Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - GEORGI STOJKOV RAKOVSKI BANjA LUKA
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije- 1 izvršilac;
2.Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog i porodiljskog bolovanja -1 izvršilac;
3.Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, a najduže do 30.06.2019. godine – 5 izvršilaca;
4.Učitelj bez radnog iskustva (pripravnik), na određno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac;
5.Nastavnik engleskog jezika, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na  određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – ½ norme;
6.Nastavnik matematike, bez radnog iskustvom (pripravnik), na  određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije – ½  norme;
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18) kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15). Za radno mjesto pod tačkom 3. mogu konkurisati profesori razredne nastave i diplomirani pedagozi u skladu sa Uredbom o pedagoškim standardima („Službeni glasnik RS“ broj 51/11,19/12, 77/12).

Konkurs za radna mjesta od tačke 1 do 3 će se održati zajedno i kandidati sa rang liste će biti primani na radna mjesta po redosljedu kao u konkursu. 
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14).
Kandidati za radna mjesta iz tačke 1,2,3,5,. treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Kandidati za radno mjesto pod tačkom 4. i 6. su lica bez radnog iskustva

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1)Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2)Diplomu ili  ovjerenu kopiju diplome;
3)Izvod iz matične knjige rođenih;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tačke konkursa u kojima se traži radno iskustvo.
Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste  kandidata za prijem u radni odnos:
1.Ovjerena foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca za konkurse u kojima se traži radno iskustvo;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa iz tačke 1,2,3 i 4.  biće održan 28.08.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole, a za kandidate koji ispunjavaju uslove iz tačke 5. i 6. u 11 časova istoga dana.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ
Doboj
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor stomatologije, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma.................................................................................................... 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak 27.08.2018. godine u 09,00 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci elektrotehnika - 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2.Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Za oba radna mjesta potrebno je iskustvo od najmanje 12 mjeseci

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
3.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. sta 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18),  pravo učešća  imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 28.8.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Nastavnik solfeđa i teorijske grupe predmeta – 1 izvršilac, puna norma 24 časa, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do kraja nastavne 2018/2019 godine.
2. Nastavnik klavira – 2 izvršioca, puna norma, bez položenog stručnog ispita, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 godine
3. Nastavnik gitare – 2 izvršioca, na određeno vrijeme – do kraja nastavne 2018/2019 godine.
-(1) izvršilac – 24 časa  /bez položenog stručnog ispita/
-(1) izvršilac – 12 časova  /sa položenim stručnim ispitom/

Uslovi:
1)Završena Akademija (sedmi stepen) – profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog  ili diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar – pijanista i gitarista,
2)Diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18 ) i člana 7.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 5/16).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:
1.Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
2.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
6.uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 102/14. i 45/16.)  je:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4.Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

U radni odnos se primaju lica koja odgovaraju naznačenim uslovima konkursa u vezi stručnog ispita. U slučaju da se ne prijave kandidati traženi konkursom, u vezi sa stručnim ispitom, u obzir će biti uzeti i ostali kandidati .
Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u dva termina:
-Za nastavnika solfeđa i teorijskih predmeta - u ponedeljak, 27.08. 2018. godine u 10.00 časova
-Za nastavnika klavira i gitare - u utorak, 28.08.2018. godine u 10.00 časova
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal“ Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VITKOVCI
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor ruskog jezika——1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, za 8 časova redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2.Nastavnik/profesor fizike——- 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, za 2 časa redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10 i 25/14). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
-da je državljenin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjernjem o neosuđenosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 102/14) a ona podrazumjeva:
a) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
v) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za vrijeme provedeno na radu u istoj stručnoj spremi traženoj konkursom,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
f) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske“.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u prostorijama škole, u srijedu 29.08.2018. godine, u 09 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, 74265 Vitkovci, sa naznakom ,,za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE , 1 izvršilac - (2 časa), pripravnik, najduže do 31.08.2019 godine.
2.NASTAVNIK ITALIJANSKOG JEZIKA , 1 izvršilac - (12 časova), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 31.08.2019 godine
3.NASTAVNIK FIZIKE, 1 izvršilac (2 časa), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 31.08.2019 godine.

1. USLOVI KONKURSA
1.1 . Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a)da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske ‘’, broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslovas konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)Ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
b)Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
g)izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,
d)uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
đ)uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1. Pored navedene dokumentacje kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:
a)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,
b)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
v)uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
g)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
d)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

4.ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ 74275 Blatnica, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ‘’prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI’‘

5.INTERVJU:

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obavit će se intervju dana 27.08.2018. u 11,00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’‘’Blatnica.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.NAPOMENA

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor nastavnika - JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” PODNOVLjE
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik/profesor njemačkog jezika – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova sedmično, na određeno vrijeme do povrataka radnice sa porodiljskog odsustva, najduže do 31.08.2019.g.;
2.Nastavnik/profesor fizike - radnik sa iskustvom-položen stručni ispit, 12 časova sedmično,na određeno vrijeme do 31.08.2019.g;
3.Nastavnik/profesor demokratije – pripravnik, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2019.g.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17.i 31/18.)i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 77/09., 86/10., 25/14. i 76/15.). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br 44/17. i 31/18.) kao i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br 44/17. i 31/18).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije sledećih dokumenata :
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz MK rođenih,
3.Diploma o stečenom stručnom obrazovanju,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom Procesu za rada mjesta iz tačke 1. i 2. konkursa.
5.Dodadak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje od poslodavca o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi za radna mjesta iz tačke 1. i 2. konkursa;
6.Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.Kratku biografiju,

- Priložena dokumentacija iz tačke 7., 8. i 9., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 26.
- U prijavi za konkurs obavezno naznačiti broj časova na koje kandidat konkuriše.
- Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, priložiće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
- Nepotpune , neblagovremene i nepotpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.
- Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 102/14.i 45/16.). U ponedjeljak 27.avgusta 2018.g. u 10,00 časova kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani a istog dana u 12,00 časova biće obavljen intervju sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.
- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Đura Jakšić“ Podnovlje 74217, Doboj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU SŠC “PETROVO” PETROVO
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profefesor geografije ..........................2 časa- na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
2.Profesor mašinstva............................. 6 časovaa- na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
3.Profesor njemačkog jezika .................... 6 časova – na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
4.Dipl.inž. elektrotehnike ……………….. 2 časa – na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
5.Profesor prava …………………………... 6 časova – na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

Pod rednim brojem od 1. do 4. u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, pod rednim brojem 5. u radni odnos se prima lice bez radnog iskustva – pripravnik.

OPŠTI USLOVI:
1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte ;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1. do 5. potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj: 102/2014 i 42/2016) i to:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjege rođenih,
3.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate sa radnim iskustvom,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca)
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida).
Uvjerenje o neosuđivanju za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole 24.08.2018. u 9,00 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PETROVO, Ozrenskih odreda 76, 74317 Petrovo sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!