Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Vozac motornog vozila - "TRGOSIROVINA" DOO
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: trgosirovina

Objavljen 01.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

"TRGOSIROVINA" DOO
        SARAJEVO

Halilovici br.9
tel/fax 033 / 466 401
Sarajevo, 30.09.2014
mail:sirovina@bih.net.ba
                                                                     
                                              OGLAS 


"Trgosirovina" doo Sarajevo
 traži radnike za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. (mogučnost produženja).Pozeljno rukovanje hiabom.

Vozač motornog vozila:

USLOVI :
 

 1.  kvalifikovani vozač motornog vozila
 2.  potrebne B, C, E kategorije 
 3.  radno iskustvo minimalno 1 godina
 4.  Pozeljno rukovanje hiabom

Prijavu dostaviti na gornju adresu sa potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana, od dana objavljivanja oglasa. 

Lokacija:Sarajevo

Broj pozicija:1

Datum objave:01.10.2014

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Zenici
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zenica, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zenici

5 / 429


 

01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Upravi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Upravi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vodi upravne postupke i rješava u najsloženijim upravnim stvarima u prvostepenom postupku (poseban ispitni postupak); vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, rezime ili periodične informacije i sl.); stara se o pravilnoj primjeni zakona i propisa koji su neophodni za izvršavanje propisa iz djelokruga Odsjeka; planira poslove, kao i saradnju u njihovom izvršavanju; obavlja sve druge stručne i operativne poslove koji su po prirodi poslova vezani za efikasno rješavanje u upravnim stvarima; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja i vrši druge poslove pravne pomoći u skladu sa zakonom, a iz djelokruga rada Odsjeka; sprovodi postupak administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz djelokruga rada Odsjeka; podnosi izvještaj o svom radu direktoru Uprave i šefu Odsjeka za imovinsko-pravne poslove.
02. Opis poslova: rješava manje složene upravne stvari u prvostepenom postupku (skraćeni upravni postupak); planira poslove kao i saradnju u njihovom izvršavanju; vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; priprema zaključke o dozvoli administrativnog izvršenja i stara se o provođenju istih; podnosi izvještaje o svom radu direktoru Uprave i šefu Odsjeka za imovinsko-pravne poslove.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravnog smjera, 
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru, 
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravnog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati za stručnog saradnika, pozicija 02., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
 dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 
 dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru, 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zenica"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo
06 / 719

 

 

- Stručni saradnik za planiranje i razvoj odgoja/tretmana osuđenih osoba - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u planiranju i utvrđivanju tretmana osuđenih osoba (uz primjenu savremenih oblika i metoda) na izdržavanju kazne zatvora i kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom; učestvuje u izradi unutarnjih akata zatvora zavoda koji se odnose na poboljšanje uvjeta izdržavanja kazne zatvora; učestvuje u izradi unutarnjih akata zavoda na osnovu kojih će vršiti tretman osuđenih osoba, kao i grupna terapija ili specijalni tretman alkoholičara ili narkomana; učestvuje u izradi programa radnog angažmana osuđenih osoba; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Ekonomski fakultet, diploma visokog obrazovanja pravne struke, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS, 
- stručna osposobljenost za rad na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS,
adresa: H. Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo / telefon +387(33)552 040 / fax +387(33) 552 051; 251 764 / e-mail: info@adsfbih.gov.ba / web: www.adsfbih.gov.ba

Integritet - Uslužnost - Efikasnost
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema dužni su dostaviti i:
a) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc.Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ “ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

Detaljno1. Voditelj u produženom boravku  na određeno vrijeme, do 30.06.2015. godine.......2 izvršioca
2. Pedagog za rad u produženom boravku sa 70% radnog vremena  na određeno vrijeme do 30.06.2015.godine .......... 1 izvršilac

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa propisani  Zakonom o radu („Sl.gl.RS“ br.55/07) koje kandidati treba da ispunjavaju:
da  je državljanin  RS i BiH
da  je punoljetan,
da  je radno sposoban,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem / Uvjerenje pribavlja Škola službenim putem za izabrane kandidate /

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „ Sl.gl.“ br. 74/08;71/09;104/11 i 33/14 ) i Pravilnikom  o stručnim profilima i zvanjima nastavnika stručnih saradnika i vaspitača(„Sl.gl.RS“ br.77/09,86/10) .

RADNO ISKUSTVO:
* Za radno mjesto pod 1. -  voditelj produženog boravka : Radno iskustvo od najmanje godinu dana i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu

* Za radno mjesto pod 2. –  pedagog u produženom boravku – bez radnog iskustva, pripravnik.
                             
