Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prodavač/ voditelj poslovnice (m/ž) - ALMA RAS d.o.o.
Bijeljina
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 20.09.2015.

Detaljno

Alma Ras d.o.o. slovi za najpoznatiji brand i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Brend smo sa priznanjima najpoželjnijeg poslodavca treći put za redom. U našem timu su mladi i perspektivni ljudi , ŽELITE LI DA NAM SE PRIDRUŽITE ? …… BUDITE DIO USPJEŠNOG TIMA I PRIJAVITE SE NA KONKURS

PRODAVAČ I VODITELJ POSLOVNICE -  2 IZVRŠIOCA U BIJELJINI

Opis poslova:

1. Prodaja robe i izrada računa 
2. Zaprima i izlaže robu
3. Dostavlja podatke o potražnji i prodaji pojedinih vrsta robe
4. Uređuje izloge

Uslovi:

1. Minimalno SSS  IV stepen  ekonomskog,opšteg ili trgovačkog smjera 
2. Radno iskustvo: - dvije godine na istim ili sličnim poslovima
3. Poznavanje  rada  na računaru
4. Komunikativnost i izražene sposobnosti timskog rada
5. Kreativnost i samostalnost u obavljanju posla
6. Poznavanje engleskog jezika

Nudimo:

Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji, dobre uslove rada, stimulativna primanja za uspješno organizovanu prodaju, napredovanje .

Ukoliko ispunjavate navedene uslove svoju biografiju možete dostaviti poštom na adresu:

ALMA-RAS D.O.O.
Pravna/kadrovska služba
-Za konkurs-
Olovske Luke bb
71340 OLOVO   

  
Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2015.g.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu - Rukovodilac Odjeljenja
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 16.09.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom zavodu za poljoprivredu

06 /800


 

- Rukovodilac Odjeljenja - pomoćnik direktora u Odjeljenju biljne proizvodnje - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu (član 23. „ Osnovnim organizacionim jedinicama Odjeljenjima i Službom neposredno rukovode pomoćnici direktora i načelnik i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove i radne zadatke direktno na službenike i namještenike, daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada Zavoda, utvrđuju pertiodični plan Zavoda i obezbjeđuju njegovu realizaciju, pripremaju izvještaje o radu iz nadležnosti rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode, osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno poslova i radnih zadataka, upoznaju direktora sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlažu direktoru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja pomoćnici direktora i načelnik, dužni su postupiti po svim nalazima i zahtjevima direktora i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama.") i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja i to: priprema planske dokumente iz djelokruga Odjeljenja; izrađuje analize, izvještaje, informacijei druge stručne analitičke materijale iz nadležnosti Odjeljenja; izrađuje elaborate, studije, programe i projekte planova procjene iz ratarstva i povrtlarstva, vočarstva i vinogradarstva i zaštite zdravlja bilja, provodi politiku i stara se o izvršavanju zakona i drugih propisa i općih akata i stim u vezi utvrđuje stanje u oblasti proizvodnje i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti; učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova Odjeljenja; redovno upoznaje ditrektora o stanju i problemima u odjeljenju te predlaže poduzimanje potrebnih mijera; potpisuje akte iz djelokruga rada Odjeljenja za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora; radi i druge poslove po nalogu direktora. 
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.638,00 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, i to:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje s vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek ratartstvo ili biljna proizvodnja ili opći ili voćarsko - vinogradarski 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS, 
- položen vozački ispit „B" kategorije
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položen vozačkom ispitu „B" kategorije
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom zavodu za poljoprivredu"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 16.09.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

4 / 393

 

- Načelnik Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi Sektorom, daje smjernice za rad i određuje prioritete u radu; neposredno radi na najsloženijim poslovima iz djelokruga Sektora; prati i primjenjuje propise iz kojih proističu obaveze za Ministarstvo; prati i proučava određene informacije, analize, izvještaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama u oblasti unutrašnjih poslova i o tome obavještava ministra; potpisuje svu dokumentaciju iz djelokruga Sektora, koja se odnosi na izvršenje finansijskog plana Ministarstva, kao i drugih akata Sektora; predlaže program rada Sektora i podnosi izvještaj o njegovoj realizaciji; daje prijedloge i mišljenja za unapređenje rada Sektora; ostvaruje odgovarajuću saradnju sa drugim Upravama, Odjeljenjima, kao i drugim organima i organizacijama u vezi sa radom Sektora; raspoređuje zadatke, određuje način i vrijeme izvršavanja, te daje smjernice za rad; u saradnji sa trezorom vrši analizu o poslovanju i drugim pitanjima iz oblasti finansijskog poslovanja; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

- VSS/VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 
ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, 
diploma visokog obrazovanja - ekonomske ili pravne struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene 
visoke stručne spreme.


Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme 
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb,
75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc.Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar/Magistra farmacije - PZU Apoteka DUR-FARM
Tuzla, Dobrnja
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 11.09.2015.

Detaljno

Naziv firme:  PZU Apoteke "Dur-Farm" Sapna

Adresa:  Ulica Žrtava genocida u Srebrenici, 75411 Sapna

Telefon/fax:  kandidati se mole da se isključivo javljaju preko mejla

Kanton:  Tuzlanski

Naziv oglašenog radnog mjesta:  magistra farmacije

Broj izvršilaca:  1

Vrsta ugovora:  1 na određeno

Stručna sprema:  visoka stručna sprema (VSS)

Opis poslova:  Poslovi iz domene apotekarske djelatnosti

Uvjeti:  Završen farmaceutski fakultet; Položen stručni ispit; Licenca za rad;  Poznavanje rada na računaru

Prijaviti se na email:    indira.duric@live.com

Pošaljite: CV i motivaciono pismo

Radno mjesto: Dobrnja, Grad Tuzla

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Arhitekta (dipl.ing.arhitekture) (m/ž) - KUĆA TIM d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 01.10.2015.

