Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik/ca razredne nastave - JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA
Zenica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 24.12.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA

Na osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi („Sl.novine ZDK” broj 5/04, 20/07 i 9/11), člana  135. Pravila Osnovne škole „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, Odluke Školskog odbora  broj: 1218/14 od 19.11.2014. godine, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport ZDK broj: 10-34-539-01/14 , JU OŠ „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, raspisuje: 

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, 8 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s funkcije, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2. Nastavnik/ca islamske vjeronauke, PŠ Vrselje, 5 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 15.08.2015. godine;
3. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
4. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  Zakonom o osnovnoj školi i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu. 

Uz prijavu sa kraćom biografijom potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili  ovjerenu kopiju):
- Diploma o završenoj stručnoj spremi
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci)
- Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu  kandidata)
- Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu kandidata) 

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom  zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja, i ostalih zaposlenika u  osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK broj: 10-38-13294/13 od  13.06.2013. godine. Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta prije bodovanja  imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZDK, u skladu sa donesenim  Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška, broj: 10-34-12591/11 od 03.06.2011.
godine, i primaju se do kraja školske godine.

Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje  tehnološkog viška u školama na području ZDK, i ovjerenu kopiju radne knjižice.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ostvaruju pravo  prioriteta u zapošljavanju prije bodovanja kandidata, dužni su dostaviti dokumentaciju na osnovu  koje će se izvršiti bodovanje, na osnovu člana 2. Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom
zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja  i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do  kantona Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj10-38-13294/13.  od 13.6.2013.godine („Sl.novine ZE-DO kantona“ broj 7/13) i to:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi 4. Uvjerenje, potvrda ili dugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o  ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja („zlatna značka“, „priznanje rektora“ i slično)
5. Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju (ovjerena kopija radne knjižice i original ili  ovjerena kopija važećeg ugovora o radu),
6. Potvrdu ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora  volontiranja, odnosno drugih nadležnih institucija i organizacija za konkretno radno mjesto u  školama, u skladu sa članom 16. Zakona o volontiranju („Sl.novine F BiH“, broj 110/12). 

Osobe koje ostvaruju pravo na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i  članovima njihovih porodica, dužni su dostaviti:
1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju ratnog vojnog invalida
2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branioca
3. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,  umrlog, nestalog branioca
4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Ze-do kantona da se nalazi na evideciji za nezaposlene  osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi
5. Uvjerenje o neprekidom prebivalištu na području Ze-do kantona u posljednjih 24 mjeseca.
6. Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa  (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da  im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. 

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na  području ZE-DO kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe sa  područja ZDK-a, a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata.
Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu  na području ZE-DO kantona u poseljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe,  odnosno nadležne ustanove sa područja Ze-do kantona , a kojima se potvrđuje status invalidne
osobe.
Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će obavljen  intervju, dana 07.01.2015. godine, u 09:00 sati u prostorijama škole. Kandidati koji ne pristupe  intervjuu smatrat će se da su odustali od konkursa.
Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane  Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom za  angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi šk. 2014/15 godine  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZEDO kantona broj 10-38-11516/14 od  10.06.2014.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme, obavezni su dostaviti dodatne  dokumente i to:
1. Uvjerenje fakulteta o godini studija i
2. Uvjerenje o položenim ispitima 

Dokumentacija kandidata se ne vraća, a istu kandidati mogu lično preuzeti u upravi škole u roku  od 30 dana po okončanju konkursnog postupka.
O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni (Odluka o izboru kandidata).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, 72209 Stranjani,
sa naznakom „ZA KONKURS“ ili predati na protokol u sekretarijat škole.

Napotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/ca islamske vjeronauke - JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA
Zenica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 24.12.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA

Na osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi („Sl.novine ZDK” broj 5/04, 20/07 i 9/11), člana  135. Pravila Osnovne škole „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, Odluke Školskog odbora  broj: 1218/14 od 19.11.2014. godine, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport ZDK broj: 10-34-539-01/14 , JU OŠ „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, raspisuje: 

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, 8 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s funkcije, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2. Nastavnik/ca islamske vjeronauke, PŠ Vrselje, 5 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 15.08.2015. godine;
3. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
4. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  Zakonom o osnovnoj školi i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu. 

