Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


NK- radnik - DOO “GLUMČEVIĆ” Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 16.05.2018.

DetaljnoNK- radnik

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- M
- poželjno radno iskustvo
- Spremnost na  dužu saradnju

DOO “GLUMČEVIĆ”
Adresa/sjedište poslodavca
DOO “GLUMČEVIĆ”, Raška 1A, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 062/435-921 ili na broj: 060/35-70-180

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Spremačica - ZDRAVSTVENA USTANOVA “ DR ŠOVIĆ-VITALIS” BIJELjINA
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 18.05.2018.

DetaljnoPotrebna radnica za rad u poslovima spremačice

Opšti uslovi
-NK/KV/SSS

Sve informacije na telefon 065/537-993 ili lično na asresu Srpske Vojske br 29, Bijeljina

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

ZDRAVSTVENA USTANOVA “ DR ŠOVIĆ-VITALIS”
Ul.Srpske Vojske br. 29
BIJELjINA

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ekonomista - milenij DOO Banja Luka
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 30.04.2018.

Detaljno- Potrebna radnica za završenom Srednjom Ekonomskom školom, radnim iskustvom od najmanje tri godine isključivo na poslovima računovodstva i knjigovodstva (robno i finansijsko)

Potrebno iskustvo na sledećim poslovima:

- evidencija osnovnih sredstava
- računi troškova
- kalkulacije
- izlaznih faktura te ostalih poslovnih promjena uz obaveznu kontrolu trgovačkih knjiga i lager lista
- izrada blagajne troškova
- obračun ličnih primanja i svih ostalih naknada
- poznavanje elektronskog bankarstva
- kontakt sa kupcima i dobavljačima i praćenje potraživanja i dugovanja
- poznavanje engleskog jezika

Vašu biografiju možete slati na navedenu adresu, faks 051/221-101 ili na mail adresu: agencijamilenij@gmail.com

Informacije na telefon: 051/234-002

“Milenij” d.o.o.                                           
Jovana Dučića 74 A, Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor geografije - Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor geografije  – 18 časova – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31. 08. 2019. godine.

-Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:
- Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjvaju uslove konkursa, biće obavljeno u petak, 04. maja 2018. godine u 12,15 časova u prostorijama JU Gimnazije „Jovan Dučić“ u Trebinju.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
JU Gimnazija „Jovan Dučić“
Vožda Karađorđa 1
89 101 Trebinje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor matematike - JU Tehnička škola Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor matematike...........1 izvršilac- puna norma - određeno do povratka radnice sa bolovanja (najkasnije 14.06.2018 ) - sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u nastavi)

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl.gl.RS“ br.74/08,106/09,104/11,33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama(„Sl.gl.RS“ br. 29/12,80/14,83/15).
Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):
-Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu
-Kraću biografiju – prijava.
Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi            („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:
-Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)
-Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje 30.04.2018 godine u 10 časova u prostorijama Škole.
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju navedene uslove      (radno iskustvo i položen stručni ispit), razmatrat će se prijave ostalih kandidata.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS (prof.matematike)“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za vaspitno obrazovni rad – PEDAGOG - DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoStručni saradnik za vaspitno obrazovni rad – PEDAGOG – 1 izvršilac , na određeno vrijeme , do povratka radnika sa funkcije, najmanje tri godine radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju  i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15) i  članom 3. stav 1. tačka 1.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16),
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijkom programu pedagogija,
-da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima pedagoga,
-da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih  i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju koja je propisana članom  62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Uvjerenje o radnom stažu/ iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatim.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u vrtić ili putem pošte na adresu vrtića:  JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana  03.05.2018. godine u  10:30 časova,  s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar škole - Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoSekretar škole, diplomirani pravnik ... 1 izvršilac
- na neodređeno vrijeme
- sa položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu,
- sa radnim iskustvom na istim ili sličnim  poslovima

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016) kandidat treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju .“ broj: 74/08, 106/09 i 104/11,33/14)
Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je radno sposopban,
- da je punoljetan
- da nije osuđivan

Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenim 240 ECTS bodova u ikojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- položen stručni ispit u vaspitno-obrazovnom procesu
Potrebna dokumentacija
Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, sa najmanje ostvarenim 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje o radnom stažu izdato od bivšeg poslodavca
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Nikole Pašića 4, sa naznakom konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – sekretara  -  (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju , koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.
Intervju  sa kandidatima će se održati dana 03.05.2018 godine  sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Daktilograf/sudski asistent - Okružni privredni sud u Prijedoru
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

Detaljno1.1. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
  - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po okončanju konkursa.
Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!