Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem rukovodećeg državnog službenika i prijem pripravnika
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 07.05.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24. i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj: 7/11), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika i prijem pripravnika 
u Općini Vitez

5 / 448 

I Državni službenik 

- Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac


II Pripravnik

- završen Arhitektonski fakultet - diplomirani inženjer arhitekture ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

 

I Opis poslova: obavlja poslove neposrednog rukovođenja Službom; odgovara za izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe i u tom pogledu organizuje vršenje poslova iz nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im uputstva o načinu vršenja poslova; odgovara za provođenje utvrđene politike u oblasti CZ; organizuje, koordinira i prati pripreme mjera na sklanjanju ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, evakuiranje i zbrinjavanje ugroženih i nastradalih; organizuje poslove RBK zaštite, zaštite i spašavanja od požara, zaštite od neeksplodiranih sredstava i druge mjere koje se odnose na mjere zaštite i spašavanja; izrađuje programe mjera zaštite i spašavanja na općini; priprema nacrte odluka, pravilnika i drugih akata na planu utvrđivanja mjera zaštite i spašavanja; priprema procjenu ugroženosti teritorija općine; odgovoran je za uspostavu i provođenje mjera interne kontrole za poslove iz nadležnosti Službe; obavlja dužnost načelnika Štaba civilne zaštite Općine Vitez; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom općine i po zahtjevu načelnika i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem načelnika. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - završen fakultet tehničke struke, pravne struke ili ekonomske struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke, 
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru, 
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

 

II Pripravnik

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
- završen Arhitektonski fakultet - diplomirani inženjer arhitekture ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. 

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 4/13).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na period od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda), 
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente za poziciju I (državni službenik), treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II (pripravnik) u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika i prijem pripravnika u Općini Vitez"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Zenici
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 05.05.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Zenici, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom sudu u Zenici

5 / 449

- Stručni saradnik - psiholog - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: pruža psihološku, tehničku i druge vidove podrške svjedocima za vrijeme i nakon svjedočenja u krivičnim postupcima; psihološka savjetovanja za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke s fizičkim i psihičkim poteškoćama, žrtve mučenja i sl.) za vrijeme i nakon svjedočenja u krivičnim postupcima; procjenu potreba svjedoka i preduzimanje neophodnih mjera u skladu s njihovim potrebama; kontaktiranje svjedoka s ciljem pribavljanja neophodnih informacija radi njihovog uspješnog učešća u krivičnim postupcima; uspostavljanje kontakata s relevantnim organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja pomoći; saradnja s civilnim društvom u pružanju podrške i davanja informacija svjedocima koji bi im mogli poslužiti nakon svjedočenja; omogućavanje polne ravnopravnosti; obavljanje drugih poslova koje odredi predsjednica suda; izrada i ažuriranje internih procedura za funkcionisanje podrške svjedocima; redovno, mjesečno izvještavanje rukovoditelja projekta u pogledu aktivnosti podrške/zaštite koje su poduzete, što uključuje broj svjedoka kao i izazovima sa kojima se stručni saradnik suočio u radu; pomaže sudiji i daje svoje mišljenje vezano za konkretna lica u pojedinim krivičnim predmetima u svim fazama postupka, a naročito u primjeni zakona koja se tiču postupanja sa svjedocima pod prijetnjom i ugroženim svjedocima, djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku; prilikom obavljanja poslova obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone, a naročito one koji se odnose na postupanje sa svjedocima pod prijetnjom i ugroženim svjedocima, žrtvama nasilja, kao i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i druge propise iz svoje stručne oblasti i vodi računa o primjeni istih; po potrebi izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale; obavlja i druge poslove po nalogu i uputama predsjednice suda, sudija i sekretara suda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, završen Filozofski fakultet, diplomirani psiholog, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, smjer psihologija
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
    1.) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
    2.) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika, 
4. dokaz o poznavanju rada na računaru, 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom sudu u Zenici"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Gradskom pravobranilaštvu Zenica
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 05.05.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Gradskog pravobranilaštva Zenica, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskom pravobranilaštvu Zenica

5 / 450

 

- Stručni saradnik - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: sarađuje sa pravobraniocem i zamjenikom pravobranioca u svim poslovima iz njihove nadležnosti; samostalno obavlja manje složene poslove iz oblasti uprave, parničnog i izvršnog postupka; vrši analizu pravnih pitanja te sudjeluje u radu radnih grupa koje prate i proučavaju određena pravna pitanja; prati i proučava stručnu literaturu; sačinjava nacrte pojedinih odluka uz nadzor i odobrenje pravobranioca i zamjenika; obavlja druge poslove koje mu povjere pravobranilac i zamjenici.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS-VII stepen stručne spreme - Pravni fakultet, odnosno diploma visokog obrazovanja, prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravnog smjera, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten. 

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradskom pravobranilaštvu Zenica "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

mr.sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač mesa/mesar (m/ž) - MESNICE KOD GUZIJANA s.p.
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 30.04.2015.

Detaljno

Potreban mesar.
mesnicekodguzijana@gmail.com, tel: 066/801-305

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Unapređivač prodaje (m/ž) - Violeta d.o.o.
Gradiška
Komercijala i prodaja
Kompanija: Violeta d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 27.04.2015.

