Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - Općina Fojnica
Fojnica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica


5 / 433


01. Sekretar Općinskog organa uprave - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: sekretar Općine ovlaštenja iz svoje mjerodavnosti vrši na taj način što koordinira i usmjerava rad svih općinskih službi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Općine i osigurava izvršavanje poslova po nalogu načelnika Općine, upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera i na taj način pomaže načelniku Općine u rukovođenju Općinom, u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši: izradu nacrta i drugih propisa i općih akata čija izrada nije u djelokrugu drugih službi i državnih službenika, razmatra prijedloge akata i upućuje Vijeću i daje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa ustavima i zakonima, prati izvršavanje općih propisa i drugih akata iz djelokruga Vijeća, priprema programe rada Vijeća i njegovih tijela, pomaže predsjedatelju Vijeća i radnih tijela u organiziranju i pripremanju sjednica, upozorava Općinsko vijeće i njegova radna tijela na obavezu poštivanja ustavnosti i zakonitosti u donošenju odluka, zaključaka i inicijativa, odgovoran je za blagovremeno objavljivanje "Službenih novina Općine Fojnica", izrađuje zaključke, inicijative i drugo sa sjednica Općinskog vijeća i dostavlja ih mjerodavnim organima i institucijama, stara se o informiranju javnosti u svezi sa radom Općinskog vijeća, učestvuje u izradi ugovora u kojima je Općina ugovarač, pribavlja potrebne informacije od službi za upravu za potrebe Općinskog vijeća i predsjedatelja Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i predsjedatelja Općinskog vijeća.

02. Opis poslova: utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršavanje programa rada općinskog načelnika iz djelokruga službe, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada službe, priprema izvješća, informacije i druge materijale za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz djelokruga službe, izvršavanje propisa koji se odnose na civilnu zaštitu, koordinacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite i otkrivanja od eksplozivnih minskih sredstava, poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, potpisuje rješenja iz oblasti CZ, izrađuje elaborate za izvođenje vježbi CZ i odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS-om i opremom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine, obavlja kontrolu primjene propisa iz oblasti svih inspekcija koje rade po općinskim propisima, obavještava općinskog načelnika o radu inspekcija i stanju u oblasti inspekcija, prati izvršavanje programa rada inspekcija i neposredno kontrolira rad inspektora, vrši redovitu komunikaciju sa sudskim i drugim organima radi praćenja rješavanja podnesenih prijava, izrađuje analize, izvješća, informacije i druge materijale iz oblasti inspekcije, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u djelokrugu drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti iz koje je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, sačinjava plan zajedničkih kontrola sa kantonalnom i federalnom inspekcijom, prati izvršenje rješenja inspektora.

03. Opis poslova: vodi upravni postupak po osnovu privatizacije, restitucije, kupovine, prodaje i korištenja općinske imovine, priprema prijedloge i izrađuje rješenja iz djelokruga nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća i zajedno sa pomoćnikom u svojstvu stručnog lica prisustvuje radu tih tijela, koordinira aktivnosti na uspostavi održavanja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, kooridinira saradnju sa komunalnim preduzećem, izrađuje i kooridnira izvršenje planova održavanja javnih površina i puteva, sastavlja izvještaje vezano za stanje u oblasti stambeno-komunalnih poslova.

Uslovi:  Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - društvenog smjera, 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 02. i 03.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena:  U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neć e se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i stambeno-komunalne poslove - Općina Fojnica
Fojnica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica


