Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Referent za kadrovske i administrativne poslove (m/ž) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.12.2014. Ističe 26.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje: 

JAVNI OGLAS 
za popunjavanje pozicija uposlenika u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Referent za kadrovske i administrativne poslove

Broj oglašene pozicije:  061/14
Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Broj izvršilaca: 1
Status: Uposlenik, ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Platni razred: Kategorija C6 (u skladu sa člankom 24. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Metodologijom o razvrstavanju radnih mjesta)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 
 • VŠS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost samostalnog obavljanja poslova u zadatim okvirima 
 • sposobnost planiranja, organizacije o izvršavanja zadataka u datim vremenskim rokovima
 • odlične sposobnosti pismene i usmene komunikacije
 • odlične kompjuterske vještine
 • tečno znanje engleskog jezika
Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima. 
Kompletan tekst oglasa, opis poslova, potrebni uslovi za oglašenu poziciju te obrazac aplikacije (obavezno ispunjavanje), mogu se naći na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH   http://www.hjpc.ba/secr/vacann/ ili www.pravosudje.ba .

Broj oglašene pozicije  061/14 mora biti naveden.
Rok za prijave: 26.12.2014. godine

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 01.01.2015.

Detaljno

Prijem radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

OPIS RADNOG MJESTA

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet

Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo (uža obrazovna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo).........................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet

Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) (uža obrazovna oblast Engleski jezik na nematičnim katedrama).................................................................................................1 izvršilac
Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije (uža obrazovna oblast Telekomunikacije)  ....................................................1 izvršilc
Za izbor/reizbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene (uža obrazovna oblast Matematička analiza i primjene)  ....................................................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet

Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hortikultura (Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo), (uža obrazovna oblast Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo) .................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet

STUDIJSKI PROGRAM ZA PSIHOLOGIJU
Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalna psihologija (uža obrazovna oblast Socijalna psihologija).............................................1 izvršilac
Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija (uža obrazovna oblast Opšta  psihologija)..................................................1 izvršilac

Alekse Šantića bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment

Za izbor/reizbor u zvanje vanrednog profesora/docenta za užu naučnu oblast Mašinstvo (uža obrazovna oblast Proizvodno inženjerstvo)..........1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti

Za izbor nastavnika u sva zvanja za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), Vajarstvo (uža obrazovna oblast Vajarstvo)..................................................................................................1 izvršilac
Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), Multimedijalna umjetnost (uža obrazovna oblast Multimedijalna umjetnost)......................................1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja), 
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po  jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje potrebno je da ispunjavaju i posebne uslove:
Kandidat pod rednim brojem 1:
Završena ALU ili FLU smjer vajanje.
Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 radova iz oblasti za koju konkurišu.
Kandidat pod rednim brojem 2:
Završena ALU ili FLU smjer slikanje, grafika.
Neophodno iskustvo u radu u oblasti multimedijalne umjetnosti, kao i dokaz da se u svom radu bavio tom problematikom.
Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 5 radova iz oblasti za koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodajni predstavnik (m/ž) - DEKRA zapošljavanje d.o.o.
Bosna i Hercegovina
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 24.12.2014.

Detaljno

Za potrebe našeg klijenta, raspisujemo konkurs za prijem u radni odnos:

PRODAJNI PREDSTAVNIK
Za područje BiH

Odgovornosti i ciljevi
 • Unapređenje prodaje
 • Analiza i praćenje tržišta
Potrebne kvalifikacije i vještine
 • VSS
 • Minimalno godinu dana iskustva na poslovima prodaje
 • Obavezno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Prodajne i pregovaračke vještine
 • Sposobnost planiranja i analitička sposobnost
Nudimo vam
 • Stimulativne radne uslove
 • Mogućnost napretka
 • Dodatne edukacije i usavršavanja
 • Ostale beneficije
Vaše prijave zajedno sa biografijom možete poslati na:
adresu: DEKRA zapošljavanje d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/4 (A) Sarajevo BiH
ili na fax: +387 33 29 57 77
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel +387 33 29 52 61
Napomena: Kandidati koji odgovaraju zahtjevima biti će kontaktirani. Sve prijave pohraniće se u bazu.
Više informacija o kompaniji potražite na www.dekra.com , www.dekra.de i www.dekra.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Direktor Društva (m/ž) - Sarajevotekstil d.d.
Sarajevo
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 31.12.2014.

Detaljno

Sarajevotekstil d.d.

Ferhadija br.11

Sarajevo

  Na osnovu člana 275.Zakona o privrednim društvima FBiH ( „ Službene novine Federacije BiH“ br.23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08), te odredbi Statuta Sarajevotekstil d.d. i Odluke Nadzornog odbora Sarajevotekstil d.d. broj:­­­­­­­­­­­  2397/14 od 11.12.2014 godine  raspisuje se:

 

                                                                                  J A V N I    K O N K U R S

                                                      Za izbor i imenovanje direktora društva Sarajevotekstil d.d.

