Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 profesora - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno1. Profesor engleskog  jezika , 14 časova, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja;
2. Profesor matematike 10 časova, do 31.8.2015. godine

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – prečišćeni tekst (»Službeni glasnik RS« broj: 55/07) ispunjavaju i sljedeće uslove:
Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12).
Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
Položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. kratku biografiju;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;


Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8(osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 9.02.2015. godine u 12,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“.

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
NjEGOŠEVA BR. 7,
71420 Pale
Telefon (57) 223-001 Faks: 223-118
E-Mail : skolasrednja@gmail.com
Web/site:www.sscpale.org

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 12.02.2015.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet

Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora na studijskom programu Poljoprivreda na užu naučnu oblast Ratarstvo (uža obrazovna oblast Ratarstvo)..................................................................................................1 izvršilac
Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora na studijskom programu Poljoprivreda na užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka (uža obrazovna oblast Zaštita zdravlja biljaka)............................................................1 izvršilac
Za izbor nastavnika u zvanje docenta na studijskom programu Šumarstvo, na užu naučnu oblast  Šumarstvo (uža obrazovna oblast Šumarska genetika i biljna proizvodnja u šumarstvu) nepuno radno vrijeme – do 30% ....................................................................................................................1 izvršilac
Za izbor nastavnika u zvanje docenta na studijskom programu Šumarstvo, na užu naučnu oblast  Šumarstvo (uža obrazovna oblast Planiranje gazdovanja šumama) nepuno radno vrijeme – do 30% .............................................1 izvršilac
Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta na studijskom programu Šumarstvo, na užu naučnu oblast  Šumarstvo (uža obrazovna oblast Šumarska genetika i biljna proizvodnja u šumarstvu)......................1 izvršilac
Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta na studijskom programu Šumarstvo, na užu naučnu oblast  Šumarstvo (uža obrazovna oblast Planiranje gazdovanja šumama)..............................................................1 izvršilac
Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta na studijskom programu Poljoprivreda, na užu naučnu oblast Ratarstvo i na užu obrazovnu oblast Ratarstvo...................................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet

STUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOGIJU
Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Primijenjena pedagogija (uža obrazovna oblast Primijenjena pedagogija...........................................1 izvršilac


STUDIJSKI PROGRAM ZA ENGLESKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (uža obrazovna oblast Anglistika – Engleski jezik i lingvistika) ................1 izvršilac
STUDIJSKI PROGRAM ZA ISTORIJU
Za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (uža obrazovna oblast Klasični jezici (grčki i latinski)) na nematičnim katedrama  ......................................................................1 izvršilac
Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija srednjeg vijeka (uža obrazovna oblast Istorija srednjeg vijeka ) ........................................1 izvršilac

Alekse Šantića bb., 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Muzička akademija

Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), užu obrazovnu oblast Muzička interpretacija predmet: Kamerna muzika.........................................................................................1 izvršilac
Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), užu obrazovnu oblast  Dirigovanje, predmet: Horsko dirigovanje i sviranje horskih partitura............................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije

Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija, (uža obrazovna oblast Teorijska ekonomija).....................1 izvršilac
Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Aktuarstvo, (uža obrazovna oblast Aktuarstvo).................................................................1 izvršilac
Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija, (uža obrazovna oblast Revizija).............................................................1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet u Brčkom

Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Informacione nauke – društveni aspekti, (uža obrazovna oblast Informacioni sistemi).....................................................................................................1 izvršilac
Za izbor/reizbor u zvanje nastavnika stranog jezika i vještina na užu naučnu oblast Specifični jezici – Engleski jezik, uža obrazovna oblast Engleski jezik na nematičnim katedrama..............................................................1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po  jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik flaute - Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 05.02.2015.

DetaljnoNastavnik flaute – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2015. godine;

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje nemože biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po kokursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ;
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa naznakom na kojim poslovima je radni staž ostvaren;
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7) uvjrenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Testiranje kandidata koji su verifikovani za poslove nastavnika i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave tj. koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 11.02.2015. godine u 12.00 časova, intervju u četvrtak , 12.02.2015. u 12.00 časova.
Naknadnog obavještenja niti poziva neće biti te kandidati koji se ne jave na zakazano testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“

Prijave slati na adresu škole.

Javna ustanova Škola za osnovno muzičko obrazovanje
Ul. Đenerala Draže Mihajlovića 40
Istočno Novo Sarajevo
Tel: 057 340 - 194
E-maill: os196@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik srpskog jezika - OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC
Obudovac
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 05.02.2015.

DetaljnoNastavnik srpskog jezika, pripravnik, devet časova redovne nastave sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 01.02.2016. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je punoljetan,
da je radno sposoban za obavljanje poslova nastavnika,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će tražiti službenim putem od nadležnog državnog organa nakon što kandidat bude izabran.

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i gore navedene dokumente kandidati treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje:
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice palog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objevljivanja.

