Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stomatološki ili medicinski tehničar - ZU „Estetika-dent“ Derventa
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 09.11.2018.

DetaljnoStomatološki ili medicinski tehničar - 1 izvršilac

Kandidati treba da dostave sledeće:
1.Biografiju
2.Diplomu o završenoj medicinskoj školi
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4.Kopiju lične karte i radne knjižice

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
ZU „Estetika-dent“ Derventa
Lug bb,
74 400 Derventa,

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Telefon: 053/310-490
Mobilni.: 065/742-960
E-mail: estetikadent@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - KAFE-BAR “BOOM” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 24.10.2018.

DetaljnoKonobar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- Ž
- do 35 god.starosti,
- poželjno radno iskustvo

KAFE-BAR “BOOM”

Adresa/sjedište poslodavca
Nikole Pašića, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 066/670-395

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - KAFE-BAR “PARIS” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 24.10.2018.

DetaljnoKonobar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- M/Ž
- do 35 god.starosti,
- poželjno radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 065/975-989

KAFE-BAR “PARIS”

Adresa/sjedište poslodavca
Svetog Save  6/9, 74000 Doboj

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER - OSNOVNI SUD U TREBINjU
Trebinje
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.

DetaljnoSUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju.... .........2 izvršioca

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

        POSEBNI USLOVI:

-završen pravni fakultet

                                          III

      Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti

                  Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu    „Glas Srpske“
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte  na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad
Trebinje
Socijalne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoI Radno mjesto
1.VSS-Diplomirani psiholog, ili prvi ciklus studija ,sa završenih 240 bodova., na referatu za porodičnu zaštitu , starateljstvo i usvojenje.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.VSS-Diplomirani sociolog , ili prvi ciklus studija  sa završenih 240 bodova,  na referatu za otkrivanje, praćenje i evidentiranje lica u stanju socijalne potrebe.....1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3.VSS-društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja , stručni saradnik  za vođenje kancelarijskog poslovanja.......1 izvršilac na neodređeno vrijeme
4.VSS- društvenog smjera, ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova,  stručni saradnik za  rukovanje arhivskom građom i registraturskim materijalom.......1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II Opis poslova
  Opis poslova  utvrđen je  prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU Centar za socijalni rad Bileća.

III Opšti uslovi  za kandidate
-  da je državljanin  Republike Srpske , odnosno  BiH,
-  da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se ne vodi krivični postupak ,
  - da nije osuđivan.

IV Posebni uslovi
Pod 1:
-  VSS-diplomirani psiholog ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
-  položen stručni ispit
-  poznavanje rada na računaru
Pod 2:
-  VSS-diplomirani sociolog  ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
- Položen stručni ispit
-  Poznavanje rada na računaru

  Pod 3:
-  VSS-društvenog smjera 
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
-  Položen stručni ispit
-  Poznavanje rada na računaru

  Pod 4:`
  - VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
  - 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
  -  Položen stručni ispit
  -  Poznavanje rada na računaru

V Potrebna dokumenta
Uz prijavu za konkurs, kandidati su dužni priložiti  sledeća  dokumenta :
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci) ,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju.

VI Komisija
Sprovođenje postupka  zapošljavanja u Centru za socijalni rad vrši direktor Centra.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII Rok za podnošenje prijava
Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično u prijemnu kancelariju JU Centar za socijalni rad Bileća ili putem pošte, na adresu Centra : Ul.Kralja Aleksandra  br, 28
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana  poslednjeg  objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Nepotpune i nablagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje,  a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - GIMNAZIJA „KALINOVIK“ KALINOVIK
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Profesor engleskog jezika i književnosti -jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, 10 časova  sedmično,do povratka radnika sa bolovanja
2.Profesor fizike –jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno –obrazovnom procesu, 9 časova sedmično, do povratka radnika sa bolovanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).
  Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci(ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,zloupotreba  službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
  Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
  Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj:41/18)
  Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
  Prijem radnika izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 42/16).
  Dana 22.10.2018.godine u 12 časova u prostorijama škole obavit će se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
  Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“  slati na adresu:
JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik
Ul.Šumadijska bb.
71 230 Kalinovik
Tel. 057/623-044

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prehrambeni tehnolog - “FARMAVIT” d.o.o. Ljubinje
Trebinje
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 09.11.2018.

DetaljnoPrehrambeni tehnolog u proizvodnji prerade povrća

2.Oššti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

  - stručna sprema: VSS Tehnološki fakultet - prehrambeni smjer
  - radno iskustvo: nije neophodno
  - aktivno poznavanje engleskog jezika ( čitanje i pisanje)
  - poznavanje rada na računaru (MS Office)
  - posjedovanje organizacionih sposobnosti i sposobnosti za timski rad
  - razvijene komunikacione vještine
  - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostaviti na sledeću adresu:

“Farmavit” d.o.o.
Crnogorski put 5
88380 Ljubinje

ili na e_mail farmavit@teol.net

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA «SVETI SAVA» FOČA
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoNASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, na određeno vrijeme u PO Dragočava, od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
    a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;
    b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
    v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava. 
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za gore navedeno radno mjesto. 
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:


1.Uvjerenja o državljanstvu;
2.Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;
3.Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992.godine, BiH i Republici Srbiji);
4.Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
5.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
6.Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
7.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
    U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);
3.Za dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
          -  stepen stručne spreme i
          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Kandidati, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pisanim putem će biti obavješteni  o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.
*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
          Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!