Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Trgovac - Pekara Žitopeka Banja Luka R.J. Trn
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.12.2017. Ističe 25.12.2017.

DetaljnoTRGOVAC – dva izvršioca

Opis posla:
-direktna prodaja, neposredan rad sa kupcima,
-praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,
-pružanje informacija o proizvodima, pomoć pri kupovini,
-izdavanje računa, naplata, pakovanje,
-naručivanje robe, aranžiranje vitrina,
-poštovanje HACCP principa u radu,
-rad u tri smjene,
-i drugi poslovi prema nalogu nadređenog rukovodioca.

Od kandidata očekujemo:
•SSS
•obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 1 godina,
•ljubaznost, odgovornost i snalažljivost, izražena komunikativnost,
•brzina, okretnost i zainteresovanost za posao,
•visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,
•sposobnost za rad u timu,
•poznavanje rada na računaru i upotreba fiskalne kase.

Ukoliko ste zainteresovani za ponuđenu radnu poziciju, svoju biografiju u pismenoj formi (CV) sa navedenim radnim iskustvom i brojem telefona pošaljite na e-mail: irena.kovacevic@zitopeka.net, sa naznakom: Prijava na konkurs - pekara “Žitopeka” TRN.

Ili poštom na adresu: „Žitopeka“ Banja Luka, Ul. Siniše Mijatovića br.9, 78000 Banja Luka.

Lokacija: TRN

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac i pomoćni radnik - Pekara Žitopeka Banja Luka R.J. Laktaši
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.12.2017. Ističe 25.12.2017.

DetaljnoTRGOVAC – 3 izvršioca

Opis posla:
-direktna prodaja, neposredan rad sa kupcima,
-praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,
-pružanje informacija o proizvodima, pomoć pri kupovini,
-izdavanje računa, naplata, pakovanje,
-naručivanje robe, aranžiranje vitrina,
-poštovanje HACCP principa u radu,
-rad u tri smjene,
-i drugi poslovi prema nalogu nadređenog rukovodioca.

Od kandidata očekujemo:
•SSS,
•obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 1 godina,
•ljubaznost, odgovornost i snalažljivost, izražena komunikativnost,
•brzina, okretnost i zainteresovanost za posao,
•visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,
•sposobnost za rad u timu,
•poznavanje rada na računaru i upotreba fiskalne kase.

POMOĆNI RADNIK – 1 izvršilac

Opis posla:
•Pomoć pekaru pri proizvodnji pekarskih proizvoda,
•održavanje reda, urednosti i higijene na radnom mjestu,
•praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,
•poštovanje HACCP principa u radu,
•i drugi poslovi vezani za proces rada prema nalogu nadređenog rukovodioca.

Od kandidata očekujemo:
•obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
•odgovornost, snalažljivost, brzina, okretnost, zainteresovanost za posao,
•visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,
•sposobnost za rad u timu.

Ukoliko ste zainteresovani za ponuđene radne pozicije, svoju biografiju u pismenoj formi (CV) sa navedenim radnim iskustvom i brojem telefona pošaljite na e-mail: irena.kovacevic@zitopeka.net, sa naznakom: Prijava na konkurs - pekara “Žitopeka” Laktaši

Ili poštom na adresu: „Žitopeka“ Banja Luka, Ul. Siniše Mijatovića br.9, 78000 Banja Luka.

Lokacije: Laktaši

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar-ica - RESTORAN JELEN Doboj, Kladari
Banja Luka
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.12.2017. Ističe 31.12.2017.

DetaljnoKonobar-ica

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
- M/Ž
- do 35 godina.
- poželjno radno iskustvo

RESTORAN “JELEN”

Adresa/sjedište poslodavca
Doboj, Kladari

Nezaposlena lica koja su zainteresovana za posao, treba da se jave na kontakt telefon: 065/ 460-464.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Šivači - MILTEX d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Zanatske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.12.2017. Ističe 15.01.2018.

DetaljnoŠivači

    - tekstilna struka
    - sa iskustvom
    - doći lično u prostorije firme kako biste popunili naš
    obrazac, u ulici Knjaza Miloša bb, Banja Luka

Oglas ostaje otvoren do 15.01.2018. godine

MILTEX d.o.o Banja Luka
Knjaza Miloša bb
Telefon : 051-300-328, 051-306-321

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik fizike - Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.12.2017. Ističe 21.12.2017.

DetaljnoNastavnik za nastavni predmet fizika – 16 časova – na određno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 1 izršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14,18/16 i 45/16).
Pravo učešća na Konkursu imaju i lica iz stava 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17)

Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginale ili ovjerene kopije slijedećih Dokumenata:
1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Izvod iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Uvjerenje o državljanstvu,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
5.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
6.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnos
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente,  prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa;
2.Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće intervju  dana 25.12.2017. godine  u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Ive Andrića bb, Novi Grad.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu odrebi Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                           
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI “.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa - OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.12.2017. Ističe 21.12.2017.

DetaljnoRačunovođa – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koji ima odgovarajuću licencu u skladu  sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 102/14 i 46/15), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 44/17). (Na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom).
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)..

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost Posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom.
g) uvjerenje o radnom stažu ( podrazumijeva se dužina radnog staža ostvarena na radnim mjestima koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu, a koji  se traži konkursom),
d) odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.
đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi navesti  radno mjesto na  koje  kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni glasnik  Republike Srpske”  broj 102/14 i 45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, Petog korpusa bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće se u prostorijama škole dana 25.12.2017.godine u 10,00 časova,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 profesora - ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.12.2017. Ističe 21.12.2017.

Detaljno1.Profesor za predmet: Fizika – 14 časova na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac;
2.Profesor za predmet:  Osnove elektrotehnike (II razred – tehničar računarstva) – 4 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
3.Profesor za predmet: Računarske mreže (IV razred – tehničar računarstva) - 3 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
4.Profesor za predmet: Primjena računara  (III razred – tehničar elektroenergetike) – 4 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
5.Profesor za predmet: Automatika (IV razred –tehničar računarstva – 2 časa - 1 izvršilac  sa iskustvom  na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
6.Profesor za predmet: Industrijska elektronike  (IV razred – tehničar elektroenergetike)- 2 časa - 1 izvršilac sa iskustvom  na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.)  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :

1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne  i Hercegovine;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
9.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti
vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 25.12.2017. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Elektroinstalater - „OMNICOM“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.12.2017. Ističe 12.01.2018.

DetaljnoElektroinstalater.

-SSS ili KV radnik
-radno iskustvo
-vozačka dozvola „B“ kategorije

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omnicom.ba ili lično dostaviti na adresu: „OMNICOM“ d.o.o., Grčka 5, Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!