Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 3 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ SRBAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 8 nastavnih časova ;
2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 2 nastavna časa;
3. Nastavnik biologije, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja, puna norma;

Opšti uslovi
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16,66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31,18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18).
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18).
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Dana 22.10.2018. godine  u 14,00 časova  u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“Srbac, Ulica Mome Vidovića br.14, obaviće se  testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac,Republika Srpska.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - Univerzitet u Banjoj Luci
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Istorija i teorija filma i teatra (studije pozorišta – teatrologija, studije filma, radija i televizije) (nastavni predmeti: Istorija srpske drame i pozorišta 1-6; Istorija srpske drame i pozorišta 1-4; Istorija drame i pozorišta 1 i 2; Srpska književnost 20. vijeka 1 i 2 (izborni); Metodologija izrade naučnog/umjetničkog rada; Srednji vijek i školsko pozorište; Savremena srpska drama) -1 izvršilac
2.Etnomuzikologija (nastavni predmeti: Etnomuzikologija 1-8; Etnomuzikologija I-II; Etnokoreologija 1-8; Etnokoreologija I-II; Tradicionalno pjevanje 1-4; Tradicionalni instrumenti 1-4; Tradicionalna muzika svijeta 1-2; Muzički folklor 1-2, Primijenjena etnologija 1-6) -1 izvršilac
3.Elektroenergetika -1 izvršilac
4.Termotehnika -1 izvršilac
5.Hirurgija* -5 izvršilaca
6.Socijalna medicina* -1 izvršilac
7.Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 1 izvršilac
8.Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava* (nastavni predmet: Poslovno pravo) – 1 izvršilac
9.Organska hemija -2 izvršioca
10.Novinarstvo -1 izvršilac
11.Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Korektivna gimnastika; Metodičke osnove nastave fizičkog vaspitanja; Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Metodika fizičkog vaspitanja)  - 1 izvršilac
12.Psihologija ličnosti -1 izvršilac
13.Didaktika -1 izvršilac
14.Specifični jezici – srpski jezik -1 izvršilac
15.Specifične književnosti – angloamerička književnost -1 izvršilac
16.Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Istorijska fonetika srpskog jezika; Istorijska morfologija srpskoga jezika 1, Istorijska morfologija srpskoga jezika 2, Srpsko -slovenačke jezičke paralele; Istorija srpskog jezika 1; Istorija srpskog jezika 2; Istorija srpskog književnog jezika; Srpski jezik 1; Srpski jezik 2; Dječije jezičko stvaralaštvo) -1 izvršilac
17.Planiranje gazdovanja šumama -1 izvršilac
18.Silviekologija -1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Računarske nauke -1 izvršilac
2.Pomoćne istorijske nauke (nastavni predmeti: Arheologija; Muzeologija)-1 izvršilac
3.Specifične književnosti – ruska književnost -1 izvršilac
4.Specifični jezici – njemački jezik (nastavni predmeti: Savremeni njemački jezik 1; Savremeni njemački jezik 2; Savremeni njemački jezik 3; Savremeni njemački jezik 4) -1 izvršilac
5.Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Fonologija i akcentologija srpskog jezika; Fonetika srpskog jezika; Sintaksa srpskog jezika 2, Srpski jezik 1; Srpski jezik 2; Srpski jezik 3; Srpski jezik 4) -1 izvršilac
6.Specifične književnosti – srpska književnost (nastavni predmeti: Srpska književnost od baroka do klasicizma, Srpska književnost romantizma; Srpska književnost 19. vijeka 1; Akademsko pisanje, Imanentne poetike; Srpska narodna književnost 2, Srpska književnost predromantizma, Srpska književnost realizma; Srpska narodna književnost, Srpska književnost srednjeg doba; Srpska književnost 19. vijeka 2; Usmeni tekst u kontekstu) -1 izvršilac
7.Specifični jezici -  engleski jezik (nastavni predmeti: Uvod u anglistiku; Savremeni engleski jezik 2;  Savremeni engleski jezik 3; Savremeni engleski jezik 4; Savremeni engleski jezik 5; Sintaksa engleskog jezika 1) -1 izvršilac
8.Specifični jezici -  italijanski jezik (nastavni predmeti: Savremeni italijanski jezik 5; Savremeni italijanski jezik 6; Metodika nastave italijanskog jezika 1; Metodika nastave italijanskog jezika 2; Metodika nastave italijanskog jezika 3; Italijanski jezik 1; Italijanski jezik 2)  -1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

-Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
*  Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima “ 5. Hirurgija – 5 izvršilaca“, “ 6. Socijalna medicina - 1 izvršilac“, „ 7. Fizikalna medicina i rehabilitacija - 1 izvršilac“ i „ 8. Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava (nastavni predmet: Poslovno pravo)“  , sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. i 2. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 3. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 4. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 5., 6. i 7. MEDICINSKIM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 8. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 10.  FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 11, 12. i 13. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 14., 15. i 16. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 17. i 18. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-Pod rednim brojem 1. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 2. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 3., 4., 5., 6., 7. i 8. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
PROFESOR KNjIGOVODSTVA - Ekonomska škola, Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1)PROFESOR KNjIGOVODSTVA – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja –  puna norma.
Uslovi: diplomirani ekonomista.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15). U radni odnos prima se lice sa iskustvom.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16.)
Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1)vrsta posla;
    2)  stepen stručne spreme;
        3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.
-Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  23.10.2018. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
                                                 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
PROFESOR PRAVOSLAVNE VJERONAUKE - Ekonomska škola, Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1)PROFESOR PRAVOSLAVNE VJERONAUKE – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme –  8 časova.
Uslovi: diplomirani teolog.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15). U radni odnos prima se lice sa iskustvom.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16.)
Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
    2)  stepen stručne spreme;
        3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.
-Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  23.10.2018. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista - CHARVAT Hidraulika d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 24.10.2018.

DetaljnoKomercijalista za teritoriju Bosne i Hercegovine na puno radno vrijeme od 40 časova

CHARVAT Hidraulika d.o.o.
Branka Popovića 122
78000 Banja Luka
E-mail:charvat@charvat.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pedagog-stručni saradnik - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoPedagog-stručni saradnik, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu - 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15).
Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
2.  uvjerenje o državljanstvu;
3.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
7. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16 ).
-Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
-Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
-Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 22.10.2018. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1100 časova u prostorijama Škole.
-Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar Pale
Ul. Njegoševa 7 71420 Pale
Sa naznakom „za konkurs“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor ekologije i zaštite životne sredine - JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoProfesor ekologije i zaštite životne sredine, 2 časa, na određeno vrijeme do 30.6.2019.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi , 1 izvršilac;

-Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15).
Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
2.  uvjerenje o državljanstvu;
3.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
7. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16 ).
-Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
-Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
-Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 22.10.2018. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1100 časova u prostorijama Škole.
-Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar Pale
Ul. Njegoševa 7 71420 Pale
Sa naznakom „za konkurs“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
PROFESOR/NASTAVNIK MATEMATIKE - OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA“ DUBRAVE
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoPROFESOR/NASTAVNIK MATEMATIKE -  puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.12.2018. godine - 1 izvršilac.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Kandidati su dužni da pored  opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( ’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘  br. 1/16 ) ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), članom 3. stav n). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( “Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 


   
POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,
7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,   

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.
Kandidati  koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obavješteni pisanim putem od strane Komisije za prijem radnika.
U  prijavi  na  konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona ( po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).
Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE“ Banja Luka.
Prijave  na  konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa  je:                                               
JU  Osnovna škola „Sveti Sava“ Dubrave
Dubrave b.b.  78411 Dubrave, Gradiška
sa naznakom – „prijava na oglas, ne otvarati“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!