Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2014/15. godini
Uskoplje
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.02.2015. Ističe 21.02.2015.

Detaljno


Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima

u akademskoj 2014/2015. godini
 

 1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
  - da su državljani BiH,
  - da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
  - da su u statusu redovnog studenta,
  - da nisu u statusu apsolventa,
  - da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
  - da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva
    odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili
    preduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,
    JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.
 2. Za akademsku 2014/2015. godinu dodjeljuje se 90 stipendija studentima po godinama i to:
  - za prvu godinu ……………………… 10 stipendija
  - za drugu godinu……………………… 23 stipendija
  - za treću ……… 23 stipendija
  - za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)... 34 stipendija.
 3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.
 4. Stipendije se isplaćuju za akademsku 2014/2015. godinu u 10 ( deset) mjesečnih rata.
  Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.
  Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.
 5. Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):
  - popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu
    općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
  - za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
  - za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
  - uvjerenje o prihodima članova domaćinstva ( potvrda o plaći, penzijski
    ček,invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite,stalna socijalna pomoć),
  - uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  - uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode
    na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
  - potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
  - kućnu listu,
  - uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
  - uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2014/2015. godini
    prvi put upisao godinu studija za koju konkuriše,
  - uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja
    (izvod iz Matične knjige umrlih),
  - potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH ( A BiH,HVO,Policija),
  - dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se
    nalazi na studiranju,
  - izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog
    organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina,notar),
  - uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije,CZ ili obitelji logoraša,
  - rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
  - kopija lične karte CIPS - obadvije strane,
  - dokaz da je učenik generacije,
  - potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“
    Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da
    nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
  - potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“
    Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema
    JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
  - potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje
    ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade
    (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),
 6. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja .
  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu;  Ul.Bistrička cesta, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom“Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.
 7. Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.
 8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva prijava se neće uzeti u razmatranje.
  Informacije na telefon broj: 030/265-403,030/494-068.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić
 Prilozi:

opcina-gornji-vakuf-uskoplje-prijava-ak-2014-15.pdf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Opštine Gacko za dodjelu stipendija za šk. 2014/15. godinu
Gacko
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.02.2015. Ističe 09.02.2015.

Detaljno


Načelnik Opštine Gacko raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2014/2015. godini redovnim studentima II, III, IV, V i VI godine studija, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način, a koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

 • Uvjerenje o redovnom školovanju,
 • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,
 • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita), odobrenog od strane drugog pravnog lica,
 • Kućnu listu,
 • Dokaze koji se odnose na sljedeće kategorije:
 1. Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I - IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog rodirelja ili oba roditelja;
 2. Dokaze o prihodima obiteljskog domaćinstva;
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg školovanja;
 4. Stipendiranje deficitarnih zanimanja, obaviće se na osnovu uvjerenja o redovnom školovanju.

Pod deficitarnim zanimanjima podrazumijevaju se ona zanimanja za koja se na dva raspisana konkursa od strane pravnih lica ne prijavi ni jedno lice ili ih nema evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje.

Neovisno od kriterija za bodovanje 10% od ukupnog broja odobrenih stipendija, dodjeljuju se isključivo po osnovu najvećeg prosjeka, stečenog godinama koji prethode školskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija i to na način da se najmanje polovina od ukupnog procenta svih stipendija dodijeli studentima tehničkih fakulteta, a ostatak studentima drugih struka.

Prispjele zahtjeve razmatra i boduje Stručna služba načelnika Opštine i u skladu sa raspoloživim sredstvima predlaže Načelniku opštine zaključivanje ugovora o stipendiranju sa studentom pojedinačno.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija br. 1) Opštine Gacko.

Za sve informacije po ovom pitanju obratiti se u kancelariju br. 7 Opštine Gacko.

Konkurs ostaje otvoren do 09. 02. 2015. godine.

NAČELNIK OPĆINE GACKO
Milan RadmilovićKomentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Opštine Zvornik za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2014/15. godinu
Zvornik
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.02.2015. Ističe 18.02.2015.

Detaljno


Opština Zvornik raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2014/15. godinu. Ukupna sredstva za stipendiranje studenata po ovom Konkursu iznose 140.000KM.

Sredstva za stipendije su obezbjeđena u budžetu opštine Zvornik za 2015.godinu.

A. OPŠTI USLOVI

II

Na Konkurs se mogu prijaviti redovni studenti fakulteta, visokih i viših škola koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
 

 1. Da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Zvornik,
 2. Da studiraju na fakultetima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Republici Srbiji.

