Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Šivač (ž/m) - Standard Furniture Factory d.d.
Ilijaš, Sarajevo
Zanatske usluge
Kompanija: Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.07.2015. Ističe 10.07.2015.

Detaljno

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S
za popunu radnog mjesta  

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

1. ŠIVAČ – (1 više izvršilaca)

OPIS POSLOVA: 
 • Različiti poslovi pri šivenju, izradi, mijenjanju i popravci krojeva od  tekstila,  kože i drugih materijala ;
 • Ručno i mašinsko šivenje tekstila, kože i drugih materijala;
 • Spajanje krojnih elemenata ručnim i mašinskim šivenjem; 
 • Vrši i druge srodne poslove.
Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove: 
 • SSS,  KV – III , IV stepen stručne spreme
 • Jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu na oglas za navedenu poziciju na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:
 1. Dokaz o stručnoj spremi,
 2. Dokaz o radnom iskustvu,
 3. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Šivač“ )  

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.07.2015. Ističe 17.07.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 456

 

- Pomoćnik ravnatelja za imovinsko - pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Neposredno rukovodi odjelom i s tim u vezi organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti odjela, objedinjava i usmjerava rad izvršitelja poslova u odjelu; osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i ekonomično vršenje svih poslova iz nadležnosti ustrojstvene jedinice kojom rukovodi; raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike u odjelu i daje im upute o načinu vršenja poslova; pruža vršiteljima poslova potrebnu pomoć u radu; predlaže ravnatelju ocjene za rad službenika i postignute rezultatate; obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć izvršiteljima u odjelu; odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljene u skladu sa važećim propisima koja se odnose na ta pitanja; redovno upoznaje ravnatelja o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti odjela te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; pravi program obuke pri osposbljavanju vježbenika i državnih službenika na probnom radu; prati i usmjerava zakonitost rada Uprave i ustrojstvene jedinice; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjela (učešće u izradi koncepcija i teza za donošenje zakona, drugih propisa i općih akata, provedbu zakona, drugih propisa i mjera); vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari kako u prvostupanjskom tako i u drugostupanjskom upravnom postupku; izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u upravnom postupku; izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to: 
- VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, sa 300 ECTS bodova pravne struke, sa kontinuitetom u struci,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža nakon sticanja diplome visokog obrazovanja.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Automehaničar (m/ž) - BOSNA-S d.o.o.
Libija
Zanatske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.07.2015. Ističe 01.08.2015.

Detaljno

BOSNA-S OIL & GAS Co. Libya , kompanija specijalizirana u energetskom sektoru i naftnoj industriji,  objavljuje

OGLAS
za popunu radnog mjesta

Automehaničar 2 izvršioca
Uslovi:
 • SSS – III stepen obrazovanja,  KV automehaničar ili srodno zanimanje,  minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima održavanja benziskih i dizel motora. 
Napomena:
Kandidati svoju prijavu mogu dostaviti lično ili poštom na adresu :
Ul. Nova 26 (Skenderija), 71 000 Sarajevo  uz naznaku Prijava za posao - Automehaničar. 

Prijava treba da sadrzi:
 • biografiju (CV)
 • kopiju diplome o završenom stručnom obrazovanju
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda, preporuka itd.)
Zaposlenje podrazumijeva rad na određeno vrijeme na gradilištima u Libiji. 

Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na razgovor. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac (m/ž) - M.A.S. Shop Delikatesa
Sarajevo
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.07.2015. Ističe 09.07.2015.

Detaljno

Potrebni trgovci za rad u trgovini M.A.S Shop Delikatesa

Uslovi:
 • SSS min
 • komunikativnost i spremnost za rad
Molimo samo ozbiljne aplikante da se javljaju!

Sve informacije direktno na broj : 061 202 226

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!