Uz prijavu sa kraćom biografijom potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili  ovjerenu kopiju):
- Diploma o završenoj stručnoj spremi
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci)
- Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu  kandidata)
- Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu kandidata) 

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom  zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja, i ostalih zaposlenika u  osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK broj: 10-38-13294/13 od  13.06.2013. godine. Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta prije bodovanja  imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZDK, u skladu sa donesenim  Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška, broj: 10-34-12591/11 od 03.06.2011.
godine, i primaju se do kraja školske godine.

Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje  tehnološkog viška u školama na području ZDK, i ovjerenu kopiju radne knjižice.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ostvaruju pravo  prioriteta u zapošljavanju prije bodovanja kandidata, dužni su dostaviti dokumentaciju na osnovu  koje će se izvršiti bodovanje, na osnovu člana 2. Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom
zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja  i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do  kantona Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj10-38-13294/13.  od 13.6.2013.godine („Sl.novine ZE-DO kantona“ broj 7/13) i to:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi 4. Uvjerenje, potvrda ili dugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o  ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja („zlatna značka“, „priznanje rektora“ i slično)
5. Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju (ovjerena kopija radne knjižice i original ili  ovjerena kopija važećeg ugovora o radu),
6. Potvrdu ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora  volontiranja, odnosno drugih nadležnih institucija i organizacija za konkretno radno mjesto u  školama, u skladu sa članom 16. Zakona o volontiranju („Sl.novine F BiH“, broj 110/12). 

Osobe koje ostvaruju pravo na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i  članovima njihovih porodica, dužni su dostaviti:
1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju ratnog vojnog invalida
2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branioca
3. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,  umrlog, nestalog branioca
4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Ze-do kantona da se nalazi na evideciji za nezaposlene  osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi
5. Uvjerenje o neprekidom prebivalištu na području Ze-do kantona u posljednjih 24 mjeseca.
6. Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa  (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da  im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. 

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na  području ZE-DO kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe sa  područja ZDK-a, a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata.
Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu  na području ZE-DO kantona u poseljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe,  odnosno nadležne ustanove sa područja Ze-do kantona , a kojima se potvrđuje status invalidne
osobe.
Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će obavljen  intervju, dana 07.01.2015. godine, u 09:00 sati u prostorijama škole. Kandidati koji ne pristupe  intervjuu smatrat će se da su odustali od konkursa.
Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane  Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom za  angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi šk. 2014/15 godine  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZEDO kantona broj 10-38-11516/14 od  10.06.2014.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme, obavezni su dostaviti dodatne  dokumente i to:
1. Uvjerenje fakulteta o godini studija i
2. Uvjerenje o položenim ispitima 

Dokumentacija kandidata se ne vraća, a istu kandidati mogu lično preuzeti u upravi škole u roku  od 30 dana po okončanju konkursnog postupka.
O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni (Odluka o izboru kandidata).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, 72209 Stranjani,
sa naznakom „ZA KONKURS“ ili predati na protokol u sekretarijat škole.

Napotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti - JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA
Zenica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 24.12.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
JU OŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ ZENICA

Na osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi („Sl.novine ZDK” broj 5/04, 20/07 i 9/11), člana  135. Pravila Osnovne škole „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, Odluke Školskog odbora  broj: 1218/14 od 19.11.2014. godine, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport ZDK broj: 10-34-539-01/14 , JU OŠ „Ahmed Muradbegović” Zenica, Stranjani, raspisuje: 

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, 8 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s funkcije, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2. Nastavnik/ca islamske vjeronauke, PŠ Vrselje, 5 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 15.08.2015. godine;
3. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
4. Nastavnik/ca razredne nastave, PŠ Lokvine, puna nastavna norma, na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  Zakonom o osnovnoj školi i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu. 

Uz prijavu sa kraćom biografijom potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili  ovjerenu kopiju):
- Diploma o završenoj stručnoj spremi
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci)
- Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu  kandidata)
- Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, (dostavlja se po izvršenom prijemu kandidata) 

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom  zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja, i ostalih zaposlenika u  osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK broj: 10-38-13294/13 od  13.06.2013. godine. Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta prije bodovanja  imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZDK, u skladu sa donesenim  Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška, broj: 10-34-12591/11 od 03.06.2011.
godine, i primaju se do kraja školske godine.

Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu  Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje  tehnološkog viška u školama na području ZDK, i ovjerenu kopiju radne knjižice.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ostvaruju pravo  prioriteta u zapošljavanju prije bodovanja kandidata, dužni su dostaviti dokumentaciju na osnovu  koje će se izvršiti bodovanje, na osnovu člana 2. Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom
zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja  i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do  kantona Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj10-38-13294/13.  od 13.6.2013.godine („Sl.novine ZE-DO kantona“ broj 7/13) i to:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi 4. Uvjerenje, potvrda ili dugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o  ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja („zlatna značka“, „priznanje rektora“ i slično)
5. Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju (ovjerena kopija radne knjižice i original ili  ovjerena kopija važećeg ugovora o radu),
6. Potvrdu ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora  volontiranja, odnosno drugih nadležnih institucija i organizacija za konkretno radno mjesto u  školama, u skladu sa članom 16. Zakona o volontiranju („Sl.novine F BiH“, broj 110/12). 

Osobe koje ostvaruju pravo na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i  članovima njihovih porodica, dužni su dostaviti:
1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju ratnog vojnog invalida
2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog branioca
3. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,  umrlog, nestalog branioca
4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Ze-do kantona da se nalazi na evideciji za nezaposlene  osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi
5. Uvjerenje o neprekidom prebivalištu na području Ze-do kantona u posljednjih 24 mjeseca.
6. Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa  (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da  im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. 

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na  području ZE-DO kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe sa  područja ZDK-a, a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata.
Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu  na području ZE-DO kantona u poseljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe,  odnosno nadležne ustanove sa područja Ze-do kantona , a kojima se potvrđuje status invalidne
osobe.
Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će obavljen  intervju, dana 07.01.2015. godine, u 09:00 sati u prostorijama škole. Kandidati koji ne pristupe  intervjuu smatrat će se da su odustali od konkursa.
Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane  Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom za  angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi šk. 2014/15 godine  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZEDO kantona broj 10-38-11516/14 od  10.06.2014.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme, obavezni su dostaviti dodatne  dokumente i to:
1. Uvjerenje fakulteta o godini studija i
2. Uvjerenje o položenim ispitima 

Dokumentacija kandidata se ne vraća, a istu kandidati mogu lično preuzeti u upravi škole u roku  od 30 dana po okončanju konkursnog postupka.
O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni (Odluka o izboru kandidata).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, 72209 Stranjani,
sa naznakom „ZA KONKURS“ ili predati na protokol u sekretarijat škole.

Napotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički direktor (m/ž) - Prevent BH d.o.o
Visoko
Menadžment i upravljanje
Kompanija: Prevent BH d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 10.01.2015.

Detaljno

Prevent je globalna kompanija u automobilskoj industriji, čiji se proizvodni portfolio sastoji od kompletne proizvodnje presvlaka za vozila,tekstila, kože, proizvodnje metalnih dijelova za kočione sisteme i prenosnih sistema za putnička vozila. Ako ste u potrazi za izazovima, težite usavršavanju, uporni ste, odgovorni i želite biti dio našeg tima, pridružite nam se. Za potrebe Društva Prevent Fabrics objavljujemo oglas za poziciju:     
                                