III

Stipendija se ne može dodijeliti studentu:

 1. Koji je gubio jednu od prethodnih godina studija
 2. Koji je korisnik stipendije od strane drugog davaoca
 3. Koji ima prosjek ocjena manji od 7,00
 4. Prve godine koji ima prosjek ocjena iz srednje škole manji od 4,00
 5. Koji je apsolvent
 6. Koji je na master studijama
 7. Koji je stariji od 26 godina
 8. Koji ne dostavi kompletnu dokumentaciju utvrđenu Konkursom
 9. Na listi „Slabo materijalno stanje“:
  - za više od jednog studenta iz istog porodičnog domaćinstva,
  - čiji ukupni mjesečni prihodi po članu porodice prelaze 500KM,
  - čiji je roditelj vlasnik ili suvlasnik kapitala u privrednom društvu ili samostalni preduzetnik.

IV

Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini bili stipendisti opštine Zvornik, da bi stekli pravo na stipendiju u školskoj 2014/15, podnose svu potrebnu dokumentaciju po ovom Konkursu.

V

Studenti koji konkurišu za stipendiju svrstavaju se u jednu od četiri kategorije - rang liste:
 

 1. Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole
 3. Studenti slabog materijalnog stanja
 4. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4. kategorije.

VI

Ukupna sredstva za stipendije planirana ovim Konkursom, raspodjeljuju se kako slijedi:

 • stipendije za sve studente sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 • stipendije za sve studente prve godine nosioce „Vukove diplome“ iz srednje škole.

Preostala sredstva raspodijeliće se prema odluci Načelnika, a na prijedlog Komisije za stipendije, za kategorije:

 • slabog materijalnog stanja,
 • studenti djeca porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 1-4. kategorije,
 • do 5% ukupno raspoploživih sredstava za stipendije ostaje u rezervi.

VII

Svi studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,5, a koji ispunjavaju uslove Konkursa biće stipendirani bez obzira na broj podnijetih zahtjeva po Konkursu.

Svi studenti prve godine studija, nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole a koji ispunjavaju uslove Konkursa biće stipendirani bez obzira na broj podnesenih prijava po Konkursu.

Svi studenti bez oba roditelja i studenti sa hendikepom, koji ispunjavaju uslove Konkursa dodjeliće se stipendija bez obzira na mjesto na rang listi.

VIII

Visina stipendije iznosi 100KM mjesečno i isplaćuje se u 10 mesečnih rata za studente iz kategorije:

 1. Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole
 3. Studenti bez oba roditelja i
 4. Studenti sa hendikepom.

Visina stipendije i broj rata za ostale dvije kategorije utvrđuje Načelnik na osnovu prijedloga Komisije za stipendije a na osnovu broja predatih prijava na Konkurs i raspoloživih sredstava za stipendiranje.

B. NAČIN KONKURISANjA

IX

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu i može konkurisati samo na jednu od utvrđenih kategorija -lista.

 1. Studenti sa prosjekom većim od 8,50 uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
  - potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  - ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom
     vrijednosti ocjena tokom studiranja,
  - fotokopija indeksa,
  - izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
  - nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl.
  - fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
  - potvrda o statusu redovnog studenta,
  - ovjerenu fotokopiju „Vukove diplome“,
  - fotokopija indeksa,
  - izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
  - fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 3. Studenti za listu „slabog materijalnog stanja“ uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
  - kopije svjedočanstava o završenim prethodnim razredima i
    uvjerenje o upisu više ili visoke škole - za studente prve godine studija,
  - potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  - ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom
     vrijednosti ocjena tokom studiranja,
  - fotokopija indeksa,
  - izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  - izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca, i da mu
    roditelj nije vlasnik privrednog društva ili preduzetničke radnje,
  - uvjerenje da je roditelj korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
  - dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
     > visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
     > uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
     > potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
        ostale dokaze o primanjima.
     > nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl. (ovjerena kopija),
     > fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 4. Studenti za listu, djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije, uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
  - kopije svjedočanstava o završenim prethodnim razredima i
    uvjerenje o upisu više ili visoke škole - za studente prve godine studija,
  - potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
  - ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom
     vrijednosti ocjena tokom studiranja,
  - fotokopija indeksa,
  - izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  - izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca
  - uvjerenja ili dokaze:
    > izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
    > uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
    > uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
    > uvjerenje o hendikepu osobe koja se prijavljuje na konkurs,
  - dokaz o primanjima za svakog člana domaćinstva:
    > visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
    > uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
    > uvjerenja o iznosu porodične i lične invalidnine,
    > potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
    > ostale dokaze o primanjima,
  - nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl. (ovjerena kopija)
  - fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.

Obrazac prijave za konkurisanje za određenu listu i obrazac izjave da student nije korisnik stipendije od drugog davaoca i da mu roditelj nije vlasnik kapitala u privrednom društvu ili vlasnik preduzetničke radnje, može se preuzeti na šalteru opštine.