5 / 433


01. Sekretar Općinskog organa uprave - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: sekretar Općine ovlaštenja iz svoje mjerodavnosti vrši na taj način što koordinira i usmjerava rad svih općinskih službi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Općine i osigurava izvršavanje poslova po nalogu načelnika Općine, upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera i na taj način pomaže načelniku Općine u rukovođenju Općinom, u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši: izradu nacrta i drugih propisa i općih akata čija izrada nije u djelokrugu drugih službi i državnih službenika, razmatra prijedloge akata i upućuje Vijeću i daje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa ustavima i zakonima, prati izvršavanje općih propisa i drugih akata iz djelokruga Vijeća, priprema programe rada Vijeća i njegovih tijela, pomaže predsjedatelju Vijeća i radnih tijela u organiziranju i pripremanju sjednica, upozorava Općinsko vijeće i njegova radna tijela na obavezu poštivanja ustavnosti i zakonitosti u donošenju odluka, zaključaka i inicijativa, odgovoran je za blagovremeno objavljivanje "Službenih novina Općine Fojnica", izrađuje zaključke, inicijative i drugo sa sjednica Općinskog vijeća i dostavlja ih mjerodavnim organima i institucijama, stara se o informiranju javnosti u svezi sa radom Općinskog vijeća, učestvuje u izradi ugovora u kojima je Općina ugovarač, pribavlja potrebne informacije od službi za upravu za potrebe Općinskog vijeća i predsjedatelja Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i predsjedatelja Općinskog vijeća.

02. Opis poslova: utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršavanje programa rada općinskog načelnika iz djelokruga službe, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada službe, priprema izvješća, informacije i druge materijale za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz djelokruga službe, izvršavanje propisa koji se odnose na civilnu zaštitu, koordinacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite i otkrivanja od eksplozivnih minskih sredstava, poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, potpisuje rješenja iz oblasti CZ, izrađuje elaborate za izvođenje vježbi CZ i odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS-om i opremom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine, obavlja kontrolu primjene propisa iz oblasti svih inspekcija koje rade po općinskim propisima, obavještava općinskog načelnika o radu inspekcija i stanju u oblasti inspekcija, prati izvršavanje programa rada inspekcija i neposredno kontrolira rad inspektora, vrši redovitu komunikaciju sa sudskim i drugim organima radi praćenja rješavanja podnesenih prijava, izrađuje analize, izvješća, informacije i druge materijale iz oblasti inspekcije, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u djelokrugu drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti iz koje je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, sačinjava plan zajedničkih kontrola sa kantonalnom i federalnom inspekcijom, prati izvršenje rješenja inspektora.

03. Opis poslova: vodi upravni postupak po osnovu privatizacije, restitucije, kupovine, prodaje i korištenja općinske imovine, priprema prijedloge i izrađuje rješenja iz djelokruga nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća i zajedno sa pomoćnikom u svojstvu stručnog lica prisustvuje radu tih tijela, koordinira aktivnosti na uspostavi održavanja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, kooridinira saradnju sa komunalnim preduzećem, izrađuje i kooridnira izvršenje planova održavanja javnih površina i puteva, sastavlja izvještaje vezano za stanje u oblasti stambeno-komunalnih poslova.

Uslovi:  Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - društvenog smjera, 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 02. i 03.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena:  U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neć e se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar Općinskog organa uprave - Općina Fojnica
Fojnica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica


5 / 433


01. Sekretar Općinskog organa uprave - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: sekretar Općine ovlaštenja iz svoje mjerodavnosti vrši na taj način što koordinira i usmjerava rad svih općinskih službi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Općine i osigurava izvršavanje poslova po nalogu načelnika Općine, upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera i na taj način pomaže načelniku Općine u rukovođenju Općinom, u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši: izradu nacrta i drugih propisa i općih akata čija izrada nije u djelokrugu drugih službi i državnih službenika, razmatra prijedloge akata i upućuje Vijeću i daje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa ustavima i zakonima, prati izvršavanje općih propisa i drugih akata iz djelokruga Vijeća, priprema programe rada Vijeća i njegovih tijela, pomaže predsjedatelju Vijeća i radnih tijela u organiziranju i pripremanju sjednica, upozorava Općinsko vijeće i njegova radna tijela na obavezu poštivanja ustavnosti i zakonitosti u donošenju odluka, zaključaka i inicijativa, odgovoran je za blagovremeno objavljivanje "Službenih novina Općine Fojnica", izrađuje zaključke, inicijative i drugo sa sjednica Općinskog vijeća i dostavlja ih mjerodavnim organima i institucijama, stara se o informiranju javnosti u svezi sa radom Općinskog vijeća, učestvuje u izradi ugovora u kojima je Općina ugovarač, pribavlja potrebne informacije od službi za upravu za potrebe Općinskog vijeća i predsjedatelja Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i predsjedatelja Općinskog vijeća.