  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ‘’Obudovac’’ u Obudovcu u utorak, 10.02.2015. godine u 10 sati.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

  Prijave se mogu dostaviti lično, na protokol škole ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Obudovac“ 76 235 Obudovac.

  Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirana medicinska sestra - JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 04.02.2015.

DetaljnoDiplomirana medicinska sestra, bez iskustva - pripravnik, puna norma do 30.06.2015. godine - 1 izvršilac,

Pored  opštih  uslova  predviđenih  Zakonom  o  radu-prečišćen tekst („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 55/07)), kandidati  treba  da  ispunjavaju  i  uslove  iz  Pravilnika  o  vrsti  stručne  spreme  nastavnika  i stručnih saradnika  u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni  glasnik  Republike Srspke“ br. 29/12, 80/14) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 102/14)
Uz potpisanu  prijavy kandidati  su  dužni  dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,
2. izvod  iz  matične  knjige  rođenih ili ovjerena foto-kopija lične karte,
3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  i  fizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima, kandidat  će  naknadno  dostaviti, ukoliko  bude  izabran, odnosno  primljen  u  radni  odnos, 
4. lice  koje  je  pravosnažnom  presudom  osuđivano  za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanje  djeteta, polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licima  ne  mogu  obavljati  rad  u školi,  a dokaz o nekažnjavanju pribaviće  škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu fotokopiju diplome  o  završenom prvom  ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za  zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti  se  dostavljaju  kao ovjerene  kopije  na  adresu Škole,  Pop Ljubina 31, 74000 Doboj u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“,  i neće se vraćati kandidatima.
  Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se u petak 06.02.2015. godine u 10,00 časova u učionici broj 5, a nakon toga  obaviće se intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs  ostaje  otvoren  7 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ
Pribinić
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 05.02.2015.

Detaljno1. Nastavnik biologije  - jedan izvršilac ,14 časova  na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2015.godine,  sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom  najmanje od  dvanaest mjeseci  u struci.
2. Nastavnik tehničkog obrazovanja -  jedan  izvršilac, 3 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2015.godine sa  položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje  dvanaest mjeseci u struci. 

1.1.  Opšti  uslovi:
    Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs,treba ispunjavati su:

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v)  da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo onaj kandidat koji bude bio izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
1.2.  Posebni uslovi: 
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) kao i Pravilnikom o stručnim prorofilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:77/09,86/10 i 25/14).

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
g) izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
đ) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od 3 mjeseca).
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1. Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni  odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
b) uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice podinulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
v)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
g)uvjerenje opštionskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas  Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:  JU  Osnovna škola „Stevan Dušanić“  Pribinić-Teslić, 74276 PRIBINIĆ, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs – komisiji za izbor nastavnika- NE OTVARATI“

5. INTERVJU I TESTIRANjE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana 09.02.2015. godine u 13,00 časova u prostorijama Centralne škole u Pribiniću.
Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bibliotekar - OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA
Derventa
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 05.02.2015.

DetaljnoBibliotekar, 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno radno vrijeme – do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće  :
*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to :
Pod tačkom 1.  Diplomirani bibliotekar

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.
Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidati treba da dostave sljedeću dokumentacuji :
*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika
*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*ovjerenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
* uvjerenje opštinskog/gradskog oragna  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE BANjA LUKA od 28.01.2015.godine do 06.02.2015.godine.

Prijave slati na adresu :
JU Osnovna škola „Nikola Tesla“
Ul. Trg oslobođenja 10 , 74400 Derventa
sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –
-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
-Testiranje kandidata  obaviće se 09.02.2015. godine u 08,00 časova u prostorijama škole.
-Intervju kandidata  obaviće se 09.02.2015.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.
-Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU
Doboj
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.01.2015. Ističe 12.02.2015.

Detaljno1. Stručni saradnik - 1 izvršilac
Na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca, u skladu sa zakonom

2. Pripravnik - volonter, VSS diplomirani pravnik, na određeno vrijeme do dvije (2) godine,

3. Referent za prijem i otpremu pošte, SSS - 1 izvršilac
Na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca, u skladu sa zakonom.

Opšti uslovi za kandidate:
- da su državljani BiH, da su stariji od 18 godina, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za kandidate:
- pod tačkom 1. Oglasa (stručni saradnik) - VSS Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom,
- pod tačkom 2. Oglasa - VSS Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik,
- pod tačkom 3. Oglasa - SSS, IV stepen, društveni smjer, sa najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na oglas treba da prilože ovjerene kopije sljedećih dokumenata: diploma o školskoj spremi, uvjerenje o državljanstvu, rodni list, lična karta, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), dokaz o radnom iskustvu (pod tačkom 3. Oglasa) i o poznavanju rada na računaru. Izabrani kandidati su dužni priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidate koji ispune sve opšte i posebne uslove oglasa Komisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično na protokol Tužilaštva ili poštom na adresu: Okružno tužilaštvo u Doboju, ul. Svetog Save br.22, 74 000 Doboj.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!