Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


NK- radnik - DOO “GLUMČEVIĆ” Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 16.05.2018.

DetaljnoNK- radnik

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- M
- poželjno radno iskustvo
- Spremnost na  dužu saradnju

DOO “GLUMČEVIĆ”
Adresa/sjedište poslodavca
DOO “GLUMČEVIĆ”, Raška 1A, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 062/435-921 ili na broj: 060/35-70-180

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik fizičkog obezbjeđenja - čuvar - „ALPHA SECURITY“ D.O.O. PJ DOBOJ
Doboj
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

DetaljnoRadnik fizičkog obezbjeđenja - čuvar (M) .....3 izvršioca

- za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme
(radno mjesto na području Opštine Brod)

Uslovi:
SSS
Državljanstvo BiH
Posjedovanje certifikata za obavljanje poslova fizilkog obezbjeđenja
Vozačka dozvola B kategorije
Da nije krivično osuđivan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak
Da je psiho-fizički sposoban za obavljanje poslova privatnog obezbjeđenja
Visok nivo odgovornosti prea poslu i aktivan pristup dužnostima, predanost i pedantnost.

Prednost imaju kandidati iz Opštine Derventa i Brod.

Dodatne informacije na tel: 053/242-239.

Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni dostaviti biografiju i kopiju certifikata za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja.

Prijave dostaviti na adresu „Alpha security“ d.o.o Banja Luka - PJ Doboj, Nikole Pašića 16/18, 74000 Doboj ili na email: pjdoboj@alpha-security.org

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Doktor medicine - DOM ZDRAVLjA “SVETI SAVA” TESLIĆ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoDoktor medicine.................1 (jedan) izvršioc sa radom na određeno radno vrijeme do jedne godine.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
-Završen medicinski fakultet.
-Položen stručni ispit.

III
Uz prijavu na Konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene kopije kod nadležnog organa:
1.Uvjerenje o državnjanstvu ( ne starije od 6 mjeseci).
2.Izvod iz matične knjige rođenih.
3.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci)koje će dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana.
4.Ovjerena kopija lične karte ( ne starija od 6 mjeseci).
5.Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu,
6.Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
7.Posjedovanje licence za rad doktora medicine.
8.Položen vozački ispit “B“ kategorije.

IV
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

V
Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično na protokol uprave Doma zdravlja Teslić ili putem pošte na adresu JZU Dom zdravlja“Sveti Sava“ Teslić,ul: Marka Pejića br. 8.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinska sestra-tehničar - SPECIJALISTIČKA AMBULANTA MEDICINE RADA „ČUMIĆ“ DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 27.04.2018.

DetaljnoMedicinska sestra-tehničar

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji pored opštih uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
- završen srednja medicinska škola - opšti smjer
- položen stručni ispit

Uz prijavu kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju: 
- prijavu i CV (obavezno navesti kontakt telefon)
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o završenoj medicinskoj školi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Prijave s potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene fotokopije) mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: ZU Specijalistička ambulanta medicine rada “ČUMIĆ”, Karađorđeva 28a, 74 000 Doboj, s naznakom “Prijava na konkurs”.

Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sa kandidatima će po zatvaranju konkursa biti obavljen intervju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave - SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

Detaljno1.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala - 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine,
- Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.

Opšti uslovi koje treba kandidati da ispunjavaju:
1.Da je državljanin  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa  i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 30.4.2018. godine u 12,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Prijave slati na adresu škole, ili donijeti lično, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ (naznačiti za koji konkurs).

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sekretar - OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoSekretar- 1 izvršilac (60% radnog odnosa), u JU OŠ „ Vuk Karadžić“ Petrovo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj :1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 od 18.11.2014. ,45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne ili  Hercegovine,a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidtata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos,potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po važećem Pravilniku.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom i vaspitnom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na konkurs dostaviti:
1. Ovjerenu foto kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme,dužina ostvarenog staža;
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorij borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objevljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić“ Petrovo, dana 03.05.2018. godine u 14 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić”, ul. Ozrenskih odreda 74, Petrovo 74317.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Otpravnik-biletar - “Autobuska stanica NAS” doo Derventa
Doboj
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoOtpravnik-biletar

Zainteresovani kandidati, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-Opšta zdravstvena sposobnost
-Završena SSS, smjer saobraćajna, ekonomska, gimnazija
-Poznavanje rada na računaru microsoft Office
-Poželjno poznavanje engleskog jezika
-Izražena komunikativnost
Svi zainteresovani kandidati, mogu svoje prijave slati na adresu sjedišta društva, ili elektronskom poštom na e-mail: autobuskastanicanas@gmail.com , do 26.04.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

“Autobuska stanica NAS” doo
Derventa, Kninska bb

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KV kuhar - SUR picerija “KORZO” Derventa
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 03.05.2018.

DetaljnoKV kuhar

Opis poslova:
-Rad u  kuhinji, priprema hrane
-Održavanje higijene na radnom mjestu

- završena škola u zanimanju nije obavezna
- radno iskustvo poželjno, ali uz dobru volju za rad nije obavezno
- za odabranog kandidata predviđena obuka

Prijavu dostaviti  na e-mail na adresu: stil-d@teol.net  ili
lično u STR “Stil”, Milovana Bjeloševića Belog bb Derventa

Oglas otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!