Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Project Quality Manager (PQM) - intilaris Solutions d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: intilaris Solutions

Objavljen 22.05.2015. Ističe 20.06.2015.

Detaljno

1. About the company

intilaris Solutions d.o.o Banja Luka is a subsidiary of intilaris LifeSciences GmbH, based in Switzerland. intilaris LifeSciences is life sciences consultancy with focus on productivity improvements and process optimization in Clinical Development in the pharmaceutical industry. The company provides GCP consulting and develops processes and systems that lead to better resource utilization and the optimization of the Clinical Development.

2. Job description

Project Quality Manager works in customer projects and ensures the quality of the deliverables
Leads efforts to develop, document, and implement applicable QA processes and SOP's to provide effective quality methods for intilaris LifeSciences as well as for customers in the pharmaceutical industry 
Ensures the quality and compliance with customer SOP for Computer System  Validation during testing and validation
Ensures the documents lifecycle and track status of all documents 
Collaborates with developers to improve overall product quality by emphasizing defect prevention throughout the entire development process
Assists in test script writing, testing and validation efforts according to GCP requirements
Prepares the successful conduct of project Quality Gates

3. Essential duties and skills

Higher education degree, preferably in Information Technology, Computer Science or Engineering
Proficient English language skills
Focus on quality
Preferably professional experience Quality Assurance in any regulated industry
Preferred experience working in regulated software development environment including design, testing, validation and deployment 
This is a hands-on job that requires strategic thinking and planning throughout the entire QA lifecycle of business processes within the company, service delivery to customers as well as the development of the company’s software products

4. Number of positions: 1

5. Work location: intilaris Solutions d.o.o. offices in Banja Luka

6.  What company offer?

International work environment and career
Personal development in the area of PQM and Quality Assurance in pharmaceutical industry 
Work in the regulated software development environment including design, testing, deployment, maintenance of test scripts and documentation activities
Exchange of knowledge across our company, and partnering with external networks
Cooperation with Clinical Research oriented institutions and established companies in the industry 

7.  Contact

Please submit your complete CV and a letter of introduction via email to intilaris Solutions d.o.o., Banja Luka, at job@intilaris.com 
We appreciate your readiness to conduct the initial interview via phone conference
Further company information under www.intilaris.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove - Opštinska uprava opštine Laktaši
Laktaši
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 05.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 43, 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), načelnik opštine Laktaši, raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši

I
Načelnik opštine Laktaši raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši i to:

1. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti .................. 1 izvršilac
2. načelnik Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove .................. 1 izvršilac
3. viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za zajedničke poslove .................. 1 izvršilac
4. vozač u Kabinetu načelnika opštine .................. 1 izvršilac

II
Službenici i tehničko lice na radnim mjestima čija se popuna vrši ovim javnim konkursom obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši.
Načelnici odjeljenja u Opštinskoj upravi opštine Laktaši imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

III - Status
Radno-pravni status načelnika odjeljenja biće regulisan nakon donošenja akta o imenovanju u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Laktaši.
Službenik i tehničko lice prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u svojstvu službenika, odnosno radnika.

IV - Opšti uslovi za kandidate
Opšti uslovi za kandidate iz člana I su:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

V - Posebni uslovi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate:
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
VSS, mašinski, građevinski, arhitektonski, ekonomski, pravni ili poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
VŠS, ekonomskog ili poslovnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
4. Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
SSS (III stepen), vozač motornih vozila, jedna (1) godina radnog iskustva i položen vozački ispit B kategorije

VI - Potrebna dokumenta
Kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
prijavu,
biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
fotokopiju lične karte,
fotokopiju diplome o završenom fakultetu (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
diploma o završenoj školi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
fotokopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3.)
fotokopija isprave kojom se dokazuje radno iskustvo,
dokaz o poznavanju rada na računaru, fotokopija uvjerenja ili izjava u pisanoj formi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
izjavu u pisanoj formi:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 da ne postoji nespojivost i sukob interesa, u skladu sa članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za izbor, dužan je da u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke 10. podačka b), g) i d) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII - Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte, na adresu: Opštinske uprave opštine Laktaši - Kabinet načelnika opštine, Ul. Karađorđeva br. 56, Laktaši, sa naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI".

