Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Savjetnik za poslovanje sa pravnim licima (m/ž) - Moja banka d.d.
Sarajevo
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 04.12.2014.

Detaljno

Moja Banka d.d. je članica ASA grupacije, najvećeg privatnog poslovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Naš poslovni cilj je uspostavljanje partnerskog odnosa između Banke i klijenta, jer želimo da naši klijenti budu ponosni kada nas zovu MOJA BANKA. 

Svojim djelovanjem koje uključuje transparentnost, dostupnost, poštenje i profesionalnost želimo stvoriti priliku za bh. privrednike i građane da posluju sa domaćom bankom u kojoj rade mladi, profesionalni i ambiciozni bh. stručnjaci.


MOJA BANKA d.d. raspisuje konkurs za radno mjesto: 

Savjetnik za poslovanje sa pravnim licima u Filijali Novi Grad
Lokacija: Sarajevo
Broj izvršilaca: 1

Opis posla:
 • Sistematski planira posjete klijentima u cilju aktivne prodaje proizvoda i usluga Banke- akvizicija potencijalnih klijenata Banke 
 • Uspostavljanje kontakta sa ovlaštenim osobama pravnog lica
 • Prijem zahtjeva i ostale dokumentacije za proizvod Banke (kreditno, garancijsko i projektno finansiranje) 
 • Analiza zahtjeva i predlaganje u skladu sa kreditnom politikom i procedurama rada Banke
 • Izrada kreditnog prijedloga- finansijske analize pravnog lica
 • Posjete pravnim licima, pregled imovine, lokacije projekta, kolaterala kod izrade kreditnog prijedloga
 • Savjetovanje  klijenata Banke, pravnih lica i  prodaja i usluga Banke 
 • Pripremanje prijedloga za odlučivanje i realizacija odluke Kreditnog odbora
 • Uspostavlja i održava odnose sa kategorijom ciljanih kupaca
 • Pripremanje  i administarcija protokola o poslovnoj saradnji i  odobrenim posebnim  uslovima
 • Saradnja sa Odjelom  za pravne poslove u praćenju  zakonskih odredbi i njihove primjene u aspektu pružanja usluge klijentima
 • Sklapanje ugovora o proizvodu sa pratećom dokumentacijom
 • Pripremanje dokumentacije za konstituisanje instrumenata obezbjeđenja
 • Pripremanje dokumentacije za puštanje sredstava u opticaj i predaju u kreditnu administraciju
 • Praćenje namjenskog korištenja sredstava
 • Monitoring plasmana pravnim licima 
 • Identificiranje  problematičnih plasmana i izrada prijedloga akcionog plana 
 • Poduzimanje propisanih  mjera za smanjenje nivoa kašnjenja sa naplatom 
 • Poduzimanje propisanih mjera za redovnu naplatu potraživanja 
 • Praćenje i poduzimanje mjera za prinudnu naplatu potraživanja 
 • Identifikovanje problematičnih plasmana i podrška izradi prijedloga strategije 
 • Predlaganje i realizacija reprogramiranja potraživanja Banke
 • Inicijativa za rješavanje  plasmana koji zahtjevaju sanaciju, restruktuiranje, reprogramiranje ili na neki drugi način konvertovanja 
 • Aktivno učešće  u prodajnim kampanjama 
 • Priprema i predlaže višem rukovodstvu potpisivanje posebnih ugovora o poslovnoj saradnji
 • Prepoznavanje potreba klijenata na tržištu i  izvještavanje nadređenih o istim
 • Prikupljanje  informacije o kreditima od drugih banaka u svrhu unapređenja vlastitih proizvoda i jačanja konkuretske pozicije na tržištu
Kandidat mora ispunjavati i slijedeće uslove:
 • VII- ekonomski fakultet
 • Najmanje 1 godina na istim ili sličnim poslovima. 
Posebna znanja i vještine:
 • Izražene organizacijske vještine;
 • Sposobnosti planiranja;
 • Proaktivan pristup radu; 
 • Efektivna komunikacija;
 • Izvršenje zadataka;
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Poznavanje rada na računaru – dobro poznavanje MS Office programa;
 • Vozačka dozvola B kategorije.
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva vase prijave, uz priloženu biografiju, sa naznakom “Ime pozicije” možete slati putem pošte na adresu:   

