Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik demokratije i ljudskih prava - OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoNastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac na 3 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, do 15.07.2018.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 102/14 i 46/15), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Dositej Obradović”, Pećani bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće se u prostorijama škole dana 29.11.2017.godine u 11,00 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kustos –istoričar - Spomen područje Donja Gradina
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoKustos –istoričar

Opis poslova:
-obavlja sve poslove iz muzeološke djelatnosti, a naročito istražuje,obrađuje i prezentuje građu vezanu za temu ustaškog koncentracionog logora Jasenovac-Donja Gradina
-prikuplja i obrađuje sjećanja preživljelih logoraša
-obavlja i druge poslove po potrebi i po nalogu organa Ustanove,
-za svoj rad je odgovoran direktoru Ustanove

Posebni uslovi: - VSS (VII stepen) filozofski fakultet- grupa istorija,
                  - položen stručni ispit za rad u muzejskoj djelatnosti , zvanje kustos
                   
2.Radno mjesto: pravnik  –pripravnik
Rad na određeno vrijeme –godinu dana
- BCC (VII stepen ) ,pravni fakultet,

Opšti uslovi  koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 ) koje kandidati treba da ispunjava su :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što  se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilažu samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan .Uvjerenje o neosuđivanosti dostavljaju izabrani kandidati ,  a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
3) Uvjerenje o položenom stručnm ispitu za rad u muzejskoj djelatnosti  za zvanje kustos za kandidata istoričar-kustos .
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam ) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Intervju sa  kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti  nakon isteka roka  o čemu će kandidati biti obavješteni .

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu :
JU „Spomen područje Donja Gradina“  79243 Demirovac  naznakom „Za konkurs za prijem radnika“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za prijem 2 radnika - Okružni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno1.Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac
 
- Opis poslova:
neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika i dostavlja ih predsjedniku suda, vodi knjigu - upisnik o oduzetim predmetima i novcu i izdaje potvrde na primljene predmete i novac, stara se o oduzetim predmetima i novcu, kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika u oblastima u kojima se evidencija o predmetima vodi manuelno, prati kretanja spisa, brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske  pisarnice na način da o tome pravovremeno obaviještava sekretara suda i računovodstvo, organizuje  blagovremeno  sastavljanje  statističkih  izvještaja  prema rokovima utvrđenim uputstvom o dostavljanju statističkih izvještaja, vodi evidenciju o radu pojedinačno za svakog sudiju, stara se o sređivanju i izlučivanju bezvrijedne arhivske građe i o urednom vođenju arhivske knjige u skladu sa arhivskim propisima, daje mišljenje sekretaru suda prilikom ocjenjivanja upisničara, namještenika na otpremi pošte i poslovima arhiviranja, po potrebi pomaže upisničarima u njihovom radu, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

2.Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar – 1 (jedan) izvršilac

-Opis poslova:
registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i  dokumente  koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično, tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu  pismena, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, sve registrirane podneske skenira i ulaže u spise, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno dostavljanje sudijama, otvara kroz CMS  izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i vrši identifikaciju predmeta na  policama, i sortiranje  po sudijama, te dodaje novozaprimljene predmete, koji su prethodno obrađeni u CMS-u, na kraju dana, prije konačne predaje predmeta  sudijama za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena uslijed dnevnih aktivnosti ostalih zaposlenih u sudu i nakon sravnjavanja konačno dostavlja predmete sudijama, prije dostavljanja predmeta sudijama provjerava da li se svi predmeti koji se iznose sudijama nalaze u novim omotima spisa i da li imaju naljepnicu sa novim CMS brojem, referent za unos podataka i upravljanje predmetima je odgovoran samo za uredno dostavljanje predmeta koji se nalaze na zbirnom CMS izvještaju za taj dan, čuva po hronološkom redu u posebnom registru sve zbirne izvještaje, koji u prijelaznom periodu služe kao dokaz iznošenja  predmeta. Referent nije dužan da provjeri da li se u spisu nalazi isprintana/štampana naredba sudije sa datim novim scontrom ili da li je scontro dat u CMS-u. Referent će, po vraćanju predmeta, vratiti predmet na njegovo mjesto na policu, u periodu između pripreme predmeta za iznošenje i vraćanje predmeta na police nakon otpreme, organizuje ulaganje podnesaka koji su primljeni u međuvremenu, po potrebi obavlja i poslove vezane za manuelni način upravljanja predmetima koji nisu u CMS-u ( uvodi predmete kroz upisnike i zavodi kroz upisnike kretanje spisa sudijama, dostavlja predmete sudijama, prosleđuje sudijama na postupak podneske stranaka, vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa, rukuje ročišnikom ili evidencijom i ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju, dostvlja predmete putem interne dostavne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice, povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom ), vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima, vodi evidenciju izdatih i povučenih potjernica po svim referatima, vodi evidenciju uslovnih osuda i evidenciju pritvorenih lica, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice i  povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom, vrši poslove vezano za periodične izvještaje o kretanju krivičnih, građanskih, upravnih, prekršajnih i dr. spisa, pomaže Šefu pisarnice u sačinjavanju i obradi statističkih izvještaja, prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im obavještenja u skladu i u vrijeme utvrđeno Pravilnikom u unutrašnjem sudskom poslovanju, vrši kucanje uvjerenja na osnovu provjerenih zahtjeva stranaka, obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2. Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
IV stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili  gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na  istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest  mjeseci
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od  najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za rad u državnim institucijama, ne starije od šest mjeseci
- dokaz o traženom radnom iskustvu
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Okružni privredni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
- IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),
- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!