VIII
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Načelnik Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove - Opštinska uprava opštine Laktaši
Laktaši
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 05.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 43, 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), načelnik opštine Laktaši, raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši

I
Načelnik opštine Laktaši raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši i to:

1. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti .................. 1 izvršilac
2. načelnik Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove .................. 1 izvršilac
3. viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za zajedničke poslove .................. 1 izvršilac
4. vozač u Kabinetu načelnika opštine .................. 1 izvršilac

II
Službenici i tehničko lice na radnim mjestima čija se popuna vrši ovim javnim konkursom obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši.
Načelnici odjeljenja u Opštinskoj upravi opštine Laktaši imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

III - Status
Radno-pravni status načelnika odjeljenja biće regulisan nakon donošenja akta o imenovanju u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Laktaši.
Službenik i tehničko lice prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u svojstvu službenika, odnosno radnika.

IV - Opšti uslovi za kandidate
Opšti uslovi za kandidate iz člana I su:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

V - Posebni uslovi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate:
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
VSS, mašinski, građevinski, arhitektonski, ekonomski, pravni ili poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
VŠS, ekonomskog ili poslovnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
4. Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
SSS (III stepen), vozač motornih vozila, jedna (1) godina radnog iskustva i položen vozački ispit B kategorije

VI - Potrebna dokumenta
Kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
prijavu,
biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
fotokopiju lične karte,
fotokopiju diplome o završenom fakultetu (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
diploma o završenoj školi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
fotokopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3.)
fotokopija isprave kojom se dokazuje radno iskustvo,
dokaz o poznavanju rada na računaru, fotokopija uvjerenja ili izjava u pisanoj formi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
izjavu u pisanoj formi:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 da ne postoji nespojivost i sukob interesa, u skladu sa članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za izbor, dužan je da u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke 10. podačka b), g) i d) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII - Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte, na adresu: Opštinske uprave opštine Laktaši - Kabinet načelnika opštine, Ul. Karađorđeva br. 56, Laktaši, sa naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI".

VIII
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti - Opštinska uprava opštine Laktaši
Laktaši
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 05.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 43, 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), načelnik opštine Laktaši, raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši

I
Načelnik opštine Laktaši raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši i to:

1. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti .................. 1 izvršilac
2. načelnik Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove .................. 1 izvršilac
3. viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za zajedničke poslove .................. 1 izvršilac
4. vozač u Kabinetu načelnika opštine .................. 1 izvršilac

II
Službenici i tehničko lice na radnim mjestima čija se popuna vrši ovim javnim konkursom obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši.
Načelnici odjeljenja u Opštinskoj upravi opštine Laktaši imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

III - Status
Radno-pravni status načelnika odjeljenja biće regulisan nakon donošenja akta o imenovanju u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Laktaši.
Službenik i tehničko lice prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u svojstvu službenika, odnosno radnika.

IV - Opšti uslovi za kandidate
Opšti uslovi za kandidate iz člana I su:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

V - Posebni uslovi za kandidate
Posebni uslovi za kandidate:
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
VSS, mašinski, građevinski, arhitektonski, ekonomski, pravni ili poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
VSS, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
VŠS, ekonomskog ili poslovnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru
4. Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
SSS (III stepen), vozač motornih vozila, jedna (1) godina radnog iskustva i položen vozački ispit B kategorije

VI - Potrebna dokumenta
Kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
prijavu,
biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
fotokopiju lične karte,
fotokopiju diplome o završenom fakultetu (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
diploma o završenoj školi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
fotokopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3.)
fotokopija isprave kojom se dokazuje radno iskustvo,
dokaz o poznavanju rada na računaru, fotokopija uvjerenja ili izjava u pisanoj formi (za radno mjesto iz tačke I podtačka 1, 2. i 3)
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za radno mjesto iz tačke I podtačka 4),
izjavu u pisanoj formi:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 da ne postoji nespojivost i sukob interesa, u skladu sa članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za izbor, dužan je da u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke 10. podačka b), g) i d) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII - Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte, na adresu: Opštinske uprave opštine Laktaši - Kabinet načelnika opštine, Ul. Karađorđeva br. 56, Laktaši, sa naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI".

