Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Obrazovanje, kultura i sport
Profesor geografije - Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor geografije  – 18 časova – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31. 08. 2019. godine.

-Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:
- Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
-na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjvaju uslove konkursa, biće obavljeno u petak, 04. maja 2018. godine u 12,15 časova u prostorijama JU Gimnazije „Jovan Dučić“ u Trebinju.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
JU Gimnazija „Jovan Dučić“
Vožda Karađorđa 1
89 101 Trebinje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor matematike - JU Tehnička škola Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor matematike...........1 izvršilac- puna norma - određeno do povratka radnice sa bolovanja (najkasnije 14.06.2018 ) - sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u nastavi)

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl.gl.RS“ br.74/08,106/09,104/11,33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama(„Sl.gl.RS“ br. 29/12,80/14,83/15).
Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):
-Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu
-Kraću biografiju – prijava.
Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi            („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:
-Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)
-Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje 30.04.2018 godine u 10 časova u prostorijama Škole.
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju navedene uslove      (radno iskustvo i položen stručni ispit), razmatrat će se prijave ostalih kandidata.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS (prof.matematike)“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za vaspitno obrazovni rad – PEDAGOG - DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoStručni saradnik za vaspitno obrazovni rad – PEDAGOG – 1 izvršilac , na određeno vrijeme , do povratka radnika sa funkcije, najmanje tri godine radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju  i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15) i  članom 3. stav 1. tačka 1.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16),
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijkom programu pedagogija,
-da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima pedagoga,
-da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih  i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju koja je propisana članom  62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Uvjerenje o radnom stažu/ iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatim.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u vrtić ili putem pošte na adresu vrtića:  JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana  03.05.2018. godine u  10:30 časova,  s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar škole - Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoSekretar škole, diplomirani pravnik ... 1 izvršilac
- na neodređeno vrijeme
- sa položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu,
- sa radnim iskustvom na istim ili sličnim  poslovima

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016) kandidat treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju .“ broj: 74/08, 106/09 i 104/11,33/14)
Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je radno sposopban,
- da je punoljetan
- da nije osuđivan

Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenim 240 ECTS bodova u ikojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- položen stručni ispit u vaspitno-obrazovnom procesu
Potrebna dokumentacija
Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, sa najmanje ostvarenim 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje o radnom stažu izdato od bivšeg poslodavca
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Nikole Pašića 4, sa naznakom konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – sekretara  -  (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju , koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.
Intervju  sa kandidatima će se održati dana 03.05.2018 godine  sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor direktora - Osnovna Škola Jovan Dučić Kasindo
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

DetaljnoZa direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi:
1) da je državljanin Repulike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban.

Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  i
4) da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

II Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
1.diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5.izvod iz matične knjige rođenih,
6.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
7.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa)
8.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

III Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

IV Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

V Prijave slati na adresu: 
JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Kasindo, Mladička br.3, 71 213 Istočna Ilidža.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.

VI Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o imenovanju.

VII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA” Pale
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ipunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
2)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
3)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
7)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskor rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.04.2018. godine u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Srbija’’ na Palama.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Psiholog škole - OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUČIĆ ČAJNIČE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoPsiholog škole na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom , 80 % radnog mjesta/vremena.

- Radnik stupa na  rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno vrijeme .

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
    a)  završen prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od  četiri godine za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodsova ili ekvivalent;
    b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
    v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
  U skladu sa članom 113.stav 5.pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 5. stav1.tačka b) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.
 
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:
1.Diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;
4.Uvjerenja o državljanstvu;
5.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova,a po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji
sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi
uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);
3. Dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od
ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
- stepen stručne spreme i
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa  kandidatima,  koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole dana 30.04.2018. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs  ne vraća se.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Igumana Vasilija bb
73 280 Čajniče,preporučeno ili direktno u školu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave - SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

Detaljno1.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala - 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine,
- Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.

Opšti uslovi koje treba kandidati da ispunjavaju:
1.Da je državljanin  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa  i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 30.4.2018. godine u 12,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Prijave slati na adresu škole, ili donijeti lično, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ (naznačiti za koji konkurs).

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!