska i TV režija, na nastavnim predmetima: Filmska i TV režija 1,2,3,4,5,6,7 i 8; Filmska i TV režija I, II, III i IV – 1 izvršilac
Gluma, na nastavnim predmetima: Scenski govor sa osnovama srpskog jezika  1,2,3,4,5,6,7 i 8; Gluma 1,2,3,4,5,6,7, 8 – 1 izvršilac
Za uže naučne oblasti:
Matematička, fizička i satelitska geodezija, geodetska astronomija, geodinamika i uspostavljanje geodetskih referentnih sistema, okvira i mreža – 1 izvršilac
Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi – 1 izvršilac
Građevinske konstrukcije – 1 izvršilac
Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata) – 1 izvršilac
Geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inženjerska geodezija i upravljanje geodetskim radovima – 1 izvršilac
Elektroenergetika – 1 izvršilac
Materijali – 1 izvršilac
Ginekologija i opstetricija - 2 izvršioca
Patologija - 1 izvršilac
Farmaceutska tehnologija i kozmetologija– 1 izvršilac
Radno i socijalno pravo, na nastavnom predmetu: Radno i socijalno pravo – 1 izvršilac
Krivično pravo i krivično procesno pravo – 1 izvršilac
Građansko pravo i građansko procesno pravo – 1 izvršilac
Međunarodno pravo – 1 izvršilac
Genetika i nasljeđivanje, na nastavnim predmetima: Genetika I; Genetika II; Molekularna biologija i Genetika sa genotoksikologijom – 1 izvršilac
Analitička hemija – 2 izvršioca
Političko komuniciranje – 1 izvršilac
Specifični jezici - srpski jezik – 1 izvršilac
Računarske nauke – 2 saradnika

III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA
      1. Nastavnik Engleskog jezika -1 izvršilac

OPŠTI USLOVI
  1.1 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
uvjerenje o radnoj sposobnosti;
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 
  1.2 Navedena dokumenta iz tačke 1.1 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

  POSEBNI USLOVI
  2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13).
   Kandidati za izbor u naučno-nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   Pod rimskim brojem I:
ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
   
   Pod rimskim brojem II:
ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

2.2 Izbor u zvanje nastavnika stranog jezika propisan je odredbom člana 87. Zakona o visokom obrazovanju. Kandidati za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika, uz prijavu na konkurs i dokaze o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem III
ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog  ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija,
objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
    Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.,8., 9. i 10. AKADEMIJI UMJETNOSTI  Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 11,, 12,, 13. i 14. ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKO GEDETSKOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3,78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21,.22,.23. i 24. MEDICINSKOM FAKULTETU Save Mrkalja 7, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 25. i 27 PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 26. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 28. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad- Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:
Pod rednim brojevima 1. i 2. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 3., 4., 5., 6. i 7. ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKO GEDETSKOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 8. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 9. MAŠINSKOM FAKULTETU Vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 10. 11 i 12. MEDICINSKOM FAKULTETU Save Mrkalja 7, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 13. 14. 15. i 16. PRAVNOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 17. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojem 18. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 19. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 20. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 21. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU,  Patre 5, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA
-Pod rednim brojem 1. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!