  1.Opći uslovi:

 •   U pogledu stručne spreme SSS ili VSS
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje i postojanje posebnih uslova kako slijedi:

 • Biografija sa dokazima stručnog usavršavanja ili preporuke ranijih poslodavaca
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o ispunjavanju uslova u pogledu radnog staža
 • Uvjerenje da nije podignuta optužnica ili izrečana pravosnažna presuda ili mjera za krivično dijelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više ( ne starija od tri mjeseca)
 • Izjava da kandidat nije otpuštan iz državne službe ili privatnog sektora kao rezultat disciplinske mjere i nepoštivanja radnih obaveza i dužnosti
 • Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1.Ustava BiH
 • Izjava da nema privatni finansijski interes u društvu u kojem se kandiduje za direktora

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja,  Prijave sa dokazima o ispunjvanju uvjeta, zajedno sa CV-om, slati na adresu:: Sarajevotekstil d.d. Ferhadija br.11 71000 Sarajevo, ili lično Komisiji za izbor kandidata sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora“  

Rok za prijavu: 31.12.2014.g

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati konkursa će biti poznati 12.01.2015 godine kada će Nadzorni odbor Sarajevotekstil d.d.izvršiti imenovanje direktora društva koji ispunjava propisane uslove, a Komisija za izbor kandidata će obaviti razgovore sa potencijalnim kandidatima te izvjestiti Nadzorni odbor Sarajevotekstil d.d. o licima koja mogu biti imenovana za direktora društva.

Konačnu odluku donosi Nadzorni odbor Sarajevotekstil d.d.u skladu sa zakonskim propisima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inspektor za drumski saobraćaj - Republička uprava za inspekcijske poslove
Istočno Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 01.01.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljanje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

I - 1. Republička uprava za inspekcisjke poslove

1.1. Inspektor za drumski saobraćaj

Područno odjeljenje Istočno Sarajevo                               1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani inženjer saobraćaja ili diplomirani inženjer građevinarstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru; položen vozački ispit B kategorije.
IV Opis poslova, status i kategorija za navedeno radno mjesto nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.
V Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.
Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
VI Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, njnjnj.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
a) uvjerenje o državljanstvu;
b) diplomu o završenoj školskoj spremi
   (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne
    i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
    "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11 i 84/12);
v) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima
   uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11 i 85/11);
d) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i
đ) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.
Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda) ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u republičkom organu uprave na neodređeno vrijeme, provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu Republičke uprave za inspekcisjke poslove.

Probni rad traje 60 dana, a u toku trajanja probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, sa načinom praćenja i ocjenjivanja probnog rada.

Ukoliko ocjena rada kandidata bude zadovoljavajuća, rukovodilac organa uprave/direktor Republičke uprave za inspekcisjke poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ukoliko ocjena rada bude nezadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prestanku radnog odnosa.

VII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Farmaceutski tehničar - Apoteka “Blagoleks-farm BIJELjINA, R.J. FOČA
Foča
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 01.01.2015.

DetaljnoPoslovi farmaceutskog tehničara za rad u apoteci u Foči, koja posluje u sastavu Z.U. Apoteka “Blagoleks-farm” Bijeljina

Potrebna znanja, vještine i osobine kandidata
SSS, zvanje – farmaceutski tehničar
Položen stručni / državni ispit
Najmanje dvije godine radnog iskustva u apoteci
Usmjerenost na zadovoljstvo pacijenata
Dobre komunikacione i organizacione veštine
Odlično snalaženje u MS Office
Ambiciozna, vrijedna, samoinicijativna osoba
Dinamična i snalažljiva osoba
Pouzdana i odgovorna osoba
Osoba orijentisana ka ispunjenju ciljeva

Mjesta rada - Opština: Foča-2 izvršioca;

Prijava mora da sadrži sledeće:
Motivaciono / propratno pismo
Radnu biografiju (CV) kandidata

Kontakt
Ukoliko ste spremni za timski rad i zainteresovani za ovo radno mjesto, prijavite se na mail adresu: jadranka.milovanovic@blagoleksfarm.ba
Preduzeće zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS.
Oglas ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja na oglasnoj table Zavoda za zapošljavanje RS.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Farmaceutski tehničar - Apoteka “Blagoleks-farm" BIJELjINA, R.J. I. Sarajevo
Istočno Sarajevo
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.12.2014. Ističe 01.01.2015.

DetaljnoPoslovi farmaceutskog tehničara za rad u apoteci u Istočnom Sarajevu, koja posluju u sastavu Z.U. Apoteka “Blagoleks-farm” Bijeljina

Potrebna znanja, vještine i osobine kandidata
SSS, zvanje – farmaceutski tehničar
Položen stručni / državni ispit
Najmanje dvije godine radnog iskustva u apoteci
Usmjerenost na zadovoljstvo pacijenata
Dobre komunikacione i organizacione veštine
Odlično snalaženje u MS Office
Ambiciozna, vrijedna, samoinicijativna osoba
Dinamična i snalažljiva osoba
Pouzdana i odgovorna osoba
Osoba orijentisana ka ispunjenju ciljeva

Mjesta rada - Opština Istočno Sarajevo-2 izvršioca
Prijava mora da sadrži sledeće:
Motivaciono / propratno pismo
Radnu biografiju (CV) kandidata

Kontakt
Ukoliko ste spremni za timski rad i zainteresovani za ovo radno mjesto, prijavite se na mail adresu: jadranka.milovanovic@blagoleksfarm.ba
Preduzeće zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.


Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS.
Oglas ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja na oglasnoj table Zavoda za zapošljavanje RS.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!