Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik za finansije (m/ž) - Ekopak d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 25.10.2015.

Detaljno

Kompanija EKOPAK je prvi je ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, čija je uloga uspostava i razvoj sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, uz najveće moguće ekološke benefite i na ekonomski najefikasniji način. Ekopak su osnovali vodeći brandovi iz svojih branši: Argeta, Banjalučka pivara, Bihaćka pivovara, Bimal, Coca–Cola, Orbico i Violeta. Zahvaljujući ispunjavanju visokih standarda poslovanja zasnovanih na EU Direktivi o ambalažnom otpadu i najboljim evropskim iskustvima, Ekopak je postao član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE, čije je sjedište u Briselu.
Osnovne vrijednosti koje cijenimo kod svakog našeg zaposlenika i na kojima zasnivamo poslovanje su: profesionalnost, odgovornost, učinkovitost, etičnost, transparentnost, lojalnost, timski rad, međusobno poštovanje i povjerenje. 
Želimo zaposliti stručne i motivisane kadrove, spremne na učenje i sposobne da prihvate promjene i izazove uspostave sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope. Nudimo Vam da i Vi budete dio naše uspješne budućnosti!
Za naš ured u Sarajevu tražimo kandidata za rad na radnom mjestu

STRUČNI SARADNIK ZA FINANSIJE

Ključni zadaci:
Stručni saradnik za finansije pokriva područje finansijskog poslovanja Kompanije: računovodstvo, planiranje i kontroling. 

Ključne odgovornosti:
 • praćenje i implementacija aktuelne zakonske regulative, propisa i standarda i njihovih izmjena, te davanje prijedloga za usklađivanje poslovanja na najefikasniji način,
 • priprema prijedloga plana poslovanja Kompanije, što uključuje pripremu bilansa uspjeha, bilansa stanja, cash-flow-a i plana kapitalnih investicija,
 • izrada različitih finansijskih analiza i izvještaja s ciljem stalne kontrole troškova i efikasnog poslovanja Kompanije
 • revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i predlaganje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova i usklađivanja budžeta sa  poslovnim rezultatima,
 • izrada mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja po pravilima struke; 
 • definisanje, uspostava i održavanje računovodstvenih standarda i politika,
 • neposredni poslovi finansijskog i materijalnog knjigovođe,
 • pregled i usaglašavanje knjigovodstvenih transakcija u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama,
 • obezbjeđuje pravovremeno i tačno knjiženje svih poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i pomoćne knjige i prenos u glavnu knjigu,
 • plaćanje obaveza prema dobavljačima u skladu sa ugovorenim rokovima,
 • tačna i blagovremenu isplata naknada nastalih iz radno-pravnih odnosa u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, 
 • priprema, dostavlja i arhivira izvještaje nadležnim institucijama (Poreznoj upravi, statistici, PIO/MIO, Zavodu za zdravstveno osiguranje i dr), 
 • obračun svih poreza, taksi i naknada u skladu sa vazećim zakonskim propisima,
 • svakodnevni kontakti sa dobavljačima proizvoda i usluga radi usklađivanja međusobnih obaveza i potraživanja i rješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki,
 • koordiniracija sa eksternim korisnicima i regulatorima i sudjelovanje u radu internih i eksternih kontrola, 
 • kontakt sa dužnicima u cilju realizovanja naplate, te priprema i procesiranje opomena neredovnim platišama, 
 • uredno vođenje dokumentacije koja nastaje u okviru radnog mjesta, 
 • identifikovanje i upravljanje rizicima u okviru radnog mjesta i blagovremena prijava svih potencijalnih rizika i njihovih efekata direktoru Kompaniji, 
 • rješava najsloženije probleme iz djelokruga rada radnog mjesta, 
 • po nalogu Direktora Kompanije obavlja i ostale poslove za koje se ukaže potreba, a koji nisu sadržani u ovom opisu poslova. 
Profil kandidata koji ispunjavaju uslove:
Pored opštih uslova propisanim Zakonom kandidat za navedeno radno mjesto treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
 • Stručna sprema: VSS VII stepen 
 • Usmjerenje: Ekonomski fakultet/ finasijsko-računovodstveni smjer
 • Prethodno radno iskustvo: Najmanje 3 godine iskustva u struci, od čega minimalno 2 na istim ili sličnim poslovima. Odlično poznavanje cjelokupnog finasijskog poslovanja, posebno, planiranja, finasijskog kontrolinga i računovodstva kao i zakonskih propisa vezanih za ove oblasti. 
 • Strani jezici i nivo znanja: Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Tehničke vještine: Odlično poznavanje rada na računaru (MsOffice);
 • Ostalo: Certifikat i licenca za revizora i/ili certificiranog računovođu; 
 • Vozačka dozvola B kategorije/ aktivni vozač.
Kandidatima koji se žele prijaviti na navedenu slobodnu radnu poziciju skrećemo pažnju da ova pozicija zahtjeva određene lične vještine i ponašanja koja omogućavaju uspješno obavljanje ovih poslova: Sposobnost procjene, planiranja, preuzimanja odgovornosti, sposobnost samostalnog i brzog donošenja odluka, brzog prepoznavanja problema, analitičkog razmišljanja, timski rad, pouzdanost i preciznost, sposobnost rada u stresnim situacijama, fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost prema kvalitetu i rezultatu, dobre izvještajne i prezentacijske vještine, vještine u upravljanju projektima, izrazito razvijene vještine usmene i pismene poslovne komunikacije, sposobnost ostvarivanja kontakata, proaktivan pristup radu, kreativnost, snalažljivost, ljubaznost, fleksibilnost, povjerljivost, pouzdanost, tačnost u radu, sposobnost rada u timu, sposobnost rada pod pritiskom.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo da CV koji sadrži Vašu skeniranu fotografiju i motivacijsko pismo pošaljete do 25.10.2015. godine na:
- adresu: Ekopak d.o.o. ul. Zmaja od Bosne 7–7a, O3/6, 71000 Sarajevo, sa naznakom (prijava na konkurs - ne otvrati)

