Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ostalo
Šef računovodstva - OSNOVNI SUD U MODRIČI
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.

DetaljnoRaspisuje se javni konkurs za prijem šefa računovodstva, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđeno za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva,
5.da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6.da ima završenu VSS ekonomskog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
7.3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
8.poznavanje rada na računaru,
9.posjedovanje certifikata i licence za certifikovanog knjigovođu.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
uvjerenje o državljanstvu, rodni list, diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. Konkursa, ličnu kartu, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potvrdu ili certifikat o poznavanju rada na računaru, potvrdu o potrebnom radnom stažu, certifikat i licencu za certifikovanog knjigovođu, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Konkursa.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III
Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV
Prijavu na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „Prijava na Konkurs za šefa računovodstva - ne otvaraj“.

V
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivsanja u dnevnim novinama Glas Srpske. Konkurs će biti objavljan i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

Izabrani kandidat će stupiti na rad dana 01.01.2019. Godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Informativni centar Rudo
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 09.11.2018.

DetaljnoI - Nadzorni odbor Javnog preduzeća Informativni centar Rudo Raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Informativni centar Rudo

II - Opis poslova:
Direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i Opštim aktima Javnog preduzeća Informativni centar Rudo.

III - Mandat
Mandat direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

IV - Opšti uslovi za kandidata:
1.Da su stariji od 18 godina,
2.da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5.da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
6.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije,
7.da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9.stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi za kandidata:
1. Visoka stručna sprema,
2. Najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
3. Ponuda kvalitetnog programa rada preduzeća za mandatni period,
4. Posjedovanje organizacijskih i rukovodnih sposobnosti.
VI – Sukob interesa:
Kandidati za direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS („Službeni glasnik RS“ broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 73/08) i Zakonom o javnim preduzećima
(„Službeni glasnik RS“ broj 75/04 i 78/11).
VII – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, sa adresom prebivališta i brojem telefona i to:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Biografija o kretanju u službi,
4. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u RS Uvjerenje će se pribaviti službenim putem ),
5. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
6. Dokaz o stručnoj spremi-diploma,
7. Dokaz o radnom iskustvu,
8. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu za ostale uslove.
Uz izjavu se može priložiti originalan dokument ili njegova ovjerena kopija.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske , dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo.
Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen u svim glasilima, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu :JP Informativni centar Rudo, Kragujevačka 16, sa naznakom „Za Nadzorni odbor“

Sa svim kandidatima obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obavješteni.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Električar (m/ž) - Euro Asfalt d.o.o.
BiH, Crna Gora
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2018. Ističe 08.11.2018.

Detaljno

Zbog ukazane potrebe, a u vezi povećanja obima posla, društvo Euro-Asfalt doo Sarajevo raspisuje oglas za prijem zaposlenika:

Električar na gradilištu, broj izvršilaca: 2, mjesto rada BiH i Crna Gora.

Uslovi:
 • SSS i 3 godine iskustva u struci.
Prijave slati  poštom ili predati lično na adresi Euro-Asfalt d.o.o., Rajlovac bb, Sarajevo.
Oglas ostaje otvoren do 30 dana, nakon čega će se sa odabranim kandidatima obaviti razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Automehaničar - „Central Company“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2018. Ističe 08.11.2018.

DetaljnoAutomehaničar

Kandidati pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, trebaju da posjeduju i sledeće uslove:

-KV/SSS/VKV automehaničar (opciono autoelektričar ili drugo srodno zanimanje)
-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati svoje prijave sa naznakom „prijava za posao“ mogu poslati na mejl adresu central@blic.net, lično dostaviti u prostorije Uprave preduzeća „Central Company“ d.o.o. svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova, ili poslati putem pošte na adresu:

„Central Company“  d.o.o.
Braće Mažar i majke Marije 48,
78000 Banja Lyka.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju i putem kontakt telefona 051/223-131.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
TAPETAR - “NOVA DI VRBAS” doo Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.10.2018. Ističe 08.11.2018.

DetaljnoTAPETA  - 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom  kandidat mora ispunjavati i sledeće posebe uslove:

Pod 1.
Stručna sprema: KV tapetar, poželjno radno iskustvo.

Prijave se dostavljaju na adresu “Nova DI Vrbas”doo Banja Luka, Braće Pišteljić 4, lično ili putem pošte. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon br. 051/348-620.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
NK Radnik - P.P.R. KLAS LAKTAŠI
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 19.10.2018.

DetaljnoPotrebni radnici za rad u proizvodnji kora za pitu.
Na oglas primamo radnike N.K struke i radnike sa stručnom spremom-pekar.
Radno iskustvo nije potrebno- bez radnog iskustva
Starosna granica nije određena

Svi kandidati se mogu javiti na tel- 066/521-111
Ili na adresu Tarasa Ševčenka 1-Glamočani

P.P.R. “KLAS”
TARASA ŠEVČENKA 1 GLAMOČANI, LAKTAŠI
051/584-164

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 10 radnika - TELEMAX d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.09.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. ELEKTRIČAR .......................................................... 5 IZVRŠIOCA
2. POMOĆNI RADNICI NA GRADILIŠTU ...................5 IZVRŠIOCA

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod brojem 1. električar:
- završena elektro škola, smjer energetika/Škola učenika u privredi
- minimum godina radnog iskustva na poslovima električara

Za radno mjesto pod brojem 2.pomoćni radnik na gradilištu:
- pomoćni radnik završena srednja škola
-poželjno iskustvo rada na gradilištu

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na veb portalu Zavoda za zapošljavanje Rrepublike Srpske.

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti putem gore navedenih kontakata.

TELEMAX DOO
KRALjA PETRA II BROJ 17
BANjA LUKA
TELEFON: 051-222-552, 066-582-233
E-mail:  office@telemax.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Štalar / Domar na imanju (m/ž) - Fondacija zemlja prijateljstva i mira
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.09.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno

Fondacija zemlja Prijateljstva i Mira, raspisuje oglas za rad na ergeli (10 konja), na poziciji: 

Domar/Štalar-Konjušar (m/ž)
(Rakovica-Sarajevo)
2 izvršioca

Opis radnog mjesta:
 • Hrani i vodi brigu o konjima
 • Pružanje pomoći pri davanju časova jahanja
 • Održavanje štale, te svih ostalih objekata
 • Održavanje imanja i zelenih površina
Potrebne vještine:
 • Interes i ljubav prema konjima i konjičkom sportu, sa željom da napreduje i proširi znanje u istom
 • Komunikativnost i snalažljivost, te strpljenje i odgovornost su neophodni za rad sa klijentima i djecom
 • Znanje i snalaženje u sitnim majstorskim radovima
Uslovi:
 • Neophodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika (osnovni nivo)
 • Rad vikendom
Zaposlenima nudimo :
 • Stimulativna, adekvatna i redovna primanja
 • Mogućnost napredovanja
 • Mogućnost stanovanja na imanju 
 • Rad na puno radno vrijeme uz probni rad
Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 062 33 10 10 . Sve prijave možete slati putem pošte na adresu:

Fondacija "Zemlja Prijateljstva i Mira"
Kakrinjski put 116
71 217 Rakovica
Bosna i Hercegovina

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!