V. KRITERIJUMI I NAČIN BODOVANjA

X

Kriterijumi za dobijanje stipendije i bodovanje na rang listama:

 1. Studenti sa prosjekom ocjena iznad 8,50
  - priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima -jedan bod;
  - za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija množi sa 2 (dva);
 2. Studenti prve godine koji su nosioci „Vukove diplome“
  - priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima -jedan bod;
  - za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena iz srednje škole (5), množi se sa 3,5
 3. Studenti slabog materijalnog stanja, boduju se na osnovu sledećih kriterija:
  - priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima -jedan bod;
  - za uspjeh u školovanju; za studente prve godine, prosječna ocjena iz
    srednje škole množi se sa 3,5 a za ostale studente,
    prosječna ocjena prethodnih godina studija množi sa 2 (dva);
  - za svaku završenu godinu studija - jedan bod;
  - kandidat bez materijalnih primanja za sve članove domaćinstva - tri boda;
  - kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose:
    > do 200KM - dva boda,
    > preko 200 KM do 350KM - jedan bod;
  - student državnog fakulteta - dva boda;
  - deficitarno zanimanje - dva boda.
 4. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije
  - priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima -jedan bod;
  - za uspjeh u školovanju; za studente prve godine,
    prosječna ocjena iz srednje škole množi se sa 3,5 a za ostale studente,
    prosječna ocjena prethodnih godina studija množi se sa 2 (dva)
  - za svaku završenu godinu studija - jedan bod;
  - za studente bez jednog roditelja - tri boda;
  - za studente čiji je roditelj RVI invalid od I do IV kategorije - dva boda;
  - korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege - dva boda;
  - kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose:
     > do 200KM - dva boda,
     > preko 200 KM do 350KM - jedan bod;
  - student državnog fakulteta - dva boda;
  - deficitarno zanimanje - dva boda.

Komisija za stipendije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, Biro Zvornik i Odjeljenjem za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti utvrđuje Listu deficitaranih zanimanja kao osnov za bodovanje.

G. POSTUPAK ODLUČIVANjA

XI

Komisija za stipendije utvrđuje rang liste studenata u sve četiri kategorije i iste dostavlja Načelniku opštine.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, na prijedlog Komisije za stipendije.

Rezultati konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli opštinske uprave i u svim mjesnim kancelarijama na području opštine Zvornik.

Svaki učesnik u konkursu može uložiti prigovor Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

XII

U slučaju davanja netačnih i nepotpunih podataka stipendista snosi krivičnu i materijalnu odgovornost, davanja po osnovu stipendije će biti obustavljena.

Komisija zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podataka datih u konkursnoj proceduri.

XIII

Rezultati Konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku do 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli opštinske uprave Zvornik, u svim mjesnim kancelarijama na području opštine Zvornik i na Internet stranici opštine.

Svaki kandidat na Konkursu može uložiti prigovor na Odluku o dodjeli stipendija u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa a prigovor se podnosi Načelniku opštine.

Načelnik opštine će u roku od 15 dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima.

XIV

Konkurs traje 30 dana, odnosno od 19.01. do 18.02.2015.godine.Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni poziv opštine Prnjavor za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014/15. g.
Prnjavor
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.02.2015. Ističe 27.02.2015.

Detaljno


Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 4/13 i 3/14), Načelnik opštine objavljuje


JAVNI  POZIV
za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija za školsku 2014/2015. godinu

 

Pozivaju se učenici, studenti, posebno nadarena i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2014/2015. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sledeći učenici srednjih škola:
a) učenici koji pripadaju porodica poginulih i nestalih boraca ili porodicama
     ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti,
b) učenici bez oba roditelja, i
c) učenici iz porodica koje su pod nadzorom i starateljstvom
    Centra za socijalni rad Prnjavor, pod uslovom da su u prethodnoj
    školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh.

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće 2 (dvije) godine
     prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
b) da su studenti druge ili više godine prvog ciklusa studija ili integralnog studija,
c) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji
    pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih
    vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
d) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
e) da nisu korisnici stipendija iz drugih javnih izvora stipendiranja,
f) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija,
    osim studenata koji su djeca palih boraca ili ratnih vojnih invalida
    od I do VI kategorije invalidnosti koji su obnavljali godinu najviše
    dva puta u toku studija, i
g) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju
     porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama
     ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti.

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama a), v), g) i d), ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:
a) da su u srednjoj školi proglašeni za učenike generacije,
b) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,
v) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
g) da su bez oba roditelja.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali Opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2014/2015. godine,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • uvjerenje da je iz porodice pod nadzorom ili starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor, i
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja.

B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu školske 2014/2015. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstava iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, i
 • dokaz da je student bez oba roditelja.

C) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu školske 2014/2015. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca palih boraca ili RVI od I do VI kategorije ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I od VI kategorije.

D) Posebno nadarena i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor uz zahtjev dostavljaju uvjerenje o prebivalištu i dokaze o posebno ostvarenim rezultatima u radu.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave fotokopiju tekućeg računa na lično ime (ili na ime zakonskog zastupnika).

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014/2015. godinu ostaje otvoren trideset dana od dana objavljivanja, odnosno od 28.01. do 27.02.2015. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije u vezi ovog javnog poziva možete dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal: 232 i 212.

NAČELNIK
dr Siniša GatarićKomentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!