Garantujemo Vam da su Vaši podaci zastićeni od bilo kakve zloupotrebe u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Stručna komisija će na osnovu prijava i dostavljene dokumentacije kontaktirati i pozvati na razgovor kandidate čiji profesionalni i lični profil bude odgovarao našim zahtjevima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Asistent za administraciju (m/ž) - Ekopak d.o.o.
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 25.10.2015.

Detaljno

Kompanija EKOPAK je prvi je ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, čija je uloga uspostava i razvoj sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, uz najveće moguće ekološke benefite i na ekonomski najefikasniji način. Ekopak su osnovali vodeći brandovi iz svojih branši: Argeta, Banjalučka pivara, Bihaćka pivovara, Bimal, Coca–Cola, Orbico i Violeta. Zahvaljujući ispunjavanju visokih standarda poslovanja zasnovanih na EU Direktivi o ambalažnom otpadu i najboljim evropskim iskustvima, Ekopak je postao član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE, čije je sjedište u Briselu.
Osnovne vrijednosti koje cijenimo kod svakog našeg zaposlenika i na kojima zasnivamo poslovanje su: profesionalnost, odgovornost, učinkovitost, etičnost, transparentnost, lojalnost, timski rad, međusobno poštovanje i povjerenje. 
Želimo zaposliti stručne i motivisane kadrove, spremne na učenje i sposobne da prihvate promjene i izazove uspostave sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope. Nudimo Vam da i Vi budete dio naše uspješne budućnosti!
Za naš ured u Sarajevu tražimo kandidata za rad na radnom mjestu

