Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ostalo
Prijem 2 radnika - ,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 27.01.2018.

Detaljno1. Diplomirani građevinski inženjer (niskogradnja) - 1 izvršilac
2. Građevinski tehničar (niskogradnja) - 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove :

Radno mjesto broj 1 :
- građevinski fakultet VII stepen ( sa ili bez licence)
- položen stručni ispit
- profesionalan odnos i odgovornost

Radno mjesto broj 2 :
- građevinska škola IV stepen
- želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja
- odgovornost
- sposobnost za rad na terenu

Mjesto rada : Banja Luka

Prijave na konkurs sa biografijama slati na navedenu adresu.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
K. PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 85A
78000 BANjA LUKA
051/272-751; 065/513-073

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 9 radnika - INDUSTROPROJEKT A.D. Prijedor
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)....................................................1 izvršilac
- VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
2.  Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ............. 1 izvršilac
- Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
- Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
3. Diplomirani inženjer građevine –(VSS) .........................................................  1 izvršilac
- Lice bez radnog iskustva - pripravnik
4. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) .....................................  1 izvršilac
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
5. Diplomirani inženjer arhitekture –(VSS) .........................................................  1 izvršilac
- Lice bez radnog iskustva - pripravnik
6. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ............................................................1 izvršilac
- Sa položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
7.  Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ......................... 1 izvršilac
Tri godine iskustva i položenim stručnim ispitom iz oblasti projektovanja.
8.  Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS).................  1 izvršilac
Pet godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
9. Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)..................  1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
-poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi
Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
-dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
-licencu (ovjerenu fotokopiju)
-dokaz  o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
-biografiju
-izvod iz matične knjige rođenih
-dokaz o položenoj B kategoriji
-dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati
           
Napomena
            U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog  iskustva (pripravnika).   
            Mogućnost obavljanja poslova u kancelarijama u Banja Luci
            Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske“.
            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa škole - OŠ „VELjKO ČUBRILOVIĆ“ PRIBOJ
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRačunovođa škole -  1 izvršilac  (puna norma)  - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom,  na određeno  vrijeme do 31.08.2018. godine

I-Opšti uslovi
Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje iz člana 9, član 21 i član 22 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS br: 102/14, 29/16).
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvim ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine ( i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova)  ili  ekvivalent i  odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom kojom se  uređuje oblast računovodstva.
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Dana, 31.01.2018. godine u 10 časova u prostrijama JU OŠ „ Veljko Čubrilović“ Priboj obaviće se interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ukoliko se ne pojave na interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  (ne starijih od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ „Veljko Čubrilović“ Priboj, 75249 Priboj. Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOperater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT)

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen fakultet za računarstvo i informatiku ili drugi fakultet za informacione tehnologije - VII stepen stručne spreme ( odnosno 240 ECTS bodova) ili izuzetno viša škola tehničkog smjera – informatika i položen stručni ispit za rad u organima uprave.
- radno iskustvo jedna godina
- provjera znanja u sistemu za automatsko upravljanja predmetima i registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6. mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1.  Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
„Kućni majstor “ na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

2.  „Referent za knjigovodstvene poslove“ na OJ Filozofski fakultet,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
- Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Kućni majstor:
-KV ili SSS ili VKV;
- jedna godina radnog iskustva;
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Posebni uslovi za radno mjesto: Referent za knjigovodstvene poslove:

- VŠS ili SSS (ekonomskog smjera),
-  jedna godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računaru;

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ( za sve pozicije),
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci, ( za sve pozicije),
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, ( za sve pozicije),
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, ( za sve pozicije),
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; ( za sve pozicije),
6.ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, ( za sve pozicije),
7.dokaz o radnom iskustvu ( za sve pozicije),
8.dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 2.;
9.dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za poziciju broj 1.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 radnika - ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. KV instalater centralnog grijanja /sa iskustvomod 1 god./...................1 izvršilac
2. KV varilac /sa iskustvom od 1 god./....................................................1 izvršilac
3. KV bravar /sa iskustvomod 1 god./.......................................................1 izvršilac
4. Pripravnik varilac ...........................................................................1 izvršilac
5. Pripravnik bravar .............................................................................1 izvršilac
6. Pomoćni radnik /osnovna škola/.........................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
-sss-završena srednja škola /za prvih 5 kandidata/
-za kv isntalatera, kv varioca i kv bravara (radno iskustvo najmanje od 1 godine )
-da je muškog pola
-komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-kratku biografiju,
-dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerena kopija.

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske “, putem pošte ili lično na adresu sa naznakom “Prijava na konkurs”.

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Preduzeće za građenje, proizvodnju,
projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju d.o.o.
Nikole Tesle br.6., 74000 Doboj
E-mail energotehnikado@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 11 radnika - „NOVI JELŠINGRAD“FABRIKA ALATNIH MAŠINA BANjA Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno1. MAŠINSKI INŽENjER      ........................................... 1 izvršilac                                             
2 MAŠINSKI TEHNIČAR ZA OBUKU NA MAŠINI  ............. 1 izvršilac                     
3. GLODAČ  ........................................................................... 2 izvršioca                                                                 
4. ZAVARIVAČ  ................................................................... 5 izvršioca                                                             
5. OPERATER NA APKANT PRESI  ........................................ 2 izvršioca 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački  ispit  „B“ kategorije i poznavanje engleskog jezika.
SSS  sa  ili bez iskustva.
KV ili VKV sa i bez iskustva
KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača
KV  sa iskustvom
Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com  ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - „Fructa-trade“ d.o.o. Derventa
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno1. Profesionalni kuvar………......….…………………………......…..više izvršilaca
2. Električar za održavanje.........................................................3 izvršioca
3. Bravar – kućni majstor..............................................................3 izvršioca
4. Mehaničar za održavanje mašina u proizvodnji.......................3 izvršioca
5. Radnik u proizvodnom pogonu za proizvodnju sokova.................3 izvršioca
6. Vođa smjene u proizvodnom pogonu.............................................2 izvršioca
7. Skladištar u veleprodaji.........................................................3 izvršioca
8. Trgovac – kaser......................................................................... 4 izvršioca

Poslodavac odabranim kandidatima nudi stabilan posao uz platu iznad prosjeka u branši.

Potrebno radno iskustvo i poznavanje poslova.

Potrebna dokumentacija:
- Biografija;
- Dokaz o radnom iskustvu;

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Nevedenu dokumentaciju slati na e-mail adresu  info@fructatrade.com sa obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete, lično ili putem pošte u prostorije preduzeća na adresu:

„FRUCTA-TRADE“  doo Derventa 
Željeznička bb Derventa

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!