Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Ravnatelj Doma zdravlja "Rama
Prozor-Rama
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 07.08.2014.

Detaljno

Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), čl. 24. i 25. Statuta Doma zdravlja "Rama" i Odluke Upravnog vijeća broj 128-1/14 od 10.06.2014. godine, raspisuje s

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA "RAMA"

 

1. Naziv položaja:

Ravnatelj Doma zdravlja "Rama"

 

2. Opis upražnjenog položaja:

Sukladno čl. 28. Statuta Doma zdravlja "Rama" ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

- organizira i vodi poslovanje Doma zdravlja,

- predstavlja i zastupa Dom zdravlja,

- odgovara za zakonitost rada Doma zdravlja,

- predlaže organizaciju i unutarnje ustrojstvo Doma zdravlja,

- predlaže plan i program rada i razvoja, te mjere za njihovo izvršenje,

- zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma zdravlja,

- izvršava odluke Upravnog vijeća,

- imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

- imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi i odjela u Domu zdravlja,

- donosi odluke o zapošljavanju i prestanku rada djelatnika,

- donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa,

- donosi pojedinačne akte u svezi s poslovanjem Doma zdravlja i radom djelatnika,

- odobrava službena putovanja,

- podnosi Upravnom vijeću pismeno izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja jednom tromjesečno,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

 

3. Mandat:

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovan-a za ravnatelja u Domu zdravlja, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

 

4. Uvjeti za kandidate:

Opći uvjeti:

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja natječaja,

- da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (čl. IX. Stav. 1. Ustava BiH).

 

Posebni uvjeti:

- da ima visoko obrazovanje,VSS zdravstvenog usmjerenja sukladno Zakonu,

- da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom ili uvjerenjem o upisanoj ili završenoj edukaciji iz menadžmenta u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta,

- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

- da ima organizacione sposobnosti.

 

5. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija),

- certifikat ili uvjerenje o upisanoj ili završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta,

- uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

- uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3 (tri) godine prije objave natječaja,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- ovjerena izjava na okolnosti iz točke 4. alineje 4. i 5.

 

Dokumentacija se predaje u originalu ili ovjerenom presliku.

 

Natječaj će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni list". Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Dom zdravlja "Rama"

S p l i t s k a   b.b.

88 440  P r o z o r

sa naznakom: "Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja".

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Eldži & Pistolato " d.o.o. - Komercijalista-predstavnik - 1 izvršilac
Mostar
Komercijala i prodaja
Kompanija: Eldži & Pistolato d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 22.08.2014.

Detaljno

Firma - Veleprodaja" Eldži & Pistolato " d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za radno mjesto

 

  • komercijalista-predstavnik - 1 izvršilac ( Mostar – kandidat sa stalnim prebivalištem u Mostaru )

 

Opis radnog mjesta:

  • Rad na terenu sa postojećim kupcima i pronalaženje tj.otvaranje novih potencijalnih kupaca.
  • Vođenje brige o zastupljenosti,prodaji i naplati robe.

 

Kvalifikacije:

  • SSS
  • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
  • Ozbiljan i profesionalan pristup poslu.
  • Samostalnost u radu i sposobnost za timski rad.
  • Komunikativnost,snalažljivost i odgovornost.
  • Poznavanje rada na računaru.
  • Vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijave slati na e-mail:  eldzipistolato@bih.net.ba

 

Uz kraću biografiju obavezno priložiti i jednu fotografiju.

Nepotpune prijave i prijave kandidata bez radnog iskustva se neće razmatrati.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i sa njima će biti obavljen intervju.

 

"Eldži & Pistolato"d.o.o.

Džemala Bijedića 156 71 000  S a r a j e v o www.eldzipistolato.com.ba

 

Oglas je otvoren do 22.08.2014. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Saradnik za administrativne poslove - Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Gradiška
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 08.08.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Sriske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisuje

JAVI KONKURS
za upražnjena radna mjesta

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

I Saradnik za administrativne poslove, Područna jedinica Gradiška ...............1 izvršilac

II Opis poslova
Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka, provodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige, prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Status i kategorija radnog mjesta: Namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.
III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.       da je stariji od osamnaest (18) godina;
3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, matematičko-informatička škola, elektro škola, mašinska škola, birotehnička škola, stručna tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje  šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.
V Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli  i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
VI Prijava na učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove njnjnj.rgurs.org, a  može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

a)       uvjerenje o državljanstvu;
b)      diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10 i 104/11);
v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
g) dokaz o poznavanju rada na računaru.

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka ili elektronskim putem na e-mail upravaŽrgurs.org s naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od sedam (7) dana od dana dostavljanja prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Pres RS" i "Nezavisne novine".
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.
Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog o dnosa, dostavlja uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama "Pres RS" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Geografija - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ekonomska grupa predmeta - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Praktična nastava iz usluživanja - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Agent prodaje - Udruženje PROMO TIM Banja Luka - Prijedor
Prijedor
Komercijala i prodaja
Kompanija: Udruženje “PROMO TIM” Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.07.2014. Ističe 29.08.2014.

DetaljnoU okviru aktivnosti na implementaciji i realizacije najvećeg web projekta društveno-informativne mreže s ciljem pružanja veb podrške lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju Udruženje PROMO TIM Banja Luka, raspisuje

OGLAS ZA RADNO MJESTO
Agent prodaje za područje opštine/grada Prijedor

Želite prodavati poslovne prezentacije, oglasni i informativni prostor na jedinoj društveno-informativnoj internet mreži u BiH?

POSAO PODRAZUMIJEVA
• Ugovaranje sastanaka i prodaja web prezentacija, oglasnog
i informativnog prostora,
• Svakodnevni obilazak terena i lokacija i uspostavljanje
kontakata sa novim klijentima, te održavanje mreže
postojećih,
• Ispunjavanje zadate prodajne norme,
• Kreiranje redovnih dnevnih, sedmičnih i mjesečnih
izvještaja o prodajnim/poslovnim rezultatima,
• Monitoring i analiza oglasnog prostora na drugim medijima
• U koordinaciji sa promotivnim odjelom predlaže i provodi
promotivne i prodajne aktivnosti.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI
- Minimum srednja stručna sprema
- Komunikativnost, inovativnost i elokventnost
- Radno iskustvo u terenskoj/komercijalnoj prodaji
- Poznavanje rada na računaru (word, excel, internet)
- Vlastiti automobil (poželjno ali nije obavezno)
- Odgovornost, samoorganizovanost i posvećenost poslu

NUDIMO SLjEDEĆE
- Rad na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja,
- Fleksibilno i organizovano radno okruženje.

Ako se prepoznajete u našem oglasu, pozivamo Vas da pošaljete Vašu biografiju (fotografija obavezna) isključivo na mejl: posao@promotim.org

Za sve dodatne informacije pozovite tel.: 065/666-683

Napomena:
- Slanjem vaseg CV-a za posao PROMO TIM, zbog velikog broja prijavljenih kandidata, ne preuzima obavezu da posalje konacan stav po pitanju iste.
- Daljnja komunikacija od strane PROMO TIM-a biće ostvarena samo sa onim kandidatima koji budu uvršteni u uži izbor za posao.
- Takodje, ne postoji obaveza PROMO TIM-a u vezi krajnjeg roka do kojeg se moraju kontaktirati kandidati koji su ušli u uži izbor za posao.

Svim zainteresovanim kandidatima unaprijed se zahvaljujemo na interesovanju.

Vaš PROMO TIM
http://www.promotim.org

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!