Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Urednik za facebook stranicu - Bosanska Sofra
Marketing i PR
Objavio: musan

Objavljen 04.03.2015. Ističe 01.04.2015.

Detaljno

UREDNIK ZA FACEBOOK STRANICU
 
Bosanska Sofra traži jednog urednika ili jednu urednicu za svoju facebook stranicu - facebook.com/bosanska.sofra.

Opis posla:
1. Više puta sedmično objavljivanje kratkih članak sa slikama na gore navedenoj facebook stranici.
2. U početku će članci biti isključivo na bosanskom jeziku, da bi nakon izvjesnog vremena počelo i objavljivanje članaka na engleskom jeziku.
3. Objavljivanje mora biti redovno u dogovoreno vrijeme.
3. Rad se obavlja od kuće.

Potrebne kvalifikacije
1. Bosanski kao maternji jazik. Odličan poznavanje engleskog u pisanoj formi je od velike prednosti.
2. Interesovanje za bosansku kuhinju i tradiciju.
3. Talent za pisanje kratkih marketinških tekstova.
4. Apsolutna pouzdanost i ozbiljnost.
5. Kompjuter sa internet konekcijom.

Plaćanje se vrši na honorarnoj osnovi po broju utrošenih sati po mjesecu. Satnica po dogovoru.

Prijave se mogu vršiti preko emaila. Detaljan profil - biografija sa opisom obrazovnog stepena, prethodnih poslova i dužnosti, slikom i po mogućnosti par radnih proba - poslati kao zaseban dokument u PDF formatu. Emailovi bez biografije neće biti razmatrane.                                                         

Prijavite se na email: musan@gmx.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nezavisni distributer kompanije Essens (mrežni marketing)
Marketing i PR
Objavio: Dragan Jovanović

Objavljen 04.03.2015. Ističe 04.05.2015.

Detaljno

Veoma dinamična, interesantna i atraktivna poslovna prilika za osobe sa iskustvom u radu u nekoj od kompanija Amway, Kirby, Rainbow, Zepter, osiguranja, Avon, Oriflame, Hemel ili drugih kompanija iz oblasti MLM-a ili direktne prodaje kao i za ambiciozne osobe koje žele da pokrenu svoj vlastiti posao.     

Informacije o poslu i mogućnostima na mail    eurostarspn@gmail. com  ili telefon    +381 66 880 6420 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa škole - Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik
Kalinovik
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.03.2015. Ističe 12.03.2015.

DetaljnoRačunovođa škole- na određeno vrijeme (godinu dana), sa radnim iskustvom- 1 izvršilac.

Poslove računovođe može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u oblasti finansija i računovodstva ili ekvivalent – ekonomski fakultet i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom koji uređuje oblast računovodstva.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu- Prečišćeni tekst („Službeni

glasnik R S“, broj: 55/07), i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
- Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz MK rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- Kopiju licence za oblast računovodstva;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole („Službeni Glasnik R S“ broj: 102/14).
Dana, 16.03.2015. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!