Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) - Općinski sud u Zenici
Tuzla
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 10.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 49/05, i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Su-14-000530 od 05.06.2014. godine, Općinski sud u Tuzli, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Tuzli 

Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) ........................................................ 1 izvršilac
Viši referent za administrativne poslove u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove ............ 1 izvršilac

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1:

obavlja sve daktilogrfske poslove, prepis, kucanje po diktatu, sređivanje spisa,
obavlja stenodaktilografske poslove i poslove audio-vizualnog snimanja rasprava, pretresa, radi na održavanju materijala, obrađuje materijale na računaru,
obavlja sve poslove u spisima u skladu sa naredbom sudije,
vodi i ažurira bazu podataka za sudije i izrađuje izvještaj o podacima iz baze podataka koji se odnose na sudiju,
kontroliše da li su svi sudski pozivi uručeni, da li su sve potvrde o prijemu uložene u spis predmeta, u slučaju da nema potvrde o prijemu odmah obavještava sudiju,
kontroliše naplatu sudskih taksi i troškova postupka i o tome obavještava sudiju,
provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u Službenim glasilima i na oglasnoj ploči suda,
odgovara za uredno održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
obavlja druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda, sudije i šefa odsjeka.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2:
prima poštu i podneske stranaka,
provjerava da li je zaprimljen dovoljan broj primjeraka ugovora i prateće dokumentacije uz zahtjev za određeno rješavanje u zemljišnoknjižnim stvarima,
izdaje potvrde o prijemu podnesaka,
prosljeđuje šefu zemljišnoknjižnog odjeljenja podneske stranaka na dalji postupak, vrši kontrolu uplate sudske takse,
prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka obavještenja stranaka i drugih zainteresovanih lica o promjeni adrese ili boravišta,
ulaže dostavnice i povratnice u predmete,
riješene predmete ulaže u zbirku isprava,
vrši otpremu pošte iz zemljišnoknjižnog odjeljenja uz odgovarajuće evidencije;
vodi odgovarajuće upisnike i imenike,
asistira, po potrebi, zemljišnoknjižnim referentima u dijelu koji se odnosi na administrativno-tehničke poslove i
obavlja i druge poslove kancelarijskog poslovanja u zemljišnoknjižnom odjeljenju, kao i druge poslove iz domena radnog mjesta po nalogu, predsjednika i sekretara suda, te šefa zemljišnoknjižnog odjeljenja.
Uslovi:

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljenje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

SSS, IV/III stepen (gimnazija, upravna, birotehnička, administrativno-tehnička, ekonomska, građevinska, rudarska, mašinska, hemijska, škola učenika u privredi ili druga škola društvenog odnosno tehničkog smjera), 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru i poznavanje daktilografije. Svi prijavljeni kandidati će biti testirani o poznavanju rada na računaru i daktilografije.
Za radno mjesto pod brojem 2:

SSS, IV stepen, gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 (deset) mjeseci radnog staža
Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
rodni list,
svjedočanstvo ili diploma o završenoj srednjoj školi ,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod tačkom 2,
uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,
ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.
Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se intervju.
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) nakon izbora.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa, osim ljekarskog uvjerenja, treba dostaviti na adresu Općinski sud u Tuzli, Ulica Maršala Tita broj 137, sa naznakom "prijava na javni oglas" preporučeno, putem pošte ili neposredno u prijemnu kancelariju ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnim novinama ("Dnevni avaz", "Oslobođenje" i "Nezavisne novine").