MOJA BANKA DD Sarajevo, 
ul.Trg međunarodnog prijateljstva  br.25, 
71 000 Sarajevo, 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Šef Sektora upravljanja bilansom banke (m/ž) - NLB Banka d.d., Tuzla
Sarajevo
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 05.12.2014.

Detaljno

NLB Banka d.d., Tuzla

Oglas za prijem u radni odnos 

Radno mjesto:   Šef Sektora upravljanja bilansom banke
                    na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci
Organizacioni dio: Centar Treasury – Sektor upravljanja bilansom banke 
Mjesto rada:  Sarajevo

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:
 • završena visoka stručna sprema ekonomskog smijera (dipl oec),
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima navedenim u Opisu posla,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje MS Office,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Opis posla  
 • organiziranje radnog procesa i uvođenje promjena,
 • praćenje, upravljanje, koordinacija i nadzor rada u organizacionom dijelu,
 • praćenje izvođenja, provjera izvršavanja i ocjenjivanje uspješnosti organizacionog dijela
 • operativno obavljanje svih poslova i obavljanje najzahtjevnijih zadataka u organizacionom dijelu
 • rješavanje najzahtjevnijih reklamacija
 • izrada prijedloga procedura i uputstava za poslove iz svog poslovnog područja 
 • usmjeravanje rada organizacionog dijela i pojedinaca u skladu sa  operativnim planovima Banke
 • sudjelovanje u planiranju razvoja organizacionog dijela u skladu sa strategijom razvoja Banke,
 • odgovornost za uspostavljanje i izvođenje efikasnih kontrolnih aktivnosti u cilju sprečavanja rizika zloupotreba,
 • odgovornost za izvještavanje o provođenju stalnog nadzora nad sistemom internih kontrola u organizacionom dijelu,
 • razvoj zaposlenika, 
 • ostale poslove po nalogu nadređenog.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
 • prijavu na Oglas s biografijom,
 • original ili ovjerenu kopiju diplome o zahtijevanoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom iskustvu,
 • kopiju vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno je dostaviti i preporuke prethodnih poslodavaca.
Nudimo profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, te mogućnost usavršavanja i napredovanja.
Zainteresovani kandidati/kandidatkinje svoje prijave sa biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem kontakt telefona i dokazom o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na adresu: 

NLB Banka d.d., Tuzla
Služba organizacije i kadrova
Titova 34, 75000 Tuzla
sa naznakom: „Prijava za posao-ne otvarati“.  

Informacije u vezi Oglasa možete dobiti na broj telefona 035 259 239.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.nlb.ba  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Federalni finansijski inspektor - Agencija za državnu službu FBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 12.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Finansijske - Financijske policije Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Finansijskoj - Financijskoj policiji Federacije BiH
06 / 751

 
- Federalni finansijski inspektor - 1( jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, i to: zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije i prihoda posebnih fondova budžeta Federacije; ostvarivanja i iskazivanja knjigovodstva, odnosno poreskih prijava prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnosti iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja, utvrđivanje osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda, obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa; poreskih bilansi, rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije; kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije; kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova s inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa stvarnim nadležnostima Finansijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog registarskog suda u skladu sa zakonom; sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i analize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.354,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovaja pravne struke 
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, 
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Finansijskoj-Finacijskoj policiji Federacije BiH"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Osobe za rad u kafiću - Caffe San Antonio
Jablanica
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 02.12.2014.

