Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Obrazovanje, kultura i sport
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI. PREDMET
Školski odbor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru raspisuje  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru.

II. OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za  zakonitost rada i uspješno obavljanje  djelatnosti škole . Za svoj rad odgovara  Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za  obavljanje ostalih poslova  utvrđenih  Zakonom o sistemu  javnih službi i  Statutom škole .

III. MANDAT
Direktor JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru  se bira na period od 4 /četiri / godine, član 130 Stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  „Sl.Glasnik RS“ , broj: 41/18.
Mandat iz prethodne alineje  može se računa od  dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost  nakon što dobije saglasnost  od  resornog  ministra ili
nakon što protekne  rok od trideset  dana u kojem roku je ministar  dužan odlučiti o predloženom kandidatu .

IV. STATUS
Direktor škole  zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim  i posebnim zakonima , Kolektivnim ugovorom , Statutom te Pravilnikom o radu .

V. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :
1.Opšti uslovi  :
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,
-Da je stariji od 18 godina ,
-Da je državljanin Republike Srpske  i BiH.
    2. Posebni uslovi
-Da ima završen najmanje  prvi  ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
-Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem,
-Da ima predložen program rada  i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno obrazovnog rada  škole,
-Da ispunjava  uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
-Nakon izbora, direktor  škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar,
-Pored  opštih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine .

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs  sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti :
-Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim  rezltatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih ,
-Uvjerenje o  državljanstvu ,
-Ljekarsko  uvjerenje  o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti za rad ,
-Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme  ili ekvivalent,
-Dokaz o dužini radnog  iskustva  u vaspitno obrazovnom radu u školi,
-Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj  konkuriše ,
-Uvjerenje da lice nije  osuđivano  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi  krivični postupak ,
-Prijedlog programa rada  za mandatni period ,
-Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,
-Dokaz dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu  u skladu sa zakonom.

VII. ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU  I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno  na slijedeću adresu:
JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru, Nikloe Pašića br.4 79000 Prijedor sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  /NE OTVARATI/.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a koji je objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS,  a  koje izlaz na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje .
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII.  NAPOMENE

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU „Srednjoškolski centar Prijedor“  u Prijedoru  u roku od  8 /osam/ dana od  dana  donošenja  odluke .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora, jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/18)
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
V - Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1 .Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6. Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
7. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
9.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Nastavnici i stručni saradnici i ostali radnici koji su ispunjavali uslove do stupanja na snagu  Zakona mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Vuk Karadžić ‘’ Omarska u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.                                                                                           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar škole - OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ DONjI AGIĆI, NOVI GRAD
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoSekretar škole,  na neodređeno radno vrijeme, sa iskustvom, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su :

(1) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu te spreme.

    Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi .  Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske, intervju sa  kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti  25.06.2018.
godine u 09,00 časova u prostorijama škole.

Obavještavamo  sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da u slučajnu nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

    Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Donji Agići bb, Novi Grad sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“ ili lično Sekretaru škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoOpis radnog mjesta
I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica  raspisuje  konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi,  ministru i školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica  se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora  jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima  i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom  177., stav 1. i 2.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:  44/17 i 31/18),
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V– Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
  - Izvod iz matične knjige rođenih,
  - Uvjerenje o državljanstvu,
-  Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet  (5) godina radnog iskustva kao stručni    saradnik ili nastanik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-  Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ( ne starije od 6 mjeseci),
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom  93. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  isključivo putem pošte na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola’‘Sveti Sava’’ Kozarska Dubica, Dositejeva bb, 79 240 Kozarska Dubica  sa naznakom ‘’Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica.
Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest)  dana od dana  objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hrecegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije  neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘Sveti Sava“ Kozarska Dubica  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.
   
     

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI - Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:44/17 i 31/18),
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.
        
V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima..