Uz  PRIJAVU  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su obavezni  dostaviti  dokumentaciju  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i dokumentaciju za bodovanje po Pravilniku o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „ Sl.gl.RS“ br.70/13 ) i to :
-  dokaz  o školskoj spremi ( ovjerenu fotokopiju), da kandidat ima završen  prvi ciklus studijskog programa i stručno  zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili  višu stručnu spremu za radno mjesto na koje konkuriše.Kandidati su dužni dostaviti rješenje o nostrifikaciji diplome, ukoliko su zvanje stekli izvan  granica BiH i Republike Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ poslije 06.04.1992. godine .
- uvjerenje o položenom  stručnom ispitu, za radno mjesto gdje je potreban položen stručni ispit,odnosno kopija radne knjižice, kao dokaz da se radi o radniku bez radnog iskustva-pripravniku,
- izvod iz MK rođenih,
-  uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje o radnom iskustvu / ako se traži konkursom/  na poslovima  radnog mjesta na koje se konkuriše, izdato od ranijeg poslodavca. 
-  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 
- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studija, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosječnoj ocjeni,
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjstu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koje se traži ovim konkursom iz kojeg se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme  i dužina radnog staža,
- izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva  manji od najniže osnovne plate u RS uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda PIO RS da član porodičnod domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije  korisnik penzije,
potvrdu o visini plate, ukolikoje član porodičnog domaćinstva zaposlen  i
potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
- potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te  kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji budu izabrani  prije zasnivanja radnog odnosa dostaviće ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave obaviće se dana 10.10. 2014. godine  sa početkom u 9 časova ( pedagog); u 10 časova (voditelji produženog boravka) ;  Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a u slučaju da se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu u navedenom vremenu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.                     
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                             
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu »Glas Srpske «.
Prijave slati na adresu škole.

    
JU  OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ “ 
Oktobarska br.  1. 
Trebinje
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Daktilograf - OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U TREBINjU
Trebinje
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

DetaljnoDaktilograf ......1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

Opšti uslovi :

  -  Da je državljanin BiH,
  -  Da je punoljetan,
  -  Da ima opštu zdrastvenu sposobnost,
- Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodnobnim za obavljanje poslova u državnom  organu,
  - Da se ne vodi krivični postupak.


Posebni uslovi :

SSS – srednja stručna sprema  ili
Daktilograf I-a ili I-b klase,
Poznavanje rada na računaru,
 

  Kao dokaze za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MK rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da kandidat nije osuđivan, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci), diplomu o završenoj školi.

  Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na  naznačenu adresu , sa naznakom: PRIJAVA NA OGLAS „NE OTVARATI“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U TREBINjU
Vuka Karadžića broj 13
Trebinje


    Za kandidate je predviđeno pismeno testiranje, a sa kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi.
 
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni pismeno, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja oglasa.

    

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač autodijelova (m/ž) - Motorex d.o.o.
Doboj, Sarajevo, Sanski Most, Kalesija, Prnjavor..
Komercijala i prodaja
Kompanija: Motorex d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 30.10.2014.

Detaljno

Prodavač autodijelova (m/ž)

Opis radnog mjesta
 • Usluživanje kupaca. 
 • Prijem i slaganje zaprimljene robe. 
 • Održavanje radnog prostora
Zainteresirani mogu aplicirati samo preko linka:  http://www.motorexbih.com/index.php/motorex/zaposlenje

Vrsta zaposlenja
Stalni radni odnos 

Radno vrijeme
Puno radno vrijeme 

Stručna sprema
srednja škola 

Radno iskustvo
Poznavanje stranih jezika

Dodatne kvalifikacije
 • Poznavanje rada na računaru  osnovni program word i excel. 
 • Afinitet za prodaju i usluživanje kupaca. 
 • Dobra komunikacija i saradnja sa kolegama
Tekst napomene
- Prednost imaju iskusni prodavači autodijelova.


Napomena:  Slanjem vaše aplikacije za posao, Motorex d.o.o. (zbog velikog broja prijavljenih kandidata) ne preuzima obavezu da pošalje konačan stav po pitanju iste. Daljnja komunikacija od strane Motorex d.o.o. će biti ostvarena samo sa onim kandidatima koji budu uvršteni u uži izbor za posao. Takođe, ne postoji obaveza Motorex d.o.o. u vezi krajnjeg roka do kojeg se moraju kontaktirati kandidati koji su ušli u uži izbor za posao.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik srednje stručne spreme - OPĆINA KLJUČ
Ključ
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.10.2014. Ističe 09.10.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
UNSKO-SANSKI KANTON 
OPĆINA KLJUČ 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 05-34-2243/14 Ključ, 10.9.2014. godine 

Na osnovu članova 75. i 84. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK", broj: 5/12) i člana 47. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-prečiščeni tekst broj: 05-49- 1506/14 od 23.6.2014. godine, općinski načelnik Općine Ključ raspisuje: 

JAVNI OGLAS 
za prijem pripravnika u radni odnos u Općinu Ključ 

1. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen - gimnazija, upravna škola, ekonomski ili tehničlci smjer na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci u Službu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

2. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen - geodetska škola na period trajanja pripra-vničkog staža od 6 (šest) mjeseci u Službu za geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac 

Uslovi: Opći uslovi iz člana 77. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK", broj: 5/12), koje kandidat treba ispuniti i dostaviti dokaze (originali ili ovjerene kopije) su: 
1. Prijava na javni oglas sa kraćom biografijom, 
2. Diploma o završenoj školskoj spremi, 
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopija CIPS-ove lične karte (ne starije od 3 mjeseca), 
4. Rodni list, 
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje če naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran), 
6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje če naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran), 
7. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i Bill i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 
8. Uvjerenje službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba. 

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnim novinama, na adresu: OPĆINA KLJUČ - SLUŽBA ZA PODRŠKU UPRAVI, Ul. branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ sa naznakom: "Za javni oglas za prijem pripravnika - NE OTVARATI." 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nedžad Zukanović, prof. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!