VIII
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar/Magistra farmacije - PZU Apoteka DUR-FARM
Tuzla
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 31.05.2015.

Detaljno

Naziv firme: PZU Apoteke "Dur-Farm" Sapna

Adresa: Branilaca BiH 11 i Maršala Tita 54

Telefon/fax:  061179055

KantonTuzlanski

Naziv oglašenog radnog mjesta:  magistra farmacije

Broj izvršilaca  2

Vrsta ugovora:  1 neodređeno i 1 na određeno

Stručna sprema:  visoka stručna sprema (VSS)

Opis poslova:  Poslovi iz domene apotekarske djelatnosti

Uvjeti: Završen farmaceutski fakultet Položen stručni ispit Poznavanje rada na računaru

Prijaviti se na email: indira.duric@live.com

Oglas ističe:  31.05.2015

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kemičar - Hrvatska
Slavonski Brod
Biotehnologija i farmacija
Objavio: polomar

Objavljen 22.05.2015. Ističe 29.05.2015.

Detaljno

Trazi se inzenjer kemije, bachelor kemije ili student 3+ godina kemijske struke radi honorarnog posla u HR. 

Dobro poznavanje engleskog, max 40g starosti, ambicioznu i vedru osobu koja je spremna raditi u timu.

zainteresirani neka se jave na mail  polomar2806 (et) gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Generalni direktor (m/ž) - Club Aparthotel Vučko d.o.o.
Jahorina
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.05.2015. Ističe 30.05.2015.

Detaljno

Potreban radnik za rad u Hotelu “Club Aparthotelu Vučko”doo

Generalni direktor

USLOVI: 
1. Radno iskustvo na poslovima generalnog direktora (minimum 5 godine)
2 .VSS 
3. Aktivno znanje engleskog jezika
4. Državljanin BiH.

OPIS RADNOG MJESTA:

Da obezbjedi usklađen, efikasan i profitabilan rad u sektoru ugostiteljstva (Hotela) i sektora gradnje (izgradnje novih hotelskih kapaciteta), kao i da obezbjedi visoko kvalitetnu uslugu u skladu sa standardima Hotela i zakonom, planiranje i sprovođenja kadrovske politike i postigne maksimalne predviđene prihode kroz vođenje administracije, planiranja, organizovanja i kontrole rada svih sektora u Club Aparthotelu Vučko.

Oglas ostaje otvoreni do 30.maja.2015. godine.

Svi zainteresovani kandidati, mogu se javiti  na broj telefona 065/433-432.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izvršni direktor (m/ž) - Club Aparthotel Vučko d.o.o.
Jahorina
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.05.2015. Ističe 30.05.2015.

Detaljno

Potreban radnik za rad u Hotelu “Club Aparthotelu Vučko”doo

Izvršni direktor

USLOVI:

1.  Radno iskustvo na poslovima izvršnog direktora (minimum 3 godine)
2.  VSS
3.  Aktivno znanje engleskog  jezika
4.  Državljanin BiH.

OPIS RADNOG MJESTA:

Učestvuje u organizaciji i usklađivanju procesa rada u Hotelu, stara se za sprovođenje mjera poslovne politike Hotela, preduzima mere za izvršenje programa, planova i radnih zadataka Hotela. 

Oglasi ostaju otvoreni do 30.maja.2015. godine.

Svi zainteresovani kandidati, mogu se javiti  na broj telefona 065/433-432.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!