Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Pravo i društvene nauke
Prijem 7 radnika -Osnovni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 11.07.2018. Ističe 26.07.2018.

Detaljno1. Daktilograf………………….5 (pet) izvršilaca  na neodređeno vrijeme
     
Opis poslova:
učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa
kao asistent sudiji kroz CMS sistem, vrši daktilografske poslove po
diktatu na kompjuteru ili eventualno pisaćoj mašini, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunnskih sredstava suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu, vrši sravnjivanje izvršenog prepisa i otklanjanje eventualno uočenih grešaka u kucanju, popunjava odgovarajuće obrasce, rješenja o naknadama svjedocima, blagovremeno prijavljuje potrebu za kancelarijskim materijalom, vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana, zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji u slučaju opravdane odsutnosti ili bolesti, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili sekretara suda.

2. Referent za pravne poslove na predmetima registra…1 (jedan) izvršilac na  neodređeno vrijeme
     
Opis poslova:
prijem, zavođenje, razvođenje i ariviranje predmeta upisa registracije udruženja građana, priprema pojedinačna akta u postupku upisa registracije udruženja građana koja potpisuje predsjednik suda i po potrebi vrši poslove otpreme u predmetima u kojima postupa, dostavlja obavijest o izvršenoj ili izmjenjenoj registraciji udruženja ili fondaciji organu koji vodi jedinstven registar, vođenje odgovarajućih evidencija upisa registracije udruženja građana, izrađuje statističke izvještaje u oblasti upisa registacije udruženja građana, obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik i sekretar suda.
     
3.Sudijski pripravnik-volonter …………1 (jedan) izvršilac u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu
         
Opis poslova:
obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, prolazi obuku po programu početne obuke koju donosi Centar za edukaciju sudija i  tužilaca  Republike Srpske, vodi dnevnik rada, u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda.

II-Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji  od 18godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje    šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III-Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV. Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-dokaz  o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja
-kopiju lične karte
-potvrdu o prosjeku ocjena ( za poziciju pod rednim brojem 3)
    Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
    Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog konkursa a prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će dokaz o neosuđivanosti pribaviti službenim putem za lica koje bude izabrana.
    Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja interjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
   
Rok za podnošenje prijava je  15 dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
       
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu:
  Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sudija porotnik - Okružni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 11.07.2018. Ističe 26.07.2018.

DetaljnoSudija porotnik – 6 (šest) izvršilaca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije;
-da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih dvadeset i pet (25) godina života;
-da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću;
-da nije osuđivan za krivično djelo;
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak; i
-da ima mjesto prebivališta na teritoriji suda u koji se imenuje.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-kratka biografija u kojoj je potrebno navesti zanimanje, trenutno zaposlenje, radno iskustvo i  da li je član političke partije
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-uvjerenje o prebivalištu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti, a izabrani kandidati će takođe u roku od 30 dana od imenovanja dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa biće obavljen intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.
MANDAT I POSTUPAK IMENOVANjA:
Sudija porotnik imenuje se na mandat od osam (8) godina i može se ponovo imenovati. Mandat može prestati na osnovu ostavke, navršene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju i zbog razrješavanja dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom. Sudija-porotnik će i nakon isteka mandata, podnošenja ostavke ili navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije (72) godine dovršiti sudjelovanje u predmetu u kojem je započet postupak, ukoliko je to potrebno za donošenje pravilne odluke u tom predmetu.

Sudije-porotnici mogu raditi do navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije godine (72).

Po obavljenom intervjuu i ocjeni kandidata sačinjena rang lista biće dostavljena Visokom sudskom i tužilačkom savjetu na dalje postupanje u cilju imenovanja.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs- sudija porotnik“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sudijski pripravnik/volonter - Okružni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 11.07.2018. Ističe 26.07.2018.

DetaljnoSudijski pripravnik/volonter – 1 (jedan) izvršilac

-Opis poslova:
obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, obavlja poslove u skladu sa programom početne obuke, koji utvrđuje JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, u toku pripravničke prakse raspoređuje se na sve referate periodično, radi sticanja potrebnih stručnih znanja i vještina, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2. Posebni uslovi:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja
-dokaz o prosjeku ocjena

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs sudijski pripravnik/volonter“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera - Osnovni sud u Trebinju
Trebinje
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.07.2018. Ističe 19.07.2018.

Detaljno1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju........2 izvršioca
2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.... .........1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

POSEBNI USLOVI:

-završen pravni fakultet

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!