Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Obrazovanje, kultura i sport
Nastavnik razredne nastave - OŠ “VUK STEFANOVIČĆ KARADžIĆ” Doboj
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave-sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme-do 31.8.2018. godine, 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,ne starijem od 6 mjeseci,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili    uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br.44/17.
Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ  “Vuk Stefanović Karadžić” ,  u Doboju u srijedu  31.1.2018. godine u 09:00 časova.
Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor psihologije - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „PERO SLIJEPČEVIĆ“ Gacko
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno.Profesor psihologije........... 1 izvršilac, ( 6 časova sedmično) - određeno, zamjena privremeno odsutne radnice, do njenog povratka,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( Sl.gl.RSbr: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju( Sl.gl.RSbr: 74/08;106/09 ; 104/11 i  33/ 14 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (Sl.gl.RSbr: 34/15 i 83/15 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  ( Sl.gl. RS br: 29/12 i 80/14 i 83/ 15 ).
Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna  ( 1 ) godina.
Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Za ispunjenost opštih uslova:

1.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
2.Uvjerenje o državljanstvu;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
4.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa.


-  Za ispunjenost posebnih uslova:

1.Diplomu o završenom visokom obrazovanju utrajanju od 4 godine( 240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 06. aprila1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;
2.Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
3.Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
4.Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan ili na drugim poslovima ) ili kod drugog poslodavca;
5.Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ;
7.Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju i
testiranje. Intervju i testiranje obavit će se u prostorijama škole dana
29.01.2018. god. sa početkom u 13,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u
zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati
nakon završene procedure po konkursu.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU  Srednjoškolski centar „PeroSlijepčević„ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa - OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” LjUBINjE
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRačunovođa na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije,u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , koje ima odgovarajući certifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Opšti uslovi:
1.Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2.Da je punoljetan-izvod iz matične knjige rođenih .
3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem,koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.
4.Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka u skladu sa zakonom .
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspianju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni osdnos u osnovnoj školi.
Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije,finansija ili računovodstva  u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,  koje ima odgovarajući certifikat  u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1.potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijomi kontakt telefonom (u prijavi navesti tačnu adresu stanovanja),
2.uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
3.izvod iz matične knjige rođenih,
4.ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad ,ne starije od šest mjeseci(dostavlja samo kandidat koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa),
5.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljana djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom .
6.ovrenenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent(diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji  SFRJ do 6.aprila 1992.godine,BiH i Republici  Srbiji),
7.dodatak diplomi ,koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
8.odgovarajući certifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
9.uvrenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojih je kandidat bio zaposlen.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 30.01.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.
Kandidat se neće posebno pozivati na interju , a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intrvju,smatraće se da je odsustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola’‘Petar II Petrović Njegoš’‘Bileća Ul. Kralja Aleksandra,br.32. Bileća

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik matematike - OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” LjUBINjE
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastavnik  matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine -  8 časova

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 102/14 i 45/16 ) .                                 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 
                                                                                                                                                               
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:   
1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,           
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                         
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti  i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                 
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ( za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                   
5.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                   
6.Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                   
- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                   
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                 
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                           

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                 
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                                     

-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).                                  - Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 29.01.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                     
-U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu :                                                             
Javna ustanova  Osnovna Škola  „Sveti Sava“ Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                          
88 380 Ljubinje   
                                                               
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                   

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor za predmet kultura religija - Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoProfesor za predmet kultura religija – 4 časa – NA ODREĐENO VRIJEME, najduže do 30. 06. 2018. godine.

-Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:
- Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,
na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,
na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjvaju uslove konkursa, biće obavljeno u utorak, 30. januara 2018. godine u 12,15 časova u prostorijama JU Gimnazije „Jovan Dučić“ u Trebinju.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić“
Vožda Karađorđa 1
89 101 Trebinje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor direktora škole JU OŠ „Kozarac“ Kozarac
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoDirektor škole

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17).
Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri (4) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
Nije osuđivan pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora , protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1. Prijavu na konkurs
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državaljanstvu
4. Diploma o stečenom stepenu stručne spreme
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu
6. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5)  godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137.stav 2.tačka 2
7. Uvjerenje da lice nije osuđivano  pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora(ne starije od 6 mjeseci)
8. Uvjerenje da se  protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda( ne starije od 6 mjeseci)
9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci)
10.Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
11. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
12.Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Ukoliko ministar ne predloži za direktora nijednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa.
U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti  direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora , a najduže na 90 dana.
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u školu, u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.
Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.             
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene kopije priložene u dokumentaciji, neće se uzeti u razmatranje.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana prijema obavještenja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem asistenta - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOrganizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta  za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo....1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA „SOKOLAC“ SOKOLAC
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka na posao radnica sa porodiljskog odsustva, puna norma - 2 izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI USLOVI:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2.Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
5.Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana 29.januara 2018. godine  sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!