Detaljno

KUĆA TIM d.o.o. Sarajevo , firma za projektovanje i nadzor nad izgradnjom svih vrsta stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, projektovanje rekonstrukcije, sanacije ili dogradnje postojećih objekata raspisuje

KONKURS za radno mjesto:

Arhitekta (m/ž)- 1 izvršilac

Mjesto rada: Sarajevo

Opis radnih aktivnosti:

 • Izrada idejnih i glavnih projekata svih vrsta objekata visokogradnje
 • Izrada urbanističkih rješenja
 • Izrada 3D animacija
 • Izrada predmjera radova
 • Projektantski nadzor nad izgradnjom objekata

Uslovi:

 • VSS - Arhitektonski fakultet
 • Radno iskustvo u projektovanju
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje 2D i 3D softwera za projektovanje (AutoCad, ArchiCad, Revit, 3D max, SketchUp, Photoshop,...)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Kreativnost, preciznost, samostalnost, ažurnost

Motivaciono pismo sa biografijom i listom referenci slati putem e-maila:  kucatim@gmail.com

Oglas otvoren: 30 dana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik u oblasti farmaceutike (m/ž) - Novo Nordisk Pharma d.o.o.
područje Republike Srpske
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 25.09.2015.

Detaljno

Novo Nordisk A/S je vodeća svjetska kompanija u području dijabetesa. Osim dijabetesa, Novo Nordisk ima vodeću poziciju u liječenju  poremećaja koagulacije, poremećaja rasta te u hormonskom  nadomjesnom liječenju. Novo Nordisk proizvodi i plasira na tržište farmaceutske proizvode i pruža usluge od iznimne važnosti za bolesnike, zdravstvene djelatnike i društvo u cjelini.

Sa željom za unapređenje poslovanja i povećanje našeg tima, ovim putem raspisujemo

O G L A S

Za prijem u radni odnos
na radno mjesto:
 • Stručni saradnik u oblasti farmaceutike za područje Republike Srpske
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
 • Završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Sklonost planiranju i organizaciji
 • Komunikativnost (sposobnost građenja dugoročnih odnosa sa klijentima)
 • Težnja ka stalnom usavršavanju i vlastitom razvoju
 • Sklonost kreativnom razmišljanju i donošenju odluka
 • Orijentisanost prema klijentima
 • Sposobnost rješavanja problema
 • Sklonost timskom radu i saradnji
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poželjno odgovarajuće radno iskustvo
 • Prednost imaju osobe nastanjene na području Republike Srpske
Nudimo Vam:
 • stalni radni odnos
 • stimulativna primanja
 • stručno usavršavanje po evropskim standardima
 • mogućnost napredovanja u međunarodnom okruženju
 • rad u profesionalnom timu čiji će razvoj ovisiti i o Vama
Obavezan je probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati su dužni dostaviti kopije dokumenata sa kratkom biografijom i kopiju diplome o završenom fakultetu putem mail-a  nnjobsbih@novonordisk.com   najkasnije do 25. septembra 2015. godine.

Napomena:  
 • Dostavljenu dokumentaciju ne vraćamo.
 • Samo određeni kandidati će biti kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista/dostavljač/serviser (m/ž) - Julius Meinl BH d.o.o.
područje Zenice
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.09.2015. Ističe 08.09.2015.

Detaljno

Julius Meinl BH d.o.o. Ljubuški , (članica grupacije Julius Meinl Gmbh, Austrija), ima vodeću ulogu u distribuciji kave na prostoru Bosne i Hercegovine  sa svoja dva najveća brenda Julius Meinl i Crem Caffe. Kako bi smo osigurali što veću dostupnost naših proizvoda potrošačima tražimo profesionalnog i odgovornog radnika,  koji bi se pridružio našem timu prodaja na poziciji: 

Komercijalista/dostavljač/serviser (m/ž) 
mjesto obavljana posla: područje Zenice

Kvalifikacije i radno iskustvo: 
 • SSS IV stupanj
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru – Office paket
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana (sa poznavanjem načina funkcioniranja caffe aparata)  - OBAVEZNO
Posebne vještine:  
 • sposobnost rada u timu
 • dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • fleksibilnost i samostalnost u radu
Opis radnog mjesta: 
 • pronalaženje novih kupaca
 • komunikacija i unapređenje odnosa sa postojećim kupcima
 • prodaja kave i kontrola naplate kupaca
 • analizira mjesečne planove i rezultate prodaje
 • servisiranje caffe aparata
Zaposlenima nudimo: 
 • mogućnost rada u velikoj korporaciji sa dugom tradicijom
 • rast plaće proporcionalno ostvarenim rezultatima
 • rad na puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
 • korištenje službenog vozila i mobitela
Vašu prijavu možete izvršiti putem pošte na adresu. Kako bi Vaša prijava bila potpuna i uzeta u razmatranje,  OBAVEZNO  je da dostavite  CV, motivaciono pismo i fotografiju  

Julius Meinl BH d.o.o.
Bana Jelačića bb
88 320 Ljubuški

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!