Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Zdravstvo i medicina
Prijem radnika - JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno



1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor stomatologije, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma.................................................................................................... 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak 27.08.2018. godine u 09,00 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Specijalista ginekologije i akušerstva - DOM ZDRAVLjA „ Dr JOVAN RAŠKOVIĆ“ MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 28.08.2018.

Detaljno



Specijalista ginekologije i akušerstva................................1 izvršilac

I   Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period do 5 godina, odn. do završetka specijalizacije iz ginekologije i akušerstva, u Službi za zdravstvenu zaštitu žena  Doma zdravlja Mrkonjić grad, sa punim radnim vremenom.

II   Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin RS ili BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova specijaliste ginekologije i akušerstva.

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. VSS – medicinski fakultet;
2. položen stručni ispit;
3. završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva;
4. važeća licenca nadležne zdravstvene komore;
5. vozačka dozvola „B“ kategorije;
6. poznavanje rada na računaru
7. radno iskustvo kao specijalista ginekolog- 1 godina

IV   Uz prijavu na konkurs i kraću biografiju, zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenim kopijama, ne starije od 6 mjeseci, i to:
1. uvjerenje o državljanstvu i rodni list;
2. diplomu o završenoj školskoj spremi ( priznate diplome ukoliko su stečene van RS ili BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju),
3. dokaz o položenom stručnom ispitu;
4. licencu za rad;
5. kopiju vozačke dozvole;
6. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova spec. ginekologije i akušerstva;
7. uvjerenje o radnom iskustvu, kao specijalista ginekolog;

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove, Komisija Doma zdravlja Mrkonjić Grad će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

V   Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“  i oglasnoj ploči Doma zdravlja Mrkonjić Grad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja „ Dr Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad, ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom „ Prijava na konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Personalni asistent - UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjA LUKA
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.08.2018. Ističe 01.09.2018.

Detaljno



Udruženju distrofičara regije Banja Luka, potrebno dva muška personalna asistenta za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 40 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodrećeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/641-423.

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjA LUKA
Ravnogorska 1,
78000 Banja Luka,
Tel/faks: 051/213-032,
Mob; 065/641-423,
e-mail: distroficari@yahoo.com,
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stomatološki asistent ili zubotehničar - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA: DR VASILjEVIĆ RIBNIK
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno



Opis poslova: obavljanje poslova asistenta u stomatološkoj ambulanti

Posebni uslovi za obavljanje poslova:
- SSS - srednja medicinska škola (opšti smjer), stomatološki asistent ili zubotehničar

UZ prijavu je potrebno dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu
- Svjedočanstvo o završenoj medicinskoj ili zubotehničkoj školi
- Potvrda o položenom stručnom ispitu

Prijave dostaviti Zavodu za zapošljavanje Biro Ribnik ili Mrkonjić Grad ili lično u prostorije ordinacije na gore navedenoj adresi.

Više informacija možete dobiti na br. telefona 065/359-441

(Dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije)

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!