Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


GRAĐEVINSKI RADNICI- "EKO-GRADNJA" d.o.o Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: alen mujezinovic

Objavljen 20.09.2018. Ističe 19.10.2018.

Detaljno

OGLAS

za prijem u radni odnos

 Veći broj građevinskih radnika različitih profila (izolater, keramičar, moler, rigipser, zidar, tesar, fasader, pomoćni radnik) sa sljedećim uslovima:

  • Rad na neodređeno vrijeme, 
  • Poželjno radno iskustvo,
  • Stabilno okruženje sa stimulativnim primanjima,
  • Ugodno radno okruženje s naglaskom na dugoročnu suradnju i unapređenje.


Svoje prijave možete poslati putem e-maila: alenmujezinovic79@gmail.com ili putem telefona:

062 140 958; 061 431 808.

„EKO-GRADNJA“ doo Sarajevo

Munira Gavrankapetanovića 106;

71 000 Sarajevo

 

 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave– na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
2. Nastavnik njemačkog jezika 12 časova-na određeno vrijeme  do  povratka radnika sa bolovanja,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac                   

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili    uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijeve o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“, br.74/18.).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“ BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

DetaljnoI Diplomirani vaspitač predšolske djece – 1 pripravnik
II Diplomirani ekonomista – 1 pripravnik
III Diplomirani psiholog – 1 pripravnik

Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
-Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi za prijem u radni odnos za kandidata pod rednim brojem I
-VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada )

Posebni uslovi za prijem u radni odnos za kandidata pod rednim brojem II:
-VSS, Ekonomski fakultet
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme)


Posebni uslovi za prijem u radni odnos za kandidata pod rednim brojem III :
-VSS, Filozofski fakultet – smjer Psihologija
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme).

  Potrebna dokumenta za radno mjesto pod rednim brojem I ( Diplomirani vaspitač predškolske djece ) :

Uz prijavu na javni oglas , u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Diploma Pedagoškog fakulteta (180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
-Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-Uvjerenje/potvrdu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 3. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje  RS- poslovnica Bijeljina.

Potrebna dokumenta za za radno mjesto pod rednim brojem II
( Diplomirani ekonomista) :
-Diploma Ekonomskog fakulteta
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci)
-Uvjerenje Okružnog suda da se  protiv kandidata ne vodi krivični postupak
-Uvjerenje /potvrdu od Zavoda za zapošljvanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 3. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje  RS- poslovnica Bijeljina.

Potrebna dokumenta za za radno mjesto pod rednim brojem III
( Diplomirani psiholog)
-Diploma Filozofskog fakulteta – smjer Psihologija
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci)
-Uvjerenje Okružnog suda da se  protiv kandidata ne vodi krivični postupak
-Uvjerenje /potvrdu od Zavoda za zapošljvanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 3. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje  RS- poslovnica Bijeljina.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu primljeni u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci.
Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja  u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, a koji konkurišu za radno mjesto diplomirani vaspitač predškolske djece, obaviće se intervju dana 01.10.2018. godine, sa početkom u 08,00 časova u Ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini, a za ostale kandidate ( diplomirani ekonomista i diplomirani psiholog) u 10,00 časova.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom,sa naznakom : Prijava na konkurs za pripravnika ( obavezno navesti za koje radno mjesto kandidat konkuriše), kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“  76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik biologije - Osnovna škola »Vuk Karadžić» Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

DetaljnoNastavnik biologije- puna norma –na neodređeno vrijeme-1 izvršilac ,pripravnik.