Detaljno

Potrebne dvije osobe za rad u kafiću. Kontakt tel: 064 407 1510

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za analizu teških metala - Agencija za državnu službu FBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 12.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu
06 /748 

 

01. Stručni saradnik za povrtlarstvo - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za analizu teških metala - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Vrši pripremu materijala i organizuje izvođenje ogleda; sprovodi propisanu tehnologiju prema metodici rada, vrši mjerenje i evidenciju u ogledu; vrši sistematizaciju neobrađenih podataka; priprema uzorke za analizu; vrši pripremu ogledne parcele za sadnju; zadužuje se da prikupljeni materijal linije zasadi u ogledu prema dobivenoj metodici za povrće; provodi tehnologiju i održava linije povrća; prikuplja neophodne podatke u ogledu; vrši jednostavnije sistematiziranje podataka; organizuje berbu (vađenje) oglednih linija; uzorkovanje i skladištenje; vrši pripreme i priprema materijale za edukaciju; radi na prikupljanju podataka i jednostavniju obradu podataka za projekte; radi na uspostavljanju modela organske proizvodnje povrtnog bilja; izvršava laboratorijska ispitivanja i determinacije nematoda, radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.165,50 KM

02.Opis poslova: Obavlja analizu prisustva teških metala u namirnicama biljnog i animalnog porijekla, samostalno izvodi složene analize i izrađuje izvještaje o prisustvu teških metala u životnim namirnicama, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, odgovara za ispravnost rada i metoda koje primjenjuje, učestvuje u izradi naučno istraživačkih i stručnih djelatnosti zavoda u domenu kontrole životnih namirnica na prisustvo teških metala, radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. 
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek biljna proizvodnja ili povrtlarsko cvjećarski ili opći
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek prehrambena tehnologija ili opći, prirodno matematički fakultet - odsjek za hemiju
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- položen vozački ispit „B" kategorije
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika 
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH" broj 37/11))
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije (za poziciju 02)
6. dokaz o poznavanju rada na računaru 
7. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena:  U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za poljoprivredu"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za povrtlarstvo - Agencija za državnu službu FBiH
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 12.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu
06 /748 

 

01. Stručni saradnik za povrtlarstvo - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za analizu teških metala - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Vrši pripremu materijala i organizuje izvođenje ogleda; sprovodi propisanu tehnologiju prema metodici rada, vrši mjerenje i evidenciju u ogledu; vrši sistematizaciju neobrađenih podataka; priprema uzorke za analizu; vrši pripremu ogledne parcele za sadnju; zadužuje se da prikupljeni materijal linije zasadi u ogledu prema dobivenoj metodici za povrće; provodi tehnologiju i održava linije povrća; prikuplja neophodne podatke u ogledu; vrši jednostavnije sistematiziranje podataka; organizuje berbu (vađenje) oglednih linija; uzorkovanje i skladištenje; vrši pripreme i priprema materijale za edukaciju; radi na prikupljanju podataka i jednostavniju obradu podataka za projekte; radi na uspostavljanju modela organske proizvodnje povrtnog bilja; izvršava laboratorijska ispitivanja i determinacije nematoda, radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.165,50 KM

02.Opis poslova: Obavlja analizu prisustva teških metala u namirnicama biljnog i animalnog porijekla, samostalno izvodi složene analize i izrađuje izvještaje o prisustvu teških metala u životnim namirnicama, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, odgovara za ispravnost rada i metoda koje primjenjuje, učestvuje u izradi naučno istraživačkih i stručnih djelatnosti zavoda u domenu kontrole životnih namirnica na prisustvo teških metala, radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. 
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek biljna proizvodnja ili povrtlarsko cvjećarski ili opći
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek prehrambena tehnologija ili opći, prirodno matematički fakultet - odsjek za hemiju
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
- položen vozački ispit „B" kategorije
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika 
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH" broj 37/11))
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije (za poziciju 02)
6. dokaz o poznavanju rada na računaru 
7. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za poljoprivredu"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
On site monitoring supervisor Engineer/Auditor (m/f) - CTG Global Limited (JLT)(CTG Global Headquart
Gaza
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 27.12.2014.