Tehnički direktor

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI: 
 • Odgovoran je za osiguranje kompletne tehničke osnove potrebne za provođenje proizvodnje tekstilnih tkanina tehničke i kućanske primjene;
 • Organizira, usmjerava i nadzire rad organizacijskih jedinica (proizvodnja, tehnologije i održavanje) s ciljevima ispunjenja parametara poslovanja usmjerenih na postizanje visokog kvaliteta, eliminaciju i smanjenje svih vrsta rasipanja, kontinuiranog unapređenja i fleksibilnosti proizvodnje;
 • Identificira ključne tehničke potrebe i evaluira tehnička rješenja i strategije, te nadgleda provođenje odabranih rješenja; 
 • Sudjeluje u definiranju posebnih investicijskih planova i investicijskog održavanja, pregovorima i sklapanju ugovora s kooperantima te nadzire realizaciju istih; 
 • Sudjeluje u planiranju budžet i odgovara za ostvarenje finansijskih rezultata poslovanja iz domena, a u skladu sa ukupnim ciljevima poslovanja Društva; 
 • Odgovoran je za osiguranje materijalnih, tehničkih i drugih sredstava za rad, kao i za racionalno trošenje istih; 
 • Unapređuje i razvija iterakcije poslovanja sa ostalim pratečim i potpornim procesima Društva;
 • Odgovora za zadovoljavanje zakonskih propisa; 
 • Odgovoran je za zapošljavanje, educiranje i upravljanje učinkom zaposlenika;
 • Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije rada sektora; 
 • Izvještava Direktora Društva. 
TRAŽENE KVALIFIKACIJE: 
 • VSS tehničkog smjera, preferencijalno tekstilne tehničke struke;
 • Minimalno 5 godina iskustva na sličnim poslovima;
 • Iskustvo rukovođenja zaposlenicima;
 • Aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Visok nivo informatičke pismenosti;
 • Napredne komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Sklonost timskom radu;
 • Samoinicijativnost i usmjerenost na rješenja.
NUDIMO: 
 • Stimulativna primanja; 
 • Internacionalno okruženje; 
 • Kreativnu poziciju s mogućnošću utjecanja na razvoj poslovanja; 
 • Poticajnu i dinamičnu radnu atmosferu. 
Prijave, uz priloženu biografiju na bosanskom ili engleskom jeziku, dostavite na adresu: Prevent Fabrics d.o.o. Sektor za ljudske resurse, Topuzovo polje bb 71300 Visoko
Krajnji rok za slanje prijava je 10.01.2015. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš
Proizvodnja
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 18.01.2015.

Detaljno

Pripravnik Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja

Fabrika namještaja Kalea nudi priliku obuke i zapošljavanja  mladih i perspektivnih osoba  koji do sad nisu stekli radno iskustvo. Svi kandidati koji smatraju da mogu prihvatiti izazov i biti dio našeg tima mogu nam se pridružiti i učestvovati u stvaranju uspješne budućnosti.

Opis radnih aktivnosti:
 • analiziranje naloga za proizvodnju, iscrtavanje istog u programu ARKA, u kojem se vrši odabir iverala,kantiranje i bušenje,
 • izrada sastavnica za proizvode,
 • kontrola radnih naloga za proizvodnju,
 • izrada krojnih lista,
 • raspoređivanje naloga po sektorima proizvodnje,
 • vođenje kompletne dokumentacije, praćenje izvršenja planskih zadataka, 
 • precizna tehnčka priprema proizvodnje ( izrada krojnih lista, izrada proizvodne specifikacije,  optimizacija utroška repromaterijala)
 • praćanje proizvodnog programa.
 • analiza utroška materijala, te dostavljanja iste sektoru komercijale,
USLOVI:
 • SSS/VSS – mašinskog, tehničkog usmjerenja,
 • Poželjno poznavanje izrade i čitanje tehničkih crteža,
 • Poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (Corel Draw, AutoCad, Corpus, 3 ds Max, Google Sketchup) 
 • Poželjno iskustvo u projketovanju i modeliranju namještaja,
 • Poželjno poznavanja rada  CNC mašina,
Osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, da posjeduje organizacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativana.

Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Fabrika namještaja Kalea, Ilijaš, Bosanski put b.b.
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na:
 • Fax:033/401-166 ili
 • Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš
Proizvodnja
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 18.01.2015.

Detaljno

Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja

Fabrika namještaja Kalea nudi priliku obuke i zapošljavanja  mladih i perspektivnih osoba  koji do sad nisu stekli radno iskustvo. Svi kandidati koji smatraju da mogu prihvatiti izazov i biti dio našeg tima mogu nam se pridružiti i učestvovati u stvaranju uspješne budućnosti.

