Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Socijalne usluge
JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Čelinac
Banja Luka
Socijalne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1. Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva pripravnika na period od godinu dana, radi obavljanja pripravničkog staža i to:
1.1.  Pripravnik, diplomirani pravnik, VSS, sa 240 ECTS bodova, jedan izvršilac, na period od 12 mjeseci,
1.2.  Pripravnik, diplomirani psiholog, VSS, sa 180 ECTS ili 240 ECTS,  jedan izvršilac na period od 12 mjeseci.

2. Opis poslova
Pripravnici se primaju na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita. Osposobljavanje pripravnika vršiće se po programu usvojenom od strane direktora JU Centra za socijalni rad Čelinac.

3. Opšti uslovi za kandidate:
- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova socijalne zaštite.

4. Posebni uslovi:
- uslovi navedeni u tački 1,
- da kandidat nema radnog iskustva nakon stečene visoke stručne spreme.

5. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na Konkurs koju su svojeručno potpisali i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- Fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju izdatih od strane visokoškolske ustanove (uvjerenje o diplomiranju ne može biti starije od 1 godine),
- Fotokopija dodatka diplomi za kandidate koji su završili studije po Bolonjskom sistemu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapišljavanje,
- Ovjerena fotokopija radne knjižice,
- Ovjerena izjava kandidata da se protiv istog ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova socijalne zaštite.

Napomena:
Izabrani kandidati dužni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu JU Centar za socijalni rad Čelinac, za Komisiju za izbor, Vidovdanska 5a ili lično predati na protokol JU Centra za socijalni rad Čelinac.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!