Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoProfesor razredne nastave, 3 izvršioca, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.08.2019. godine

1. USLOVI KONKURSA

1.1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a)da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
b)da je punoljetan,
v)da je radno sposoban
g)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.  Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim prorofilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:
−kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priloženedokumentacije,
−ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,ukojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
-izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca
Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala,sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti sližbenim putem

3. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola ‘’Vuk Karadžić’’ Teslić Ulica Svetog Save br 78, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs na radno mjesto profesora razredne nastave’‘

5. INTERVJU I TESTIRANjE
Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 17.08.2018. godine u 12,00 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA:
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem pripravnika - JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoNastavnik hemije – 1 izvršilac na određeno vrijeme (8 časova) najduže do 31.08.2019. godine - pripravnik1. USLOVI KONKURSA

1.1 . Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a)da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
v)da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g)da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima  i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske ‘’, broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslovas konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
a)Ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
b)Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
v)izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,
g)uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
d)uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od  3 mjeseca),

2.1. Pored navedene dokumentacje  kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:
a)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,
b)Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
v)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invakida,
g)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandideatu iz kategorije borca

3. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

4. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVE
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:
JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ‘’prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI’‘

5. INTERVJU
Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 27.08.2018. u 10 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ Pribinić.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik istorije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 7 časova , na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine… 1 izvršilac
2.Nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme............. 1 izvršilacKandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz
člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18) i člana 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10 i 25/14).
Pravo učešća na konkursu  ima i lice koje  je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sledeće dokumente:
1.potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3.izvod iz matične knjige rođenih;
4.ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima 
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);
5.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ;
8.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
9.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 27.08. 2018. godine u prostorijama ove škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Testiranje će se obaviti u 9,00 časova, a intervju sa kandidatima obaviće se u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Vaso Pelagić“ Pelagićevo“ Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.
Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
2.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
3.Nastavnik demokratije i ljudskih prava -1 izvršilac, 2 časa sedmično,  na određeno vrijeme, a najduže  do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
4.Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
5.Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
6.Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog odsustva, a najduže do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, broj:1/06), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ broj:44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14,i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i  obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona)  kandidat je dužan da dostavi:
1.Uvjerenje o državljanstvu
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6.Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa
- Uvjerenje o neosuđivanosti  pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 29.08.2018. godine u 1000 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske“ .
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Osnovna škola „Obudovac“ 76235-Obudovac
Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik engleskog jezika -  1 izvršilac  na 12 časova  – radnik sa iskustvom ,do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja ;
2.Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na neodređeno radno vrijeme;
3.Nastavnik istorije – 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na 6 časova na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine;
4.Nastavnik razredne nastave u Produženom boravku – 4 izvršioca (položen stručni ispit) na određeno radno vrijeme do 30.06.2019.godine;
5.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršioc na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine –  sa položenim stručnim ispitom 
6.Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca - pripravnika – 1. na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.godine  a 2.na određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije 
7.Nastavnik klavira - 1 izvršilac – pripravnik - na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine.

Uslovi : Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće  :
*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to :
Pod tačkom 1.  Profesor engleskog jezika
      2. Profesor njemačkog jezika
      3. Profesor istorije
      4. 5. i 6.  Profesor razredne nastave
      7. Profesor klavira

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.
Za upražnjena radna mjesta, pored navedenih uslova kandidati treba da dostavi sljedeću dokumentacuji :
*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika
*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu pod tačkom 1.2.3.4.5.
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
* uvjerenje opštinskog/gradskog oragna  uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE BANjA LUKA od 15.08.2018.godine do 22.08 .2018.godine.

Prijave slati na adresu :
JU Osnovna škola „Nikola Tesla“
Ul. Trg oslobođenja 10 , 74400 Derventa
sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje kandidata obaviće se 27.08.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

- Intervju kandidata  obaviće se 28.08.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor stomatologije, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma.................................................................................................... 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak 27.08.2018. godine u 09,00 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci elektrotehnika - 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Za oba radna mjesta potrebno je iskustvo od najmanje 12 mjeseci

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
3.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. sta 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18),  pravo učešća  imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 28.8.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik solfeđa i teorijske grupe predmeta – 1 izvršilac, puna norma 24 časa, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do kraja nastavne 2018/2019 godine.
2. Nastavnik klavira – 2 izvršioca, puna norma, bez položenog stručnog ispita, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 godine
3. Nastavnik gitare – 2 izvršioca, na određeno vrijeme – do kraja nastavne 2018/2019 godine.
-(1) izvršilac – 24 časa  /bez položenog stručnog ispita/
-(1) izvršilac – 12 časova  /sa položenim stručnim ispitom/

Uslovi:
1)Završena Akademija (sedmi stepen) – profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog  ili diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar – pijanista i gitarista,
2)Diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18 ) i člana 7.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 5/16).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:
1.Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
2.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
6.uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14. i 45/16.)  je:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4.Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

U radni odnos se primaju lica koja odgovaraju naznačenim uslovima konkursa u vezi stručnog ispita. U slučaju da se ne prijave kandidati traženi konkursom, u vezi sa stručnim ispitom, u obzir će biti uzeti i ostali kandidati .
Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u dva termina:
-Za nastavnika solfeđa i teorijskih predmeta - u ponedeljak, 27.08. 2018. godine u 10.00 časova
-Za nastavnika klavira i gitare - u utorak, 28.08.2018. godine u 10.00 časova
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal“ Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!