Opis radnih aktivnosti:
 • analiziranje naloga za proizvodnju, iscrtavanje istog u programu ARKA, u kojem se vrši odabir iverala,kantiranje i bušenje,
 • izrada sastavnica za proizvode,
 • kontrola radnih naloga za proizvodnju,
 • izrada krojnih lista,
 • raspoređivanje naloga po sektorima proizvodnje,
 • vođenje kompletne dokumentacije, praćenje izvršenja planskih zadataka, 
 • precizna tehnčka priprema proizvodnje ( izrada krojnih lista, izrada proizvodne specifikacije,  optimizacija utroška repromaterijala)
 • praćanje proizvodnog programa.
 • analiza utroška materijala, te dostavljanja iste sektoru komercijale,
USLOVI:
 • SSS/VSS – mašinskog, tehničkog usmjerenja,
 • Poželjno poznavanje izrade i čitanje tehničkih crteža,
 • Poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (Corel Draw, AutoCad, Corpus, 3 ds Max, Google Sketchup, Arka) 
 • Poželjno iskustvo u projketovanju i modeliranju namještaja,
 • Poželjno poznavanja rada  CNC mašina,
Osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, da posjeduje organizacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativana.

Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Fabrika namještaja Kalea, Ilijaš, Bosanski put b.b.
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Rad u mladom i stučnom timu,
 • REDOVNA I STIMULATIVNA PRIMANJA,
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na:
 • Fax:033/401-166 ili
 • Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Informatičar/ C# programer (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 18.01.2015.

Detaljno

Informatičar/ C# programer

OPIS RADNIH AKTIVNOSTI:
 • Razvoj namjenskih softverskih rješenja.
 • Administracija i projektovanje baza podataka 
 • Učestvuje u razvoju informacionih sistema . 
 • Inoviranje i nadgradnja informacionog sistema novim tehnologijama;
 • Radi administraciju i razvoj Web-stranice društva. 
 • Održavanje računarske mreže;
 • Redovno vrši backup baza podataka, kao i korisničkih podataka. 
 • Izrada dokumentacije o računarskom sistemu;
 • Pruža pomoć u radu administratorskih sistema i mreža 
 • Radi edukaciju korisnika u oblasti korištenja namjenskih IT softwerskih rješenja.
 • Obavlja druge IT poslove po nalogu predpostavljenog rukovodiloca.
 • Obezbeđivanje zaštite sistema;
 • Rješavanje zastoja u sistemu i izvještavanje;
USLOVI:
 • poštenje i odgovornost
 • timski rad
 • Obavezno znanje: C# 
 • Poželjno znanje ASP.NET-a i MVC paterna
 • Poželjno  znanje: HTML, CSS, JavaScript, LINQ, SQL
 • Dobre komunikacijske vještine
 • Mogućnost prilagodbe
 • Odlične vještine rješavanja problema
 • Strast i potrebu za učenjem novih tehnologija
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Fabrika namještaja Kalea, Ilijaš, Bosanski put b.b
 • 1 izvršioca,
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obuka i usavršavanje,
 • Rad u mladom i stručnom timu.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na:
 • Fax:033/401-166 ili
 • Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Projektant pločastog namješta (m/ž) - Kalea d.o.o
Neum, Vitez
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.12.2014. Ističe 18.01.2015.

Detaljno

Projektant pločastog namješta, Vitez, Neum.

Opis radnih aktivnosti:
 • prodaja i prezentacija tapaciranog i pločastog namještaja u salonu, 
 • predlaganje idejnih i tehnički rješenja za izradu namještaja po mjeri,
 • dizajniranje i opremanje enterijera u skladu sa zahtjevima kupca,
 • prezentacija uzoraka materijala za izradu pločastog namještaja po mjeri,
 • prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru za crtanje,
 • formiranje cijena pločastog i vanstandarnog tapaciranog namještaja,
 • izrada ponuda za kupce,
 • priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • koordinacija sa timom u tehničke pripremi u proizvodnji,
 • terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca,
 • organizacija isporuka i montaža kod klijenata,
 • saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,
 • aranžiranje salona po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,
 • predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.
 • Predlaganje ideja za projektne aktivnosti redizajna i razvoja namještaja,
Uslovi:
 • SSS/VSS – poželjno tehničkog/arhitektonskog usmjerenja,
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana, 
 • poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (AutoCad, Corpus,Google Sketchup) 
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu, 
 • sposobnost rešavanja problema i pružanja rešenja u kratkim vremenskim rokovima,
 • postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,
 • osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdanost, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea u Vitez, Neum, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obuka i usavršavanje,
 • Rad u mladom i stučnom timu,
 • STIMULATIVNA PRIMANJA U SKLADU SA OSTVARENIM REZULTATIMA.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na:
 • Fax:033/401-166 ili
 • Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!