Detaljno

VIOLETA d.o.o. 
Poslovnica Banja Luka
Svetosavska 161
78250 Laktaši

Raspisuje natječaj za radno mjesto: 

UNAPREĐIVAČ PRODAJE - (M/Ž)
Mjesto rada: Gradiška

Opis posla:
 • obilazak prodajnih mjesta prema dogovorenim hodogramima
 • kontrola izloženih i uskladištenih proizvoda unutar prodajnog mjesta
 • izlaganje robe na police, označavanje cijena, održavanje optimalne količine zaliha i praćenje rokova 
 • sugeriranje i izrada narudžbi
 • implementacija marketing aktivnosti na prodajnim mjestima: označavanje akcija, trajno niskih cijena, nagradnih igara …
 • pisanje izvještaja
Uvjeti:
 • SSS 
 • važeća vozačka dozvola B kategorije 
 • komunikativnost i energičnost 
 • poželjno radno iskustvo na istom poslu ili na poslovima u prodaji
Zainteresirani kandidati svoje životopise mogu poslati na email: posao@violeta.com

s naslovom:  „Gradiška - unapređivač prodaje“                                    
 • Natječaj ostaje otvoren  do 27.04.2015. godine
 • Kandidati koji uđu u uži izbor biti će  obaviješteni u roku 10 dana od dana zaključenja natječaja. 
Vaša Violeta 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani farmaceut (m/ž) - ZU Apoteka ATOM 96
Šekovići, Zvornik, Janja
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 20.05.2015.

Detaljno

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «ATOM 96»
Arsenija Čarnojevića 93, Bijeljina
Tel: 055/203-971, fax 212-492, 065/518-524

O G L A S 
 za prijem radnika u radni odnos u  Zvorniku,  Šekovićima i Janji

Diplomirani farmaceut  ................................... 3 izvršioca, rad na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

Diplomirani Farmaceut: 
 • jedna godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na portalu posao.ba.
Prijave sa biografijom poslati na adresu ili na e-mail:  atombn@gmail.com atommg@teol.net

Sve osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

DIREKTOR
Milenko Tomanić

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista (m/ž) - Madi d.o.o. Tešanj
Hercegovina
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 27.04.2015.

Detaljno

Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 20.04.2015. godine objavljuje

K O N K U R S
za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto: 
Komercijalista
-za područje Hercegovine-

USLOVI:

1.) SSS, VŠS, VSS odgovarajućeg smjera,
2.) radno iskustvo – minimalno 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
3.) vozačka dozvola: B kategorija,
4.) odgovornost, komunikativnost, fleksibilnost, profesionalnost i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.


- Kandidat koji bude ispunjavao uslove iz konkursa, zaključit će ugovor o radu  te obavljati poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

- Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o Tešanj – Pravna i kadrovska služba, Bukva b.b, Tešanj, sa naznakom - Prijava na konkurs  .

- Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Call Center Agenten (m/w) - "J" Communication
Prijedor, Kozarac
Teleprodaja i telemarketing
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.04.2015. Ističe 20.05.2015.

Detaljno

Call Center Agenten (m/w)

Wir suchen 50 neue Mitarbeiter für unser Call Center - Einsatzort Prijedor - Kozarac .

Für unsere Filiale in Prijedor - Kozarac suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Call Agenten für die Telekommunikation-Produkte in Deutschland. Als Call Center Agent/in nehmen Sie telefonische Anfragen von potentiellen (manchmal auch  bestehenden Kunden) entgegen. Sie geben Hilfestellung und führen Beratungsgespräche.

Telefonische Bestandskundenbetreuung / Kundenservice / Quality Call

Ihr Profil:
 • gutes Deutsch sprechen - Schreiben ist unwichtig!
 • Freude am Telefonieren und am Kennenlernen von Menschen,
 • ein sicheres, sympathisches und professionelles Auftreten am Telefon,
 • sehr gute Kommunikations- und Ausdrucksweise sowie Redegewandtheit mit Durchsetzungsvermögen,
 • Eventuell gute Menschenkenntnisse,
 • Engagement, Zuverlässigkeit und Teamgeist
 • Selbstbewusstsein
 • Zielstrebig
Wir bieten Ihnen:
 • eine sichere und langfristige Existenz  
 • eine intensive Einarbeitung durch unsere intensive Schulung,
 • ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Team,
 • interessante, eigenverantwortliche Aufgabenstellungen,
 • ein leistungsorientiertes und attraktives Einkommen wo Sie nur selbst bestimmen wie hoch es geht, sowie weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
 • Fester Gehalts Lohn von 600 KM - 2.500 KM und hohe Provisionen die sie bestimmen.
 • Flexible Arbeitszeiten
Wenn Sie an dieser zukunftsorientierten Herausforderung mit hohem Gestaltungsspielraum interessiert sind und Begeisterungsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein zu Ihren Stärken zählen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte bewerben sie sich zeitnah, denn die Anzahl ist begrenzt.

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist: Herr Jakupovic

Mit freundlichen Grüßen / best regards

Ibrahim Jakupovic
Mob:   +49 173 204 0235      

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!