ASISTENT ZA ADMINISTRACIJU

Ključni zadaci:
Asistent za administraciju pokriva područje organizovanja i vršenja svih administrativnih poslova, što uključuje:
 • Održavanje efikasnih kontakata sa strankama, davanje obavještenja i usmjeravanje upita na odgovorne osobe, 
 • Prijem stranaka i gostiju i njihovo usmjeravanje na odgovorne osobe,
 • Vođenje protokola, evidencije i arhive korespondencije, 
 • Prijem i distribucija ulazne i izlazne pošte, 
 • Praćenje zakonske regulative iz službenih novina i informisanje direktora o aktuelnim promjenama,
 • Prevođenje dokumenata i akata po nalogu direktora,
 • Vođenje računa o materijalno-tehničkim potrebama kancelarije, uključujući poslove nabavke prema uputama i odobrenju direktora, 
 • Pružanje administrativne i tehničke pomoći kod organizovanja Skupštine i Nadzornog odbora, simultano i konsekutivno prevođenje tokom sastanaka kada za to postoji potreba, te vođenje zapisnika,
 • Efikasno održavanje kompletne dokumentacije vezane za svoj djelokrug rada,
 • Pružanje odgovarajuće podrške prodaji i marketingu kod pripreme i implementacije projekata i programa usmjerenih na promociju aktivnosti,
 • Uspostava i održavanje profesionalnih odnosa sa klijentima, poslovnim partnerima i kolegama na profesionalan način i u skladu sa poslovnom etikom i imidžom Ekopaka (transparentnost, efikasnost, staloženost i ljubaznost).
Profil kandidata koji ispunjavaju uslove:
Pored opštih uslova propisanim Zakonom kandidat za navedeno radno mjesto treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
 • Stručna sprema: VSS 
 • Usmjerenje: Društveno
 • Prethodno radno iskustvo: Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima administracije
 • Strani jezici i nivo znanja: Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Tehničke vještine: Odlično poznavanje rada na računaru (MsOffice)
 • Ostalo: Vozačka dozvola B kategorije/ aktivni vozač
Kandidatima koji se žele prijaviti na navedenu slobodnu radnu poziciju skrećemo pažnju da ova pozicija zahtjeva određene lične vještine i ponašanja koja omogućavaju uspješno obavljanje ovih poslova: izrazito razvijene vještine usmene i pismene poslovne komunikacije, sposobnost planiranja i analitičkog razmišljanja, sposobnost rada pod pritiskom, sposobnost ostvarivanja kontakata, proaktivan pristup radu, kreativnost, snalažljivost, efikasnost, ljubaznost, fleksibilnost, povjerljivost, pouzdanost, tačnost u radu, sposobnost rada u timu.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo da CV koji sadrži Vašu skeniranu fotografiju i motivacijsko pismo pošaljete do 25.10.2015. godine na:
adresu: Ekopak d.o.o. ul. Zmaja od Bosne 7–7a, O3/6, 71000 Sarajevo, sa naznakom (prijava na konkurs - ne otvrati)

Garantujemo Vam da su Vaši podaci zastićeni od bilo kakve zloupotrebe u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Stručna komisija će na osnovu prijava i dostavljene dokumentacije kontaktirati i pozvati na razgovor kandidate čiji profesionalni i lični profil bude odgovarao našim zahtjevima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općini Zavidovići - Pomoćnik općinskog načelnika
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 24.10.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Zavidovići

5 / 472

 

- Pomoćnik općinskog načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Službe i s tim u vezi planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike iz nadležnosti Službe; utvrđuje program rada službe i stara se o njegovom izvršenju; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana; odgovoran je za saradnju sa boračkim i drugim udruženjima i organizacijmaa iz djelokruga rada Službe; koordinira saradnju između Službe sa ostalim organima i drugim subjektima koji rješavaju o pravima ili pružaju zaštitu RVI i članovima porodica palih boraca, Fondu zdravstva, Fondu penzijskog osiguranja, Zavodu za zapošljavanje, zdravstvenim ustanovama i ostalim pravnim licima; prati i proučava stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera; vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata, izradu projektnih prijedloga i aplikacija iz nadležnosti Službe koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija, te učestvuje u timovima koje formira općinski načelnik za izradu projektnih prijedloga i aplikacija; vrši implementaciju odobrenih projektnih prijedloga i aplikacija koje se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija iz nadležnosti Službe; vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata, izradu projektnih prijedloga i aplikacija iz nadležnosti Službe za potrebe udruženja građana i drugih zainteresovanih subjekata koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija; daje uputstva za obavljanje pojedinih poslova; kontroliše rad izvršilaca posla u Službi i s tim u vezi poduzima i inicira pokretanje odgovarajućih postupaka i mjera; prati i provodi zakone i propise nadležnih organa i institucija iz oblasti Službe; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih općinskih akata iz nadležnosti Službe; prisustvuje sjednicama kolegija općinskog načelnika i predlaže načelniku najbolja rješenja razmatranih problema; prisustvuje po pozivu sjednicama i kolegiju Općinskog vijeća Zavidovići, te sjednicama njegovih radnih tijela; sprovodi odluke općinskog načelnika i Općinskog vijeća koji spadaju u njegovu nadležnost; predlaže poduzimanje drugih potrebnih mjera i daje inicijative za rješavanje određenioh pitanja iz nadležnosti Službe; odgovara za izvršenje svih poslova na usklađivanju i poboljšanju sistema kvaliteta po međunarodnim ISO standardima iz nadležnosti službe, a posebno kroz iniciranje i stimulisanje prijedloga za poboljšanje, te uočava procese ili aktivnosti nepokrivene procedurama i s tim u vezi predlaže potrebne mjere; odgovoran je za blagovremenu pripremu i kvalitet materijala za Općinsko vijeće i općinskog načelnika; odgovoran je za zakonitost akata koje predlaže općinskom načelniku na donošenje; odgovoran je za rad Službe i stanje u oblasti za koju je Služba osnovana; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi; za svoj rad i upravljanje Službom neposredno odgovara općinskom načelniku, redovno ga informiše o stanju u oblasti za koju je Služba osnovana; podnosi godišnje izvještaje o radu, te izvještaje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Službe; obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik; vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenje usluga po nalogu općinskog načelnika; vodi evidenciju Službe o prisustvu državnih službenika i namještenika na poslu; obavlja poslove pomoćnika načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma u slučaju njegove odsutnosti sa posla; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja pravne, filozofske, ekonomske, političko-naučne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit za vozača "B" kategorije.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača „B" kategorije
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužnan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općini Zavidovići"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead MasloKomentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 24.10.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

