Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Pravo i društvene nauke
Stručni saradnik - OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.05.2018. Ističe 31.05.2018.

DetaljnoStručni saradnik

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

    Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

-VSS- završen pravni fakultet- VII stepen stručne spreme,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,
-položen pravosudni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
           
          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  ( u originalu ili ovjerenu fotokopiju):       
-  diplomu ,
-  izvod iz matične knjige rođenih,
-  uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci ,
-  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak-ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
-  dokaz o traženom radnom iskustvu,
-  dokaz o poznavanju rada na računaru.
       
        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

        Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

        Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu ‘’Glas Srpske’‘.
     
        Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, Ul. vladike Platona br. 2 sa naznakom:  - ZA KONKURS –

II
        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik - OKRUŽNI SUD U TREBINjU
Trebinje
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.

Detaljno1.Viši stručni saradnik.…………….…1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

- Pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS ili BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

        POSEBNI USLOVI:

-Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima od najmanje 3 (tri) godine

                                               
        POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi i radnom iskustvu.
        Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršit će se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti – testiranja i intervjua sa kandidatima.


ROK I ADRESA DOSTAVE:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!