Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo - 6 izvršilaca
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2018. Ističe 15.11.2018.

Detaljno

ZOI84-OCS_header.jpg

Na osnovu člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi Direktor raspisuje

OGLAS


za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta i to:

1. Interni revizor, jedan (1) izvršilac, VSS, ekonomski, jedna (1) godina iskustva u struci

2. Stručni saradnik za finansije i računovodstvo, VSS, ekonomski, 1 (jedna) godine radnog         iskustva u struci   

3. Vozač, jedan (1) izvršilac, VKV/SSS/KV, vozač/automehaničar/mehaničar, jedna (1) godina iskustva u struci

4. Kuhar, jedan (1) izvršilac, SSS/KV, ugostiteljski, tri (3) godine iskustva u struci

5. Pomoćni kuhar, jedan (1) izvršilac, SSS/KV/NK, ugostiteljski, jedna (1) godina iskustva u struci  

6. Konobar, jedan (1) izvršilac, SSS/KV, ugostiteljski,  jedna (1) godina iskustva u struci              


     

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju - originalnu ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci:

 • prijava sa kraćom biografijom (CV), adresa i kontakt telefon,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • diploma o stečenoj stručnoj spremi,

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu.


Oglas ostaje otvoren 8 dana od objave na portalu www.job.ba. Po isteku oglasa biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor, a  isti će biti telefonskim putem pozvani na intervju. Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo učešća  u oglasnoj proceduri.


Oglas ostaje otvoren od 08.11. do 15.11.2018.godine.


Potpisanu prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

KJP“ZOI‘84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo

Ul.Alipašina b.b.

Sarajevo

sa naznakom

PRIJAVA NA OGLAS

    za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta

-NE  OTVARATI-


Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preduzeće nije u obavezi vraćati dostavljenu dokumentaciju.      


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor/nastavnik biologije - OSNOVNA ŠKOLA „RADE MARIJANAC“ STROJICE
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2018. Ističe 15.11.2018.

DetaljnoProfesor/nastavnik biologije, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. goduine, odnosno do povratka radnika sa funkcije – bez radnog iskustva, pripravnik

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
3.Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti strije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;
5.Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca; 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Rade Marijanac“, Strojice, 70273 Strojice.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 19.11.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 profesora - JU Gimnazija Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2018. Ističe 15.11.2018.

Detaljno1. Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  puna nastavna norma 
2. Profesor francuskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  nepuna nastavna norma – 8 nastavnih časova 

- Radni odnos iz tačke 1 i tačke 2. konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih
zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o kriterijumima  i proceduri  za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi  („ Službeni glasnik  Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („ Službeni  glasnik  Republike Srpske “, broj:  34/15, 83/15).

  Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2.  Uvjerenje o državljanstvu,
          3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati  koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih 
          razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom               
          kopijom indeksa.
5.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će  dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest  mjeseci,
6.  Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim  putem zatražiti za izabranog  kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )
          7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastvai ili uvjerenje o radnom
          stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci ( za lica koja se
          prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)   
8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za  područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla,
- stepen stručne spreme,
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )
10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno -  otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu  statusa ),
11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno -  otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu  statusa ),
12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog  rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
        Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1.  konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 19.11.2018. godine u 12.40 časova, a        testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 20.11.2018. godine u 12.40 časova u prostorijama  JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 
Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor njemačkog jezika - OŠ ĐURA JAKŠIĆ“ BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2018. Ističe 15.11.2018.

DetaljnoNastavnik/profesor njemačkog jezika – 18 časova -1 izvršilac – pripravnik –neodređeno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16 i  66/18), uslove propisane članom 104. stav.1,3. i stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18).
Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.  Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, na kojoj treba napisati i e-meil adresu kandidata, kako  bi komisija dostavila obevještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Komisija će pisanim putem ( putem mejla) obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Đura Jakšić“ Banja Luka , Subotička 28 , sa naznakom ,, za konkurs “ u roku od 8 dana od dana objavljivanja .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/profesor matematike - OŠ „ MIROSLAV ANTIĆ“ BISTRICA, BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2018. Ističe 15.11.2018.

DetaljnoNastavnik/profesor matematike - nepuna norma- 16 časova - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

- Za navedeno radno mjesto traži se pripravnik.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16 i  66/18), uslove propisane članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18).
Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, sa tačno naznačenom adresom kako  bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Miroslav Antić“ Bistrica, Banja Luka , Bistrica bb , sa naznakom ,, za konkurs “ u roku od 8 dana od dana objavljivanja .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar farmacije sa licencom - ZU APOTEKA VIO-PHARMACY BANjA LUKA
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.11.2018. Ističe 05.12.2018.

DetaljnoMagistar farmacije sa licencom

Mjesto rada: Dragočaj, Banja Luka

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- magistar farmacije,
- posjedovanje licence za rad u apotekarskoj ustanovi.

Oglas ostaje otvoren do 05.12.2018.
Zainteresovani kandidati mogu se javiti na navedeni kontakt telefon.

ZU APOTEKA “VIO-PHARMACY”
DRAGOČAJ BB
BANjA LUKA
TELEFON: 065-433-789

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Magistar farmacije sa licencom - ZU APOTEKA VIO-PHARMACY BANjA LUKA
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.11.2018. Ističe 05.12.2018.

DetaljnoMagistar farmacije sa licencom

Mjesto rada: Dragočaj, Banja Luka

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- magistar farmacije,
- posjedovanje licence za rad u apotekarskoj ustanovi.

Oglas ostaje otvoren do 05.12.2018.
Zainteresovani kandidati mogu se javiti na navedeni kontakt telefon.

ZU APOTEKA “VIO-PHARMACY”
DRAGOČAJ BB
BANjA LUKA
TELEFON: 065-433-789

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik u Službi prodaje (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.11.2018. Ističe 01.12.2018.

Detaljno

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S
za popunu radnog mjesta   

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored općih uslova koji moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

STRUČNI SARADNIK U SLUŽBI PRODAJE (više izvršilaca)

Od kandidata se očekuje da: planira, kreira i unapređuje prodaju na Njemačkom tržištu; provodi prodajne aktivnosti; komunicira sa kupcima  - održava kontakt sa ključnim kupcima; prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje ciljeve prodaje; planira prodajne i marketinške aktivnosti;
vrši redovnu analizu svih prodajnih kalkulacija; analizira prodajne ugovore i komercijalne uslove        poslovanja; izrađuje odgovarajuće izvještaje prema potrebama,  obavlja ostale srodne poslove sve u cilju efikasnosti i profitabilnosti Društva.

Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove: 
 • SSS/VSS  - IV/VI/VII  stepen obrazovanja;
 • poželjno iskustvo u prodaji  (prednost iskustvo u prodaji namještaja);
 • obavezno znanje njemačkog  jezika;
 • izražene prodajne, pregovaračke i komunikacijske vještine;
 • poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti: 
 1. Dokaz o stručnoj spremi,
 2. Dokaz o znanju njemačkog  jezika,
 3. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Stručni saradnik u službi prodaje“ )  

  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!