Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik za prodaju medinciskih proizvoda (m/ž) - Sors doo
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 23.05.2014.

Detaljno

Zbog potreba poslovanja, oglašavamo slobodno radno  mjesto za prijem u radni odnos na poziciji:

1.  Stručni saradnik za prodaju medinciskih proizvoda , na neodređeno vrijeme, 1 izvršioca (m/ž)

USLOVI:
  • završen medicinski fakultet
  • vozačka dozvola B kategorija
  • poznavanje engleskog jezika
Zainteresovani kandidati molbe slati na adresu:
Sors doo,Krajiških brigada 57,78 000 Banja Luka  

Obavezno dostaviti:
  • biografiju
  • fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer zaštite životne sredine-ripravnik - JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
Vukosavlje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Inženjer zaštite životne sredine-ripravnik - JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE

OPIS RADNOG MJESTA

Pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom u zvanju: inženjer zaštite životne sredine

- Rad i osposobljavanje pripravnika trajaće jednu godinu, radi stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad i za sticanje prethodnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita, nakon čega mu prestaje rad.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
- Da je državljanin RS, odnosno BIH
- Da je stariji od 18. godina
- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

Posebni uslovi za kandidate: 
- Završena visoka stručna sprema sa najmanje 180 ECTS bodova i stečeno stručno zvanje inžinjer zaštite životne sredine,
- Da kandidat do sada nije zasnivao radni odnos u traženom nivou stručne spreme.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Ovjerenu fotokopiju lične karte,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi i stečenom stručnom zvanju “inžinjer zaštite životne sredine”,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o nekažnjavanju,
- potvrdu-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje po mjestu njegovog prebivališta da kandidat nema ostvaren radni staž nakon sticanja VSS.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti naknadno.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom mogu se predati lično ili poštom na adresu preduzeća sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnika”.

JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA BB
74 470 VUKOSAVLjE
Tel: 053/707-507

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik - profesor italijanskog jezika - OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
Blatnica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Nastavnik - profesor  italijanskog jezika - OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik - profesor  italijanskog jezika  - 1 izvršilac , na određeno radno  vrijeme  do 30.06.2014. - 25% nastavne norme, odnosno na 6 časova sa ili bez iskustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I – Opšti uslovi:
Opšti  uslovi koje kandidati  treba  da ispunjavaju  prilikom  prijavljivanja na javni konkurs  su:
a)  da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)  da je punoljetan,  a to  dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  kopijom  lične karte
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim  uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g)da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjna protiv dostojanstva  ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
uvjerenje  o neosuđivanosti iz  stav 1. tačka g)  za izabranog kandidata škola će  pribaviti  službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

II- posebni uslovi:
Dokumentacija  koja se prilaže uz  prijavu:
Potrebno je dostaviti dokumentaciju na  osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši  bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema  radnika u radni odnos u  osnonoj školi. 
Ovjerena foto- kopija diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti  ili ekvivalent.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjene  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje  izdato od Zavoda za za pošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca , ukoliko je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom
Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja , ukoliko  se  radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koje nije starije od 26 godina života
Uvjerenje opštinskog /gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidati iz kategorije  borca 
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandideatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida
Kućna listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem  ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda  porodičnog domaćinstva  manji od najniže osnovne plate u RS , uz koju je potrbno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu izdatu od Zavoda  za zapošljavanje  za članove porodičnog domaćinstva  koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica .
- Potvrdu izdatu od nadležne  poslovnice  Fonda  penzijsko i invalidskog osiguranja RS  da član porodičnog domaćinstva  koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije
- Potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva  zaposlen i 
- Potvrdu o redovnom školovanju  onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi  od  26 godina,
Potvrdu izdatu od nadležnog organa  jedinice lokalne samouprave  ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju  stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendiju za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine

III intervju i testiranje:
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti  testiranje i intervju dana ponedjeljak 05.05.2014.  u  9,00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’ Dositej Obradović’’ Blatnica .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija  za izbor kandidata  neće razmotiti.

IV Rok za podnošenje prijave:
Javni konkurs je otvoren osam  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
V adresa dostavljanja prijava.
Prijave sa  potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, poštom ili neposredno u upravu  škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ”prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika-stručnog saradnika”.
Prijave kandidata koje su dostavljene na konkurs od 16.04.2014 godine biće razmatrane.