02. Opis poslova: utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršavanje programa rada općinskog načelnika iz djelokruga službe, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada službe, priprema izvješća, informacije i druge materijale za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz djelokruga službe, izvršavanje propisa koji se odnose na civilnu zaštitu, koordinacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite i otkrivanja od eksplozivnih minskih sredstava, poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, potpisuje rješenja iz oblasti CZ, izrađuje elaborate za izvođenje vježbi CZ i odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS-om i opremom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine, obavlja kontrolu primjene propisa iz oblasti svih inspekcija koje rade po općinskim propisima, obavještava općinskog načelnika o radu inspekcija i stanju u oblasti inspekcija, prati izvršavanje programa rada inspekcija i neposredno kontrolira rad inspektora, vrši redovitu komunikaciju sa sudskim i drugim organima radi praćenja rješavanja podnesenih prijava, izrađuje analize, izvješća, informacije i druge materijale iz oblasti inspekcije, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u djelokrugu drugih općinskih službi, odgovoran je za rad službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti iz koje je zadužen, priprema odgovore na vijećnička pitanja, sačinjava plan zajedničkih kontrola sa kantonalnom i federalnom inspekcijom, prati izvršenje rješenja inspektora.

03. Opis poslova: vodi upravni postupak po osnovu privatizacije, restitucije, kupovine, prodaje i korištenja općinske imovine, priprema prijedloge i izrađuje rješenja iz djelokruga nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća i zajedno sa pomoćnikom u svojstvu stručnog lica prisustvuje radu tih tijela, koordinira aktivnosti na uspostavi održavanja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, kooridinira saradnju sa komunalnim preduzećem, izrađuje i kooridnira izvršenje planova održavanja javnih površina i puteva, sastavlja izvještaje vezano za stanje u oblasti stambeno-komunalnih poslova.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - društvenog smjera, 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 02. i 03.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neć e se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo - Kantonalna uprava civilne zaštite KS
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 8/11) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika 
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo

06 / 730

- Pomoćnik direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo - 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: Rukovodi Sektorom, koordinira rad u Sektoru, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova, daje uputstva za rad i pruža potrebnu stručnu pomoć u radu službenicima i namještenicima, predlaže elemente iz djelokruga svog Sektora za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave, učestvuje u izradi opštih i drugih akata u okviru djelokruga rada Sektora, stara se o primjeni svih propisa iz djelokruga svog Sektora. Daje opšte teze i smjernice za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata, kao teze i smjernice za izradu dijelova planskih dokumenata Uprave, te prijedloga izmjena i dopuna propisa iz nadležnosti Sektora. Učestvuje u koordinaciji i usmjeravanju akcija gašenja požara i spašavanja - zavisno od mjesta nesereće i stepena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i van radnog vremena, te vrši i druge potrebne poslove i zadatke u Štabu koji se odnose na mjere zaštite od požara i vatrogastva. Osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, a koji se odnose na pripremanje i sprovođenje mjera zaštite i spašavanja, te poslove koje mu odredi Direktor i poslove po utvrđenom dogovoru sa Sekretarom. Za svoj rad odgovoran je Direktoru Uprave.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS, VII stepen - diplomirani inžinjer zaštite od požara, diplomirani inžinjer sigurnosti i pomoći ili bakalaureat/bachelor - inžinjer sigurnosti i pomoći sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, diplomirani politolog ili bakalaureat/bachelor politologije sa ostvarenih 240 ECTS studijskh bodova, profesor odbrane i sigurnosti ili bakalaureat/bachelor sigurnostti sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, diplomirani pravnik ili bakalaureat /Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova.
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS, 
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni savjetnik za odnose sa javnošćuu - Kabinet potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

