Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Potreban serviser /majstor za rad sa turbokomporesorima - Turboservis B-H d.o.o.
Sarajevo
Zanatske usluge
Objavio: Turboservis B-H d.o.o.

Objavljen 29.07.2014. Ističe 31.08.2014.

Detaljno

Pored opstih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da zadovolji i sljedece posebne uslove i to:
  • pozeljno poznavanje turbina/ turbokompresora
  • pozeljno iskustvo automehanicarskim ili slicnim radovima
  • poznavanje rada na racunaru
  • polozen ispit B-kategorije
  • poznavanje engleskog jezika

Nudimo Vam:
  • predstavljanje i rad sa najjacim i preopznatljivim brendovima
  • mogucnost licnog razvoja i profesionalno napredovanje
  • rad u dinamicnom radnom timu

Prijave sa CV-om slati na mail info@turboservice.ba ili licno dostaviti na adresu Turboservis B-H d.o.o. Aleja Bosne srebrene 129 71210 Sarajevo.

Za vise informacija kontaktirajte nas na 062-666 487

Konkurs ostaje otvoren do upraznjavanja radnih mjesta!

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 2
Datum objave: 21.07.2014

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Praktična nastava iz kuharstva - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Historija umjetnosti - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
USLUZIVANJE - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!