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent za upisnik za izvršne spise - Općinski sud u Zenici
Zenica
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 10.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05,22/06,63/10,7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici, predsjednica Općinskog suda u Zenici Dijana Ajanović objavljuje

J A V N I  O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno i određeno vrijeme u Općinskom sudu u Zenici

Viši referent-sudski asistent-daktilograf .................. 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent-sudski dostavljač .................................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent za upisnik za izvršne spise ....................1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme za vrijeme trajanja mandata dodatnih sudija, a najduže dvije godine

Uslovi:
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, stariji od 18 godina, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici i to:

POD 1): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska ili druga srednja škola, III ili IV stepen, položen ispit za daktilografa najmanje IB klase, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 2): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska, tehnička ili druga slična škola, III ili IV stepen, poznavanje rada na računaru i 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 3): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna ili druga slična srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
prijava;
svjedočanstvo o završenom obrazovanju;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 17.06.2013);
dokaz o radnom iskustvu stečenom na poslovima tražene srednje stručne spreme;
dokaz o poznavanju rada na računaru;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za kandidate pod 3);
uvjerenje o položenom ispitu za daktilografa najmanje IB klase(za kandidate od 1);
ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa neposredno putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Zenici ili preporučeno putem pošte, sa naznakom "za javni oglas", na adresu:

OPĆINSKI SUD U ZENICI
Trg BiH broj 2
72 000 ZENICA

Napomena:
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent-sudski dostavljač - Općinski sud u Zenici
Zenica
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 10.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05,22/06,63/10,7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici, predsjednica Općinskog suda u Zenici Dijana Ajanović objavljuje

J A V N I  O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno i određeno vrijeme u Općinskom sudu u Zenici

Viši referent-sudski asistent-daktilograf .................. 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent-sudski dostavljač .................................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent za upisnik za izvršne spise ....................1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme za vrijeme trajanja mandata dodatnih sudija, a najduže dvije godine

Uslovi:
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, stariji od 18 godina, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici i to:

POD 1): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska ili druga srednja škola, III ili IV stepen, položen ispit za daktilografa najmanje IB klase, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 2): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska, tehnička ili druga slična škola, III ili IV stepen, poznavanje rada na računaru i 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 3): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna ili druga slična srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
prijava;
svjedočanstvo o završenom obrazovanju;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 17.06.2013);
dokaz o radnom iskustvu stečenom na poslovima tražene srednje stručne spreme;
dokaz o poznavanju rada na računaru;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za kandidate pod 3);
uvjerenje o položenom ispitu za daktilografa najmanje IB klase(za kandidate od 1);
ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa neposredno putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Zenici ili preporučeno putem pošte, sa naznakom "za javni oglas", na adresu:

OPĆINSKI SUD U ZENICI
Trg BiH broj 2
72 000 ZENICA

Napomena:
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši referent - sudski asistent - daktilograf - Općinski sud u Zenici
Zenica
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 10.04.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05,22/06,63/10,7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici, predsjednica Općinskog suda u Zenici Dijana Ajanović objavljuje

J A V N I  O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno i određeno vrijeme u Općinskom sudu u Zenici

Viši referent-sudski asistent-daktilograf .................. 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent-sudski dostavljač .................................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent za upisnik za izvršne spise ....................1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme za vrijeme trajanja mandata dodatnih sudija, a najduže dvije godine

Uslovi:
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, stariji od 18 godina, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici i to:

POD 1): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska ili druga srednja škola, III ili IV stepen, položen ispit za daktilografa najmanje IB klase, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 2): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna, ekonomska, tehnička ili druga slična škola, III ili IV stepen, poznavanje rada na računaru i 10 mjeseci radnog iskustva.
POD 3): SSS, završena srednja škola: gimnazija, birotehnička, upravna ili druga slična srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog iskustva.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
prijava;
svjedočanstvo o završenom obrazovanju;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 17.06.2013);
dokaz o radnom iskustvu stečenom na poslovima tražene srednje stručne spreme;
dokaz o poznavanju rada na računaru;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za kandidate pod 3);
uvjerenje o položenom ispitu za daktilografa najmanje IB klase(za kandidate od 1);
ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa neposredno putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Zenici ili preporučeno putem pošte, sa naznakom "za javni oglas", na adresu:

OPĆINSKI SUD U ZENICI
Trg BiH broj 2
72 000 ZENICA

Napomena:
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!