06 / 732

- Stručni savjetnik za odnose sa javnošću - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: Radi na izradi strategije medijskih nastupa potpredsjednika Federacije BiH, učestvuje na konferencijama za štampu potpredsjednika Federacije BiH, daje izjave za štampu u ime potpredsjednika Federacije BiH, kad ga zato ovlasti potpredsjednik Federacije BiH, vrši izbor tema, pitanja i tekstova za nastupe potpredsjednika u zemlji i inostranstvu, priprema informacije o aktuelnim društveno političkim pitanjima, priprema obavještenja i saopštenja za javnost, inicira i po potrebi reaguje na sporne tekstove u medijima, definiše potrebe multimedijalne podrške, kontaktira i sarađuje sa odgovarajućim službama državnih i međunarodnih institucija i organizacija, te obavlja druge poslove koje odredi potpredsjednik Federacije BiH. Stručni savjetnik za svoj rad odgovoran je potpredsjedniku Federacije BiH.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.291,00 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - odsjek žurnalistika,
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci,
- poznavanje stranog jezika (njemački i engleski),
- poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju engleskog i njemačkog jezika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru 
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Regionalni voditelj prodaje (m/ž) - iNovine BH d.o.o.
Bihać
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

iNovine BH d.o.o. je najveći maloprodajni lanac kioska u BiH. 
Maloprodajna mreža kompanije u BiH uključuje 277 prodajnih mjesta i zapošljava 599 uposlenika.
Kao takva pruža kvalitetnu i inovativnu uslugu svojim kupcima te ugodno okruženje uposlenicima. Kako bismo i dalje bili uspješni u tome,potreban nam je Vaš doprinos i stoga otvaramo poziciju za:

REGIONALNOG VODITELJA PRODAJE
za Regiju Bihać

Vaše odgovornosti i i zadaci: 
 • Upravljanje maloprodajnom mrežom i osobljem regije Bihać
 • Odgovoran za rad mreže i ostvarenje planova
 • Odgovoran za ekspanziju
 • Obavljanje drugih poslova sukladno internim uputama i aktima
Od Vas očekujemo; 
 • Visoku razinu odgovornosti,organiziranosti i profesionalnosti
 • Jedna godina radnog iskustva
 • Napredno korištenje MS Office aplikacija
 • Vozačka dozvola B kategorije
Očekuje Vas:  
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme,sa mogućnošću produženja na neodređeno
 • Stimulativna primanja po ostvarenju planova
 • Svi elementi za neometan rad
 • Edukacije i stručna usavršavanja
Što nam trebate dostaviti 
 • CV i propratno pismo                     
Ako ste spremni prihvatiti izazov,pozivamo Vas da pošaljete svoju biografiju do 31.10.2014. na e-mail adresu:  hikmeta.karic@inovine.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinska sestra-tehničar, instrumentar - Poliklinika Svjetlost Sarajevo
Sarajevo,Ilidža
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 20.11.2014.

Detaljno

Na osnovu Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta PZU Poliklinika za oftalmologiju Svjetlost raspisuje: 

KONKURS

Za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - INSTRUMENTAR  

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:
 • Državljanin Bosne i Hercegovine
 • Završena srednja medicinska škola, IV stepen stručne spreme - opšti smjer
 • Položen stručni ispit
 • Iskustvo u operacionoj sali 
Kao dokaz o ispunjenosti ovih uslova kandidati su dužni da dostave:
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom
 • Fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi , IV stepen stručne spreme - opšti smjer
 • Fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: 

PZU Poliklinika Svjetlost
Dr. M. Pintola 23
71 210 Ilidža


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač (m/ž) - Kobra d.o.o.
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.10.2014. Ističe 20.11.2014.

Detaljno

Firma Kobra d.o.o.  raspisuje konkurs za radno mjesto:

Prodavač (Ž) 

Uslovi:
 • SSS, 
 • poželjno radno iskustvo u maloprodaji textila
 • obavezno poznavanje stranog jezika (engleski)
Aplikacije sa kratkom biografijom možete donijeti lično u prodavnicu Kobra u ul. Sarači 51 ( Baščaršija ) radnim danom u periodu od 10:30h do 17:30h.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!