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
74 275 BLATNICA
Tel: 053/446-144
E-mail: os095@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor ili nastavnik razredne nastave - OŠ ,,Vuk Karadžić” Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Profesor ili nastavnik razredne nastave - OŠ ,,Vuk Karadžić” Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor ili nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme-do 30.06.2014.godine-sa radnim iskustvom od 6 mjeseci i dalje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 86/10).
                                                                                                                                                                        
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidat prilaže sljedeća dokumenta:
I-Opšti uslovi
-Da je državljanin Republike srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu:
-Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original izvoda iz MKR-ih izdat poslije 01.09.2010. godine važi trajno) ili ovjerenom kopijom lične karte;
-Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine lju-dima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem:

II-Posebni uslovi
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studi-ranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
-Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života; 
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica.
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije.
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova  porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

-Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o korišćenju sti-pendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine;
-Potvrdu izdatu od strane sekretarijata završenog fakulteta o prosjeku ocjena tokom studiranja;

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana. Rok za podnošenje prijava se računa od prvog narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bije-ljini i u dnevnom listu „Glas Srpske“. 
Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu škole (Javna ustanova Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“ , Ul.Vojvode Stepe broj 4. Bijeljina, sa napomenom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donosi u sekretarijat škole.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se nakndadno pozivati telefonski na test i intervjuu i ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.
Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumenta-cija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u sljedećim terminima:
Testiranje kandidata za radna mjesta pod brojem 1. će se obaviti dana 07.05.2014.godine u 11,30 časova.
Izbor radnika će se izvršiti nakon testa i intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/13.
Izabrani kandidat dostavlja ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj spo-sobnosti za rad sa učenicima naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od šest mjeseci).
Škola će obezbijediti Uvjerenje od nadležnog MUP-a da lice nije osu-đivano za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/08, 71/09 i 104/11), nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.
Nastava će se izvoditi na osnovu usvojenog rasporeda časova za školsku 2013/14 godinu.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon škole 055/209-650, ili lično u vremenu od 700 – 1500 časova.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mašinski inžinjeri (m/ž) - GS-Tvornica mašina Travnik dd
Travnik
Mašinstvo i metalurgija
Kompanija: GS Maschinenfabrik Travnik AG Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 23.05.2014.

Detaljno

Gs - Tvornica mašina Travnik kao izvozno orijentisana firma sa godišnjim udjelom izvoza od 98%, proizvodi mašinske dijelove za njemačke i austrijske firme. Tvornica je u većinskom vlasništvu njemačke firme Global Sourcing GmbH. Sastoji se od mladog, motivisanog i visokokvalitetnog tima spremnog na kontinuirano profesionalno usavršavanje i edukaciju. Zbog povećanja obima posla, kupovine novih strojeva kao i širenja proizvodnih kapaciteta, GS - Tvornica mašina Travnik objavljuje:
O G L A S
za prijem u radni odnos

1 . Mašinski inžinjeri ........................................................................................više izvršilaca

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:
  • VSS – mašinski inžinjer
  • Odlično znanje njemačkog jezika u govoru i pismu
  • Poželjno poznavanje i engleskog jezika
  • Prethodno radno iskustvo poželjno ali nije obavezno
Prijave slati na e-mail: salic@gs-tmt.com , dostaviti lično ili preporučenom poštom poslati na adresu:
GS - Tvornica mašina Travnik
Slimena b.b.
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
sa naznakom: „ Prijava na Oglas“

Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru po ovom Oglasu sa kandidatima će biti obavljen razgovor.
Kandidati koji budu zadovoljili kriterije iz ovog Oglasa naknadno će dostaviti: diplomu o završenoj školi, potvrdu o radnom iskustvu i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Ohrabrujemo kandidate i iz drugih gradova da se prijave na navedene pozicije jer za izabrane kandidate sa mjestom stanovanja preko 60 km udaljenosti od Travnika, obezbijedili smo smještaj.

Rok za prijavu: 30 dana od dana objave Oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
                                                   
                                                                                              D I R E K T O R                     
                                                                                             Mr.sc. Snježana Köepruner,dipl.ing

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!