Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik razredne nastave - OŠ “VUK STEFANOVIČĆ KARADžIĆ” Doboj
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave-sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme-do 31.8.2018. godine, 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,ne starijem od 6 mjeseci,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili    uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br.44/17.
Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ  “Vuk Stefanović Karadžić” ,  u Doboju u srijedu  31.1.2018. godine u 09:00 časova.
Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač teretnog motornog vozila - DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o. Derventa
Doboj
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoVozač teretnog motornog vozila

Potrebni uslovi:
-C i E kategorija
-Državni ispit
-Posjedovanje digitalne kartice
-Minimalno 1 godina radnog iskustva u međunarodnom transportu

Nudimo vam:
-Mogućnost stalnog radnog odnosa
-Dinamičnu, kvalitetni i kreativnu radnu atmosferu
-Stimulativno okruženje (kvalitetna radna atmosfera i zarada u skladu sa vašim učinkom)

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite nam vašu molbu sa biografijom putem pošte ili maila  do  31. 01.2018.godine.
DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o.
Kninska bb
74400 Derventa

Mail:Zeljka.Calakovic@de.at

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ “SUTJESKA” MODRIČA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2018. godine, 1 izvršilac.
2. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 3 časa - do 30.06.2018. godine.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16):

-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban što dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored  gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa članom 104. stav 1. i  stav 3. tačka 6. i članom106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 ) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 12.časova.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koji su dostavili potpune i blagovremene prijave intervju će se obaviti u prostorijama škole dana 30.01.2018. godine (utorak) sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na  intervju a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31. 08. 2018. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, broj:1/06), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ broj:44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14,i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i  obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona)  kandidat je dužan da dostavi:
1.Uvjerenje o državljanstvu
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
6. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje(ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa
- Uvjerenje o neosuđivanosti  pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 01. 02. 2018. godine u 1330 časova u prostorijama škole obaviće se  intervju sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starjie od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske“ .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Osnovna škola „GORNjA SLATINA“ 76238-GORNjA SLATINA

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Psiholog škole - OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoPsiholog škole - 50% norme, Pripravnik

- Na određeno  radno  vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.da je punoljetan;
3.da je radno sposoban;
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. stav (2), (3) i (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);
7.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 31.1.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 10,00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 6 radnika - ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. KV instalater centralnog grijanja /sa iskustvomod 1 god./...................1 izvršilac
2. KV varilac /sa iskustvom od 1 god./....................................................1 izvršilac
3. KV bravar /sa iskustvomod 1 god./.......................................................1 izvršilac
4. Pripravnik varilac ...........................................................................1 izvršilac
5. Pripravnik bravar .............................................................................1 izvršilac
6. Pomoćni radnik /osnovna škola/.........................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
-sss-završena srednja škola /za prvih 5 kandidata/
-za kv isntalatera, kv varioca i kv bravara (radno iskustvo najmanje od 1 godine )
-da je muškog pola
-komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
-kratku biografiju,
-dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerena kopija.

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske “, putem pošte ili lično na adresu sa naznakom “Prijava na konkurs”.

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

ENERGOTEHNIKA, DOBOJ
Preduzeće za građenje, proizvodnju,
projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju d.o.o.
Nikole Tesle br.6., 74000 Doboj
E-mail energotehnikado@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj produženog boravka - OŠ “SVETI SAVA” BROD
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoVoditelj produženog boravka
- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini, a najduže do 30.6.2018. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 51/11, 19/12, 77/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijuima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova  potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od  ranijeg poslodavca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 30.1.2018. god. sa početkom u 11,30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE Banja Luka od 17.1.2018, a traje od 18.1.2018. godine.

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati“, slati na adresu:
JU Osnovna škola Sveti Sava
Ul. Vuka Karadžića bb74450 Brod.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pedagog OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoPedagog, puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme

1. Opšti uslovi:

1.da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),
3.da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Poslove pedagoga može da obavlja:
1.profesor pedagogije,
2.diplomirani pedagog,
3.profesor  pedagogije-psihologije.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, pravo učešća na ovaj  konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatma.
Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „ŠAMAC“ Šamac, Dositeja Obradovića broj 4.  76 230 Šamac.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Dana, 31. januara 2018. godine ( srijeda ) u prostorijama škole obaviće se intervjuu u 1000 sati  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, br. 44/17), i odredbi  Pravilnioma o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika ivaspitača (“Sl.glasnik RS” br.77/09;86/10;25/14; i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14. i 45/16). koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!