Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Administrativni radnik - Udruženje sudskih tumača Republike Srpske
Bijeljina
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.07.2015. Ističe 30.08.2015.

Detaljno

Prijem i izdavanje dokumentacije

poznavanje rada na racunaru (Office)
najmanje 5 godina radnog iskustva u administraciji
SSS, IV stepen, završena srednja škola: ekonomska ili gimnazija
starosna dob: iznad 45 godina
najmanje 6 zadnjih mjeseci na Birou za zapošljavanje (aktivno traženje posla)

Dostaviti:
- biografiju,
- fotokopiju diplome,
- Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje
- druge dokaze o stručnom usavršavanju.

Molbu za prijem slati isključivo poštom.

Udruženje sudskih tumača Republike Srpske
Aleja Sv. Save br. 17, Banja Luka
051/ 226-330

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - Agencija za državnu službu FBiH
Kakanj
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.07.2015. Ističe 15.08.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev  Općinskog suda u Kaknju, objavljuje

JAVNI  KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Kaknju

 5/460

-   Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga                            – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, ugovore o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige; sarađuje sa katastrom i uposlenicima katastra; vrši upise u zemljišne knjige, kao i druge knjige evidencija; sačinjava i potpisuje zemljišno – knjižne izvatke, prepise i uvjerenja; sačinjava rješenja o upisima u zemljišne knjige; po potrebi i traženju sačinjava izvještaje šefu odjeljenja, predsjedniku ili sekretaru suda; vrši i druge poslove iz nadležnosti odjeljenja po nalogu šefa odjeljenja, predsjednika ili sekretara suda. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

-    VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – fakultet pravne struke, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za zemljišno – knjižnog referenta,
- poznavanje rada na računaru.  

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o položenom ispitu za zemljišno – knjižnog referenta,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti  obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten. 
 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene dokumente  treba dostaviti u roku od 15  dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
 Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu  radnog mjesta državnog službenika 
u Općinskom sudu u Kaknju “
  
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR 
Zinka Salihagić, dipl. pravnik         

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!