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KONKURS za izbor direktora škole - SŠC „GEMIT-APEIRON“ Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoDirektor škole

I Mandat
1.Imenovanje se vrši na period od četiri godine

II Uslovi za izbor (opšti uslovi)
1.Da je državljnin Republike Srpske, odnosno BiH
2.Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

III Posebni uslovi
1.Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3.Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
5.Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV Potrebna dokumenta
1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3.Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata)
4.Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)
5.Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
6.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
7.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
8.Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
9.Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period
10.Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave
1.Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
2.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekreterijat škole ili putem pošte na adresu: SŠC „Gemit-Apeiron“ Banja Luka, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom: „ konkurs za izbor direktora škole“.
3.SŠC „Gemit-Apeiron“ će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - OŠ Dositej Obradović
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoProfesor  razredne  nastave– 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, PO u Prijebljezima, položen stručni ispit, početak rada je 01.09.2018. godine

Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom.

        Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 01/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
       
Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), i to:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana 25.06.2018. godine, u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče, sa početkom u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko ne pristupe intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom ‘’za konkurs’’ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče bb, 78429.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika - UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 28.06.2018.

DetaljnoI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Saobraćajnice*-1 izvršilac
2.Teorijska ekonomija -1 izvršilac
3.Menadžment -1 izvršilac
4.Elektronika i elektronski sistemi -1 izvršilac
5.Proizvodno mašinstvo -1 izvršilac
6.Inženjerstvo i zaštita radne sredine -1 izvršilac
7.Otorinolaringologija* -1 izvršilac
8.Onkologija i radioterapija*-1 izvršilac
9.Farmaceutska hemija** - 2 izvršioca
10.Ishrana i fiziologija biljaka -1 izvršilac
11.Anatomija i fiziologija životinja -1 izvršilac
12.Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja -1 izvršilac
13.Stočarstvo (gajenje životinja, ishrana životinja) -1 izvršilac
14.Zaštita životne sredine -1 izvršilac
15.Socijalna politika -1 izvršilac
16.Područja socijalnog rada -1 izvršilac
17.Specifične književnosti – angloamerička književnost (nastavni predmeti: Književnost engleskog klasicizma i romantizma; Viktorijanska književnost, Renesansna drama; Uvod u proučavanje engleske književnosti; Viktorijanska poezija i poetika) -1 izvršilac
18.Specifični jezici – srpski jezik -1 izvršilac


II ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Geodetski referentni sistemi -1 izvršilac
2.Geoinformatika -1 izvršilac
3.Termotehnika -1 izvršilac
4.Interna medicina* -1 izvršilac
5.Oralna hirurgija -1 izvršilac
6.Fizikalna medicina i rehabilitacija* -1 izvršilac
7.Onkologija i radioterapija* -1 izvršilac
8.Farmakognozija -1 izvršilac
9.Higijena -1 izvršilac
10.Međunarodno pravo -1 izvršilac
11.Nacionalna istorija - 3 izvršioca
12.Opšta istorija - 1 izvršilac
13.Opšta pedagogija -1 izvršilac
14.Metodika vaspitno-obrazovnog rada -1 izvršilac
15.Specifični jezici – ruski jezik -1 izvršilac
16.Specifični jezici – njemački jezik (nastavni predmeti: Savremeni njemački jezik 1; Savremeni njemački jezik 2; Savremeni njemački jezik 3; Savremeni njemački jezik 4) -1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.


POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

*  Sa kandidatima za izbor nastavnika pod rednim brojevima 1., 7., 8., i sa kandidatima za izbor saradnika(poglavlje II) pod rednim brojevima 4., 6., i 7. zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
** Sa jednim od izvršilaca pod rednim brojem 9. za izbor nastavnika(poglavljeI) zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 2. i 3. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 4. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 5. i 6. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 7., 8. i 9. MEDICINSKIM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 10., 11., 12. i 13. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 14. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 15. i 16. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 17. i 18. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. MEDICINSKIM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 10. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 11, 12., 13. i 14. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 15. i 16. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!