Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konobar - ica - SUR "DEA"
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 06.09.2016.

Detaljno

Potreban radnik (radnica) u SUR "DEA" na Grbavici. Sve informacije na mobitel: 061 522 475

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Evidentičar jedinica civilne zaštite - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

1. za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad, na neodređeno vrijeme, i to:

- Odjeljenje za opštu upravu Opštinske uprave Višegrad,

Odsjek za civilnu i protivpožarnu zaštitu:

- evidentičar jedinica civilne zaštite ............................................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

II - Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto iz tačke 1. Javnog konkursa utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16).

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

1. SSS, IV stepen stručne spreme ekonomskog smjera, 2. jedna godina radnog iskustva.

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

evidentičar jedinica civilne zaštite - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, u Opštinskoj upravi Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani pravnik - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

- diplomirani pravnik - 240 ECTS bodova ......................1 (jedan) izvršilac,

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

1. diplomirani pravnik - 240 ECTS bodova,

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani Inžinjer Poslovne Informatike - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

- diplomirani inženjer poslovne informatike - 180 ECTS bodova .....................................1 (jedan) izvršilac,

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

diplomirani inženjer poslovne informatike

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani profesor geografije - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

- diplomirani profesor geografije - 240 ECTS bodova .........................................1 (jedan) izvršilac,

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

diplomirani profesor geografije - 240 ECTS bodova,

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Menadžer u poslovno-civilnoj bezbjednosti - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

menadžer u poslovno-civilnoj bezbjednosti - 180 ECTS bodova........................................................ 1 izvršilac

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

menadžer u poslovno-civilnoj bezbjednosti - 180 ECTS bodova,

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Master menadžer bezbjednosti - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

master menadžer bezbjednosti - 300 ECTS bodova..............................1 izvršilac

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

master menadžer bezbjednosti - 300 ECTS bodova,

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani ekonomista, marketing i trgovina - Javni oglasi
Višegrad
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.08.2016. Ističe 07.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 118/05 i 98/13), člana 79. Statuta Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, broj 6/14) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Višegrad (“Službeni glasnik opštine Višegrad”, br. 9/15, 2/16 i 8/16), načelnik opštine Višegrad raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta na neodređeno

vrijeme i prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

u Opštinskoj upravi Višegrad

I - Načelnik opštine Višegrad raspisuje Javni konkurs:

 za prijem pripravnika na određeno vrijeme u Opštinsku upravu  Višegrad :

- Diplomirani ekonomista, marketing i trgovina - 180 ECTS bodova ......................... 2 (dva) izvršioca,

II - Opis poslova

Pripravnikom iz tačke 2. Javnog konkursa smatra se lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zvanju, a koje treba prema zakonu položiti stručni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pored opštih uslova uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180, 240 i 300 ECTS i srednja stručna sprema sa stečenim zvanjem,

diplomirani ekonomista, marketing i trgovina - 180 ECTS bodova,

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13).

VI - Potrebna dokumenta

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i kontakt telefonom) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene foto-kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu Republike, ne starije od šest mjeseci,2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim u slučajevima gdje izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važnosti),

3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidati koji budu izabrani u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa),

4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, izdato od MUP-a prema mjestu rođenja - kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od šest mjeseci),

5. ovjerena izjava od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

6. ovjerena izjava od nadležnog organa da ne postoji sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151.a Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/04, 42/05 i 98/13),

7. ovjerena izjava od nadležnog organa da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

8. za radno mjesto pod brojem 1. isprave kojim se dokazuje radno iskustvo (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

9. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom),

10. za pripravnika potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Postupak izbora kandidata sprovešće Komisija za izbor, koja će provjeriti blagovremenost i potpunost prijava, ispunjavanja uslova Konkursa, a po potrebi pribaviti druge informacije o kandidatima, sačiniti izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu sa preporukom načelniku za donošenje odluke o izboru kandidata.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodica poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda, u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovrajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Višegrad. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave za tačku 2. Konkursa za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu Višegrad mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Višegrad, Ulica kralja Petra Prvog br. 7, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Višegrad.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!