Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 nastavnika - TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN” BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik  pravoslavne  vjeronauke, 1 izvršilac, 11 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i
2. Nastavnik  islamske  vjeronauke, 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.godine, lice bez iskustva-pripravnik, 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br.01/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) i Pravilniku o kriterijima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik br.102/14 i 42/16).
    Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za  izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
ovjerenu foto-kopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o vrsti posla,stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,za kandidata pod 1.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole - Račanska ulica            dana 24.10.2018.godine (srijeda) u 13,00 sati.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta  se dostavljaju uz prijavu.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje Bijeljina, a objavljeno u novinama ‘’Glasu Srpske’‘.
    Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom ‘’konkurs za natavnika ‘’ lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, Račanska bb.       

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1.Nastavnik  pravoslavne  vjeronauke 1 izvršilac,  6 časova sedmično, na određeno  radno vrijeme,  do 31.08.2019. godine, lice sa radnim iskustvom;
2.Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno  radno vrijeme,  do 31.08.2019. godine,  pripravnik.

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  opštim propisom o radu i posebnih uslova propisnih  čl. 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti  iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o najmanje  završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz  tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla ( dostavljaju kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  24.10.2018. godine (srijeda )  u 11.00 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati  lično u zatvorenim kovertama  sa naznakom „konkurs“  i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska  škola Bijeljina, Račanska 96.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Osnovna škola „ Jovan Dučić“ Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac,
2. Nastavnik informatike, 3 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, pripravnik,  na određeno vrijeme do 30.06.2019. g. – 1 izvršilac,
3. Nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2019. g. – 1 izvršilac,
4. Bibliotekar, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,
5. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke, puna norma, pripravnik, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prolikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva.

Uvjerenjem o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:
1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
za radno mjesto nastavnika razredne nastave:
-prof. razredne nastave ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
-nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava,
-učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Za radno mjesto nastavnika informatike:
- prof. informatike,
- prof. grupe predmeta od kojih je jedan informatike,
- dipl. inžinjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- nastavnik koji ima završenu  višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, 
- dipl matematičar ili prof. matematike koji u toku studija imao informatiku u trajanju najmanje od četiri semestra,
- dipl. inžinjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer organizacije rada, smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. inžinjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- dipl. informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

Za radno mjesto nastavnika likovne kulture:
- prof. likovne kulture ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet,
- dipl. slikar primijenjenog slikarstva ili dipl. slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski slikar, odnosno dipl. slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski vajar, odnosno dipl. vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- akademski grafičar, odnosno dipl grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu,
- dipl. grafički dizajenr sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
- lica sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti.

Za radno mjesto bibliotekara:
- lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
- lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
- profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnsti,
profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama u Republici Srpskoj.

Za radno mjesto vjeroučitelja:
- lice sa završenim odgovrajućim pravoslavnim teološkim fakultetom,
- profesor ili nastavnik sa položenim pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom,
-  lice sa završenom odgovrajućom srednjom pravoslavnom vjerskom školom koje se zateklo u radnom odnosu u školi,
- lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom.

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6)uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17 i 31/18) kandidat za radno mjesto vjeroučitelja je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.
Komisija će pismenim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. gl.RS“ br. 44/17 i 31/18 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ,,Jovan Dučić“, ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina 76 300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ “ SVETI SAVA “ Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

Detaljno1. Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 10 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac i
2. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  (2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na
osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 74/18), i to:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), 
-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o
osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi
predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
(pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci),
4.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio
razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz
kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija za prijem radnika pisanim putem će obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu provođenja testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ ulica Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik likovne kulture - OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“ KOZLUK
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoNastavnik  likovne kulture, 12 časova, određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, jedan izvršilac –pripravnik.

Mjesto rada CŠ Kozluk .

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu „Službeni glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnihn uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj  44/17;31/18.) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS“ broj:74/18.), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik RS 77/09; 86/10;25/14. i 76/15.).
Kandidati su dužni  dostaviti sljedeća dokumente:

-prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju
-uvjerenje o državljanstvu
- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,  ne starije od šest mjeseci , prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnos,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate sa radnim iskustvom,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.
Kandidati  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,pismenim putem će biti obavješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Prijave slati na adresu : JU OŠ „Petar Kočić“  Ulica  Drinska  70, 75413 Kozluk.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kafe kuvarica-spremačica - DOO “ GRAĐAPROMET” BIJELjINA
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.09.2018. Ističe 18.10.2018.

DetaljnoKafe kuvarica-spremačica

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

ZAINTERESIVANI DA SE JAVE NA BR. TELEFONA 055/392-104 ILI NA ADRESU PAVLOVIĆA PUT BR.34 BIJELjINA.   

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!