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) i člana 3. (Izmjene i dopune Zakona) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa (Uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa).
Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
b)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
v) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravičnikom o polaganju stručnog ispita;
g) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje;
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić“ Bijeljina, Ulica Vojvode Stepe broj 4.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani vaspitač predšolske djece - DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“ BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

DetaljnoDiplomirani vaspitač predšolske djece – 1 pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca VRS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
-Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi  za prijem u radni odnos:
-VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje
-Da je dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada )

  Potrebna dokumenta :
Uz prijavu na javni oglas , u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Diploma Pedagoškog fakulteta (180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
-Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-Uvjerenje/potvrdu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
-Uvjerenje/potvrdu nadležne institucije da je kandidat dijete poginulog borca

JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 4. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje  RS- poslovnica Bijeljina.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.
Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju dana 01.10.2018. godine, sa početkom u 08,00 časova u Ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.
Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom,sa naznakom : Prijava na konkurs za pripravnika- dipl. vaspitača predškolske djece- dijete palog borca VRS, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“  76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - OSNOVNA ŠKOLA FILIP VIŠNjIĆ DONjA TRNOVA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac  na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja i
2. Vjeroučitelj islamske vjeronauke – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac sa 4 (četiri) časa islamske vjeronauke sedmično, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2019. godine.

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 1/2016. i 66/2018.) i posebnih uslova propisanih u članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/2017. i 31/2018.), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015). 
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/2017. i 31/2018.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu za upražnjena radna mjesta imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, a nisu položila stručni ispit i ne posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uz obavezu ispunjavanja opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova utvrđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/2017. i 31/2018.) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske“, broj: 74/2018.).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/2017. i 31/2018.) i  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/2018.) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;
b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
g) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
d)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
d) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kanidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i interijua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ‘’Filip Višnjić’‘, Donja Trnova 76335.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - OŠ “JEVREM STANKOVIĆ” ČEČAVA
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 27.09.2018.

Detaljno1. Profesor/nastavnik biologije, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 12 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;
2. Profesor/nastavnik srpskog jezika, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
    Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).
Potrebna dokumenta:
Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, e-mail adresom, kontakt- telefonom i spisak priložene dokumentacije.
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
    Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci;
    Uvjerenje o neosuđivanosti iz člana 5. stav 1. tačka 4) Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
    Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 02.10.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova.
    Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
    Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
    Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Knjigovođa - RAFINERIJA ULjA MOFRIČA
Doboj
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 19.10.2018.

DetaljnoKnjigovođa

I OPŠTI USLOVI koji su propisani zakonom.

II POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta «Rafinerije ulja Modriča» a.d. Modriča i to:
-Minimum IV stepen stručne spreme ekonomska škola
-Napredno poznavanje MS Office (Excel, Word , Power Point),
-Radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima
-Iskustvo u radu sa računovodstvenim programima;
-Poznavanje poreskih, računovodstvenih propisa i Međunarodnih računovodstvenih standarda
-Analitičko razmišljanje,
-Pouzdanost i preciznost,
-Dodatno obrazovanje je poželjno.

OPIS POSla:
Kontrolisanje bruto bilansa na sedmičnom, mesečnom i godišnjem nivou, uočavanje i ispravljanje eventualnih nepravilnosti 
Praćenje stanja knjigovodstvenih analitičkih kartica dobavljača i kupaca i učestvovanje u njihovom usaglašavanju i sravnjenju 
Samostalno knjiženje poslovnih promjena
Praćenje i primena međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i svih ostalih propisa iz oblasti računovodstva.
Učestvuje u sastavljanju poreskih bilansa, obračunu i predaji PDV-a i ostalih poreza
Priprema knjigovodstve evidencije i sprovođenje rezultata periodičnih i godišnjih popisa sredstava i izvora sredstava
Učestvuje u izradi završnog računa i pratećih finansijskih izveštaja po MRS
Priprema podatke za potrebe obavljanja revizije finansijskih izveštaja
Učestvuje u radu pri kontroli poreskih institucija
Kontroliše evidencije i promene koje se odnose na osnovna sredstava (nabavka, aktviranje, amorizacija,otpis, rashod i sl)
Kontroliše evidencije i promene koje se odnose na zalihe (nabavka, trebovanje i sl)

III POTREBNA DOKUMENTA:
-Kopija diplome (ovjerena)
-Biografija (CV) i fotografija
-Potvrda o radnom iskustvu

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Obavještavamo Vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u Vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz Vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:
„Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto“
„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča

Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na e-mail:  info@modricaoil.com
Kontakt telefon: 053/822-216

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!