Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Pravo i društvene nauke
Viši stručni saradnik za pravne poslove (m/ž) - Addiko Bank d.d.
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 22.03.2018.

Detaljno

U svrhu jačanja našeg tima, tražimo osobu unutar
Odjela pravnih poslova & Compliance

Viši stručni saradnik za pravne poslove (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo
 

Addiko Bank d.d. je banka koja nudi finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima na nov i jednostavan način.  Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasno smo i komuniciramo jednostavno. Radije radimo manje stvari, ali ih onda radimo odlično, nego puno stvari prosječno. 
 
Odgovornosti/Tvoj posao:  
 • Pravno savjetovanje
 • Pregovaranje i sačinjavanje specifičnih ugovora
 • Upravljenje i koordinacija parničnih, izvršnih, upravnih i krivičnih postupaka
 • Zaštita korisnika finansijskih usluga
 • Procjena pravnog rizika
 • Zasnivanje instrumenata osiguranja potraživanja
 • Izrada ugovora za proizvode banke 
Uslovi/Tvoj profil: 
 • VSS - pravni  fakultet
 • Položen pravosudni ispit
 • Min 2 godine radnog iskustva u  struci
 • Komunikacijske vještine
 • Sposobnost rada u multidisciplinarnom timu
 • Rad pod stresnim okolnostima i kratkim rokovima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog  jezika u govoru i pismu
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije  
Šta nudimo/Mi nudimo: 
 • Izazovnu poziciju u internacionalnom okruženju
 • Internacionalno i dinamično poslovno okruženje
 • Rad sa profesionalnim i motiviranim timom 
Oglas vam se svidio? Mislite da ste idealni za opisanu poziciju? Ako je odgovor da, molimo vas da se prijavite putem sljedećeg linka:  
 
 
Samo kandidati koji uđu u uži krug će biti kontaktirani.
Rok za podnošenje prijava je 22.03.2018.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pripravnik - Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini
Bijeljina
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 22.03.2018.

DetaljnoPripravnik – 1 izvršilac, na određeno vrijeme.

OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

POSEBNI USLOVI:
VSS – završen Pravni fakultet
Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo kao volonteri.

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- ovjerenu fotokopiju diplome,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci,
-uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci,
-uvjerenje o državljanstvu BiH koje nije starije od šest (6) mjeseci,
-izvod iz MKR koji nije stariji od šest (6) mjeseci,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Ul. Vuka Karadžića broj 3.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS za izbor 5 (pet) sudija porotnika - Okružni sud Bijeljina
Bijeljina
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 29.03.2018.

Detaljno5 (pet) sudija porotnika na period od 8 (osam) godina

Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljenje sudijske ili tužilačke funkcije
-da u vrjeme prijave na konkurs ima navršenih (25) godina života
-da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću
-da posjeduje uvjerenje da se protiv njega (nje) ne vodi krivični postupak 
-da ima mjesto prebivališta na teritoriji suda u koji se imenuje
Kandidati koji ispunjavaju opšte uslove propisane u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vjeću Bosne i Hercegovine dužni sud dostaviti sledeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
-izvod iz matične knjige rođenih
-kratka biografija
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
-uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično đelo
-uvjerenje o mjestu prebivališta ( ne starije od šest mjeseci)
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci)

U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske“ .

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obavit će se intervju o čemu će kandidati biti obavješteni.
Po obavljenom intervju i ocjeni kandidata sačinjena rang lista dostavit će se VSTV na dalje postupanje u cilju imneovanja.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul.Vuka Karadžića br.3. sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar suda - OKRUŽNI SUD U BANjALUCI
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.03.2018. Ističe 29.03.2018.

DetaljnoSekretar suda

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin BiH ili RS, 
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

-zvanje: diplomirani pravnik
-najmanje pet godina radnog iskustva u struci
-odgovarajuće radno iskustvo na organizacionim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
fotokopiju lične karte ili pasoša,
fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci i o odgovarajućem radnom iskustvu na organizacionim poslovima, izdatu od poslodavca,
za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.
Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i o odgovarajućem radnom iskustvu na organizacionim poslovima.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i web stranici suda www.okruznisud-bl.com. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se  dostavljati lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!