Detaljno

Position: On site monitoring supervisor Engineer/Auditor (3 positions)
Place of Performance : Gaza
Contract Duration: One year with possibility of extension
Starting Date: TBC

OVERVIEW OF CTG GLOBAL

CTG Global is a managed service company specializing in Recruitment, Management Consultancy, Human Resources support services and Monitoring & Evaluation in post disaster and post conflict countries around the world. 

CTG Global provides services to humanitarian organizations, government, non-governmental organizations and corporates that enables public and private sectors to focus on their core business and the achievement of their objectives in hostile and threatening environments as we provide a safe and secure environment for them to do so and alleviate them of their risks, crisis and personnel management problems.

OVERVIEW OF THE POSITION

Under the overall supervision of the MMU Team Leader, the incumbent will be required to work as a member of a team of Engineers and Administrative staff for the successful implementation of all of the MMU project activities.

GENERAL FUNCTIONS

Purpose and Scope of Assignment 

Specific responsibilities of the Senior Engineer MMU Team Leader will include the following: 
 • Supervise, support and provide direct advice for the onsite quantity surveyors.
 • Visit the sampled sites and measure works completed to date of the visit to reasonably determine quantities of dual use materials consumed. This will be cross referenced to the data in the Materials Tracking System (MTS) of materials list and supplied and supporting photo evidence will be uploaded to the MTS.
 • Prepare and produce final reports / technical audits for the interim/final quantities supplied materials, reflecting any discrepancies in the use of materials (more or less) and do any proper verification.
 • Frequent Site monitoring to verify reasonable accounted use of materials. 
 • Any other duties relevant to the role and to carry out all reasonable requests of MMU Team Leader or management.
 • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.  
ESSENTIAL EXPERIENCE

Education 
 • Master’s degree in Civil Engineering or other relevant discipline; additional years of relevant work experience, preferably in combination with a relevant bachelor’s degree, may substitute for the requirement for a master’s degree.
Work Experience 
 • Minimum of 10 years demonstrable experience of undertaking measurements/estimating in a construction environment.
 • Experience of working on a live project, undertaking measurement and valuation functions. 
 • Experience of construction procedures and methods in the Middle East. 
 • Must have excellent IT skills in the application of computers in the above duties, including work processing, spread sheet and bill of quantities; Ms Project; Word; Outlook.
 • Adept at understanding construction drawings and able to measure and take off accurately. 
 • Understanding of the inter-relationship between bills, specifications and drawings. 
 • Understanding the importance of business Procedures.
 • Understanding of construction contracts in relation to projects and of the relevance of sub contract terms and conditions. 
 • Ability to work as part of a multi-disciplined, multi-cultural team.
 • Ability to communicate effectively with a range of people.
 • Able to read a construction programme and relevance of the critical path (desirable).
 • Understanding of Health & Safety issues at work and on site. 
Key Competencies 
 • Professionalism - Strong theoretical background and substantive experience in all phases of international supply chain operations; good working knowledge of INCOTERMS and expertise in handling complex supply chain issues and in the context of UN policies and standards; strong analytical skills and working knowledge of quantitative methods; good knowledge of sources of supply, customs clearance process, market trends, delivery constraints, etc.; sound judgment in applying technical expertise to resolve a range of issues/problems; ability to provide technical guidance to new/junior staff. 
 • Planning and Organizing - Ability to plan work assignments, juggle competing demands and work under pressure of frequent and tight deadlines, and with minimal direction/supervision. 
 • Communications - Excellent communication (spoken and written) skills, with the capability of articulating the office’s strategic goals into sound operating logistics and asset management plans and processes, and the charisma necessary to effectively focus and motivate employees.  
 • Technology Awareness - High proficiency with computers in particular MS Word, MS Excel, MS Outlook, and the Internet.  Proficient knowledge and command of ERP systems used in procurement, logistics and asset management. Advance knowledge of working with internet based applications and languages. 
 • Teamwork - Experience supporting teams in a complex multi-national, multi-cultural environment is required.  
Languages
 • Fluency in written and spoken English is required. Arabic is an advantage.
Interested candidates should submit their CV along with their application letter via e-mail to gaza.recruitment@ctgglobal.com with reference to “BHJOB2678_568” in the subject line. Short-listed candidates will be contacted for an interview. 

