Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Šef Kabineta premijera Kantona - Agencija za državnu službu FBiH
Zenica
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.05.2016. Ističe 12.05.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Premijera Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kabinetu premijera Srednjobosanskog kantona

  5     /    515

 

  - Šef Kabineta premijera Kantona - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: organizuje rad u Kabinetu premijera kantona, obrađuje poštu upućenu premijeru kantona, informiše premijera kantona o aktuelnim problemima u kantonu, organizuje sastanke koje zakazuje premijer kantona, a po odluci premijera kantona prisustvuje sastancima, vodi zabilješke i prati realizaciju zaključaka donesenih na tim sastancima, izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka za potrebe premijera, izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u određenoj oblasti, kao i projektnih zadataka unutar odgovarajuće oblasti za potrebe premijera, stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za odgovarajuću oblast, prati i proučava stanja i pojave u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema koje premijer predlaže, obavlja razgovore sa strankama koje se obraćaju Kabinetu premijera kantona, priprema pisane materijale i druge akte koje upućuje premijer kantona, ostvaruje saradnju i koordinaciju s ministarstvima, direktorima javnih preduzeća i drugih institucija koje su od posebnog značaja za Srednjobosanski kanton, priprema i predlaže finansijski plan Kabineta, obavlja i druge poslove na traženje premijera kantona.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

-               VII stepen stručne spreme - ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (300 ECTS bodova) - ekonomske struke, smjer ekonomije sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa,

-              najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:

a)            Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b)           Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.            fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2.            potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS

3.            popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

  Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kabinetu premijera Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR

  mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik/ica u prodaji/kasir/ka - Ugostiteljska radnja Food Gallery
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.05.2016. Ističe 13.05.2016.

Detaljno

Potrebna sposobna radnik/ica na prodaji/serviranju hrane , za vise informacija nazovite 061-312-280 polani24@gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuhar/ica/pomoćna kuhar-ica - Ugostiteljska radnja Food Gallery
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.05.2016. Ističe 13.05.2016.

Detaljno

Potrebna iskusna radnik/ica u kuhinji , prijava obavezna plata redovna, 060-344-4953 polani24@gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!