4 / 397

 

01. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilac
02 . Stručni savjetnik za informaciono dokumentacione poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja; sarađuje sa institucijama i ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja po pitanjima vezanim za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata; vrši stručnu obradu sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja; izrađuje koncepcije i teze za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja; priprema prečišćene tekstove i ispravke zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja; izrađuje prijedloge općih akata Ministarstva; priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu; vođenje upravnog postupka do donošenja rješenja u najsloženijim upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku na osnovu različitih dokaznih sredstava (poseban ispitni postupak); priprema tekstove ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku; učestvuje u izradi pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika Ministarstva iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosima; pružanje pravne pomoći davanjem stručnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći, u skladu sa zakonom; pripremanje mišljenja Stručnom kolegiju Ministarstva o usklađenosti sa Ustavom i zakonom ponuđenih elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizovanja škola, fakulteta ili drugih organizacionih jedinica i odsjeka na univerzitetu, odnosno o njihovim statusnim promjenama; priprema stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugim propisima i aktima iz oblasti nauke i obrazovanja, kulture i sporta čiji obrađivač nije Ministarstvo; u naznačeno vrijeme radi sa strankama; radi na svom stručnom usavršavanju; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i ministra; za svoj rad je neposredno odgovoran ministru.

02. Opis poslova: izrada planova i programa razvoja i povezivanje informacionog sistema u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta i njegovo funkcionisanje; izrada metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze koja se odnosi na ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta; izrada projekata i programa informacionog sistema i automatske obrade podataka; informisanje javnosti o radu Ministarstva posredstvom kantonalne informatičke mreže; stalna informatička edukacija osoblja Ministarstva; praćenje novih informatičkih dostignuća te njihova aplikacija u Ministarstvu i školama; učešće, sa informaciono-dokumentacionog aspekta, u pripremi i izradi analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada Ministarstva; ostvarenje saradnje sa informacionim sistemima organa FBiH, kantona i općina; vrši ažuriranje baze podataka; davanje prijedloga za osavremenjavanje i nabavku informatičke opreme; priprema odgovore na poslanička pitanja; učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki Ministarstva; edukativno, i po ukazanoj potrebi, pruža stručnu pomoć uposlenima; svojim radom utiče na vidljivo poboljšanje rada; radi na svom stručnom usavršavanju; vrši i druge poslove po nalogu sekretara i ministra: za svoj rad je neposredno odgovoran ministru.


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

- za poziciju 01:
-VSS, najmanje VII/1 stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, 
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci 
-poznavanje rada na računaru

- za poziciju 02:
-VSS, najmanje VII/1 stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - informatičke struke, 
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
2.potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01)
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc. Sead MasloKomentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodajni savjetnik (m/ž) - Hercegovinapromet d.o.o.
Mostar
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 20.10.2015.

