Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 3 profesora - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR NIKOLA TESLA BROD
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Profesor engeskog jezika – 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) za – 15 časova sedmično,
2. Profesor ruskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) – puna norma,
3. Profesor filozofije i sociologije  – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa kulture religija sedmično,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/08,106/09,104/11i 33/14) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Sl.glasnik RS»,broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o  položenom  stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
5.Uvjerenje o državljanstvu,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja se nalaze na toj evidenciji,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, 
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.
Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.
Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti  29. januara  2018. godine u 08,30 časova u  prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl.glasnik RS“ broj 102/14)
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
‘’NIKOLA TESLA’’ BROD
Ul. Kralja Petra I Oslobodioca bb, 74450 Brod,
tel: 053/610-094,
e-mail:  ssrs47sb@inecco.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS Za prijem jednog vaspitača u Javnu ustanovu „Neven“ Višegrad
Istočno Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRaspisuje za Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa  završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača u trajanju od godinu dana, pola radnog vremena – 20 sati sedmično, 1 izvršilac, u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Opšti uslovi:

1.Da je državljanih Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18. godina
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,
5.Da se protiv njega ne vodi krivični postupak


                                            II
Posebni uslovi

1.Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2.Položen stručni ispit.

                                              III
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
4.Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.Ovjerenu fotokopiju diplome,
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
                                             
                                            IV
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS- Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad,  sa naznakom „Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU “Neven” Višegrad.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 11 radnika - „NOVI JELŠINGRAD“FABRIKA ALATNIH MAŠINA BANjA Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno1. MAŠINSKI INŽENjER      ........................................... 1 izvršilac                                             
2 MAŠINSKI TEHNIČAR ZA OBUKU NA MAŠINI  ............. 1 izvršilac                     
3. GLODAČ  ........................................................................... 2 izvršioca                                                                 
4. ZAVARIVAČ  ................................................................... 5 izvršioca                                                             
5. OPERATER NA APKANT PRESI  ........................................ 2 izvršioca 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački  ispit  „B“ kategorije i poznavanje engleskog jezika.
SSS  sa  ili bez iskustva.
KV ili VKV sa i bez iskustva
KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača
KV  sa iskustvom
Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com  ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

mikka 19.01.2018. 17:15

Losi uslovi rada. plata minimalac 412KM
Nastavnik/profesor srpskog jezika i književnosti - OŠ „MILOŠ DUJIĆ“ ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastanvik/profesor srpskog jezika i književnosti  na određeno vrijeme do 21.01.2019. god. lice bez iskustva-pripravnik na, 9 časova

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:
1.da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
3.da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim liszem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribavitti službenim putem),
Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. sa naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti  dana 31.1.2018.. god.  u 13,00 čsova u prostorijama nove škole.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za prijem nastavnika i saradnika - UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže umjetničke oblasti:
1.Grafički dizajn (nastavni predmeti: Grafički dizajn 1 i 2; Grafički dizajn izborni 1i 2; Kompjuterski grafički dizajn 1i 2; Ilustracije 1 i 2; Vizuelne komunikacije; Pismo i tipografija; Dizajn plakata 1 i 2; Dizajn plakata 2 izborni; Dizajn štampanih medija 1 i 2; Dizajn digitalnih medija; Dizajn knjige 1 i 2, Dizajn knjige 3 izborni) – 1 izvršilac
2.Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1, 2, 3, 4; Slikanje –izborni 1,2,3,4; Zidno slikarstvo 1 i 2, Zidno slikarstvo –izborni 1 i 2; Slikarstvo –metode umjetničkog izražavanja 1 i 2; Slikarstvo –metode umjetničkog izražavanja - izborni 1 i 2; Crtež –metode umjetničkog izražavanja 1 i 2) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
3.Elektroenergitika i automatika – 1 izvršilac
4.Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac
5.Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija (nastavni predmeti: Opšta entomologija; Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka; Štetni insekti voćaka i vinove loze, Zaštita voćaka i vinove loze; Štetočine poljoprivrednih biljaka; Nematologija) – 1 izvršilac
6.Poslovno pravo i pravo društava – 1 izvršilac

ZA IZBOR SARADNIKA:
Za užu umjetničku oblast:
1. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Kamerna muzika 1-8; Kamerna muzika 1-2; Metodika kamerne muzike 1-2;  Čitanje s lista i poznavanje muzičke literature 1-2) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
2. Građevinske konstrukcije – 1 izvršilac
3. Priprema mineralnih sirovina – 1 izvršilac
4. Razvojna psihologija – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne  oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17).

  Prijave se podose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. i 2. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 3. i 4.  ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre br. 5, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 5. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 6. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka


ZA IZBOR SARADNIKA:

-Pod rednim brojem 1.  AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. RUDARSKOM FAKULTETU, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor
-Pod rednim brojem 4. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik - Pedagog - DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PRNjAVOR
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoStručni saradnik  - Pedagog  - 1 izvršilac

Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
2.  Da je stariji od 18 godina;
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.  Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:
-Zavšen  najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogija,
- ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:
1.  Prijavu;
2.  Izvod iz matične knjige rođenih;
3.  Uvjerenje o državljanstvu;
4.    Ovjerenu kopiju diplome;
5.  Uvjerenje o nekažnjavanju;
6.    Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidat koji bude primljen).
7.    Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
8.    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:  Javna ustanova Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: „ KOMISIJI ZA IZBOR“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 31.01.2018. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9,00 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - A.D. «Kosmos» Banja Luka
Banja Luka
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

Detaljno1. DIPLOMIRANI INŽENjER HEMIJSKE TEHNOLOGIJE, VSS, 1 izvršilac,
2. HEMIJSKI TEHNIČAR, SSS, 1 izvršilac.

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
Ad 1.
-Završen Tehnološki fakultet, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, VSS, VII stepen stručnosti, ili srodni profil,
-Poželjno je radno iskustvo u struci.
Ad 2.
-Završena Tehnološka škola, smjer hemijski tehničar, SSS,  IV stepen stručnosti,
-Poželjno je radno iskustvo u struci.

IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

VI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista - A.D. «Kosmos» Banja Luka
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoKomercijalista, VSS

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
-da imaju završen Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS,
-radno iskustvo na komercijalnim poslovima,
-probni rad u trajanju od 03 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:
-organizacija i sprovođenje prodajnih aktivnosti,
-stalni kontakt sa postojećim i rad na pronalaženju novih kupaca,
-učesvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,
-analiza prodaje, naplate i rezultata,
-analiza konkurencije i tržišta,
-izvještavanje o svim aktinostima i rezultatima,
-izrada ponuda, predračuna, računa i sl.
V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!