All candidates should submit their applications in English. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monitoring Engineer (m/f) - CTG Global Limited (JLT)(CTG Global Headquarters)
Gaza
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.11.2014. Ističe 27.12.2014.

Detaljno

Position: Monitoring Engineer (4 positions)
Place of Performance : Gaza
Contract Duration: One year with possibility of extension
Starting Date: TBC

OVERVIEW OF CTG GLOBAL

CTG Global is a managed service company specializing in Recruitment, Management Consultancy, Human Resources support services and Monitoring & Evaluation in post disaster and post conflict countries around the world. 

CTG Global provides services to humanitarian organizations, government, non-governmental organizations and corporates that enables public and private sectors to focus on their core business and the achievement of their objectives in hostile and threatening environments as we provide a safe and secure environment for them to do so and alleviate them of their risks, crisis and personnel management problems.

OVERVIEW OF THE POSITION

Under the overall guidance and direct supervision of the Senior Engineer MMU Team Leader the Monitoring Engineer will be responsible for providing the necessary technical expertise for the project implementation ensuring compliance of quality control plans, materials, test procedures, specifications and work methodologies. S/he will be responsible for the following duties and responsibilities; 

GENERAL FUNCTIONS

Purpose and Scope of Assignment 
 • The continuous inspection of progress, quantity and materials used in comparison to available data; 
 • Conducting monthly health checks to ensure the project is on track; 
 • Ensure specific quality standards are constantly met at all levels of construction projects
 • Review contractor practices and conventional methodologies and make recommendations where remedial action is required
 • Tracking and reporting all non-conformances to the supervisor
 • Ensure that all construction materials (steel, cement, sand, and gravel) are sourced by the contractor from the approved vendors.
 • During inspection of each site, monitor and collect appropriate field data to validate contractors’ compliance to time frames and measurements of work on site;  
 • Any other business as directed by supervisor
ESSENTIAL EXPERIENCE

Education 
 • Master degree in Civil Engineering or other relevant discipline; a bachelor degree with additional years of relevant work experience, may substitute for the requirement for a Master degree.
Work Experience 
 • Minimum 10 years of demonstrable experience of undertaking measurements in a construction environment.
 • Experience of construction procedures and methods in the Middle East. 
 • Adept at understanding construction drawings and able to measure and take off accurately. 
 • Ability to work as part of a multi-disciplined, multi-cultural team.
 • Ability to communicate effectively with a range of people.
 • Able to read a construction programme and relevance of the critical path (desirable).
 • Understanding of Health & Safety issues at work and on site
Key Competencies 
 • Professionalism: Strong analytical and organisational skills; Eye for detail and accuracy; Experience with database software/web applications; The ability to work quickly, under pressure and to deadlines; Up-to-date knowledge of technology and the Data Protection Act; Ability to work well in a fast paced environment, where the technology is constantly changing.
 • Client Orientation: Ability to identify and analyse client security needs and develop solution specifications to meet business requirements.
 • Communications: Excellent communication (spoken and written) skills, including the ability to convey complex technical concepts both orally and in writing, in a clear, concise manner. Ability to formulate detailed technical reports.
 • Teamwork: Strong interpersonal skills and ability to establish and maintain effective partnerships and working relations with people in a multicultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.
Languages
 • Fluency in written and spoken English is required. Arabic is an advantage.
Interested candidates should submit their CV along with their application letter via e-mail to gaza.recruitment@ctgglobal.com with reference to “BHJOB2678_567” in the subject line. Short-listed candidates will be contacted for an interview.

All candidates should submit their applications in English. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!