Detaljno

PRODAJNO-SERVISNI CENTAR HERCEGOVINAPROMET doo Mostar 
uvoznik i koncesionar marke vozila CITROEN
objavljuje konkurs za radno mjesto 

Prodajni savjetnik (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:
 • Vođenje prodajnog procesa
 • Izrada i izdavanje ponuda za vozila
 • Priprema vozila za isporuku
 • Arhiviranje i kompletiranje dokumentacije
 • Postizanje zadanih poslovnih ciljeva
 • Vođenje evidencije kontakata
Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati
 • VSS/VŠS
 • Minimalno 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Komunikativnost i sugestivnost;
 • Poznavanje autoindustrije;
 • Sposobnost razumjevanja potreba i specifičnih zahtjeva klijenata
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje MS Office-a
 • Vozačka dozvola B kategorije;
Nudimo:
 • Rad u uspješnom timu
 • Mogućnosti napredovanja i stalnog usavršavanja
Prijave

Prijave s pismom motivacije i CV-om poslati na adresu sjedišta firme s naznakom:
 • Prijava za radno mjesto - Prodajni savjetnik
Konkurs ostaje otvoren do 20.10.2015
HERCEGOVINAPROMET doo
Bišće polje bb , 88104-Mostar
Tel: 036 557 825 , Fax:036 557 826 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani farmaceut (m/ž) - ZU Apoteka ATOM 96
Janja, Pale, Istočno Sarajevo
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 08.11.2015.

Detaljno

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «ATOM 96»
Arsenija Čarnojevića 93, Bijeljina
Tel: 055/203-971, fax 212-492, 065/518-524
e-mail: atombn@gmail.com, atommg@teol.net

O G L A S 
 za prijem radnika u radni odnos (Pale, Istočno Sarajevo i Janja)

Diplomirani farmaceut ................................... 3 izvršioca, rad na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

Diplomirani Farmaceut: 
 • jedna godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa biografijom poslati na adresu ili na e-mail: atombn@gmail.com , atommg@teol.net

Sve osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

DIREKTOR
Milenko Tomanić

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u šk./ak. 2015/16. godini
Ilidža
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 22.10.2015.

Detaljno


Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj  39/13), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje raspisuje


K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2015/2016. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
 4. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2014/2015.) imali slijedeći uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:
  1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
  3. redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
  4. redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički,  mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,
 5. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2015/2016. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Prijavu mjesta prebivališta,
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2015/2016. godinu kao redovan učenik- student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda
       osnovne škole za  učenike  prvog razreda srednje škole,
  b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2014/2015. godini
       za učenik drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente
       prve godine studija,
  c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2014/2015. godini za studente druge,
      treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 775-717, 775-718, 775-720).

OPĆINSKI NAČELNIK
Prof. dr. Senaid Memić
   

Prilozi:

opcija-ilidza-prijava-sk-ak-2015-16.doc

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/ica - HIT COLOSEUM d.o.o.
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2015. Ističe 19.10.2015.

Detaljno

Coloseum Club
Vas poziva u svoj tim!

Hit Coloseum d.o.o. je dio velike korporacije „HIT“ koja predstavlja jednu od najvećih gaming & entertainment korporacija u Evropi.
Hit Coloseum važi za tržišnog lidera u pogledu organizacije kontinuiranih koncertnih sadržaja i najpoznatiji je zabavni centar u BIH koji nudi žive igre.
Ukoliko želite postati dio uspješnog tima, dinamičnog okruženja, Coloseum Club Vas poziva da se prijavite na konkurs za sljedeća radna mjesta: 

KONOBAR/ICA

OPIS RADNOG MJESTA:
Radno mjesto je dio ugostiteljskog sektora i obuhvata poslove prijema narudžbi, vođenje računa da gosti budu, što brže i što kvalitetnije ugošćeni, posluživanje hrane i/ili pića, serviranje i apserviranje restorana, ispostavljanje računa, naplata usluga. 

OPŠTI USLOVI
 • Poznavanje engleskog jezika
POSEBNE VJEŠTINE
 • Smisao za rad u timskom okruženju
 • Ljubazni, tačni, brzi i komunikativni
 • Urednost i prijatan izgled
 • Profesionalan odnos i odgovornost
Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu slati putem fax-a: 033 250 860 te putem poštanske adrese:
Ul. Terezije bb, 71000 Sarajevo

Poželjno je uz prijavu priložiti i fotografiju. 
Oglas traje do 19.10.2015
Odabrani kandidati biće pozvani kako bi se obavio razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!